Osada Rejvíz od východu. Foto Jirka Jiroušek

Úvod

Ve dnech 14. – 16. května 2024 se na Rejvízu v Jeseníkách (hotel Franz) konala čtvrtá „horská“ meteorologická konference s mezinárodní účastí pod názvem Jeseníky 2024 pořádaná Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ), Českou meteorologickou společností (ČMeS) a Vlastivědným muzeem Jesenicka. Konference v Jeseníkách volně navazuje na předešlé tři obdobné konference, které se uskutečnily v červnu 2017 na Lysé hoře v Beskydech (http://www.cmes.cz/web/lysa-hora-120-let-meteorologickych-mereni-a-pozorovani/), v květnu 2019 na šumavské Kvildě (http://www.cmes.cz/web/sumava-2019/) a v květnu 2022 na Jizerce v Jizerských horách (http://www.cmes.cz/web/jizerka-2022/).

Letecký pohled na vrchol Pradědu. Foto Jirka Jiroušek

 Záměr konference

Po Beskydech, Šumavě a Jizerských horách jsme se rozhodli uspořádat čtvrtou horskou meteorologickou konferenci v Jeseníkách. Jeseníky jsou významnou horskou oblastí severní Moravy s bohatou meteorologickou a také hydrologickou tradicí, s velkým množstvím hydrometeorologických extrémů včetně povodní. V horské oblasti Jeseníků zahrnující mimo jiné pohoří Hrubého a Nízkého Jeseníku, Kralického Sněžníku a Rychlebských hor je mnoho lokalit, kde by bylo zajímavé konferenci uspořádat. Míst, která by se nacházela v centru horské oblasti a kde je k dispozici sál pro 100 osob, dostatečná kapacita ubytování a za rozumnou cenu, je už podstatně méně. Z několika možných destinací a při zohlednění více s konferencí souvisejících faktorů padla tentokrát volba na Rejvíz. Je to malebná horská osada v nadmořské výšce 780 m mezi městy Zlaté Hory a Jeseník, s dochovanými prvky lidové architektury, cennými přírodními podmínkami a také oblíbená lokalita pro letní a zimní turistiku. Již padesát let se zde například pořádá tzv. zimní vodohospodářská třicítka, tradiční závod především pracovníků v tomto oboru na běžkách. Rejvíz má také bohatou tradici meteorologických měření a pozorování, která započala už v roce 1895 a s několika přerušeními probíhá dodnes. S rozvojem automatizace je od roku 2001 umístěn na Rejvízu automatický srážkoměr podniku Povodí Odry (rozšířený v roce 2021 o měření teploty a vlhkosti vzduchu), automatické měření teploty vzduchu zde v režii ČHMÚ probíhá od roku 2018.

Měření ve středních a vyšších horských polohách je daleko náročnější jak na techniku, tak na pozorovatele a má řadu problémů a úskalí. Svá specifika má rovněž pro hory předpověď počasí a tvorba klimatologických charakteristik. Kvalitní předpovědi pro naše hory jsou důležité nejen pro turisty, ale i pro řadu činností, které jsou zde často závislé právě na počasí, nebo mají k počasí úzký vztah. Oslovili jsme proto řadu odborníků a meteorologických nadšenců z ČHMÚ a dalších pracovišť, kteří se meteorologií a klimatologií zabývají buď přímo profesně, nebo je to jejich velký koníček, případně je jejich činnost s počasím pevně spjata. Předpokládali jsme, že ti všichni mohou k tématu říci mnoho zajímavého, přinést nové zkušenosti a poznatky. Stalo se již tradicí, že pozvání k účasti na horské konference přijali i kolegové z Polska a ze Slovenska, čímž celá akce nabyla opět mezinárodního rozměru.

Na konferenci bylo přihlášeno 85 účastníků, ze kterých se nakonec omluvili pouze tři. Autoři přihlásili 35 příspěvků, z toho 32 bylo na Rejvízu prezentováno. Bylo rovněž vystaveno a prezentováno 10 posterů.

Pohled na Praděd přes Červenohorské sedlo. Foto Jirka Jiroušek

Program konference

Program meteorologické konference Jeseníky 2024 byl třídenní, přednášky zazněly v pěti tematických blocích. V druhém dnu konference byl odpolední program věnován exkurzím a návštěvám zajímavých lokalit. Jména autorů příspěvků, přednášejících a moderátorů si zde dovolujeme uvést bez titulů.

Bloky a program konference:

  1. Zahájení konference, přivítání účastníků a hostů, organizační záležitosti
  2. Jeseníky – historie, současnost a budoucnost
  3. Posterová sekce – představení posterů
  4. Meteorologie a klimatologie ve vyšších a horských polohách
  5. Problematika měření na horách – horské stanice a meteorologické jevy
  6. Exkurze na nejen meteorologicky zajímavé lokality Rejvízu a Jeseníků
  7. Hydrologie a kvalita ovzduší vyšších a horských poloh

Konferenci v přednáškovém sálu hotelu Franz na Rejvízu za organizační výbor zahájil v úterý 14. května v 13.00 hodin Pavel Lipina, který rovněž seznámil účastníky s organizačními pokyny. Za Českou meteorologickou společnost přivítala účastníky konference její předsedkyně Taťána Míková.

V prvním bloku konference, kterou moderoval Pavel Lipina, bylo prezentováno šest příspěvků. Blok byl věnován převážně všeobecným a některým specifickým informacím o Rejvízu a oblasti Jeseníků, například o ochraně přírody a krajiny na území CHKO, o bohaté historii Jesenicka nebo problematice lesního hospodaření po výrazné suché epizodě v letech 2014 až 2019. Velmi inspirativní byla prezentace Jirky Jirouška, ze vzduchu fotícího profesionálního fotografa, který se účastnil naší konference již potřetí. Jeho fotografie se staly nedílnou součástí našich horských konferencí, objevují se na pozvánkách, v přednáškách či na obalu sborníku z konference. Šikmé panoramatické letecké pohledy na hory jsou vynikající a dodávají konferenci další dimenzi. Prezentován byl průlet Jeseníky s podrobným komentářem k místopisu, propojení meteorologie a focení na padáku, nechyběly rovněž aktuální ranní snímky nad Rejvízem.

Hotel Franz na Rejvízu. Foto Pavel Lipina
Penzion Orlík. Foto Ivo Rolčík
Rejvízské louky. Foto Ivo Rolčík

Po prvním všeobecném bloku o Jeseníkách a přestávce jsme uspořádali blok s krátkým představením témat, která autoři v průběhu konference prezentovali prostřednictvím plakátových sdělení v posterové sekci. Pro účely tohoto krátkého představení jsme v předstihu vyzvali účastníky k dodání jednoho výstižného slidu ke svému posteru. Posterovou část konference moderoval Jan Procházka a každý zástupce autorského kolektivu měl jednu až dvě minuty na představení svého posteru. Posterů se na konferenci sešlo celkem deset a byly trvale umístěny v přednáškovém sále po celé tři dny, kdy se zde dalo studovat a diskutovat s autory nad jejich obsahem.

Druhý úterní přednáškový blok Meteorologie a klimatologie ve vyšších a horských polohách moderovala Taťána Míková. Zaznělo zde sedm příspěvků převážně věnovaných historickým a současným meteorologickým měřením v Jeseníkách, klimatu Jeseníků, trendům vývoje a variability jednotlivých meteorologických prvků včetně měření UV záření v nejvyšších polohách Česka, teplotním extrémům, scénářům budoucího vývoje klimatu. Zazněly také příspěvky o srážkových poměrech Krkonoš a výskytu zimních bouřek pozorovaných na vybraných horských meteorologických stanicích v Česku.

První konferenční den jsme přednáškovou část zakončili po 18. hodině, povečeřeli a většina účastníků příjemný jesenický podvečer využila k delším či kratším vycházkám po Rejvízu a blízkém okolí. V hotelovém salonku se mezitím uskutečnila i tradiční schůze výboru České meteorologické společnosti. Zázemí hotelu Franz následně posloužilo k diskusím a výměně poznatků účastníků konference nejen nad meteorologickými tématy, a to až do pozdních večerních hodin.

Úvod konference. Foto Veronika Šustková
Zahájení. Foto Vlaďka Volná
Představení posterů. Foto Pavel Lipina

Ve středu 15. května po snídani byla v 8.40 hodin zahájena moderátorkou Pavlou Skřivánkovou další část druhého bloku přednášek. Do přestávky zaznělo šest příspěvků, kdy prvním z nich byla ještě doplnění znalostí o zdejší historii v podání Pavla Macháčka z Vlastivědného muzea Jesenicka. Následné odborné přednášky zahrnovaly témata rozdělení silných srážek na Šumavě, vliv počasí na návštěvnost na Lysé hoře v Beskydech, klimatologická měření v NPR Rejvíz, měření Masarykovy univerzity na Vysoké holi v Jeseníkách a 70 let profesionálních měření na Lysé hoře.

Po přestávce následoval další odborný přednáškový blok nazvaný Problematika měření na horách – horské stanice a meteorologické jevy, který moderovala Olga Halásová. V sedmi příspěvcích byly prezentovány historie a úskalí provozování meteorologické stanice na Lomnickém štítě, významná sněhová epizoda v prosinci 2023 na Šumavě, představení a srovnávací měření nového váhového srážkoměru, vzpomínky na působení na meteorologické stanici na Milešovce, problematika kombinovaných odhadů srážek z radarových a pozemních měření, a také souvislosti spojené s procesem automatizace meteorologických měření na profesionálních stanicích ČHMÚ a změnami od 1. září 2024. Obecným příspěvkem v tomto bloku byla informace o působnosti České inspekce ŽP ve státní správě.

Po skončení dopoledního bloku následovalo „společné foto“ účastníků konference před hotelem v podání Hany Stehlíkové.

Od 14 hodin po obědě byl následující středeční program konference věnován tematickým exkurzím, celý den byl pak od 19 h zakončen společenským večerem.

Společné foto účastníků konference před hotelem Franz. Foto Hanka Stehlíková

Závěrečný den konference čtvrtek 16. května byl během dopoledne naplněn prezentacemi z oborů meteorologie, hydrologie a kvality ovzduší. Celý blok přednášek moderoval Miloslav Müller. Na úvod zazněly přednášky o tepelném komfortu vyjádřeném indexem UTCI pro vybraná pohoří v Česku a o změnách vodní hodnoty sněhové pokrývky v Krkonoších a Jizerských horách. Další dvě hydrologická témata zahrnovala zajímavou prezentaci o hydrologických výzkumech na Rejvízu a okolí, starých náhonech, výzkumu rašelinišť a experimentálních povodích, resp. o změnách základních hydrologických údajů v horských povodích. Tento blok zakončil příspěvek o zamrzání trolejových vedení v Bratislavě. Po přestávce byla v rámci posledního bloku o kvalitě ovzduší na horách prezentována problematika, jak a zda splňují horské lázně v Česku standardy kvality ovzduší a jak je to s chemismem srážek v nejvyšších polohách Slovenska podle měření na meteorologické stanici Chopok.

Program konference byl krátce před polednem ukončen Pavlem Lipinou s krátkým zhodnocením a poděkováním všem za aktivní účast, spolupráci a často inspirativní diskuse, jak k v rámci jednání k příslušným prezentacím, tak následně při večerním programu. Závěrečné slovo měla opět předsedkyně ČMeS Taťána Míková, která poděkovala účastníkům i organizátorům konference, a následně pozvala účastníky na každoroční Českou meteorologickou konferenci ČMeS do Kutné Hory v termínu 24. až 26. září tohoto roku.

Představení posterů. Foto Pavel Lipina
Konference v plném proudu. Foto Pavel Lipina
Přestávka. Foto Veronika Šustková

Exkurze

Druhý den konference po obědě se velké množství účastníků vydalo na komentovanou prohlídku mechových jezírek na Rejvízu. Byly vytvořeny tři skupiny, každou provázel s výkladem pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny CHKO Jeseníky. Na rozdíl od exkurzí na předposlední horské konferenci na šumavské Kvildě, kde v polovině května i sněžilo a teplota vzduchu byla kolem nuly stupňů, bylo na Jizerce a na Rejvízu velmi příjemné a slunečné počasí, které umožňovalo vycházku v letním oblečení a spíše bylo potřeba krému na opalování.

Více než desítka účastníků využila možnost navštívit expozice spolupořadatele konference, Vlastivědného muzea Jesenicka v jesenické tvrzi. V nabídce byla návštěva moderní multimediální přírodovědná expozice Spirála času Země a multimediální historická expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku. Nejen během středečního odpoledne, ale v průběhu celé třídenní konference řada účastníků i opakovaně navštívila penzion Rejvíz. Ten je situován u parkoviště pro naučnou stezku Rejvíz, na opačné straně osady než se konala konference, a je znám díky své bohaté řezbářské výzdobě, zejména ztvárnění tváří historických a současných osobností na opěradlech tamních židlí.

Pro velmi pěkné a příznivé počasí řada účastníků využila delší odpoledne vyhrazené exkurzím k dalším operativně plánovaným trasám a vycházkám. Například jedna skupina zvolila alternativu s výstupem na vrchol Pradědu, další pak o něco náročnější a vzdálenější s výstupem na Králický Sněžník. Zde se nedaleko od vrcholu mimo jiné nachází stejnojmenná automatizovaná meteorologická stanice pozorovatele Martina Balíka ze Žamberku měřící kromě teploty a vlhkosti vzduchu, přízemní teploty, úhrnu srážek, také výšku sněhové pokrývky, a ze které přebírá data Český hydrometeorologický ústav.

Velké mechové jezírko. Foto Veronika Šustková
Okolí Rejvízu. Foto Ivo Rolčík
Chalupy na Rejvízu. Foto Ivo Rolčík
Začátek naučné stezky k mechovému jezírku. Foto Ivo Rolčík
Chodník k jezírkům. Foto Ivo Rolčík
Doplňková měření na Rejvízu (ČHMÚ a podnik Povodí Odry). Foto Ivo Rolčík
Památník obětem 1. světové války. Foto Ivo Rolčík
Totalizátor na Králickém Sněžníku. Foto Jan Procházka
Zbytky turistické chaty a polská rozhledna na Králickém Sněžníku. Foto Sláva Čáp
Automatická klimatologická stanice Martina Balíka na Králickém Sněžníku (O7KRA01). Foto Sláva Čáp
Na cestě na polskou rozhlednu na Králickém Sněžníku. Foto Sláva Čáp
Účastníci výpravy u prtamene Moravy na Králickém Sněžníku. Fotoaparát Slávy Čápa
Výhled z polské rozhledny na Králickém Sněžníku. Foto: Sláva Čáp

Doplňující informace z konference

Na základě dobrých zkušeností z předešlých horských konferencí na Kvildě na Šumavě v roce 2019 a v roce 2022 na Jizerce jsme jednání konference rozvrhli do tří jednacích dnů (konference na Lysé hoře v červnu 2017 byla pouze dvoudenní). Vzhledem k velkému množství přihlášených příspěvků jiná možnost ani nebyla. S přidělenými 15 minutami na prezentaci a případnou diskusí se velká část přednášejících výborně vypořádala. Poněkud delší čas (20 minut) pro své prezentace měli k dispozici přednášející v prvním bloku věnovanému obecným a zajímavým informacím o oblasti Jeseníků. Za dodržování časového limitu patří poděkování nejen přednášejícím, ale také moderátorům jednotlivých bloků, kterým se společnými silami podařilo dodržet naplánovaný čas prezentací v jednotlivých tematických blocích. Nebylo proto potřeba prakticky měnit a redukovat čas vymezený na přestávky a obědy, nebo prodlužovat jednání na úkor večerního programu včetně večeře. Díky velmi dobré spolupráci týmu organizátorů a dalších dobrovolníků se podařilo zvládnout i demontáž a úklid konferenční techniky a materiálu tak, aby se všichni mohli po obědě v klidu rozloučit a rozjet za svými dalšími aktivitami.

Velké mechové jezírko. Foto Pavel Lipina

Závěry a přínos konference

Na třídenní konferenci zazněla řada zajímavých příspěvků, ke kterým se následně o přestávkách a zejména večer v kuloárech vedly mnohdy podnětné diskuse, což bylo jedním z hlavních důvodů uspořádání této konference. Tato spíše provozní a odborná než vědecká konference přinesla mnoho nových poznatků a informací, které pevně věříme, že budou účastníci dále intenzívně rozvíjet. Přednášející prezentovali své meteorologické aktivity, klimatologická zpracování a podrobné mapové výstupy, diskutovala se řada problémů s měřením na horách, ať už klasickým manuálním, nebo s novou přístrojovou technikou a meteorologickými čidly. Velká pozornost byla věnována problematice měření srážek a sněhu v zimním období, teploty vzduchu a větru, dále nebezpečným jevům, předpovědím a dalším zajímavým tématům. Více příspěvků tradičně připravili zástupci šumavských „amatérských“ meteorologů, kteří významně pokročili v rozvíjející se spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem. Výrazně se prezentovala akademická sféra, jak česká, tak slovenská, podobně i meteorologické ústavy Slovenska a Polska. Pozitivní je stále častější prolínání těchto provozních a výzkumných institucí a aktivit mezi lidmi a obory, které se ukazuje být jedním z největších přínosů podobných setkání.  

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo navázat na odkaz předešlých obdobných konferencí zaměřených primárně na horské oblasti, ať už to bylo na Lysé hoře v roce 2017, na Kvildě v roce 2019 nebo na Jizerce v roce 2022. Je zřejmé, že tato problematika je stále velmi aktuální a našla si řadu zájemců, účastníků a také aktivních prezentujících. Vysoká účast na předešlých akcích, více než 100 přihlášených a okolo 45 přednášejících, byla na Rejvízu o něco málo nižší (85 účastníků a 35 příspěvků), což ale i tak svědčí o poměrně velkém zájmu meteorologické, hydrologické a „kvalitářské“ (kvalita ovzduší) obce o tento koncept, který se postupně stává dobrou tradicí. Horských oblastí v celém Česku není tak málo, naopak dlouhodobých nepřerušených pozorovacích řad, zpracování a vyhodnocení výsledků měření i z posledních let z vyšších poloh není stále dostatek. Předběžně jsme se na základě i Vašich reakcí dohodli, že další horská konference by se mohla konat opět za dva roky, přičemž o konkrétním místě a horské oblasti se bude ještě jednat.

 Vzhledem k stále příznivé výši vložného na konferenci bylo umožněno jistě početnější setkání s „amatérskými“ meteorology a dobrovolnými pozorovateli, kteří pro tyto akce nedisponují účelovými prostředky, ale o to možná větším zájmem o tuto problematiku, aktivně se meteorologii věnují a mají v ní vysoké znalosti. Početnější mohlo být tentokrát zastoupení kolegů z hydrologie a kvality ovzduší, ale třeba se to příště podaří. Velmi nás těší, že tato konference byla opět mezinárodní, a to díky aktivní účasti kolegů z Polska a ze Slovenska. Tím vším dochází k naplňování hlavního poslání činnosti ČMeS, coby spolupořadatele této konference. A sice prohlubovat meteorologickou spolupráci napříč institucemi a lidmi v Česku a nejbližším okolí, podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně meteorologie, pořádání konferencí a seminářů, popularizaci a šíření nových poznatků do praxe, atd.  

Začátek naučné stezky. Foto Pavel Lipina
Sucho na Rejvízu. Foto Pavel Lipina
Penzion Rejvíz a vyřezávané židle štamgastů. Foto Pavel Lipina

Výstupy z konference

Účastníkům konference jsme prostřednictvím pořadatelské ČMeS v rámci vložného poskytli i přes stále se zvyšující náklady drobné občerstvení o přestávkách, raut na společenském večeru a drobné předměty v tašce. Přípravu sborníku příspěvků (grafická úprava, sazba, obálka a dohodnutí tiskárny) zajistily pracovnice tiskového a informačního oddělení ČHMÚ. Sborník vytiskla tiskárna Centrum služeb Broumov s. r. o., byl hrazen z rozpočtu konference a za přispění spolupořadatele Vlastivědného muzea Jesenicka.

Vydání sborníku příspěvků z konference byl náročným, ale podle našeho názoru významným počinem. Sborník byl zpracován před konáním konference a byl k dispozici účastníkům v době již při zahájení celé akce. Víme, že jsme řadu autorů obtěžovali s termínem, obsahem či kvalitou obrázků. Naprostá většina z oslovených dodala obsah svých příspěvků v textové formě a přílohách tak, že mohly být s již jen minimální úpravou rovnou zpracovány, jen několik málo příspěvků vyžadovalo podrobnější redakci. Nebylo to nadarmo, naše společná snaha se vyplatila a výsledek se dostavil v podobě tohoto, myslíme obsahově i graficky vyvedeného sborníku.,. Věříme, že 136 stran sborníku věnovanému problematice meteorologie, klimatologie a kvality ovzduší ve středních a vyšších nadmořských výškách Česka a střední Evropy přináší pro mnohé řadu zajímavých informací, tentokrát o něco více zaměřených i na historii, současnost a možnou budoucnost Rejvízu a oblasti Jeseníků. Ve sborníku jsou rovněž uvedeny i některé příspěvky, které nebyly prezentovány na konferenci.

Tiskové a informační oddělení Českého hydrometeorologického ústavu připravilo digitální verzi sborníku ve formátu pdf, který byl k dispozici již první den konání konference. Sborník ke stažení naleznete na adrese: http://www.cmes.cz/web/wp-content/uploads/2024/05/Jeseniky_web_v.pdf nebo na adrese nakladatelství ČHMÚ: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/SIS/nakladatelstvi/assets/Jeseniky.pdf.

Sborníky z předešlých horských konferencí naleznete ke stažení zde:

Doporučená citace sborníku z konference:

LIPINA, P., PROCHÁZKA, J. (ed.), 2024. Meteorologická konference Jeseníky 2024. Sborník příspěvků z konference pořádané Českým hydrometeorologickým ústavem, Českou meteorologickou společností a Vlastivědným muzeem Jesenicka konané ve dnech 14. – 16. května 2024 v hotelu Franz na Rejvízu v Jeseníkách. Praha: ČHMÚ. 1. vydání, 136 s. ISBN 978-80-7653-069-0.

Na webové stránce ČMeS http://www.cmes.cz/web/rejviz-2024/ jsme účastníkům konference průběžně uváděli všechny potřebné informace. Jednalo se mj. o pozvánku, 1. cirkulář, přihlášku na konferenci, organizační pokyny, pokyny pro autory příspěvků. Taktéž obsah sborníku, fotodokumentace a další informace z konference naleznete na výše uvedené webové stránce ČMeS.

První skupina na vycházce s výkladem. Foto Hanka Stehlíková
Závěrečná prezentzace. Foto Pavel Lipina
Jesenické výhledy. foto Veronika Šustková

Poděkování

Děkujeme pracovnicím tiskového a informačního oddělení ČHMÚ, především Petře Tiché a Haně Stehlíkové za přípravu grafické prezentace konference a technickou přípravu sborníku příspěvků z konference. Poděkování patří rovněž za přípravu pozvánky a roll-upu. Velké poděkování patří Jiřímu Jirouškovi za poskytnutí leteckých fotografií Jeseníků, které se staly součástí pozvánky na konferenci, její propagace a obalu sborníku.

Děkujeme nájemcům a provozovatelům hotelu Franz a penzionu Orlík za poskytnutí zázemí pro konání konference. Drobná nedorozumění kolem vydávání jídel a provádění plateb za ubytování určitě nekazí celkový dojem, kdy prostory pro konání konference, coffee breaků, rautu a navazující konverzaci byly velmi vhodné a stylové, rovněž podávané obědy a večeře byly dle naprosté většiny účastníků velmi chutné. Děkujeme také všem, kteří přispěli k organizačnímu a odbornému zajištění exkurzí, zejména Vítu Slezákovi a jeho kolegům z AOPK ČR a pracovníkům Vlastivědného muzea Jesenicka.

Největší poděkování patří členům organizačního výboru konference, jmenovitě Vladimíře Volné, Veronice Šustkové, Aleně Kamínkové a Lucii Pokorné. Bez jejich několikaměsíčního úsilí a odvedené práce by se konference nemohla uskutečnit. Poděkování patří i všem ostatním, kteří svým dílem a účastí pomohli ke zdárnému průběhu celé akce. Připomenutím a inspirací s mnoha poznatky i do budoucna budiž k této příležitosti vydaný sborník s názvem Meteorologická konference Jeseníky 2024.

Za organizační výbor konference

Pavel Lipina a Jan Procházka

Jirka Jiroušek a jeho letecké vybavení. Foto Pavel Lipina

Dne 30. 5. 2024 byla slavnostně otevřena výstava fotografií “Středočeský kraj z ptačí perspektivy” autora Jiřího Jirouška ve Visegradu v Maďarsku.

Při vernisáži předal autor výstavy Jirka Jiroušek velvyslankyni České republiky v Maďarsku, která má jesenické kořeny, sborník příspěvků z této konference. Zajímavé, kam se až sborník dostal.

Program konference a přehled přednášek

Jména autorů příspěvků, přednášejících a moderátorů si zde dovolujeme uvézt bez titulů.

Přednášející, u většího počtu autorů příspěvků, jsou podtrženi.

Vrcholové partie Jeseníků. Foto Jirka Jiroušek
Letecký pohled na Šerák. Foto Jirka Jiroušek
Horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně s vrcholem Pradědu. Foto Jirka Jiroušek