Česká meteorologická společnost  ve spolupráci s ÚFA AV ČR uspořádala ve dnech 19. – 21. září 2023 v Roudnici nad Labem

Českou meteorologickou konferenci 2023

Informace o odborném a společenském programu konference doplněné fotografie z akce a sborník abstraktů naleznete níže na stránce

19. – 21. září 2023

Roudnice nad Labem

Hotel Magnolia

Rozvíjíme již bezmála šedesátiletou tradici pravidelných setkávání české odborné komunity zabývající se meteorologií, klimatologií a příbuznými obory. Hlavním cílem konference bylo vzájemně se informovat o aktuálním dění, proto uvítáme příspěvky představující nedávno vyšlé knihy nebo články, probíhající výzkumy a další aktivity. Vzhledem k letošnímu 30. výročí vydání meteorologického slovníku jsme otevřeli diskuzi na téma české meteorologické terminologie a jejího dalšího rozvoje.

V rámci konference proběhlo i Valné shromáždění ČMeS.

Oslavili jsme 30 let od jejího vzniku, schválili složení nového výboru společnosti a byla udělena historicky první Cena profesora Hanzlíka.

Ve dnech 19. až 21. září 2023 se v Roudnici nad Labem, v prostorách hotelu Magnolia,  uskutečnila Česká meteorologická konference. Česká meteorologická společnost (ČMeS), která tuto tradiční akci uspořádala, tak rozvíjí již bezmála šedesátiletou tradici pravidelných setkávání české, dříve československé odborné komunity lidí zabývajících se meteorologií, klimatologií, kvalitou ovzduší a příbuznými obory. Letos nově zavedený název konference vyjadřuje, že není určena pouze pro členy ČMeS, nýbrž i pro ostatní, kdo v těchto oborech pracují, studují, nebo je meteorologie jejich velkým koníčkem. Propojování lidí napříč institucemi a regiony Česka totiž patří k hlavním cílům ČMeS, jejíž 30. výročí si letos připomínáme. Totéž výročí slaví i Slovenská meteorologická společnost, jejíž zástupce jsme mezi námi rádi uvítali. Dohromady jsme si připomněli, že již před 65 lety, v roce 1958, byla založena Československá meteorologická společnost při ČSAV, na jejíž činnost obě současné společnosti navazují.

Hlavním cílem České meteorologické konference bylo a i v budoucnu bude vzájemně se informovat o aktuálním dění v našich oborech. Proto byla na programu celá řada příspěvků na nejrůznější témata, z nichž několik letošní konferenci vévodilo. Především to byly příspěvky představující průběžné výsledky dvou velkých výzkumných projektů, na nichž v současnosti pracují týmy pracovníků více institucí. Jeden odborný blok tak byl věnován projektu PERUN, zaměřenému na predikci, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku. Dalšímu odbornému bloku vévodil projekt ARAMIS, věnovaný vytvoření integrovaného systému výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší.

Miloslav Müller a Karel Krška při diskusi nad historií meteorologického názvosloví

Celou skupinou příspěvků byla dále zastoupena radarová meteorologie, což odráží rozvoj této disciplíny související se zaváděním nových technologií v této oblasti.

Spolu s výročím vzniku ČMeS uplynulo letos 30 let i od vydání Meteorologického slovníku výkladového a terminologického, které bylo završením několik desetiletí trvajícího úsilí českých (a slovenských) meteorologů o soustavné zpracování naší terminologie. Proto jsme se rozhodli toto téma zařadit na program našeho setkání, takže mezi přednesenými příspěvky zaznělo i ohlédnutí za vznikem slovníku, jeho zasazení do mezinárodního kontextu a představení současného stavu Elektronického meteorologického slovníku, který na tištěný slovník navazuje. Byly rovněž představeny a diskutovány nové a plánované aktivity na poli české meteorologické terminologie. Organizátoři a určitě i účastníci konference byli rádi, že mnohé přednesené příspěvky vyvolaly zajímavou diskuzi.

Pohled na Roudnici nad Labem objektivem Ivoše Rolčíka

Konference byla v letošním roce organizována především pracovníky Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. za obvyklé spolupráce s Českým hydrometeorologickým ústavem a Univerzitou Karlovou. Krátce po 13. hodině v úterý 19. záři konferenci zahájila předsedkyně společnosti Taťána Míková. Za Český hydrometeorologický ústav účastníky pozdravil a přivítal jeho ředitel Mark Rieder a za Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. také ředitel Radan Huth. Účastníky konference pozdravil a město představil starosta Roudnice na Labem pan František Padělek. Za organizátory účastníky přivítal Miloslav Müller, který přidal i několik organizačních pokynů a informací.

 

První blok konference byl věnován především problematice, řešení a výsledkům projektu PERUN. Tento blok moderovala Taťána Míková. V této části zaznělo celkem sedm příspěvků. Před přestávkou pak byla za vedení Miloslava Müllera představena posterová sekce. Autoři všech 14 posterů je stručně uvedli, při občerstvení se pak u posterů rozproudila diskuse nad prezentovanými informacemi a výsledky. Třetí blok konference pak byl věnován radarové meteorologii, kde zaznělo opět sedm příspěvků, především od pracovníků společnosti Meteopress s.r.o. Tento blok moderoval Petr Pešice a příspěvky vyvolaly rozsáhlou diskuzi. Po večeři v 19 hodin se sešel téměř kompletní výbor společnosti. Schůzi výboru řídila předsedkyně společnosti. Výbor na svém jednání zvolil nové předsednictvo na další tříleté období.

Společné foto účastníků druhého dne jednání konference a areálu hotelu Magnolia (foto Hana stehlíková)

Jednání druhého dne konference začalo podle plánu v 9 hodin. Podle obvyklého schématu bylo zahájeno Valné shromáždění ČMeS. Přítomných členů společnosti bylo méně než polovina, proto bylo podle stanov jednání přerušeno a pokračovalo po skončení dopoledního odborného programu konference. Čtvrtý blok letošní konference byl věnován historii, současnosti a budoucnosti terminologie. V tomto bloku zazněly čtyři příspěvky. První část moderoval Radim Tolasz. Zde je třeba vyzvednout především vystoupení RNDr. Karla Kršky, CSc., jenž byl ústřední postavou prací na Meteorologickém slovníku výkladovém a terminologickém, který vyšel tiskem v r. 1993.

Před obědem pokračovalo Valné shromáždění ČMeS, které vedla předsedkyně Taťána Míková. Členové společnosti byli informováni o činnosti společnosti za poslední rok od minulého valného shromáždění v Telči v září 2022. Účastníci shromáždění byli informováni o složení nového výboru společnosti a jejího předsednictva na další tři roky. Připomněli jsme si zesnulé kolegy, jejich památku jsme uctili minutou ticha. Stanislava Kliegrová účastníky v zastoupení za hospodářku společnosti účastníky seznámila s hospodařením společnosti. Zazněly informace z Výboru Evropské meteorologické společnosti konané počátkem září v Bratislavě (Miloslav Müller) a o průběhu konference (Stanislava Kliegrová).

Hlavním bodem letošního valného shromáždění bylo udělení Ceny profesora Hanzlíka. Po více než roce příprav byla cena udělena poprvé. Cenu prof. Stanislava Hanzlíka uděluje společnost za mimořádný přínos pro rozvoj meteorologie a příbuzných vědních oborů. První oceněnou se stala doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc. Cena byla udělena za výzkum v oboru mikrofyziky oblaků a srážek, pedagogickou činnost, rozvíjení spolupráce s mezinárodní vědeckou komunitou a zásadní podíl na vzniku Elektronického meteorologického slovníku. Cena společnosti nese jméno po profesoru Stanislavu Hanzlíkovi, jedné z nejvýznamnější osobnosti české meteorologie. Ocenění bylo uděleno a dále bude udělováno formou grafického listu a dedikace. První ocenění bylo uděleno v roce 2023 u příležitosti 145. výročí narození profesora Hanzlíka.

Na návrh výboru bylo valným shromážděním konaným v Roudnici nad Labem uděleno čestné členství RNDr. Janu Strachotovi za položení základů československé a české radarové meteorologie, její praktické využití a rozvoj, a RNDr. Ivanu Sládkovi, CSc. za dlouholetou popularizaci obnovitelných zdrojů energie a včasné péče o ochranu klimatu.

České meteorologické společnosti obdrželi RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. za rozvoj a modernizaci meteorologického slovníku, implementaci nových hesel a péči o meteorologickou terminologii, RNDr. Petr Zacharov, Ph.D. za rozvoj a modernizaci meteorologického slovníku, uspořádání a správu jeho online verze a Mgr. Jáchym Brzezina, Ph.D. za konstrukci moderního webu ČMeS, komplexní přestavbu struktury a uživatelsky přívětivou editaci. Všem oceněným blahopřejeme.

 

Po skončení valného shromáždění pokračovala čtvrtá sekce konference pod vedením Miloslava Müllera, vedoucího terminologické skupiny ČMeS a vedoucího autorského kolektivu elektronického slovníku. Účastnící byli informováni o současném stavu slovníku a zamýšlených dalších aktivitám. Byl diskutován možný další vývoj včetně mezinárodní spolupráce a uplatnění hesel na Wikipedii.

Po obědě se konala komentovaná prohlídka historického centra města Roudnice nad Labem radním panem Čtverákem a komentovaná prohlídka kostela Narození Panny Marie a přilehlého augustiniánského kláštera. Po občerstvení byl s mírným zpožděním oproti programu zahájen poslední, pátý blok letošní konference, který moderovala Vlaďka Volná. Blok byl věnován zaměření a výsledkům projektu ARAMIS a dalším přednáškám.

 

Jednací sál hotelu Magnolia v Roudnici nad Labem, kde se konala Česká meteorologická konference 2023 (foto Hana Stehlíková)

Po zakončení odborného programu konference pokračoval program kulturní. Vystoupila trojice tanečnic orientálního tance z roudnického studia CARAVANA, včetně naší členky Lucie Pokorné. O přestávce mezi tanečními vystoupeními, které zaznamenaly velký ohlas a potlesk mezi přítomnými, byl promítnut krátký dokument o městě Roudnice nad Labem. Před 19. hodinou byl zahájen společenský večer konference.

Závěrečný (třetí) den byl tradičně věnován odborným a jiným exkurzím. Od 9 hodin byla domluvená komentovaná prohlídka kostela Narození Panny Marie a kláštera sester premonstrátek v Doksanech. Od 10 hodin byla zahájena exkurze na profesionální meteorologické stanici a observatoři ČHMÚ v Doksanech. Pracovníci observatoře účastníkům ukázali rozsáhlou meteorologickou zahrádku s ukázkou mnoha standardních i speciálních přístrojů, byla představena mezinárodní fenologická zahrádka a vybavení stanice. Po skončení exkurze a drobném občerstvení se část účastníků přesunula do datového úložiště (archivu) ČHMÚ v Brozanech. Účastníci byli stručně seznámení s historií budovy (mlýna), prošli si prostory uložiště a nad připravenými jednotlivými typy archiválií se rozproudila zajímavá diskuse. Někteří účastníci se vydali na horu Říp.

Na konferenci, na kterou zavítalo 73 účastníků, zaznělo celkem 26 příspěvků ve čtyřech již uvedených blocích. Bylo prezentováno také 14 posterů. Podle ohlasů účastníků se domníváme, že se letošní Česká meteorologická konference ČMeS vydařila a účastníci se dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací, inspirovali se přednesenými příspěvky a navázali nová profesní a osobní přátelství.

 

Odborný program konference

úterý 19. září 2023

I. blok (projekt PERUN aj.)
Tolasz, R.: IPCC a PERUN – historie, stav a souvislosti
Zacharov P., Brožková R., Řezáčová, D.: Srážky z pohledu PERUNa
Řezáčová, D., Sokol, Z.: Vliv změny teploty na rozdělení srážek – měření versus Aladin
Dubrovský, M. a kol.: Je pro studium dopadů změn klimatu lepší použít RCM simulace nebo stochastický meteorologický generátor? A co takhle obojí?
Huth, R. a kol.: Měnící se proměnlivost atmosféry
Kliegrová, S.: Dlouhodobá (sezónní) předpověď
Tichopád, D., Láska, K., Metelka, L.: Porovnání celkového ozonu a erytemálního UV záření na vybraných evropských stanicích v jarních obdobích 2019 a 2020

II. blok (posterová sekce)

Bhowmick, S. a kol.: Consideration of cloud data analysis over urban areas in Czech Republic during (first wave COVID-19 months) 2020 and recent 2023
Halásová, O.: Povodeň 1921 v historických fotografiích
Jůza, P.: Jaký je rozdíl mezi minimální teplotou a minimální noční teplotou
Kamínková, A.: Vydávání výstražných informací v letech 2020 až 2022 v rámci ČHMÚ, pobočky Ostrava
Kašičková, L., Mairich, P.: Historie měření a pozorování na stanici Ústí nad Orlicí
Kašpar, M. a kol.: Návrhové subdenní úhrny srážek, jejich průběhy a očekávaná předchozí nasycenost odvozené z radarových dat a staničních měření
Lipina, P., Procházka, J.: Porovnání jednotlivých typů radiačních krytů meteorologických stanic
Najman, F., Staněk, M.: MASEC: case study a use-cases mobilního C-band radaru
Patiño, William R.: Implementation of a prognostic mesoscale model to simulate vertical wind profiles at Praha-Karlov
Procházka, J., Vojvodík, A., Rolčík, I.: Revize mrazových lokalit Šumavy
Rulfová, Z. a kol.: PERUN/Reanalysis: Validace pro střední Evropu
Sedlák, P., Pešice, P.: ÚFA AV ČR s observatoří Milešovka se připojuje k výzkumné infrastruktuře ACTRIS
Volná, V.: Kvalita ovzduší … bez meteorologie to nejde
Zacharov, P., Pešice, P.: Předpověď a měření teploty povrchu českých dálnic

III odborný blok (radarová meteorologie aj.)

Najman, M.: Radary: nové technologie a stav ve světě
Peštová, Z.: Nový C-band radar na Šumavě – pokrytí, data a použití
Pitaš, O.: Meteorologický radar: zpracování signálu
Staněk M., Najman F.: Ukázky meteorologických jevů a procesů na polarimetrických produktech z meteorologických radarů
Šálek, M.: Detekce horizontálního střihu větru jako příznaku mezocyklóny
Skripniková, K.: Krupobití v Česku podle radarových informací – souhrn výsledků
Skalák, P. a kol.: Změny radiačně tepelné bilance dle CMIP5 a Euro-CORDEX modelů: čekají nás v budoucnosti vlhká vegetační období?

středa 20. září 2023

IV. odborný blok (terminologie, historie a současnost)

Brzezina, J., Oujezdská, A.: Analýza částic a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší skenovacím elektronovým mikroskopem
Krška, K.: Od založení Československé meteorologické společnosti k vydání jejího meteorologického slovníku
Valová, P.: 30 rokov Slovenskej meteorologickej spoločnosti
Müller, M., Zacharov, Z.: Elektronický meteorologický slovník v historických a mezinárodních souvislostech
Diskuze o současnosti a budoucnosti české meteorologické terminologie

V. odborný blok (projekt ARAMIS aj.)

Sládek, I.: Rozlišujme extrémy a rekordy teploty vzduchu pro jednotlivé dny roku
Jůza, P.: Mohou být mrazové kotliny i v nižších polohách?
Potužníková, K., Koucká Knížová, P.: Experimentální studie vlivu troposférických situací mezosynoptického měřítka na strukturu a dynamiku ionosféry
Bauerová, P. a kol.: Měřicí kampaň meteorologických prvků (MWR, LIDAR) a znečišťujících látek (senzory) pro validaci LES modelu PALM v centru Prahy
Macoun, J.: Představení projektu ARAMIS
Seibert, R.: O větru, který vyjasňuje i zamlžuje příčiny znečištění ovzduší.
Rečka, L., Ščasný, M., Máca, V.: Modelování vývoje emisí skleníkových plynů do roku 2050: scénáře dekarbonizace pro ČR
Exkurze účastníku konference na observatoři ČHMÚ v Doksanech (foto Ivo Rolčík)

Pro účastníky konference jsme připravili obvyklý sborník abstraktů, který byl k dispozici v elektronické podobě a pro několik zájemců také v tištěné podobě. Poděkování za jeho přípravu patří Tiskovému a informačnímu oddělení ČHMÚ.

Více informací, fotodokumentaci konference a sborník abstraktů v pdf formátu najdete na stránce konference: http://www.cmes.cz/web/ceska-meteorologicka-konference-2023/.

Elektronická forma sborníku abstraktů z konference je v pdf formátu k dispozici na stránce: roudnice_sbornik_abstraktu_2023.pdf (chmi.cz).

Příští Česká meteorologická konferenci ČMeS se bude konat v termínu 24. až 26. září 2024 a místo zatím není vybráno. Poznamenejte si tento termín do svých kalendářů a jste srdečně zváni.

Pavel Lipina a Miloslav Müller