You are here

Společné prohlášení o globálním klimatu

Společné prohlášení o globálním klimatu

 


 

Vývoj klimatu vyžaduje progresivní akci podepřenou důkazy

Vědecké důkazy
Vědecké důkazy jsou nyní jasně přesvědčivé: naše planeta se ohřívá, především v důsledku emisí skleníkových plynů působených lidskou činností. Nedávná zpráva Světové meteorologické organizace ukázala, že v r. 2016 byl nastaven nový rekord globální průměrné teploty (přibližně 1,1 °C nad pre-industriální úrovní), rozsah mořského ledu dosáhl rekordního minima, globální výška hladiny moře stoupla na hodnotu nového rekordu a široké rozpětí extrémních klimatických událostí vyhnalo z domovů stovky tisíc lidí celého světa. Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře rovněž dosáhla rekordní úrovně s oxidem uhličitým v koncentraci přesahující 400 ppm, což je asi o 44 % více než v pre-industriální době.

Implementace Pařížské dohody je naléhavá
Sociální, environmentální i ekonomické důsledky klimatické změny dále porostou, pokud nebudou přijata příslušná opatření nyní. Vypořádání se s touto výzvou efektivně a účinně vyžaduje okamžitý a společný postup, který bude adekvátní měřítku a naléhavosti hrozby, který bude v souladu s Cíli udržitelného rozvoje deklarovanými OSN a který bude implementován prostřednictvím adekvátních politik založených na důkazech.

Aby se předešlo největším rizikům, žádáme vlády implementovat plně a naléhavě závazky, které učinily v Paříži v roce 2015 proto, aby zajistily, že budoucí nárůst globální průměrné teploty zůstane výrazně pod hodnotou 2 °C nad pre-industriální úrovní, resp. aby se pokusily omezit tento nárůst do 1,5 °C a vynulovat celkové1 emise v druhé polovině tohoto století.

Globální reakce založená na důkazech je zásadní
Klíčovým momentem Pařížské dohody je závazek vlád hodnotit periodicky společný pokrok tak, jak se budou hromadit nové vědecké poznatky a zkušenosti s implementací dohody.  Politika se může opírat o robustní důkazy pouze tehdy, pokud existuje trvalý, globální a společný závazek udržení a rozvoje potřebné základny takových důkazů.

To zahrnuje monitoring stavu klimatu prostřednictvím Globálního systému klimatických pozorování (GCOS) a modelová hodnocení rizik lidské společnosti i přírodního světa spojených s různými úrovněmi budoucích emisí, a to v lokálním, regionálním i globálním měřítku. Nové důkazy a znalosti musí být vyhodnoceny nezávisle a interpretovány tak, aby byly užitečné pro politiky a vlády. Veškeré takové úsilí, včetně práce Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC), musí být nadále financováno a mít přístup ke zdrojům, které umožní poskytovat nezbytná odborná doporučení.

Úloha meteorologických a klimatických služeb
Meteorologické a klimatické služby jsou podstatnou součástí reakce na klimatickou změnu. Poskytují prvotní varování a pochopení klimatické variability současnosti, projekci budoucích změn i informace pro mitigační a adaptační možnosti. Doporučujeme národním meteorologickým službám i soukromým meteorologickým subjektům pokračovat ve vývoji účinných nástrojů a systémů pro rozhodování politiků.

Rozvoj příležitostí
Řešení klimatické změny spolu s orientací na Cíle udržitelného rozvoje představuje příležitost pro zlepšení kvality lidského života mnoha různými způsoby. To zahrnuje ochranu přírodního prostředí s environmentálními službami, které zdravé prostředí poskytuje, zlepšení lidského zdraví a rozvoj nových služeb a technologií, které přinášejí nova pracovní místa a prosperitu.

Okamžitá akce je vyžadována právě teď, pokud chceme položit základy budoucího úspěchu. To bude vyžadovat co nejširší součinnost a spolupráci mezi jednotlivými státy, hospodářskými sektory, občanskou společností a vědou, včetně vzdělání, výzkumu a inovací.

[1] Výsledná nulová rovnováha mezi antropogenními emisemi a odčerpáváním a ukládáním skleníkových plynů z atmosféry.

loga