You are here

Výroční konference ČMeS 2021

Výroční konference České meteorologické společnosti 2021

Ve dnech 21. až 23. září 2021 se v Lounech v prostorách hotelu Union uskutečnila výroční konference České meteorologické společnosti tradičně organizovaná ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Univerzitou Karlovou v Praze a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

Výroční konference, dříve známá pod názvem výroční seminář společnosti, mimo změny názvu, byla v letošním roce uspořádána v novém formátu, který jsme diskutovali několik let. Krátce po 13 hodině konferenci zahájil předseda společnosti a zástupce MFF UK Praha doc. Tomáš Halenka. Za „lokální“ organizátory účastníky přivítal dr. Libor Hejkrlík, ředitel ústecké pobočky ČHMÚ.

První den konference byl věnován prezentacím kvality ovzduší. Název sekce byl Kvalita ovzduší – minulost, současné aspekty a budoucí vývoj. Tématu se věnovalo celkem osm příspěvků.

V odpoledních hodinách se se po čtyřech letech sešel nový výbor společnosti, který po krátkém jednání zvolil nové předsednictvo společnosti a také novou předsedkyni, kterou se stala RNDr. Taťána Míková. Podle obvyklého schématu se konalo Valné shromáždění společnosti. Pro malý počet účastníků bylo podle stanov jednání Valného shromáždění přerušeno a pokračovalo po skončení odpoledního odborného programu konference. Valné shromáždění zahájil dosavadní předseda společnosti, který informoval o výsledku voleb nového výboru a předal slovo nové předsedkyni. Členové společnosti byli informováni o činnosti společnosti za poslední čtyřleté prodloužené období.

Druhý konferenční den byl převážně věnován významným tématům meteorologie a klimatologie. Ranní sekce byla zahájena příspěvkem Libora Černikovského, ředitele úseku meteorologie a klimatologie ČHMÚ s příspěvkem Otevřená data ČHMÚ v souvislostech na kterou navázala prezentace Milana Šálka z firmy Amper Meteo s názvem Open data v meteorologii – příležitost nebo hrozba? Po prezentaci obou příspěvků se rozeběhla velmi zajímavá diskuse, do které se zapojili další „panelisté“ Petr Štěpánek a Radim Tolasz. Byla diskutována řada aspektů open dat.

V sekci Monitoring sucha – porovnání produktů zazněly dva příspěvky. Martin Možný (ČHMÚ) hovořil o Hodnocení meteorologického a půdního sucha v ČHMÚ a Adam Vizina (VÚV TGM) představil HAMR – systém pro zvládání sucha. Tato sekce byla „aktuálnější“ před rokem a tomu odpovídala i diskuse.

Nejzajímavějším tématem konference letošního roku bylo bezesporu tornádo na jižní Moravě 24. června 2021. Milan Šálek (Amper Meteo) vystoupil s příspěvkem „Červnové tornádo na jižní Moravě – vyhodnocení“ a Miloslav Staněk (PřF UK) s příspěvkem „Fotodokumentace tornáda a supercel na jižní Moravě dne 24. 6. 2021“. Prezentace této mimořádné meteorologické události se těšila velkému zájmu posluchačů, byla doplněna řadou otázek a odpovědí.

Středeční odpoledne bylo věnováno prezentaci aktuálních vědeckých výsledků, mimořádných publikací a projektů. Zaznělo zde 14 příspěvků. Největší pozornost přítomných jsme zaznamenali u příspěvku Miloslava Müllera (ÚFA AV ČR) na téma Aktuální úpravy Elektronického meteorologického slovníku.

Druhý jednací den byl zakončen rautem pro účastníky. Řada účastníků po skončení přednášek bohužel odjela a tak pro přítomné zbylo velké množství připravených dobrot, které se nestihly dojíst ani při snídani.

Závěrečný den byl věnován odborné exkurzi na observatoř ČHMÚ v Tušimicích, která je vzdálena necelých 45 km od Loun. Petra Bauerová a Adriana Šindelářová nás provedly observatoří, meteorologickou zahrádkou, ukázaly měřící zařízení kvality ovzduší, představily stožárový měřící systém, seznámily nás s historií stanice.

Zvláštností nebo zajímavostí letošní konference byl fakt, že tato výroční konference se měla konat již v minulém roce na stejném místě v termínu 22. až 24. září 2020. Jen několik dnů před samotným konáním byla konference zrušena z důvodu zaváděných protiepidemiologických opatření (COVID-19). Organizátoři tak tuto konferenci uspořádali dvakrát, což nebývá úplně obvyklé. I přes tuto velkou komplikaci se i v roce 2021 podařilo zajistit účast většiny domluvených přednášejících, kteří měli vystoupit v roce 2020.

Pro konferenci připravovanou v roce 2020 vyšel obvyklý sborník abstraktů, který byl rozdán účastníkům až v roce 2021. Velké poděkování za jeho přípravu a tisk patří Tiskovému a informačnímu oddělení ČHMÚ a jeho tiskárně.

Na konferenci, které se zúčastnilo 57 lidí, zaznělo celkem 29 příspěvků ve čtyřech již uvedených sekcích.

Většina účastníků využila krásného počasí a volných chvilek k vycházce po centru Loun, nebo návštěvy nejbližšího okolí.

 

Odborný program konference

Kvalita ovzduší – minulost, současné aspekty a budoucí vývoj

Adriana Šindelářová (ČHMÚ): Nové nástroje terénního měření ČHMÚ určeného pro datovou podporu hodnotících a rozhodovacích procesů v oboru kvality ovzduší

Pavel Jůza (ČHMÚ): Třicet let vyhodnocování rozptylových podmínek v severozápadních Čechách

Ondřej Vlček (ČHMÚ): Modelové hodnocení dopadů kotlíkových dotací na kvalitu ovzduší

Petra Bauerová (ČHMÚ): Porovnání výšek PBL měřených distančními metodami a vypočítaných modelem ALADIN

Vladimíra Volná (ČHMÚ): Aplikace „zpětné trajektorie“ a její využití při řešení problematiky kvality ovzduší

Radim Seibert (ČHMÚ): Využití meteorologických parametrů při identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší pomocí modelu PMF

Gražyna Knozová (ČHMÚ): Možnosti využití softwaru WASP a WENG při modelování šíření požárů a propagace kouře

Helena Plachá (ČHMÚ): Novinky v měření PAH a dalších markerů pro identifikaci zdrojů a měřící síť UTP

Open data v české meteorologii

Libor Černikovský (ČHMÚ): Otevřená data ČHMÚ v souvislostech

Milan Šálek (Amper Meteo): Open data v meteorologii - příležitost nebo hrozba?

Panelová diskuse (další panelisté Petr Štěpánek, Radim Tolasz)

Monitoring sucha – porovnání produktů:

Martin Možný (ČHMÚ): Hodnocení meteorologického a půdního sucha v ČHMÚ

Adam Vizina (VÚV TGM): HAMR – systém pro zvládání sucha

Petr Münster (ČHMÚ), Milan Šálek (Amper Meteo): Červnové tornádo na jižní Moravě – vyhodnocení

Miloslav Staněk (PřF UK): Fotodokumentace tornáda a supercel na jižní Moravě dne 24. 6. 2021

Prezentace aktuálních vědeckých výsledků

Lenka Hájková (ČHMÚ): Nové biometeorologické předpovědi ČHMÚ

Tomáš Halenka (KFA MFF UK): Projekt URBI PRAGENSI - urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a scénářů klimatické změny pro Prahu

Radan Huth (PřF UK): Dálkové vazby - hlavní stavební kameny atmosférické cirkulace

Marek Kašpar (ÚFA AV ČR): Prostorová variabilita průběhů subdenních srážek v ČR

Alena Kamínková (ČHMÚ): Využití ansámblových meteorologických vstupů pro výpočet hydrologických předpovědí na RPP ČHMÚ Ostrava

Martin Dubrovský (ÚFA AV ČR): Vývoj prostorového meteorologického generátoru s vysokým rozlišením pro použití v současném i změněném klimatu

Lucie Pokorná (ÚFA AV ČR): Vliv oblačnosti na hodnoty indexu ultrafialového záření v ČR

Radim Tolasz, Adam Valík (ČHMÚ): Možnosti využití klimatických měření v období 1851–1900 v Česku

Jáchym Brzezina (ČHMÚ): Mimořádně dobrá kvalita ovzduší v roce 2020 a co bylo její příčinou

Monika Hrubalová (ČHMÚ): Jak komunikovat s veřejností a budovat v nich zájem a důvěru?

Taťána Míková (Česká televize): Televizní předpovědi počasí v ČR i ve světě

Michal Žák (KFA MFF UK): Změna klimatu v České televizi

Pavel Lipina (ČHMÚ): Klimatologická ročenka 2020

Miloslav Müller (ÚFA AV ČR): Aktuální úpravy Elektronického meteorologického slovníku

Radim Tolasz (ČHMÚ), Tomáš Halenka (KFA MFF UK): IPCC AR6 – WG I

Více informací, fotodokumentaci, prezentace a sborník abstraktů v pdf formátu najdete na stránce konference: http://www.cmes.cz/cs/seminar2021.

Pavel Lipina a Dáša Richterová

 

Česká meteorologická společnost
Český hydrometeorologický ústav
Katedra fyziky atmosféry MFF UK
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

Pozvánka

Výroční konference České meteorologické společnosti 2021
 

Pokud epidemická situace dovolí, podobně jako loni plánována v novém formátu s třemi okruhy:
Co je nového v oboru
Specializovaná sekce
Odborná exkurze

V rámci prvního, netradičního okruhu se předpokládá představení aktuálních problémů v našem oboru spojené s diskusí v rámci diskusního panelu s pozvanými odborníky, dále prezentace nových vědeckých výsledků uplynulého roku a odborná diskuze Valného shromáždění s debatou, eventuálně přijetím příslušného stanoviska ke kontroverzním či jinak zajímavým aktuálním tématům. Druhý okruh bude v duchu tradičního programu věnován zvolenému odbornému tématu a třetím okruhem bude odborná exkurze. Ke změně formátu, o které jsme již déle v rámci výboru ČMeS diskutovali, nás vede snaha o tématické zatraktivnění i možné časové zpřístupnění našeho tradičního setkání širšímu okruhu zájemců. Součástí bude tradičně i Valné shromáždění ČMeS.

Konference bude tradičně třídenní a bude se konat ve dnech:

21. – 23. září 2021 (úterý až čtvrtek),

místem konání je hotel Union v Lounech

https://hotel-union.cz/

Předběžný program (vychází mj. z příslibů loňského roku, které bychom rádi potvrdili):

(Věnujte, prosím, pozornost dalším informacím ohledně možnosti uspořádání akce)

21. září 2021 – odpoledne: Kvalita ovzduší – minulost, současné aspekty a budoucí vývoj

večer: Valné shromáždění ČMeS

22. září 2021 – dopoledne: Open data v české meteorologii

Monitoring sucha – porovnání produktů

IPCC AR6 (WG I)

odpoledne: Prezentace našich vědeckých výsledků uplynulého roku

  • nový index kvality ovzduší
  • nové, běžící či ukončené projekty
  • publikace v zahraničních i domácích časopisech

podvečer: Odborná diskuze valného shromáždění ČMeS: debata a vydání stanovisek ke kontroverzním či jinak aktuálním tématům

  • Počasí a klimatologie v České televizi
  • aktualizace české meteorologické terminologie (tzv. charakteristické dny)
  • vliv větrných elektráren na počasí a klima

23. září 2021 – dopoledne: Odborná exkurze na observatoř kvality ovzduší ČHMÚ Tušimice

Pro odborné téma „Kvalita ovzduší – minulost, současné aspekty a budoucí vývoj“ se předpokládají odborné příspěvky o kvalitě ovzduší, jejím pozorování, analýze a statistickém zhodnocení v minulosti, z pohledu jejích zdrojů i současných aspektů a důsledků, především na zdraví obyvatelstva, zemědělské produkce či ekosystémů, jakož i o předpovědi a budoucím dlouhodobějším vývoji, samozřejmě i ve vazbě na meteorologické či klimatické podmínky. Jistě budou vítány i příspěvky k pravidlům a organizaci výstražné služby a opatřením ke zlepšení kvality ovzduší. S kvalitou ovzduší samozřejmě souvisí i meteorologické podmínky, v dlouhodobém vývoji je zde i spojení s vývojem klimatu, mj. i městského, nemluvě o relacích s některými emisemi plynů či jejich produkce. Očekávány by mohly být příspěvky i z dalších institucí, které mají k dané problematice co říci, např. Státní zdravotní ústav apod.

V rámci prezentace vědeckých výsledků uplynulého roku lze zasílat příspěvky o nových projektech či výsledcích projektů běžících či ukončených, rovněž pak o výsledcích publikovaných v zahraničních i domácích časopisech.

Doufejme, že s tímto formátem najde cestu na výroční seminář v tomto roce široké spektrum nejen členů ČMeS, ale i řada dalších odborníků či zájemců v kvalitě ovzduší, z meteorologie, klimatologie, hydrologie i dalších odvětví, kde se aspekty kvality ovzduší, počasí i klimatu a jeho změn uplatňují, ať již z pohledu možné aplikace těchto oborů či jejich služeb, což může pomoci navázat či rozvíjet zajímavé spolupráce mezi nejrůznějšími sektory.

Závazné přihlášky do 30. 6. 2021, pro přihlašování, prosím, přednostně využívejte on-line formulář na adrese: http://www.cmes.cz/registration2021/, jinak můžete využít i formulář na konci tohoto oznámení. S ohledem na současnou situaci sledujte, prosím, další informace na http://www.cmes.cz/cs/seminar2021 .

Vložné je 1000,- Kč, pro členy České meteorologické společnosti 500,- Kč a zahrnuje účast na odborném programu, občerstvení a společenský večer. Pokyny k platbě jsou uvedeny v přihlášce.

Ubytování a strava bude účastníky hrazena na místě.

Ubytování: hotel Union, Louny, nocleh se snídaní 700,- Kč na osobu a noc, většinou v dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, je zajištěn pro prvních 50 přihlášených. Alternativně je možné se ubytovat v dalších hotelových kapacitách ve městě, které si už účastníci rezervují sami.

https://hotel-union.cz/

Doprava: Individuální. Parkování u hotelu je velmi omezené, ale lze parkovat za poplatek na Mírovém náměstí nebo zdarma na parkovišti v ulici Žižkova.

Stravování

Stravování (obědy a večeře ve dnech 21. 9. a 22. 9. 2021) bude zajištěno v hotelu, v ceně do 160 Kč za jídlo. Nabídka jídel pro přihlášené bude upřesněna později.

Exkurze

Pro účastníky semináře připravujeme odbornou exkurzi na observatoř ČHMÚ Tušimice.

Těšíme se na Vaši účast.

Za organizační výbor
doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc., předseda ČMeS 
Ing. Dáša Richterová, lokální organizátor

 

AttachmentSize
Microsoft Office document icon pozvanka_prihlaska_CMeS_2021.doc36 KB