You are here

2018 - Praha

Praha-Suchdol 18. – 19. září 2018

Meteorologie – tradice a budoucnost

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2018

 

Ve dnech 18. a 19. září se uskutečnil výroční seminář České meteorologické společnosti organizovaný ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Univerzitou Karlovou v Praze, Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., a ČZU, Fakultou agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů, tentokrát na téma Meteorologie – tradice a budoucnost.

Toto téma bylo zvoleno u příležitosti 60 výročí založení Československé meteorologické společnosti, k jejíž historii se Česká meteorologická společnost jako nástupnická organizace samozřejmě hlásí. Seminář se netradičně konal v Praze, v příjemném prostředí suchdolského kampusu ČZU, netradiční bylo i jeho dvoudenní trvání, které toto umístění dobře umožňovalo s předpokladem možnosti účasti širšího okruhu zájemců, což se nakonec bohužel nenaplnilo. Celkový počet účastníku 57 nijak nevybočil z běžných čísel posledních let, Uspořádání semináře v Praze se samozřejmě ujala pražská pobočka ČMeS za vydatného přispění především Very Potopové z katedry agroekologie a biometeorologie, která nás do suchdolského kampusu CZU pozvala a výborně organizačně zabezpečila tematicky zajímavý a vydařený seminář. Mohu snad říci, že to nebyl jenom můj názor, pozitivní ohlasy jsme zaznamenali od většiny účastníků, a to nejen k zajímavým tématům, do kterých se nám podařilo dostat i příspěvky ze soukromého sektoru, ale i k společenskému aspektu semináře se zajímavou exkurzí do školního parku, tzv. Libosadu, na experimentální pracoviště, tedy políčka s ochutnávkou pěstovaných produktů i školního pivovaru, kde vaří výborného Suchdolského Jeníka, který byl k dispozici při slavnostní večeři na terase nové budovy kampusu s nádhernou večerní vyhlídkou na Prahu. Kdo se nezúčastnil, může pouze litovat. 

Přednášené příspěvky tentokrát nebyly nijak tematicky roztříděny, všechny však vhodně pokrývaly široce definované téma.  Celkem zaznělo 22 příspěvků a navíc byl představen filmový dokument Bouřlivé počasí z cyklu Tiché hrozby, pořízený ve spolupráci AV ČR, ČT, a televize Prima.

Abstrakty příspěvků jsou obsaženy ve vydaném sborníku Meteorologie – tradice a budoucnost. Praha, ČHMÚ. 2018. 1. vyd. ISBN 978-80-87577-85-1 a v předneseném pořadí jsou uvedeny níže.

Program semináře:

Libor Černikovský (ČHMÚ): Měření, interpretace dat, mezioborové souvislosti a interpretace

Michal Najman (Meteopress): Role soukromého sektoru v poskytování meteorologických služeb

Milan Šálek: Meteorologické služby z pohledu soukromých firem

Vera Potopová, Luboš Tűrkott, Martin Možný (ČZÚ, ČHMÚ): Implementace nových poznatků z agrometeorologie v zemědělské praxi

Martin Hanel, Petr Máca (FŽP ČZU): Hydrometeorologický výzkum Fakulty životního prostředí ČZU v Praze

Zdeněk Žalud (Mendelova univerzita): Historie a budoucnost bioklimatologie na Mendelově univerzitě v Brně

Robert Piwko (AČR): 100 let Hydrometeorologické služby AČR

Pavel Lipina (ČHMÚ): Stručný přehled historie a současnosti ČMeS

Paulína Valová (Slovenská meteorologická společnost při SAV): Slovenská meteorologická spoločnosť při SAV – história a súčasnosť

Tomáš Halenka (KFA MFF UK): Úloha ČMeS v české meteorologii - ideály a realita

Miloslav Müller, Daniela Řezáčová, Petr Zacharov (ÚFA AV ČR): Český meteorologický slovník - minulost a současnost

David Rýva (Amatérská meteorologická společnost): Amatérská meteorologie v Česku v roce 2018

Lucie Pokorná (ÚFA AV ČR, PřF UK): Pozice klimatologie v ČR a možnosti její popularizace

Michal Žák (KFA MFF UK): Aktuální témata meteorologie a klimatologie v televizních médiích

Petr Štěpánek, Mirek Trnka, Pavel Zahradníček, Daniela Semerádová, Zdeněk Žalud (ÚVGZ, Mendelova univerzita): Meteorologické a klimatologické produkty ÚVGZ pro českou a evropskou veřejnost

David Prantl (InMeteo): Představení společnosti InMeteo a jejích projektů In-počasí a Ventusky

Jaroslav Rožnovský (ČHMÚ): Meteorologická pozorování a činnost Ř. Mendela

Martin Možný, Daniel Bareš (ČHMÚ): Historie a současnost měření v Observatoři ČHMÚ Doksany

Jan Procházka, Antonín Vojvodík, Ivo Rolčík, Pavel Lipina (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, sumava.eu, ČHMÚ): Příspěvek a poznatky o klimatu nejvyšších poloh Šumavy

Stanislav Racko (ČHMÚ): Typizace povětrnostních situací - tradiční nástroj v synoptické meteorologii

Aleš Urban, Hana Hanzlíková, Jan Kyselý, Eva Plavcová (ÚFA AV ČR):  Zhodnocení dopadů léta 2015 na úmrtnost v Česku

Tomáš Slavkovský (Windyty): Meteorologické produkty windy.com

 

Vedle odborné náplně program semináře tradičně zahrnoval i Valné shromáždění ČMeS, první den byl zakončen návštěvou školního parku, tzv. Libosadu, která poskytla všem účastníkům výbornou příležitost k relaxaci po náročném dni, navíc byla doplněna i exkurzí do školního pivovaru, kde jsme se seznámili s přípravou piva Suchdolský Jeník, které bylo později i k dispozici na slavnostní večeři a všichni si je velmi pochvalovali. Před ní jsme ještě stihli návštěvu experimentálních políček a skleníků, kde jsme ochutnali řadu produktů.  

Valné shromáždění bylo u příležitosti 60. výročí pojaté poněkud slavnostněji, byla udělena řada čestných uznání (seznam viz níže) a bylo schváleno čestné členství doc. Řezáčové.

Celkově se seminář po odborné i společenské stránce podle nás velmi vydařil. U příležitosti 60. výročí založení původní Československé meteorologické společnosti přineslo obecnější téma „Meteorologie – tradice a budoucnost“ možnost ohlédnutí se za minulostí naší Společnosti, k zhodnocení tradic a současného postavení Společnosti i k zamyšlení jak dál. Jako především profesní společnost spojujeme tyto aspekty i s celým naším oborem a jeho úkoly, což dokládá řada příspěvků, které na semináři zazněly a jejichž abstrakty lze najít ve vydaném Sborníku.

I když se nás podobně jako v minulých letech nesešel nějak závratný počet, podařilo se nám pootevřít dveře k seznámení s privátním sektorem, což se u příležitosti vybraného tématu přímo nabízelo. Zároveň to koresponduje se současnými trendy vývoje řešení problémů, které se v oblasti meteorologie i klimatologie řeší, jak dokládá iniciativa WMO Global Weather Enterprise se zahrnutím konceptu Public-Private Partnership. Samozřejmě nešlo očekávat, že na našem semináři vyřešíme problémy, o kterých byla v řadě příspěvků řeč, ale již to, že se na půdě ČMeS názory obou stran setkaly a bylo možno o nich diskutovat, lze považovat za úspěch a jisté „prolomení ledů“.

Program semináře nebyl příliš jasně tematicky strukturován, ale jistá skupina příspěvků s přímou vazbou na naše 60. výročí vykrystalizovala a byla zakončena Valným shromážděním. Jsme rádi, že se u příležitosti společného výročí podařila účast a prezentace ze Slovenské meteorologické společnosti, jejíž výročí to bylo rovněž. Vedle našeho výročí slavila v rámci 100 let vzniku ČR i armádní hydrometeorologická služba, jejímuž výročí byl rovněž věnován jeden příspěvek.

Lze tedy konstatovat, že vydařeným seminářem jsme si důstojně připomněli naše 60. výročí, navíc jsme v jeho rámci ocenili práci a zásluhy těch, kteří významným způsobem přispěli k rozvoji naší Společnosti a plnění jejích úkolů, a v rámci přátelských setkání v jeho průběhu otevřeli příležitosti k navázání nových či prohlubování dřívějších kontaktů.

                                                                                                                                            Tomáš Halenka

 

Ocenění členů ČMeS u příležitosti 60. výročí založení společnosti

Na tomto místě bychom rádi splatili jistý dluh členské základně a informovali o udělených oceněních Společnosti z dřívější doby (poslední informace o udělených čestných uznání, u příležitosti oslav 50. výročí založení společnosti, byly uvedeny ve Věstníku 2009/2, který vyšel v prosinci 2009).

Čestné uznání České meteorologické společnosti obdrželi v uplynulém období:

22. února 2011 v Praze ředitel ČHMÚ Ing. Ivan Obrusník, DrSc., za podporu a rozvoj spolupráce s ČMeS.

20. června 2013 ve Svratce doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc., za mimořádné úsilí a obětavou práci při přípravě nové verze meteorologického slovníku.

7. října 2016 v Praze doc. RNDr. Michal Baťka, DrSc., u příležitosti životního jubilea za celoživotní přínos k rozvoji české numerické předpovědi počasí.

24. října 2016 v Praze RNDr. Josef Keder, CSc., u příležitosti životního jubilea za celoživotní přínos ke studiu kvality ovzduší.

4. listopadu 2016 v Praze prof. Ing. Jiří Klabzuba, CSc., u příležitosti životního jubilea za celoživotní přínos k rozvoji agrometeorologie.

7. listopadu 2016 v Praze RNDr. Jan Pavlík, CSc., u příležitosti životního jubilea za celoživotní přínos k rozvoji české synoptické meteorologie.

Dále poskytujeme rovněž informaci o oceněních ČMeS udělených u příležitosti oslav 60. výročí založení společnosti na Valném shromáždění ČMeS v Praze dne 18. září 2018.

Čestnou členkou České meteorologické společnosti se stala doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc., a to za celoživotní přínos k meteorologii, zvláště pak na poli fyziky oblaků a srážek, za dlouholetou práci pro ČMeS, zejména za vedení terminologické skupiny a za zásluhy o vývoj elektronické verze meteorologického slovníku.

 

Čestné uznání České meteorologické společnosti obdrželi u příležitosti 60. výročí založení ČMeS (ČSMS) v Praze dne 18. září 2018:

Amatérská meteorologická společnost, za propagaci a rozvoj meteorologie především v oblasti konvektivních jevů a aktivní spolupráci při jejich dokumentaci.

Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc., za významný přínos k interdisciplinárnímu výzkumu v klimatologii v mezinárodním měřítku, zejména v oblasti historické klimatologie a klimatologických extrémů v českých zemích i v Evropě a za dlouholetou pedagogickou činnost.

Redakce Počasí České televize, za dlouholeté kvalitní informace o počasí a propagaci meteorologie a klimatologie prostřednictvím popularizačních pořadů na ČT1 a ČT24.

Jaroslav Chalupa, za celoživotní kvalitní práci pro ČHMÚ na pozici profesionálního meteorologického pozorovatele a dlouholetého vedoucího meteorologické stanice Lysá hora.

RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D., za dlouholetou práci pro meteorologii a klimatologii, zejména jako dlouholetý vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie na pobočce ČHMÚ v Hradci Králové a nyní jako vedoucí Solární a ozónové observatoře ČHMÚ v Hradci Králové, dále pak i za aktivní působení v ČMeS jako dlouholetý předseda pobočky v Hradci Králové a člen hlavního výboru ČMeS.

RNDr. Luboš Němec, za přínos pro meteorologii a klimatologii, za celoživotní práci pro ČHMÚ, vedení oddělení meteorologie a klimatologie pobočky Praha a vedení pobočky Praha.

RNDr. Jan Pretel, CSc., za vedení oddělení klimatické změny v ČHMÚ, koordinaci projektu VaV SP/1a6/108/07 a zastupování ČR v Mezivládním panelu OSN pro klimatickou změnu (IPCC).

Prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc., za přínos k výzkumu klimatu polárních oblastí jako zakladatel české vědecké stanice na Antarktidě a za dlouholetou pedagogickou činnost.

RNDr. Vasil Strachota, za dlouholetou práci pro meteorologii a klimatologii v Hydrometeorologické službě Armády České republiky, později v ČHMÚ na pobočce v Hradci Králové.

RNDr. Karel Vaníček, CSc., za systematickou práci pro rozvoj meteorologie, zejména na poli měření ozónu a zpracování ozonových dat, za dlouholeté působení jako vedoucí Solární a ozónové observatoře ČHMÚ v Hradci Králové i za zásluhy o popularizaci problematiky ozonové vrstvy a UV záření mezi veřejností.

RNDr. Petr Váchal, za dlouholetou práci pro meteorologii a klimatologii v Hydrometeorologické službě Armády České republiky, později v ČHMÚ na pobočce v Hradci Králové i za aktivní příspěvek k vzdělávání a propagaci oboru, zejména v zájmových aktivitách, jako např. sportovní létání.

Antonín Vojvodík, za propagaci meteorologie a poznání klimatu Šumavy, Krušných a Orlických hor, za provoz vlastních meteorologických stanic, popularizaci meteorologie a významný podíl na terénním měření sněhové pokrývky na Šumavě.

                                                                                                                                Tomáš Halenka, Pavel Lipina