You are here

Vysoké školy zabývající se meteorologií v ČR

 

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky atmosféry (MFF UK Praha)

http://kfa.mff.cuni.cz/, https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/kfa.htm

Katedra zajišťuje vzdělávání odborníků ve studijním oboru meteorologie a klimatologie se zaměřením na všechny stupně studia – od bakalářského, přes magisterské, až po doktorské. Obor meteorologie a klimatologie na MFF UK vychází především z hydrodynamiky a termodynamiky atmosféry, přičemž široce využívá poznatků dalších fyzikálních oborů. Vědecké a výukové aktivity naší katedry se zaměřují do několika základních oblastí: studium dynamiky a vývoje klimatického systému, numerické modelování s tím spojených procesů, klimatické modely, problematika klimatických změn a projekce budoucího vývoje, proudění v mezní vrstvě atmosféry, modelování atmosférické turbulence a modelování atmosférického transportu, prostorového rozptylu a transformací znečišťujících příměsí v ovzduší, dynamická a synoptická meteorologie, aktuální stav atmosféry a její vývoj, předpověď počasí, nelineárních dynamické systémy v atmosféře, deterministický chaos a prediktabilita atmosférických procesů, procesy střední atmosféry, stratosféra a stratosférický ozon, velkoprostorová cirkulace, vazba s dalšími oblastmi atmosféry, vliv sluneční aktivity, modelování atmosférické chemie a čistoty ovzduší, družicová pozorování, fyzika oblaků a srážek, atmosférické aerosoly…

22. 11. 2015 (pl)


 

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno

http://www.geogr.muni.cz/

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity je druhou největší univerzitní geografickou institucí v ČR. Odborná a vědecká činnost Geografického ústavu má v oblasti fyzické i humánní geografie dlouholetou tradici sahající do let těsně po založení Masarykovy univerzity. Mladším odvětvím je geografická kartografie a geoinformatika. Jednotlivé disciplíny se zvláště v posledním období rozvíjejí ve vzájemných relacích. Geografický ústav zajišťuje v rámci pedagogické činnosti výuku ve studijních programech odborného bakalářského a magisterského studia geografie a kartografie a víceoborového studia se zaměřením na vzdělávání. Tyto programy ve svých odborných zaměřeních pokrývají všechny základní geografické disciplíny.

22. 11. 2015 (pl)


 

Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Agronomická fakulta, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita Brno

http://uak.af.mendelu.cz/cz

V bioklimatickém směru jsou hlavními předměty Bioklimatologie a Agroklimatologie s navazujícím předměty Aplikovaná bioklimatologie a Změna klimatu.

Výzkum prováděný na Ústavu v bioklimatologickém směru je v současné době zaměřený především na: dopady změny klimatu v zemědělství, počínaje produkčním potenciálem klíčových plodin až po možné změny ve využití krajiny, vliv klimatické změny na rozšíření vybraných druhů škůdců a chorob na území ČR a střední Evropy, příčiny a následky extrémních meteorologických jevů se zaměřením na výzkum sucha, zejména na možný budoucí vývoj ve výskytu tohoto jevu a možnost jeho predikce, aplikaci a vývoj dynamických modelů řízených systémů. Výzkumní pracovníci se kromě těchto aktivit věnují i testování a zavádění nové meteorologické měřící techniky a dále využití geografických informačních systémů (GIS) v klimatologii.

22. 11. 2015 (pl)


 

Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

http://geography.upol.cz/

Katedra geografie patří k nejstarším přírodovědným pracovištím na obnovené olomoucké univerzitě. Od svého založení poskytuje vysokoškolské vzdělání pro učitelství zeměpisu na středních školách v několika aprobačních kombinacích. V roce 1997 katedra rozšířila nabídku o studium oboru Geografie-geoinformatika a z části pracoviště pak v roce 2001 vznikla samostatná katedra geoinformatiky. V roce 2003 otevřený obor Mezinárodní rozvojová studia zase umožnil v roce 2007 založení katedry rozvojových studií. Katedra geografie přitom nadále zajišťuje část výuky studentů geoinformatiky i mezinárodních rozvojových studií. Od roku 2006 se na našem pracovišti vzdělávají i studenti odborného studia Regionální geografie. Členové katedry se věnují nejen výuce, ale také odborným aktivitám základního i aplikovaného výzkumu, a to jak v rámci univerzity, tak i ve spolupráci s jinými vysokoškolskými, výzkumnými a profesními pracovišti u nás a v zahraničí.

22. 11. 2015 (pl)


 

Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, Katedra vojenské geografie a meteorologie

http://www.unob.cz/fvt/struktura/k210/Stranky/o_pracovisti.aspx, http://www.geoservice.army.cz/uo-brno

Odborné zaměření: geodézie, kartografie, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, aplikovaná geoinformatika, geografické zabezpečení ozbrojených sil, synoptická meteorologie, vojenská meteorologie, klimatologie, meteorologické zabezpečení AČR. Pedagogické zaměření: výuka v oblastech geodézie, geofyzika a geodynamika, geodetická astronomie, družicové navigační systémy, stavební geodézie, kartografie, matematická kartografie, vojenská geografie, aplikovaná geoinformatika, mapování, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, kartografická polygrafie, geografické a meteorologické zabezpečení ozbrojených sil, fyzika atmosféry, meteorologické přístroje a metody pozorování, synoptická meteorologie, letecká meteorologie, klimatologie, řízení a zabezpečení letového provozu. Výzkumná činnost: základní směry výzkumu jsou orientovány především do oblasti aplikace nových poznatků z geodézie (včetně globální geodézie), kartografie, geoinformatiky, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země v geografickém zabezpečení ozbrojených sil, klimatologie, synoptické meteorologie, meteorologických přístrojů, postupů a metod pozorování, zabezpečení meteorologických informací pro ozbrojené síly ČR, zejména pro letectvo.

22. 11. 2015 (pl)