PROJEKT SLEZSKO SKONČIL, SPOLUPRÁCE POKRAČUJE

PROJEKT SLEZSKO SKONČIL, SPOLUPRÁCE POKRAČUJE

1. Charakteristika Projektu Slezsko

METEOROLOGICKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ REBUBLICE A V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH

METEOROLOGICKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ REBUBLICE A V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH

TŘETÍ KONFERENCE SMLUVNÍCH STRAN RÁMCOVÉ ÚMLUVY OSN O ZMĚNĚ KLIMATU

TŘETÍ KONFERENCE SMLUVNÍCH STRAN RÁMCOVÉ ÚMLUVY OSN O ZMĚNĚ KLIMATU

(1. - 10. prosince 1997, Kjóto, Japonsko)

SMD 1998

POČASÍ, OCEÁNY A LIDSKÁ ČINNOST

(Světový meteorologický den - 23. březen 1998)

Pro rok 1998 stanovila Světová meteorologická organizace téma Světového meteorologického dne (SMD) - Počasí, oceány a lidská činnost (Weather, Oceans and Human Activity). Volba tohoto hesla je v souladu s rozhodnutím OSN, podle kterého byl rok 1998 označen jako „rok oceánů“, a v tomto duchu bude SMO participovat i na Světové výstavě (EXPO 98) v Portugalsku, pořádané s tímto tematickým zaměřením.

Nová profesionální stanice Šerák (1997)

NOVÁ PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE ŠERÁK

V roce 1994 rozhodlo vedení ČHMÚ o výstavbě nové meteorologické profesionální stanice v Jeseníkách na vrcholu Šeráku ve výšce 1 351 m. Tato stanice nahradí meteorologickou stanici na Pradědu.

100 let pozorování na Lysé hoře

STO LET METEOROLOGICKÝCH POZOROVÁNÍ NA LYSÉ HOŘE

ÚVOD

SMD 1997

POČASÍ A VODA VE MĚSTECH

(Světový meteorologický den 1997)

Jako každý rok vyhlásila SMO na 23. března téma pro Světový meteorologický den. Pro letošní rok bylo vybráno heslo Počasí a voda ve městech, které navazuje na 2. konferenci Spojených národů zaměřenou na problematiku lidského osídlení (Habitat II), která se konala v červnu 1996 v Turecku.

Antonín Strnad

ANTONÍN STRNAD (1746–1799), PRŮKOPNÍK ČESKÉ METEOROLOGIE

1. ÚVOD

Pobočka ČHMÚ H. Králové v nové budově (1996)

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI P-ČHMÚ HRADEC KRÁLOVÉ V NOVÉM OBJEKTU

Pobočka ČHMÚ Hradec Králové je jedním ze sedmi re­gionálních provozních pracovišť ČHMÚ, zajišťujících základ­ní úkoly ČHMÚ v oblasti monitoringu atmosféry a hydrosféry v příslušných regionech. Konkrétně se jedná o správu a pro­voz staniční pozorovací sítě, sběr a prvotní zpracování hydrometeorologických dat, poskytování operativních a reži­mových informací odborným uživatelům a veřejnosti ve for­mě posudků a studií z oblasti své územní působnosti, tedy regionu východních Čech.

SMD 1996

V roce 100. výročí moderních olympijských her zvolila Světová meteorologická organizace jako téma Světového meteorologického dne 1996 heslo Meteorologie ve službách sportu. V Českém hydrometeorologickém ústavu i ve Slo­venském hydrometeorologickém ústavu proběhla řada akcí k tomuto dni. Přinášíme dva informativní články ze semináře pořádaného SHMÚ v Košicích a článek komentující Den otev­řených dveří v ČHMÚ.

Redakce

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS