Pobočka ČHMÚ H. Králové v nové budově (1996)

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI P-ČHMÚ HRADEC KRÁLOVÉ V NOVÉM OBJEKTU

Pobočka ČHMÚ Hradec Králové je jedním ze sedmi re­gionálních provozních pracovišť ČHMÚ, zajišťujících základ­ní úkoly ČHMÚ v oblasti monitoringu atmosféry a hydrosféry v příslušných regionech. Konkrétně se jedná o správu a pro­voz staniční pozorovací sítě, sběr a prvotní zpracování hydrometeorologických dat, poskytování operativních a reži­mových informací odborným uživatelům a veřejnosti ve for­mě posudků a studií z oblasti své územní působnosti, tedy regionu východních Čech.

SMD 1996

V roce 100. výročí moderních olympijských her zvolila Světová meteorologická organizace jako téma Světového meteorologického dne 1996 heslo Meteorologie ve službách sportu. V Českém hydrometeorologickém ústavu i ve Slo­venském hydrometeorologickém ústavu proběhla řada akcí k tomuto dni. Přinášíme dva informativní články ze semináře pořádaného SHMÚ v Košicích a článek komentující Den otev­řených dveří v ČHMÚ.

Redakce

90 LET ČINNOSTI METEOROLOGICKÉ OBSERVATOŘE MILEŠOVKA

90 LET ČINNOSTI METEOROLOGICKÉ OBSERVATOŘE MILEŠOVKA

V říjnu 1994 uplynulo 90 let od doby, kdy na vrcholu Mi­lešovky (Donnersberg) byla postavena meteorologická obse­rvatoř (zem. šířka 50°33' N, délka 13°56' E). Nepřetržité pozorování bylo zahájeno 1. ledna 1905, takže je nejstarší horskou observatoří na území ČR a její měření se řadí k nejdelším řadám u nás.

Projekt GLOBE

PROJEKT GLOBE

Při příležitosti Dne Země vyhlásil viceprezident USA Al Gore mezinárodní projekt GLOBE. Jedná se o ojedinělý, do­posud nejrozsáhlejší výchovný ekologický projekt, do něhož se zatím přihlásilo 112 zemí celého světa.

Zdeněk Sekera

PROFESOR ZDENĚK SEKERA

Prvního ledna 1973 zemřel v Kalifornii univerzitní profe­sor RNDr. Zdeněk Sekera. Těžká choroba ukončila život člo­věka a vědce, jehož práce v meteorologii a fyzice atmosféry jsou citovány a vysoce hodnoceny v celém světě. Jeden z na­šich nejuznávanějších odborníků v atmosférických vědách je však vzhledem k politickému vývoji u nás v poválečném obdo­bí jen málo znám české a slovenské meteorologické veřejnosti.

Vznik rady pro sdělování met. informací veřejnosti (1995)

VZNIK RADY PRO SDĚLOVÁNÍ METEOROLO­GICKÝCH INFORMACÍ VEŘEJNOSTI

Model ALADIN v předoperativním provozu (1994)

O „JEDNORÁZOVOSTI" PROJEKTU ALADIN

V rozhovoru Meteorologických zpráv s doc. Zikmundou mě mj. velice zaujala pasáž, ve které hovoří o projektu ALADIN. Předesílám, že rozhodně panu docentovi, ani ni­komu jinému, neupírám právo na vlastní názor, navíc v tomto případě zjevně silně ovlivněný kvalitou informací, na jejichž základě vznikl. Názory vyslovené osobou s velkou odbornou autoritou však budou mít významný vliv na čte­náře časopisu, cítím tudíž potřebu doplnit mozaiku názorů o poněkud odlišný postoj účastníka projektu.

SMD 1994

POZOROVÁNÍ POČASÍ A PODNEBÍ

(Světový meteorologický den 1994)

ALADIN a LACE (1993)

ALADIN A LACE - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ČHMÚ V NUMERICKÉ PŘEDPOVĚDI POČASÍ

Diskuse o počasí

JAK SE CHRÁNIT PŘED PRUDKOU ZMĚNOU KLIMATU ANEB METEOROLOGICKÉ OSVĚTY NENÍ NIKDY DOST

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS