You are here

Jan Bednář

Jan Bednář

Profesor RNDr. Jan Bednář, CSc., předseda České meteorologické společnosti, se letos (2006) dožívá významného životního jubilea – šedesáti let. Upřímně blahopřejeme.

Prof. Bednář se narodil 11. listopadu 1946 v Benešově u Prahy, studoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a ve svém studiu se specializoval na problematiku fyziky atmosféry. V roce 1970 dosáhl akademického titulu RNDr., v roce 1976 získal akademickou hodnost kandidáta matematicko-fyzikálních věd. Od úspěšného absolutoria působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se podílel na výchově a přípravě řady odborníků v meteorologii. Nejprve jako asistent, po roce 1976 jako odborný asistent, od roku 1991, kdy se úspěšně habilitoval jako docent a po roce 1997 jako profesor meteorologie. Ve své akademické kariéře zastával a zastává řadu významných funkcí, od roku 1996 vedl katedru meteorologie a ochrany prostředí, a to až do začátku roku 2006, kdy se stal prorektorem Univerzity Karlovy.

Prof. Bednář je dlouholetým členem České (dříve Československé) meteorologické společnosti, v níž v letech 1981 až 1993 působil jako tajemník. V roce 1993 se stal jejím předsedou a tuto funkci doposud vykonává. Jménem celé společnosti přejeme profesoru Bednářovi hodně zdraví, pohody a úspěchů do dalších let.

Tomáš Halenka, Věstník ČMeS 2006/1-2, listopad 2006


 

Profesor Jan Bednář šedesátiletý

Profesor RNDr. Jan Bednař, CSc., dlouholetý vedoucí katedry meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a prorektor Karlovy univerzity, se letos dožívá významného Životního jubilea – šedesáti let.

Prof. Bednář se narodil 11. listopadu 1946 v Benešově u Prahy, kde také navštěvoval základní a střední školu. V roce 1965 zahájil studium fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém studiu se specializoval na problematiku fyziky atmosféry. V roce 1970 dosáhl akademického titulu RNDr., v roce 1976 obhájil kandidátskou disertaci a získal akademickou hodnost kandidáta matematicko-fyzikálních věd. Od úspěšného absolutoria působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se podílel na výchově a přípravě řady odborníků v meteorologii. Nejprve jako asistent, po roce 1976 jako odborný asistent, od roku 1991, kdy se úspěšně habilitoval, jako docent a po roce 1997 jako profesor meteorologie.

Ve své akademické kariéře prof. Bednář zastával a zastává řadu významných funkcí. V letech 1992–1996 zastupoval vedoucího katedry meteorologie a ochrany prostředí. Od roku 1996 tuto katedru vedl, a to až do začátku roku 2006, kdy se stal prorektorem Univerzity Karlovy. V období 1999–2005 byl členem vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, členem vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze je od roku 2006. Významnou funkcí celouniverzitního významu bylo nejprve členství a místopředsednictví (1993–1997) a posléze pak předsednictví (1997–2000) Akademického senátu Univerzity Karlovy. Od roku 2000 je delegátem Univerzity Karlovy v předsednictvu Rady vysokých škol, v němž působí jako místopředseda.

Prof. Bednář je činný i na půdě Akademie věd České republiky, kde je členem Sněmu. Po jedno funkční údobí byl i členem Dozorčí komise Akademie věd České republiky. Ve vědecké radě Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky působil v letech 1990 až2002. od roku 1991 je také členem redakční rady časopisu Meteorologické Zprávy a dále je dlouholetým členem redakční rady časopisu Ochrana ovzduší.

Prof. Bednář je dlouholetým členem České (dříve Československé) meteorologické společnosti, v níž v letech 1981 až 1993 působil jako tajemník. V roce 1993 se stal jejím předsedou a tuto funkci doposud vykonává.

Z dalších aktivit prof. Bednáře můžeme uvést jeho působení v České křesťanské akademii (od roku 1990), jejímž 1. viceprezidentem od roku 1996 je.

O bohaté a plodné vědecké činnosti prof. Bednáře na katedře meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy svědčí jeho rozsáhlá publikační činnost. Je autorem nebo Spoluautorem cca 130 původních vědeckých, referativních a popularizačních časopiseckých prací, autorem a spoluautorem pěti monografií a vysokoškolských učebnic. Ve své činnosti na katedře vedl řadu diplomových a doktorandských prací' spolupodílel se na výchově odborníků působících v řadě institucí zabývajících se meteorologií, a to v České republice i v zahraničí. Mimo pedagogického působení na katedře meteorologie a ochrany prostředí Matematicko–fyzikální fakulty Univerzity Karlovy přednáší i na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Jménem všech spolupracovníků, bývalých i současných žáků, přátel a známých i jménem svým přeji profesoru Bednářovi k jeho životnímu jubileu ještě mnoho let šťastně strávených v kruhu své rodiny a přátel, let naplněných další bohatou a smysluplnou činností.

Josef Brechler, MZ 2005/5, ročník 59, str. 162–163