You are here

Hydrologická výročí jako vzpomínka i podnět

Hydrologická výročí jako vzpomínka i podnět

Dne 24. listopadu 2005 se v Brně v budově pobočky Českého hydrometeorologického ústavu uskutečnilo slavnostní setkání vedoucích pracovníků ústavu a brněnské pobočky se zástupci krajů Jihomoravského, Zlínského a Vysočina, krajských měst, krajských Hasičských záchranných sborů, vodohospodářských organizací a ústavů vysokých škol. Hosty byli také kolegové z ostatních poboček ČHMÚ. Akci konanou při příležitosti tří významných hydrologických výročí, která připadla na rok 2005, uspořádala brněnská pobočka ČHMÚ pod vedením dr. ing. Jaroslava Rožnovského, CSc.

Účastníci setkání si připomněli 130. výročí založení Hydrografické komise pro Království české, 110. výročí zřízení hydrografických oddělení v Praze, Brně a Opavě a 100. výročí narození vynikajícího českého hydrologa ing. dr. Miroslava Čermáka.

Impulzem pro založení Hydrografické komise pro Království české v roce 1875, jedné z prvních organizací tohoto druhu na světě, byly povodně i sucha, které se vyskytly v Čechách sedmdesátých letech 19. století. Vznikla z rozhodnutí Českého zemského sněmu jako orgánu zemské autonomie, který uznal nezbytnost soustavného výzkumu vodstva. Zakladatel komise, Andreas Rudolf Harlacher (1842–1890), který řídil její hydrometrickou sekci, vykonal četná měření průtoků na českých řekách, zavedl bilanci srážek a odtokových množství v povodích a zlepšením hydrometrické vrtule na elektrický kontakt pozitivně urychlil  vývoj hydrometrie v celé střední Evropě. Ombrometrická sekce pod vedením Františka Josefa Studničky (1836–1903) rozšířila měření ovzdušných srážek a významně přispěla k poznání srážkových poměrů v Čechách.

Založení hydrografické komise znamená počátek organizované hydrologie v Čechách, nezasáhlo však další české země. Na Moravě a ve Slezsku k systematickému sledování vod došlo po vydání Organizačního statutu hydrografické služby v Rakousku v prosinci 1894, na jehož základě byla u politických zemských orgánů zřízena hydrografická oddělení. Tak v roce 1895 vznikla i hydrografická oddělení se sídlem v Brně a v Opavě, na jejichž působení v současné době navazují komplexní hydrometeorologická pracoviště – pobočky ČHMÚ v Brně a v Ostravě. Rozvoj jihomoravské hydrologie, přestože se během let měnila organizační podřízenost pracoviště, byl z Brna usměrňován nepřetržitě po celých 110 roků, zatímco ve Slezsku a na severní Moravě byla kontinuita porušena po vytvoření Země moravskoslezské (1928) a po záboru Sudet v roce 1938.

Nejvýraznější osobností moravské hydrologické služby byl ing. dr. Miroslav Čermák (narozen v roce 1905), jehož práce však odborným a metodickým přínosem přesahovaly hranice Moravy. Podílel se na zpracování stěžejních československých hydrologických děl, kterými byly Státní vodohospodářský plán a Hydrologické poměry ČSSR. Zabýval se studiem velkých vod, hydrologií malých povodí, teplotou vody a ledovými jevy na tocích, okrajově i režimem podzemních vod. Vychoval mnohé odborníky jako externí učitel na vysokých školách i jako vedoucí brněnského pracoviště, a sepsal průkopnický učební text Hydrologické prognózy (1966), využívaný jak studenty, tak i odborníky v praxi.

Jubilea historických událostí, institucí a jedinců se nemají opomíjet, protože vedou k úctě k našim předchůdcům, na jejichž činnost navazujeme a k nimž máme často blíže, než si uvědomujeme. Jsou však i vhodnou příležitostí k bilancování naší dosavadní práce a k formování dalších záměrů a předsevzetí. Proto po přednáškách historické povahy na setkání odzněly i příspěvky o současném stavu české hydrologické a hydrometeorologické služby spojené s výhledem do blízké budoucnosti:

  • J. Hladný: Hydrologické mezníky – k čemu slouží tradice
  • K. Krška: Od hydrografického oddělení Moravy po komplexní hydrometeorologické pracoviště v Brně
  • V. Vlasák: Osobnost a dílo Ing. Dr. Miroslava Čermáka
  • V. Kříž – A. Hošek: Vývoj ostravského pracoviště od hydrometrické skupiny po komplexní pobočku ČHMÚ
  • J. Rožnovský: Brněnská pobočka ČHMÚ v současnosti a blízké budoucnosti
  • J. Kubát: Současnost a perspektivy české hydrologické služby
  • I. Obrusník: Integrovaná hydrometeorologická služba v České republice a její úloha při snižování následků katastrof.

Uvedené referáty jsou obsaženy ve sborníku přednášek, který pod názvem Historie a současnost regionální hydrologie (formát A5, 79 stran) vydal ČHMÚ v Praze ve vlastním nakladatelství.

Obr. 1 Přivítání hejtmana Jihomoravského kraje ing. Stanislava Juránka ředitelem ČHMÚ ing. Ivanem Obrusníkem, DrSc. a ředitelem brněnské pobočky ČHMÚ dr. ing. Jaroslavem Rožnovským, CSc. Foto T. Středa.

Obr. 2 Účastníci setkání v konferenčním sále. Foto T. Středa.

Karel Krška, MZ 2005/6, ročník 58, ISSN 0026–1173