You are here

WORKSHOP AROME-ALADIN V PRAZE

WORKSHOP AROME-ALADIN V PRAZE

Ve dnech 11. a 12. dubna 2003 se v Praze konal na úrovni ředitelů meteorologických služeb speciální workshop, který měl za cíl řešit budoucí vývoj modelu ALADIN či jeho konvergenci s novým modelem AROME vyvíjeným v Météo-France. Výsledkem projektu AROME (Application of Research to Operations at Mesoscale) má být nový předpovědní model s vysokým rozlišením (1 až 2,5 km), zaměřený na zpřesnění lokalizace a intenzity jevů i zlepšení detekce extrémů. Jeho zaměření na detailní informace pro meteorologii umožní jeho využívání i v čistotě ovzduší, hydrologii a dalších oblastech. První aplikace se předpokládá v roce 2008.

Francouzská služba si uvědomila důležitost tohoto kroku zejména s ohledem na to, že k cílovým parametrům se nebude možné přiblížit pouhým postupným zlepšováním rozlišení dosavadního modelu ALADIN, dosahovaného zejména zvýšením výkonu používané výpočetní techniky, ale na základě zcela nového přístupu. Předpokládá se, že nový model bude kombinací toho nejlepšího, co je v Météo-France v současné době k dispozici: dynamika nehydrostatické verze modelu ALADIN, fyzikální základy z francouzského modelu MESO- NH a zároveň asimilace dat z modelu ALADIN.

Vzhledem k dobré zkušenosti Météo France (MF) se spoluprací se středoevropskými zeměmi (Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko) v rámci dosud běžícího projektu LACE (vývoj, počítání a využívání modelu ALADIN) i s ostatními zeměmi sdružení ALADIN Assembly (Belgie, Bulharsko, Maroko, Moldavsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Tunisko) byl z iniciativy vedení MF a ČHMČ uspořádán zmíněný workshop s cílem seznámit ředitele a vedoucí odborníky v modelování ze zemí využívajících ALA- DIN s projektem AROME a možnostmi jeho postupné realizace. Setkání mělo vyústit v rozhodnutí ředitelů meteorologických služeb uvedených zemí, zda se na vývoji AROME budou spolu s Météo France podílet a v případě pozitivního přístupu jakou strategii a postup bude třeba zvolit. Pražské setkání tedy znamenalo velmi důležitý milník v rozvoji numerického modelování počasí s vysokým rozlišením jak ve středoevropském regionu, tak v dalších zemích využívajících ALADIN a pochopitelně i v České republice.

Během prvního dne jednání byly prezentovány informace o výsledcích vývoje nehydrostatické dynamiky pro model ALADIN (Brožková, Smolíková), asimilaci 3D variačních asimilaci dat pro ALADIN, (Boloni, Fischer), stavu a hlavních parametrech projektu AROME (Bouttier), konvergenci projektu ALADIN a AROME (Courtier), specifických problémech zejména s ohledem na novou „fyziku“ modelu (Geleyn, Gerard) a o celkovém chápání konvergence modelů AROME a ALADIN a vytváření podmínek pro jeho realizaci z hlediska Météo France (Bouttier, Fischer, Geleyn). A. Horanyi podal zprávu o výsledcích jednání o konvergenci mezi koordinačními skupinami jednotlivých částí „širšího“ projektu ALADIN. V závěru jednání prvního dne byly specifikovány hlavní okruhy problémů a otázek, které bude třeba řešit a k nimž se jednotlivé země v následující diskusi vyjádří. V následující diskusi ředitelů se objevily ještě některé další otázky a problémy, avšak většina ředitelů včetně ředitele ČHMÚ nutnost konvergence modelů ALADIN a AROME podpořila.

Druhý den jednání byl věnován diskusi jednotlivých okruhů problémů konvergence a přípravě závěrů, které později do výsledné podoby upravil J.-F. Geleyn. Ze závěrů lze uvést tyto podstatnější body:

  • Jméno „nového“ projektu. - Účastníci se shodli na tom, že by mělo být jméno ALADIN používáno dál, - proto bude pro něj prozatím používán název ALADIN-2 a sdružení zemí bude dále nazýváno ALADIN.
  • Předpokládá se, že než bude možné nový model využívat, bude dále v určité míře pokračováno ve vývoji modelu ALADIN, neboť většina služeb jej potřebuje pro operativní využívání.
  • Členské služby by měly zvýšit kapacitu specialistů během prvních 3 let (přechodné období) na numerické modelování s ohledem na nové úkoly ca o 15%. Délka druhého období přechodu se patrně bude pro jednotlivé země lišit.
  • Météo France je připravena uvolnit na 3 roky J.-F. Geleyna pro koordinaci procesu konvergence s tím, že jeho sídlo bude v ČHMÚ v Praze (vedení ČHMÚ s tím souhlasí). To bude znamenat významnou pomoc a zároveň to ukazuje, jak velký význam spolupráci na novém projektu Météo France přikládá.
  • Pro právní rámec spolupráce bude vhodné využívat dosavadní „Memorandum of Understanding“ (MoU) sdružení ALADIN. Protože však bude třeba některé kapacity zvyšovat a časem MoU upravit, předpokládá se, že na příštím setkání sdružení v říjnu 2003 v Krakově bude vytvořena pracovní skupina pro řešení právních a ekonomických aspektů spolupráce.
  • Bude vypracován harmonogram přechodu pod vedením J.-F. Geleyna, který odpoví na jednotlivé problémové okruhy otázek. Některé otázky spojené zejména se „síťovou“ spoluprací budou navrženy a aplikovány co nejdříve. Jedním z prvních kroků k realizaci byl návrh vedení projektu LACE financovat několik nových stáží v Toulouse se zaměřením na přípravu nové „fyziky“ modelu.
  •  Pro vytvoření dlouhodobé vědecké strategie projektu bylo navrženo 12 členů nové koordinační skupiny, která vznikla vyčleněním nejlepších odborníků z dosavadních struktur AROME a ALADIN. Za českou stranu v ní budou R. Brožková a P. Smolíková.
  • V projektu nebudou opomenuty ani otázky možností využití nového modelu pro obranu a NATO, krizové situace apod.

Dubnové jednání zástupců sdružení ALADIN o přechodu z modelu ALADIN na principiálně nový model počasí s cílovým rozlišením 2,5 km bylo skutečným předělem a zároveň i příslibem do budoucnosti, že země střední Evropy a především ČR nezůstanou stranou a naopak budou držet krok s posledním vývojem modelování počasí ve světě i v Evropě. Organizace celého setkání ze strany ČHMÚ byla velice dobrá a právě příznivá atmosféra pražského setkání přispěla k úspěchu celé akce. Rostoucí počet přírodních katastrof způsobených hydrometeorologickými jevy i na poměrně malém území si skutečně vyžádá co nejdříve nové modely počasí, které vezmou v úvahu i jevy na malé ploše (např. konvekce) a povedou k celkovému zkvalitnění výstražné služby i dalších aplikací meteorologie, hydrologie i ochrany čistoty ovzduší. Nový projekt ALADIN 2 je cestou k tomuto cíli.

Ivan Obrusník, MZ 2003/3, ročník 56, str. 94-95