You are here

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ ČHMÚ ZAHÁJILO ČINNOST

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ ČHMÚ ZAHÁJILO ČINNOST

1. Historie sbližování hydrometeorologických předpovědních složek v rámci ČHMÚ

Pomineme-li období formování hydrometeorologické služ­by v první polovině a na začátku druhé poloviny 20. století, můžeme považovat za určitý mezník v novodobých dějinách sbližování hydrometeorologických předpovědních složek rok 1959, ve kterém došlo k přesídlení synoptické meteorologie z objektu „starého" letiště v Praze-Ruzyni do objektu „Záme­ček" v Praze-Komořanech, a zejména pak rok 1980, kdy se do téhož objektu přestěhovala sekce hydrologických předpovědí, která byla dosud umístěna společně s pobočkou Praha v objek­tu na Nábřežní ulici poblíž Jiráskova mostu v Praze 5 na Smí­chově. Lze tedy konstatovat, že od začátku 80. let bylo vytvo­řeno úzké propojení mezi meteorologickou a hydrologickou předpovědní službou s ohledem na dislokaci jejich pracovišť. Obě pracoviště byla umístěna v jednom objektu, dočasně i pod jednotným řízením (odbor operativních informací).

2. Potřeba vytvoření nového Centrálního předpovědního pracoviště (dále CPP)

Během 80. a zejména v 90. letech se ukazovala ve stále větší míře potřeba vytvoření integrovaného pracoviště pro činnosti spojené s hydrometeorologickou předpovědní a výstražnou službou. Přesto, že byly na začátku 90. let pro­story částečně rekonstruovány, nebylo dosaženo optimálního stavu pro další vývoj odborných činností. Nedostatky se pro­jevily zejména v oblasti rozvodů silnoproudu, počítačových sítí, v neposlední řadě hrálo roli též hledisko prostorové. Umístění hydrometeorologických operativních služeb bylo z uvedených důvodů i v návaznosti na další předpokládaný rozvoj neúnosné. S ohledem na uvedené problémy vedení ČHMÚ zvažovalo dislokaci hydrometeorologické předpo­vědní služby. Variantních řešení bylo několik:

  • přerozdělení místností ve stávajícím objektu „Zámeček",
  • dobudování objektu „Zámeček" tak, aby sloužil pro pra­coviště operativní hydrometeorologie a další složky ČHMÚ pracující v nepřetržitém režimu,
  • umístění pracoviště operativních hydrometeorologických složek do jiného objektu.

Vedení ČHMÚ rozhodlo ve druhé polovině 90. let, že ope­rativní složky meteorologie budou dislokovány v budově bývalého Oborového výpočetního centra (dále jen OVC), kte­ré bylo dimenzováno na nepřetržitý provoz s propojením na telekomunikační a zpracovatelský počítač. Jedná se o samo­statný jednopodlažní objekt, který se nachází mezi admini­strativní (hlavní) budovou ČHMÚ a objektem „Zámeček". Hlavním důvodem pro zvolení této varianty byla existence velkého sálu a ostatních prostor postačujících pro veškeré čin­nosti spojené s operativní hydrometeorologickou předpověd­ní a výstražnou službou.

3. Budování nového Centrálního předpovědního pracoviště

Stavební úpravy nového pracoviště byly zahájeny na pod­zim roku 1997. Stavební rekonstrukce objektu OVC (včetně rozvodů silnoproudu a slaboproudu) byly dokončeny na pod­zim roku 1998. Vybavení objektu, pokud se týká technolo­gického zabezpečení, je srovnatelné s lepším evropským stan­dardem. Pracoviště bylo slavnostně otevřeno při mezinárodní akci „General Assembly of Aladin Partners" dne 6. 11. 1998. Plnohodnotný provoz byl zahájen 11. listopadu roku 1998.

4. Schematický popis Centrálního předpovědního pracoviště

4.1   Dislokace pracovišť v CPP

Objekt CPP lze rozdělit na dva základní objekty: provoz­ní část (viz přiložený plánek) a administrativní část. Ve spo­jovací části jsou vstupní prostory spolu s rozvodnou silno­proudu a slaboproudu.

4.1.1 Provozní část

V provozní části jsou umístěna páteřní provozní pracoviš­tě CPP. Rozložení pracovišť je následující:

Místnost 101 - meteorologický sál (plocha 152 m2)

V této místnosti jsou umístěny operativní složky meteo­rologie - oddělení meteorologických předpovědí (OMP). V současné době pracují na předpovědním sálu dva meteoro­logové (VŠ) v nepřetržitém režimu (12hodinové služby); jed­ná se o krátkodobou předpověď a výstražnou službu (popř. nowcasting). V osmihodinovém režimu pracují další dva meteorologové (jedná se o sekci střednědobé předpovědi a sekci zabývající se komerčními výstupy). Meteorologický sál byl dimenzován na předpokládané rozšíření o leteckou meteorologii (realizace rok 1999/2000) a další činnosti (hava­rijní situace, vojenská meteorologie?). V současné době je sál vybaven 16 PC, resp. pracovními stanicemi, které slouží pro zpracování meteorologických dat (stav počasí, výstupy z numerických meteorologických modelů, údaje z meteorolo­gického radaru, družic, speciálních automatických stanic pro silniční a dálniční dopravu atd.) a k distribuci produktů tvoře­ných meteorology CPP (předpovědi, výstražná služba při dosažení limitních jevů, resp. předpovědi limitních jevů, meteorologické zabezpečení úniku škodlivých látek v ovzdu­ší atd.).

Místnost 106 - asistent meteorologa

Obsazení pracuje v nepřetržitém provozu (12hodinové služby, v noci participace na pracovišti Centra počítačových služeb v místnosti 102). Zajišťuje distribuci meteorologických informací a přípravu podkladových materiálů pro meteorolo­gy. Pracoviště je vybaveno 2 PC.

Místnosti 103 a 107 - provozní část Oddělení hydrologických předpovědí (OHP) v rámci CPP

Pracoviště je obsazeno 2 hydrology (VŠ) a 2 techniky, pracovní doba 7.30 - 15 hodin. Na pracovišti je zabezpečo­ván: manuální sběr hydrologických údajů, sběr a zpracování dat z automatických hydrologických stanic, automatický pře­nos dat s Radiotelekomunikačním centrem, provoz hydrologického předpovědního modelu, tvorba grafických výstupů, zpřístupnění dat uživatelům včetně distribuce. Vybavení: 6 PC, 1 pracovní stanice SUN.

Místnosti 102 a 104 - pracoviště Centra počítačových služeb (CPS)

Obsazení: nepřetržitý provoz (v noční směně zastupuje směnu CPS asistent meteorologa OMP). Náplň práce: tisk veškerých podkladových materiálů pro OMP a OHP v rámci CPP, kontrola komunikace s centrálními servery. Vybavení: 2 pracovní stanice, 1 PC, 2 plottery OC (barevné), 4 barevné inkoustové tiskárny. Místnost 104 je určena jako sklad a pří­padné zázemí pro službu.

4.1.2 Administrativní část

V administrativní části je umístěno sociální zázemí (WC, sprchy, šatna, kuchyňka) a dále kanceláře (vedoucí OMP, vedoucí OHP, vedoucí meteorologů, asistent meteorologa a dvě kanceláře pro vývojové činnosti meteorologů mimo pra­videlných služeb). Kanceláře jsou vybaveny potřebnou výpo­četní technikou.

5. Přenos dat do objektu CPP a technické zabezpečení

Objekt CPP je připojen k telekomunikačnímu „srdci" ČHMÚ (CISCO ROUTER RTC), umístěném v objektu „Zámeček" optickým kabelem s kapacitou přenosu 10 Mb/s. Výhledově po komplexní inovaci hardwarových prostředků v rámci CPP se počítá se zvýšením kapacity přenosu na 100 Mb/s. Rozvod v rámci objektu CPP byl realizován struk­turovanou počítačovou sítí. Z centrální rozvodny (HUB) na CPP je možno síťově připojit téměř 100 hardwarových pro­středků. Tento počet lze podle požadavků provozu CPP pochopitelně modifikovat s ohledem na postupné rozšiřování provozu. V administrativní budově CPP jsou rozvody silno­proudu a slaboproudu dimenzovány tak, aby pokryly poža­davky na činnosti vykonávané v jednotlivých místnostech. V provozní budově CPP jsou veškeré rozvody proudu vedeny pod rozebíratelnou podlahou. V případě potřeby lze tedy v provozní části realizovat další úpravy bez vnějších staveb­ních zásahů.

V objektu CPP je v současné době 35 PC, resp. pracov­ních stanic, 15 tiskáren včetně plotterů, 1 fax (další možnosti faxování z PC), 2 scannery, 1 kopírka. Do objektu CPP je při­vedeno 40 telefonních linek, které jsou oživovány dle potřeb jednotlivých pracovišť.

Rozvody silnoproudu jsou koncipovány ve třech úrov­ních. Běžné zásuvky, zásuvky napojené na náhradní zdroj (dieselagregát v objektu „Zámeček" s dobou spuštění ca 30 s po případném výpadku elektrického proudu), vybrané hard­warové prostředky jsou pak napojeny na náhradní zdroj ener­gie pro okamžité řešení výpadku elektrického proudu (výkon 10 kW).

6. Závěr

Centrální předpovědní pracoviště bude zákonitě prochá­zet v nejbližších letech dalším dynamickým vývojem. S ohle­dem na současný stav můžeme konstatovat, že CPP je funkč­ním pracovištěm na velmi dobré úrovni. Jistým nedostatkem se jeví jeho dislokace v samostatném prostorově omezeném objektu. Z tohoto důvodu jsou některá pracoviště CPP (ve­doucí CPP se sekretariátem, sekce vývoje CPP a neprovozní složky OHP) umístěna v objektu „Zámeček", stejně jako pro­vozní složky Odboru telekomunikačních a výpočetních slu­žeb pracující v nepřetržitém provozu. Díky funkčním počíta­čovým sítím se však tento nedostatek částečně stírá.

Pavel Jovanovič, MZ 1999/3, ročník 52, str. 88-89