You are here

45 LET EXISTENCE POVĚTRNOSTNÍHO ÚSTŘED

45 LET EXISTENCE POVĚTRNOSTNÍHO ÚSTŘEDÍ

Dne 23. září 1953 vzniklo, jako důsledek modernizace československého vojenského letectva v tehdejší ČSLA, Hlavní letecké povětrnostní ústředí, jehož prvořadým úkolem bylo provádět nepřetržité meteorologické zabezpečení v prů­běhu plánování a vedení letecké činnosti.

Toto centrální pracoviště vojenské hydro meteorologické služby, které nyní nese název Povětrnostní ústředí AČR, pro­šlo za dobu své existence dlouhou a složitou cestou formová­ní svého postavení a z něho vyplývajících úkolů. Postupně se

měnila jeho podřízenost, organizační struktura, technika, přicházeli noví lidé. S rozšiřováním působnosti neustále rostly nároky na odbornou připravenost jeho příslušníků. Měnil se několikrát i název, pouze místo dislokace, posádka Praha, zůstalo po celou dobu beze změny.

Historie Povětrnostního ústředí (dále PÚ), od skromných začátků v budově Kotvy až po dnešní moderně vybavené pracoviště vojenské hydrometeorologické služby, je bohatá a vyjmenovat všechny mezníky, které určovali jeho vývoj, není v tomto příspěvku ani možné. Bylo to však právě PÚ, které rozhodujícím způsobem nejen vytyčovalo směry vývoje vojenské meteorologie, ale často se i spolupodílelo na rozvoji tohoto vědního oboru v rámci celé naší společnosti. Za dosaženými výsledky je nutno spatřovat desítky a desítky lidí, kteří prošli PÚ a svojí každodenní prací, profesionálním přístupem a mnohdy i s nesmírným nadšením a zaujetím pro meteorologii krok po kroku budovali základy jeho dnešní podoby. PÚ dokázalo vychovat celou řadu fundovaných odborníků, a to nejen pro potřeby AČR. Vždyť nemálo z nich našlo po skončení svého aktivního působení na PÚ uplatnění i v civilních institucích, především pak v ČHMÚ.

Své výročí si PÚ připomnělo na slavnostním shromáždění, které se uskutečnilo 2. října 1998 ve Velkém sále MO ČR na Valech za účasti přibližně dvou set současných a bývalých příslušníků a rovněž hostů, kteří zde reprezentovali jak armádní složky (MO ČR, GŠ AČR, Vzdušné síly AČR, VA Brno a další útvary a zařízení AČR), tak civilní instituce, se kterými PÚ úzce spolupracuje nebo které se významným způsobem podílí na jeho činnosti (ČHMÚ, ÚFA AV ČR, UK, OMNIPOL a.s., apod.). Potěšitelná byla i velká účast bývalých příslušníků na čele s nestorem vojenské meteorologie, dnes osmdesátiletým pplk. v.z. RNDr. Jaroslavem Červeným, který stál u zrodu PÚ jako jeho první náčelník.

Ještě před vlastním shromážděním proběhla přímo na PÚ pro vybrané hosty reprezentativní ukázka. V její první části náčelník PÚ pplk. Ing. František Gregar seznámil přítomné s jeho organizační strukturou a hlavními úkoly. V druhé části pak proběhla prezentace činnosti směny Oddělení povětrnostního zabezpečení, provádějící v nepřetržitém provozu vlastní hydrometeorologické zabezpečení. To, že PÚ má v nové koncepci budování AČR své místo, potvrdil náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Ing. Jiří Šedivý svojí osobní účastí na této ukázce.

V současné době PÚ provádí nepřetržité hydrometeorologické zabezpečení všech druhů vojsk AČR s důrazem na její Vzdušné síly. S blížícím se vstupem ČR do NATO se stále více rozšiřují požadavky na toto zabezpečení, které v armádách států NATO má při rozhodovací činnosti velitelů své nezastupitelné místo. Úkolem PÚ bude proto v nejbližším období zkvalitňovat hydrometeorologické zabezpečení a to s postupným přechodem na standardy NATO. K tomu bude nezbytná nejen technická připravenost, především v oblasti komunikací, ale i v zabezpečení dalšího odborného růstu lidí včetně jejich jazykové přípravy, a také navázání spolupráce s hydrometeorologickými službami armád států NATO. Na tomto úseku již několik let PÚ rozvíjí úzkou součinnost se svým protějškem v SRN, kterým je Úřad pro vojenskou geofyziku (AWG). Odraz této spolupráce se již pozitivně projevuje v praktickém zabezpečování cvičení a leteckých akcí s mezinárodní účastí prováděných v rámci smlouvy Partnerství pro mír.

Praktická činnost PÚ v mnohém závisí na široké spolupráci s celou řadou civilních institucí, organizací, společností a firem, majících vztah k meteorologii. Zde je pochopitelně rozhodující dlouhodobá a úzká součinnost s ČHMÚ, která trvá vlastně již od samého počátku existence PÚ a vedla k četným kladným výsledkům v řadě odvětví meteorologie. Příslušníci PÚ si proto váží slov ředitele ČHMÚ Ing. Ivana Obrusníka, DrSc., který ve svém vystoupení na slavnostním shromáždění ocenil tuto vzájemně výhodnou a pro činnost obou stran nezbytnou spolupráci. V současné době se toto úsilí dále prohlubuje. V rámci meziministerské dohody vyvíjí činnost několik pracovních skupin, které hledají cesty k efektivnímu řešení společných či obdobných problémů. Konečným cílem by mělo být postupné prohlubování již nastartované integrace, která by měla vést k lepšímu využívání lidského i materiálního potenciálu obou stran a společností do těchto institucí vkládaných finančních prostředků.

Slavnostním shromážděním uzavřelo PÚ další kapitolu ve své bohaté historii. Jak z předcházejícího textu je patrné, bude PÚ v následujícím období řešit náročné úkoly, vyplývající z potřeby dalšího kvalitativního růstu hydrometeorologického zabezpečení AČR při předpokládaném působení v rámci NATO. Přejme si proto, aby současný kolektiv PÚ dokázal tyto úkoly zdárně plnit a byl schopen výsledky své činnosti navázat na dosavadní úspěšnou pětačtyřicetiletou existenci ústředního hydrometeorologického pracoviště AČR.

František Gregar. MZ 1998/6, ročník 51, str. 183-184