You are here

DOKONČENÍ VÝSTAVBY OBJEKTU POBOČKY ČHMÚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

DOKONČENÍ VÝSTAVBY OBJEKTU POBOČKY ČHMÚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pracoviště ČHMÚ v Českých Budějovicích bylo po dobu více než čtvrtstoletí odkázáno na existenci v nevyhovujících prostorách v podnájmu u několika různých pronajímatelů. Teprve na počátku roku 1994 se prostřednictvím realitní kan­celáře podařilo vedení pobočky nalézt vyhovující objekt, nabízený malou soukromou montážní firmou k odkoupení za cenu 3,9 mil. Kč. Objektem byl starší částečně rekonstruova­ný dvougenerační rodinný dům s velkou garáží. Postaven byl ve 20. letech jako obytný dům s prostorem pro přidruženou řemeslnou výrobu. Součástí nemovitosti byla velmi prakticky situovaná parcela o rozloze ca 1000 m2. Od doby výstavby prodělal dům několik stavebních úprav, poslední z nich v roce 1993, tedy těsně před odprodejem do vlastnictví ČHMÚ. Pro finanční potíže předcházejícího majitele nebyla poslední plá­novaná úprava dokončena v projektovaném rozsahu. ČHMÚ proto musel provést další úpravy (oplocení, parkoviště, nátě­ry dveří, stavební úpravu velké garáže na úložný prostor, instalaci kabeláže telefonní a počítačové sítě, instalaci elek­tronického hlídacího systému).

Objekt byl do konce dubna 1994 připraven k nastěhování. Přestěhování umožnilo sloučit dvě dříve dislokovaná praco­viště. Pobočka se tak po letech zbavila problematické role podnájemníka a konečně se usadila ve vlastní budově. Objekt nebyl příliš veliký, zhruba 140 m2 půdorysné plochy ve dvou podlažích a malé podkroví skýtaly jen minimální nutný pra­covní prostor pro činnost sloučené pobočky. Naléhavě chybě­la zasedací místnost, sociální a technické zázemí, největším problémem byly stísněné prostory v podkroví, kde byla umís­těna předpovědní meteorologická a hydrologická služba. Proto již v době zakoupení objektu bylo zřejmé, že pro vytvo­ření optimálních pracovních podmínek bude nutné budovu rozšířit přístavbou. Stavební dispozice byla pro tento záměr velmi vhodná, protože schodiště bylo situováno u západní ští­tové zdi sousedící s prostorem na parcele vhodné pro výstav­bu. Přístavbu v tomto prostoru bylo proto možné uvažovat bez schodišť a také bez sanitárních zařízení, jejichž dimenze ve staré budově byly dostatečné i pro zamýšlený budoucí celek. Všechny tyto okolnosti sehrály také svou roli při rozhodová­ní o koupi objektu.

Ještě na podzim roku 1994 byla formou výběrového řízení zadána a vybrána architektonická studie přístavby. Investičními možnostmi ČHMÚ pak byl určen další časový postup potřeb­ných prací. Koncem roku 1995 byl vypracován prováděcí pro­jekt, na jaře 1996 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stav­by a na podzim 1996 byla stavba zahájena. Na konci roku 1996 byla dokončena hrubá stavba, po technologické pauze v zimě a na jaře 1997 pak v létě byly provedeny veškeré řemeslné a instalatérské práce, terénní úpravy, nátěry a fasády. Celá stav­ba byla dokončena na podzim 1997. Před celkovou kolaudací bylo provedeno ještě několik úprav ve staré budově - zateplení střechy, výměny vikýřů za střešní okna a oprava topení.

Zkušenosti s dodavatelem byly vcelku dobré až na někte­rá úskalí, vyplývající z volby nejlevnější firmy. Přestože dodavatel nabídl nejlevnější cenu (4 mil. Kč), měl také velmi dobré reference, a proto byl vybrán. V průběhu výstavby se však ukázalo nebezpečí takovéto volby, některé subdodávky byly v nabídce značně podceněny. Zejména se to týkalo všech oken, jejichž kvalita a těsnění jsou dodnes předmětem reklamací. Termín dokončení byl o 1 měsíc opožděn z důvodu nedostatečné pracovní kapacity dodavatele v letním období. Uvedené nedostatky však byly vyváženy vstřícností a ocho­tou vedení firmy akceptovat pružně řady změn proti projekto­vé dokumentaci, které investor v průběhu výstavby nárokoval, a to bez vlivu na výslednou cenu dodávky pevně stanovenou ve výběrovém řízení.

Přístavba obsahuje suterénní technické zázemí, kanceláře, kuchyňku a zasedací místnost, rozlehlou observatoř a dvě terasy pro umístění a obsluhu některých měřicích zařízení. Přilehlý pozemek na jižní straně budovy poskytuje prostor pro parkování, na vzdálenějším zatravněném pozemku byla insta­lována klasická meteorologická budka a také čidla moderní automatické meteorologické stanice.

Celá budova (přístavba i stará část) dostala novou světlou sjednocující fasádu, malá okna byla zvýrazněna šambránami v odstínu o tón tmavším. Pobočka ČHMÚ v Českých Budějovicích tak získala příjemný a k práci potřebný kom­fortní prostor.

Pavel Polcar, MZ 1998/3, ročník 51, str. 90-91