You are here

Pobočka ČHMÚ H. Králové v nové budově (1996)

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI P-ČHMÚ HRADEC KRÁLOVÉ V NOVÉM OBJEKTU

Pobočka ČHMÚ Hradec Králové je jedním ze sedmi re­gionálních provozních pracovišť ČHMÚ, zajišťujících základ­ní úkoly ČHMÚ v oblasti monitoringu atmosféry a hydrosféry v příslušných regionech. Konkrétně se jedná o správu a pro­voz staniční pozorovací sítě, sběr a prvotní zpracování hydrometeorologických dat, poskytování operativních a reži­mových informací odborným uživatelům a veřejnosti ve for­mě posudků a studií z oblasti své územní působnosti, tedy regionu východních Čech.

Vzniku královéhradecké pobočky ČHMÚ v období 1980-1981 předcházelo v roce 1963 založení hydrologického pro­gnózního střediska HMÚ, které bylo později přejmenováno na Krajskou předpovědní a vodohospodářskou informační služebnu v Hradci Králové.

V období 1963-80 bylo pracoviště několikrát přemístěno. Se vznikem pobočky bylo pracoviště přestěhováno do objektů v areálu s. p. Povodí Labe Hradec Králové, kde bylo umístěno do 20. listopadu 1995.

Dne 14. května 1996 byl po ukončení zkušebního provo­zu za přítomnosti vedení ČHMÚ, primátora města Hradce Králové, vedení ÚO MŽP ČR pro královéhradeckou oblast, delegace Okresního úřadu v Hradci Králové a zástupců nej­bližších spolupracujících organizací, společností a firem (armády, hygienických služeb, ČIŽP, a.s. AQUATEST,... atd.) a některých sdělovacích prostředků, působících ve vý­chodočeském regionu, slavnostně otevřen nově rekonstruova­ný objekt pobočky ČHMÚ v Hradci Králové - Svobodných Dvorech.

Slavnostnímu otevření předcházelo v souvislosti s dlou­hodobým koncepčním záměrem rozhodnutí vedení ČHMÚ o umístění všech regionálních pracovišť ČHMÚ do vlastních objektů.

Bezprostředně po tomto rozhodnutí zahájilo závěrem roku 1993 vedení pobočky ČHMÚ jednání s Úřadem města Hradec Králové a prakticky všemi realitními kancelářemi, působícími v Hradci Králové, s cílem zmapovat situaci na trhu s nemovitostmi. Po řadě jednání a zvážení několika nabídek byla koncem listopadu 1994 zakoupena třípodlažní budova na pozemku o celkové výměře 3000 m2, včetně šesti garáží.

Po provedeném výběrovém řízení na dodavatele staveb­ních prací bylo započato k 1. 4. 1995 s vlastní rekonstrukcí objektu, spočívající v provedení dispozičních změn v budově, provedení nových elektrorozvodů silno i slaboproudu, rozvo­dů vody, tepla a plynu a kompletních terénních, sadových a parkových úprav v celém areálu.

Po odstranění závad zjištěných při kolaudačním řízení bylo pracoviště pobočky ČHMÚ ve dnech 20. - 22. 11. 1995 přestěhováno z budovy a. s. Povodí Labe Hradec Králové do vlastního objektu v Hradci Králové - Svobodných Dvorech. Díky přičinění prakticky všech pracovníků pobočky proběh­lo stěhování pracoviště bez vážnějších problémů s minimální dobou přerušení odborné činnosti pobočky, kdy především meteoprognózní a hydroprognózní činnost byla přerušena pouze na několik hodin.

Areál pobočky ČHMÚ představuje pozemek o celkové rozloze 3000 m2 se zastavěnou plochou 1200 m2, na které se nachází třípodlažní provozní budova s 632 m2 podlahové plo­chy s 16 kancelářemi, laboratoří, zasedací místností, archívem a úložnými prostorami o celkové ploše 390 m2, s kompletně připravenými rozvody pro lokální počítačovou síť, 6 garážemi a parkovištěm pro minimálně 11 vozidel. V nezastavěné čás­ti o ploše 1800 m2 je připravena zatravněná plocha pro zříze­ní meteorologické zahrádky s vytvořenými nezbytnými tech­nickými podmínkami pro instalaci automatické meteorolo­gické stanice. Na zbývající části pozemku byly provedeny sadové a parkové úpravy.

Zahájení činnosti pobočky ČHMÚ Hradec Králové ve vlastním nově rekonstruovaném objektu představuje jednu z nejvýznamnějších událostí v historii tohoto regionálního pracoviště.

V mnoha směrech zlepšené pracovní prostředí a pracovní podmínky pro 32 pracovníky pobočky, prostorové možnosti, technická vybavenost objektu a potřebné technické zázemí vytváří základní předpoklady pro další úspěšný rozvoj poboč­ky ČHMÚ v Hradci Králové v souladu s koncepčními zámě­ry vedení ČHMÚ v jednotlivých oborech své činnosti.

Zdeněk Šiftař, MZ 1996/5, ročník 49, str. 158-159