You are here

Projekt GLOBE

PROJEKT GLOBE

Při příležitosti Dne Země vyhlásil viceprezident USA Al Gore mezinárodní projekt GLOBE. Jedná se o ojedinělý, do­posud nejrozsáhlejší výchovný ekologický projekt, do něhož se zatím přihlásilo 112 zemí celého světa.

Projekt GLOBE (The Global Learning and Observations to Benefit the Environment project) v sobě spojuje výchovný cíl s vědeckým. Desítky tisíc škol po celém světě budou spo­lupracovat při měření ukazatelů životního prostředí, které budou za pomoci vědců zpracovány, aby nabídly globální pohled na stav naší planety. Zpracované výsledky se v počíta­čové podobě vrátí zpět ke všem účastníkům projektu. Kromě prohlubování znalostí a chápání globální podstaty světa je cílem projektu GLOBE i podpora místních občanských akti­vit ve smyslu ochrany životního prostředí a trvale udržitelné­ho rozvoje.

GLOBE je projektem, který by měl obohatit učební osno­vy přírodopisu, fyziky, matematiky, zeměpisu, výuky cizích jazyků a dalších předmětů. Metodické a výukové materiály v projektu GLOBE připravují týmy pedagogů a vědců z celé­ho světa. Organizace NASA a NOAA (Americká vládní agen­tura pro výzkum oceánů a atmosféry) převzaly garanci nad vývojem počítačových programů a zpracováním zpětné vaz­by z měření. Koordinační centrum projektu, které sídlí přímo v komplexu Bílého domu ve Washingtonu, připravilo vše k tomu, aby projekt byl odstartován právě v Den Země - 22. dubna 1995.

Jedním z účastníků je také Česká republika. Byla pode­psána mezinárodní smlouva mezi NOAA a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Spoluúčast v projektu přislíbilo také Ministerstvo životního prostředí. Koordiná­torem projektu v ČR je organizace TEREZA, sdružení pro ekologickou výchovu ČSOP. Tato organizace zajišťuje překla­dy, metodické materiály a pomůcky a připravila vše k úspěš­nému zahájení. Významně pomáhá americká organizace Peace Corps (Americké mírové sbory), sídlící v Praze; mimo jiné nabízí např. využít sítě svých učitelů a odborníků po celé republice při realizaci projektu.

Program GLOBE je určený především pro základní a střední školy, ale mohou se ho účastnit také různé skupiny dětí i dospělých, zájmové kroužky, rodiny apod. Podle odha­du se ve školním roce 1995/1996 do projektu GLOBE zapojí v ČR řádově desítky škol, v dalších letech však organizátoři očekávají výrazný nárůst počtu účastníků. Pro ty, kteří se zapojují do projektu v tzv. pilotní fázi - od dubna do prosin­ce tohoto roku - je účast zdarma. Předpokládá se, že v dalších fázích (od roku 1996) bude nezbytné vybírat účastnické poplatky. Jejich výše bude do značné míry závislá na objemu prostředků, které se podaří získat; na financování projektu GLOBE se bude podílet MŠMT ČR, MŽP ČR, soukromé fir­my i zahraniční zastupitelství.

V rámci světové sítě účastníků projektu GLOBE budou studenti provádět měření a pozorování životního prostředí pod vedením speciálně vyškolených učitelů. Výsledky svých pozorování budou pravidelně zasílat do centra GLOBE ve Washingtonu. V rámci programu GLOBE bude vytvořena mezinárodní informační síť, využívající INTERNET, přímé družicové přenosy a televizní vysílání. Účastníci potom zpět­ně obdrží přehledně zpracované výsledky měření všech účast­níků projektu formou speciálního počítačového programu. Data získaná studenty budou zároveň využívána světovou sítí vědců při globálním výzkumu planety. Každá zúčastněná ško­la bude mít možnost komunikovat a spolupracovat s každým dalším účastníkem projektu v rámci počítačové sítě a bude moci výsledky projektu GLOBE využít pro místní projekty, zaměřené na zlepšení stavu životního prostředí.

Obsah programu GLOBE

Každá škola (účastník) bude provádět měření kvality životního prostředí v těchto oblastech:

a) ovzduší-klima (teplota vzduchu, množství srážek, pozo­rování oblačnosti, pozorování a analýza počasí; pro rok 1996 se připravuje měření rychlosti a směru větru a sto­pových plynů v ovzduší);

b) hydrologie-kvalita vody (hodnota pH a teplota vody, půdní vlhkost, pro rok 1996 potom sledování různých che­mických ukazatelů kvality vody a hydrologické situace v okolí);

c) biologie-geologie (pokryvnost půdy, biometrie, identifi­kace druhů, fenologie a pro rok 1996 určování půdních typů a GPS).

Pomůcky k projektu si zčásti každá škola připraví sama (srážkoměry, meteorologické budky), některé budou zaslány organizátory (teploměry, návody a pokyny, ale také družicové snímky ze satelitu GOES/Meteosat a z družice Landsat/SPOT).

Účast v projektuje rozdělena do dvou stupňů:

  1. Plné zapojení - škola či jiný účastník zabezpečuje všech­na měření a další činnosti spojené s projektem.
  2. Částečné zapojení - pro ty školy (účastníky), které mohou prozatím zabezpečit jen část úkolů a na plné zapojení do projektu se chtějí dostatečně připravit (týká se to hlavně účastníků, kteří nemají možnost počítačového vybavení a nemohou se tak připojit do počítačové sítě). Vzhledem k tomu, že dosud nejsou dořešeny podmínky pro projekt GLOBE v České republice, předpokládá se, že tento typ zapojení do projektu (s omezenými povinnostmi ze strany školy nebo účastníka a plným servisem ze strany TERE­ZY) bude možné otevřít až v roce 1996.

Podrobnější informace o projektu GLOBE lze získat na adrese: TEREZA, pošt. přihrádka 77, 110 01 Praha 1, tel. 002/769401, fax: 02/24102233.

Karel Lípa, MZ 1995/4, ročník 48, str. 124-125