You are here

Vznik rady pro sdělování met. informací veřejnosti (1995)

VZNIK RADY PRO SDĚLOVÁNÍ METEOROLO­GICKÝCH INFORMACÍ VEŘEJNOSTI

V polovině září loňského roku se uskutečnila konzultační schůzka, na které se přítomni shodli, že by u nás, obdobně jak je tomu i v zahraničí, měla své opodstatnění pracovní skupina zabývající se sdělováním meteorologických informací veřejnosti. Ustavující schůzka se konala dne 7. října 1994. Vznikla tak Rada pro sdělování meteorolo­gických informací veřejnosti čítající devět stálých členů za­stupujících následující subjekty: Matematicko-fyzikální fa­kultu UK, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Povětrnostní ústředí Praha, Český hydrometeorologický ústav (pracoviště předpovědi počasí v Komořanech a oddělení letecké me­teorologie v Praze-Ruzyni), dále pak TV NOVA, ČT 1, METEOPRESS, noviny a další média.

Rada si klade za cíl zlepšovat využitelnost dosažitelných meteorologických informací pro veřejnost. Za tímto účelem bude organizovat odborníky z řad meteorologů a příbuz­ných oborů v kontaktu s uživateli. Ve svých výstupech bude jednak předkládat návrhy zainteresovaným institucím, jed­nak vytvářet podmínky pro větší popularizaci nejnovějších poznatků v meteorologii a příbuzných oborech.

Rada se stala registrovaným občanským sdružením. Jejím předsedou je doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc., místo­předsedou RNDr. Ján Zákopčaník, tajemnicí Mgr. Alena Zárybnická. Na tyto představitele je možné se obracet s dotazy, náměty, zájmem o spolupráci.

Rada se schází jednou do měsíce v prostorách ČHMÚ v Praze-Komořanech. Úkoly, jež si stanovila, lze rozdělit na úkoly průběžné a na úkoly krátkodobé. Z průběžných úkolů jsou to např.:

  1. sémantika při sdělování meteorologických informací,
  2. grafické vyjádření meteorologické informace z oboru meteorologii blízkému.

Z krátkodobých úkolů věnovala Rada nejvíce prostoru problematice ozonu a UV záření. V této souvislosti požá­dala odborníky z 1. i 2. kožní kliniky o vyjádření ke vztahu celkového množství atmosférického ozonu a možného vzni­ku kožních chorob. Podnětné byly i osobní konzultace s od­borníky hovořícími o vlivu UV záření na zrak, resp. o vzta­hu mezi slunečním zářením a životosprávou dnešního člo­věka. Na jedné ze schůzek informoval o současném měření ozonu a o přípravě zveřejňování výsledků měření UV záření RNDr. K. Vaniček, CSc. Rada se shodla na tom, že bude vhodné nahradit informace o ozonu informacemi o UV zá­ření a jeho vlivu na jednotlivé fototypy. S dr. Vaníčkem bude rada spolupracovat na vzniku metodiky sdělování těchto nových informací veřejnosti, v případě zájmu i na vzniku reklamního šotu pro TV.

Nový typ informací o UV záření by měl být jedním z témat připravované tiskové konference k Světovému me­teorologickému dni, která se uskuteční 22. 3. 1995.

Projednávání otázek spojených s radioaktivitou se jako host zúčastnil ing. I. Obrusník, DrSc., ředitel ČHMÚ. Rada požádala o stanovisko k této otázce Vládní komisi pro ra­diační havárie. Své vyjádření k hygienickým normám vzta­hujícím se na data o radiační situaci zaslalo radě Mi­nisterstvo zdravotnictví.

Při Sekci bioklimatologie člověka České bioklimatologické společnosti AV ČR vznikla Pracovní skupina zabý­vající se aktivně problematikou biometeorologické předpo­vědi. Z iniciativy rady oba subjekty navázaly kontakt a mají zájem na další vzájemnou spolupráci.

Rada rozvíjí svoji činnost s vědomím, že jedině podnětná vzájemná spolupráce s meteorologickou veřejností může zlepšit efektivitu sdělovaných informací, a proto k této spo­lupráci upřímně vybízí.

Ján Zákopčaník, MZ 1995/1, ročník 48, str. 31