You are here

Diskuse o počasí

JAK SE CHRÁNIT PŘED PRUDKOU ZMĚNOU KLIMATU ANEB METEOROLOGICKÉ OSVĚTY NENÍ NIKDY DOST

Téma Světového dne meteorologie roku 2003 Naše podnebí v budoucnosti je ryze klimatologické. Pro meteorology, kteří přicházejí do styku s nemeteorologickou odbornou i laickou veřejností a hlavně se zástupci sdělovacích prostředků, by mělo být vhodnou příležitostí k tomu, aby vysvětlili, co to je podnebí (klima) a jak se liší od počasí či povětrnosti, a co to je klimatická změna, případně kolísání klimatu. Vždyť smyslem Světových meteorologických dní a jejich každoročně se měnících témat není jen propagovat pokaždé jinou činnost koordinovanou Světovou meteorologickou organizací a zdůrazňovat užitek, který lidstvu přináší, ale provádět také účinnou meteorologickou osvětu. V meteorologii bychom asi nenašli jiné tak hojně nesprávně používané termíny, jako jsou klimatické podmínky, poměry nebo vlivy. Zemědělci v rozhlase a televizi běžně hovoří o nepříznivých klimatických podmínkách žní, které se moc nevyvedly, protože bylo chladno a často pršelo, silničáři hořekují na pokračujícími zlými klimatickými poměry v zimě, když jim dochází naplánovaná nafta a posypové směsi. Od sportovních novinářů slyšíme, že těsně před startem skokanské soutěže jsou těžké klimatické podmínky, protože nahoře na nájezdu fouká vítr a dole kvůli mlze je špatně vidět. Ředitel nemocnice uvádí, že klimatické vlivy částečně oddálily položení střešní krytiny na hlavní budově a podobně. Nejvíce překvapuje, že pojem „klimatický“ namísto „povětrnostní“ používají zemědělští odborníci, protože lze předpokládat, že na vysokých školách je nikdo špatně neučí. Již v první české vysokoškolské příručce zemědělské meteorologie [1], kterou před 80 lety napsal Josef Kopecký (1865-1935), profesor Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství v Praze, se píše: „Člověk při své činnosti jest odkázán velmi často do volné přírody, kde jest vystaven přímým vlivům živlů přírodních, které mohou buď blahodárně jeho práci podporovati a usměrňovati, anebo i ničivě působiti na jeho dílo, které pod otevřenou oblohou buduje. Jak turista, tak inženýr, anebo hospodář z bedlivého pozorování úkazů přírodních může se vyvarovati mnohé škodě; zvláště zemědělec mohl by na zdárný výsledek své práce pevně počítati, kdyby mohl usouditi, jaká povětrnost práci jeho bude provázeti“ (str. 110). Tedy ne klimatické, nýbrž povětrnostní podmínky ovlivňují průběh a výsledky konkrétní zemědělcovy práce.

V několika posledních desetiletích se do zájmu novinářů a do podvědomí širší veřejnosti dostal dlouhodobý přírodní proces, označovaný jako klimatická změna. Je tomu tak především proto, že byla poskytnuta určitá publicita významným mezinárodním akcím, týkajícím se životního prostředí anebo přímo podnebí. V souvislosti s tím se začaly množit snahy vysvětlovat různé děje, anomálie a třeba i jevy, které se jen zdají neobvyklými, globálním oteplováním Země a klimatickou změnou, podobně jako kdysi pomocí atomových výbuchů nebo družic. Přibývá odvážných domněnek odborníků, které by meteorologové měli sledovat aspoň po stránce terminologické, když už je nemohou potvrdit nebo vyvrátit. Např.: „Zvyšující se počet hus u nás (rozuměj na Novomlýnských nádržích v zimě - pozn. K.K.) však může souviset s globálním oteplováním. Na klimatické změny totiž ptáci reagují velmi citlivě. Příkladem je husa velká, jež u nás žije po celý rok, ale zimovat vždy létala do Afriky, říká ornitolog“ (Lidové noviny 7. 2. 2003). Kdo se však osmělí rozhodnout, zda příčinou změněného chování hus je změna podnebí, kolísání podnebí nebo jen více teplých zim za sebou?

Některá chybná použití odborných výrazů ve sdělovacích prostředcích však nelze přehlížet. Meteorologové by například neměli být neteční k novinovém článku s nadpisem „Naše tělo oslabují nejen viry, ale také prudké změny klimatu“, který vyšel v deníku Rovnost 24. 1. 2003. Článek, jehož předmětem je péče o naše zdraví, obsahuje i doporučení, jak se proti uvedeným změnám máme chránit: „.. .mimo jiné jíst hodně ovoce a zeleniny, která je zdrojem vitaminu C“.

Osvětová práce meteorologů mimo jiné při příležitosti Světového dne meteorologie 2003 může uživatelům meteorologických pojmů jen prospět.

Literatura

[1] KOPECKÝ, J., 1923. Základy zemědělské meteorologie a bioklimatologie. 1923. Praha, Publikace ministerstva zemědělství, roč. 1923, č. 29. 128 s.

Karel Krška, MZ 2003/1, ročník 56, str. 31


 

K PŘEDPOVĚDI POČASÍ VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH

Takřka v souznění s tematickým heslem pro Světový meteorologický den na r. 1995 (Meteorologické informace pro veřejnost) jsme v minulém ročníku Meteorologických zpráv započali diskuzi motivovanou „strukturálními změnami" tele­vizních relací o počasí. Televizní stanice NOVA iritovala svou relací o počasí určitou část veřejnosti a s ohledem na vědomě odlišné pojetí pořadu vyvolala jistý despekt u „profesionálů". Podstatou počátečního rozpačitého hodnocení se stala přímo­čará změna z populárně-odborné náplně pořadu, produkova­ného předtím ve- veřejnoprávní televizi v ustálené podobě, na pořad jiného typu s převahou popularizující složky. Ke změně pojetí však došlo i u ČT 1. NOVA vsadila plně na design zalo­žený na profesionalitě moderátorů, kteří by se stejným úspě­chem zprostředkovali i program úplně jiného typu, i na neo­třelou animaci. Koncepce pořadu vychází z předpokladu, že působivé „balení" ještě více zatraktivní informace, zajímající většinu veřejnosti. Ostatně celá strategie stanice NOVA je založena na vysílání takových pořadů, které by zasahovaly co nejširší okruh posluchačů, protože na komerčním úspěchu je tato televize existenčně závislá. Pro hlavní relaci o počasí pro­to zvolila i atraktivní vysílací čas před stěžejní večerní zpra­vodajskou relací. Z hlediska uvedených zásad a cílů se jeví uváděný program jako konzistentní: poskytuje základní infor­mace, nic nepředstírá, na nic si nehraje, je koncipován v sou­ladu s programovou strategií TV NOVA.

Složitější je zřejmě modifikace pořadu o počasí ve veřej­noprávní televizi (ČT 1). Již umístění hlavní relace do nevhodného podvečerního termínu (17.55 h) způsobuje, že značná část diváků považuje za hlavní pořad to, co vybyde před koncem Událostí (někdy jsou to dvě minuty, někdy tře­ba jen třicet sekund). Start relace, zajišťované tříčlennou pro­fesionální meteorologickou redakcí ČT (dr. Zákopčaník, dr. Míková, p. Karas), nebyl šťastný i z důvodů technických a moderátorských: dikční nejistota posunula úroveň relace leckdy do poloh, kdy vlastní obsahová složka není nejdůležitější. Z počátku - patrně podle zadání provozovatele - došlo i k okleštění pořadu (absence synoptických analýz, doplňují­cích aktuálních informací), což dalo podnět k příkrým reak­cím náročnějších posluchačů. A stanovisko odborníků? Je zřejmé ze závěru a ještě více z podtextu článku V. Seiferta, vedoucího oddělení synoptické meteorologie ČHMÚ [I]: „Vždyť solidní, populárně odborná informace prezentovaná odborníkem, který je denně ve styku se synoptickou mapou a složitou každodenní problematikou předpovědi počasí, musí působit věrohodněji, než. prezentace nezasvěceným nebo málo zasvěceným moderátorem, který přídavkem k relaci straší bio-meteorologickou předpovědí a z málo nemocných lidi dělá hodně nemocné." Autor článku je přesvědčen, že specializo­vaný odborník musí být daleko kvalifikovanějším než neza­svěcený nebo málo zasvěcený moderátor (v případě redakce v ČT jsou dva ze tří redaktorů vysokoškolsky vzdělaní mete­orologové). S autorem bychom se patrně s odstupem času dohodli na uvážlivějším tvrzení: odborná svrchovanost je dobrým předpokladem obsahového zvládnutí problému, po­kud je skloubena s alespoň přijatelnou podobou interpretace (u audiovizuálních médií jde o požadavek zcela kategorický, zejména pokud jde o živé vysílání).

Položme si otázku, jaké jsou vlastně požadavky na předá­vání meteorologických informací veřejnosti. Tímto problé­mem se zabýval pracovník synoptické služby dr. J. Pavlík z ČHMÚ na semináři „Meteorologické informace pro veřej­nost", pořádaném Českou meteorologickou společností v ro­ce 1993 [2]. Publikované závěry lze jistě považovat za uváže­né, a proto budeme hlavní zásady citovat:

Meteorologické zpravodajství by mělo být hlavně užiteč­né, pokud možno pravdivé a přesné, srozumitelné a zajíma­vé. Uživatel by měl vždy jednoznačně pochopit význam infor­mací; je proto potřeba používat srozumitelných termínů. Je nevhodné používat subjektivně zabarvených vyjádření typu „špatné počasí", „zlepšování počasí". Nechť uživatel sám posoudí, jaké počasí mu vyhovuje!

Je nutné mít na zřeteli, že znalosti uživatelů jsou na různé úrovni. Jsou získány z vlastní zkušenosti, ze studia literatury apod. Zejména v televizi lze tyto znalosti dobře rozvíjet vhod­nou populární osvětou.

Úspěšnost sdělení mohou zvýraznit moderní technické prostředky, pokud nejsou používány samoúčelně (grafika v televizi, snímky z družic, názorné mapky v novinách apod.).

Z publikovaných požadavků dospějeme ke třem základ­ním kritériím kladeným na meteorologické předpovědi:

  1. Kvalita.
  2. Zpracování a rozšiřování.
  3. Interpretace.

Kvalita předpovědí je problém sám o sobe. ale nikoli pro­blém individuálně sdělované informace: taje výslednicí týmo­vého rozhodnutí speciálního pracoviště ČHMU. Pokud před­pověď není dobrá, nebo je dobrá jen částečně, pak ani zkuše­ný meteorolog-interpret ji na věrohodnosti nepřidá. Kvalita předpovědi souvisí velmi těsně s úspěšnosti, ale zpětné vyhodnocování se téměř neprovádí. Uvádějí-li synoptičtí me­teorologové (např. na semináři pořádaném Českou meteoro­logickou společností ve dnech 31. 8. - I. 9. 1993). že u jednodenních předpovědí je úspěšnost 85.7 9c. pak by to mělo byt veřejnosti dokumentováno. (Samostatnou kapitolou /ustává dlouhodobá předpověď - např. prezentace měsíční předpovědi na NOV? dne 1. 2. 1995 bez jakéhokoli osvětlujícího komentáře hraničí s hazardem dobrého jména ústavu). Nezbývá než konstatovat, že vyhodnocování úspěšnosti vlast­ní produkce, které se na ústavu provádí, zůstává nadále spo­lehlivé utajeno. Předpověděli jsme, zapomeňte! Zpracování a rozšiřování. Forma a způsob zpracování tvoří důležitou součást meteorologického zpravodajství. V tisku, věnujícímu v posledních letech předpovědím daleko větší prostor než drive, jde obvykle o standardní prognózu vývoje základních meteorologických prvků na nejbližší dny (teplota vzduchu, srážky, vítr. stav ozonové vrstvy) s grafickým zná­zorněním (mapky). Další doprovodné zpravodajství je dife­rencováno podle přání jednotlivých redakcí. V rozhlase, ved­le pravidelných zpravodajských relací, jsou na Radiožurnálu uváděny oblíbené ranní rozhovory s meteorology (v 5.45 a v 7.45 h). Úroveň závisí na nápaditosti dotazujícího se moderátora i na komunikativnosti meteorologa. V nejsledovanějším médiu - televizi - musíme způsob a úroveň zpraco­vání nazírat i z dalších poloh. Kromě čistě zpravodajského poslání, které jistě plní, jde o to, zda tvůrci využívají příleži­tosti přinést něco ..navíc". A tu musíme konstatovat, že krea­tivita většinou schází, a tak ozvláštňujícím prvkem převážně zůstávají pranostiky (viz článek Pranostiky o počasí jako ber­ly chromých prognostiků [3]). Chybí např. to, co demonstro­val V. Seifert na Premiéře dne 2.6.1994: upozornil na příchod bouřek v následujících dnech, vysvětlil příčiny jejich vzniku a připomenul, že z víkendu se lidé budou vracet za úplně odlišných povětrnostních podmínek. K tomu všemu potřebo­val asi dvacet sekund. Bohužel speciální relace o počasí, zajiš­ťovaná na Premiéře synoptickými meteorology z ČHMÚ, zřejmě z finančních důvodů zanikla.

S přechodem ČHMÚ na příspěvkovou organizaci nastaly v posledních letech některé podstatné změny v systému šíře­ní meteorologických předpovědí. Vedení ústavu se snaží zís­kat nové výnosy, a tak se smluvním partnerem stává firma METEOPRESS, která se zabývá prezentací meteorologic­kých informací pro veřejnost i pro cílové skupiny. Jednou z hlavních aktivit firmy je spolupráce s médii. V současné době zprostředkovává METEOPRESS meteorologické infor­mace pro TV NOVA, většinu deníků a soukromé rozhlasové stanice. ČHMÚ má uzavřené samostatné smlouvy s veřejno­právní televizí. Českým rozhlasem a některými deníky (např. Lidové noviny). Výše finančních přínosů zůstává obchodním tajemstvím, a tak lze jen očekávat, že ústavní management odpovědně zvažuje, zda jde o vyvážený a nikoli jednostranně lukrativní obchod.

Interpretace. O důležitosti této složky jsme se již zmínili v části věnované komentování v televizi. S potěšením zazna­menáváme, že po roce se obsahová i interpretační úroveň včetně skloubení s používanou grafickou dokumentací výraz­né zlepšila ve veřejnoprávní televizi (větší dikční jistota, zmi­zení vágního znázorňování pohybu front v prostoru apod.).

Závěr

Meteorologické předpovědi tvoří významnou součást informační politiky ústavu. Důležitá je jak kvalita těchto informací, tak i systém šíření a interpretace. I když tyto infor­mace tvoří jen část aktivit, v očích veřejnosti bude prestiž ústavu vytvářena a poměřována převážně podle úrovně této služby. Vedení ústavu by proto mělo věnovat této oblasti stá­lou pozornost a mělo by prozíravě informovat nejen o sou­časné praxi, ale i o dalších záměrech. Předešlo by se tak šíře­ní neopodstatněných dohadů, ne-li dezinformací. O tom, že si ČHMÚ tyto skutečnosti uvědomuje, svědčí ostatně i vznik Rady pro sdělování meteorologických informací veřejnosti [4].

Literatura:

[1] Seifert, V: Televizní relace o počasí. Meteorol. Zpr., 47, 1994, č. 2. s. 62-63.

[2] Pavlík, J.: Prezentace meteorologických předpovědí. Meteorol. Zpr., 46, 1993, č. 6, s. 190-191.

[3] Krška, K.: Pranostiky o počasí jako berly chromých pro­gnostiků. Meteorol. Zpr.. 46, 1993, č. 6, s. 169-173.

[4] Zákopčaník, J.: Vznik rady pro sdělování meteorologic­kých informací veřejnosti. Meteorol. Zpr., 48, 1995, č. 1, s. 31

Zdeněk Horký, MZ 1995/2, ročník 48, str. 55


 

Ad: TELEVIZNÍ RELACE O POČASÍ

Nebudu komentovat celé sdělení, které považuji za příliš přísné a zejména ne výrok pana Ludvíka Vaculíka, který je pro mne obsahem a zejména formou nepřijatelný. Chci se vyjádřit jen k větě „přídavkem k relaci o počasí straší biometeorologickou předpovědí a z málo nemocných lidí dělá hod­ně nemocné".

Od 1. března 1993, tedy již skoro dva roky, vypracovávám tuto předpověď pro oblast bývalého Jihomoravského kraje. Předpověď vychází denně v krajském listu Rovnost. Podkladem ke tvorbě naší předpovědi jsou dnes již dvacet let trvající studie vlivů chronobiologických vlivů změn počasí a vlivů mimozemských na zdravého a zejména na nemocné­ho člověka. Zvláštní pozornost je věnována nemocným srdeč­ními, cévními a cévně-mozkovými potížemi. Dokladem úrov­ně naší práce je 33 publikovaných vědeckých prací (některé z nich vyšly také v Meteorologických zprávách). Používáme pětibodové stupnice rizika a uvádíme i poněkud podrobnější komentář.

Podle písemných, telefonických i jiných ohlasů veřejnos­ti a podle sdělení nemocných lze soudit, že předpověď je pří­nosem zejména pro pacienty a pro starší občany. Některá hod­nocení naší předpovědi jsou tak nadšená, že si nemůžeme dovolit je v té formě publikovat. Doposud, tedy skoro za dva roky, nepřišel ani jeden odsudek naší činnosti a nevyskytly se námitky, že by předpověď měla alarmující nebo stresující účinky, a to ani od občanů, ani od lékařů."

Jan Sitar, MZ 1995/2, ročník 48, str. 55-56


 

PREZENTACE PŘEDPOVĚDI POČASÍ A JEJICH ÚSPĚŠNOST

V diskusním příspěvku Vladimíra Seiferta Televizní relace o počasí (Meteorol. Zpr., 47, 1994, č. 2, s. 62-63) mě mimo­řádně zaujala pasáž, která pojednává o zvýšení prestiže me­teorologie a ČHMÚ zásluhou týmu, který do minulého roku prezentoval předpovědi počasí na CTV. Dr. Seifert píše: „Naše dlouhodobá, někdy více, někdy méně úspěšná snaha meteoro­logii popularizovat přinesla ovoce. Mnozí lidé ještě loňského roku říkali, že předpovědi jsou dobré, že velice dobře vychá­zejí... ČHMU získal pověst dobrého odborného pracoviště."

Způsob prezentace předpovědi je sice velmi důležitý, ale špatná předpověď zůstane špatnou, ať je přednášena kýmko­liv. Plně souhlasím s tvrzením, že v šedesátých letech byly předpovědi velice neúspěšné ve srovnání se současným sta­vem. Úspěšná předpověď počasí je totiž nemyslitelná bez kvalitní objektivní předpovědi pomocí předpovědních mo­delů. Takže teprve s rozvojem těchto modelů se úspěšnost předpovědi počasí výrazně zlepšovala, jak ukazuje tab. 1.

A zde je nutné si uvědomit, že výsledky předpovědních modelů má naše služba k dispozici díky tomu, že fungují telekomunikace, zpracování dat, ale třeba také proto, že naše stanice pozorují a do světové sítě jsou opět pomocí tele­komunikačního centra tyto informace předávány.

Pokud tedy opravdu došlo ke zvýšení prestiže meteo­rologie a ČHMÚ u naší veřejnosti, má na tom zásluhu ze­jména zlepšení vlastních předpovědí. A tyto předpovědi jsou výsledkem práce všech prognózních meteorologů ČHMÚ, nikoliv pouze týmu, který do minulého roku prezentoval předpovědi počasí na ČTV. Nepřímo se na kvalitní předpo­vědi podílí také činnost Odboru výpočetních a telekomu­nikačních služeb, Odboru distančních měření a informací, Odboru profesionální staniční sítě a ostatních odborů a od­dělení ČHMÚ, bez kterých by nebylo možné dosahovat dob­rých předpovědí.

Literatura:

[1] Murphy, A. H.: Proposed Standard Procedures for Veri-fication of Local Weather Forecasts. WMO/TD No. 31, 1984.

rok 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
úspěšnost v % 32 47 46 49 48 50 53 60 56 61 61 65 70

Tab. 1 Úspěšnost lokálních předpovědí maximální teploty pro Prahu podle standardních verifikačních procedur [1] v letní po­lovině uvedeného roku.

Eva Červená, MZ 1994/4, ročník 47, str. 119


 

Vážení čtenáři,

nepřehlédli jste se! Ano, zavádíme rubriku DISKUZE. Vždyť solí každého časopisu je nefalšovaná výměna názorů, stanovisek, úsudků, v odborném časopisu umocněná o formulaci vlastního pojetí nebo řešení konkrétního prob­lému. V meteorologické obci však panuje dlouholetá nechuť jít na trh se svým vybočujícím názorem, chovat se ne-konformně, polemizovat s druhým. V redakci často zaží­váme přímo modelovou situaci: přijde odborník - tedy po­tenciální autor - s dotazem „Jak je možné, že prošly ty nesmysly v článku X. Y, kdo to pustil?" Po lákavém do­poručení, aby dotyčný své myšlenky a námitky písemně zformuloval, bojovnost rychle mizí a odchází se s ustaranou tváří se slibem neslibem, že se popřemýšlí... Většinou se však nedopřemýšlí.

Přiznejme však v minulosti častou nevůli redakce i re­dakční rady publikovat kontroverzní názory. Dnes naopak tuto možnost nabízíme. Jedním z „horkých témat" je sou­časná podoba meteorologického zpravodajství v televizi (ČT, NOVA)... Téma o to závažnější, že televizní relace o počasí si vydobyla pevné místo ve sledovanosti zpravo­dajských pořadů, oslovuje doslova miliony lidí. Jedna publicistka výstižně konstatovala, že tato relace je nejfrekventovanějším vstupem vědy na televizní obrazovce. Části ve­řejnosti se zdá, že současná podoba tohoto pořadu i způsob prezentace je ústupem od odbornosti k povrchnímu neanalyzovanému zpravodajství. Lze však předpokládat, že Česká televize vyhodnotí ohlasy na tento pořad a relace se bude obsahově vyvíjet. Než vyslovíme svoje mínění, zajímal by nás názor Vás - čtenářů, který by měl mít svoji váhu. Proto Vás vyzýváme: napište, a nejen k tomuto tématu! Po shrnutí ohlasů připravíme rozhovor s televizní redakcí meteorolo­gického zpravodajství ČT i s firmou METEOPRESS, která obsahově zajišťuje na základě smlouvy s ČHMÚ zpravo­dajství pro NOVu.

Redakce

 

TELEVIZNÍ RELACE O POČASÍ

Dlouho jsem váhal, zda mám v odborném meteorolo­gickém časopise reagovat na změnu relace o počasí na ČT 1. Říkal jsem si, že by to mohlo znít jako uražená ješitnost a že se snad ozvou hlasy, že nové pojetí je skvělé.

Nevím, kolik pochvalných dopisů dostávají dr. Zákopčaník, dr. Míková a pan Karas, ale v mém telefonu se ještě po měsíci stále ozývají rozzlobení diváci a stěžují si, co jsme to proboha s tím počasím v televizi provedli. Dopisy, které jsme dostali, byly vesměs negativní a na ulici, v metru a autobuse mě denně neznámí lidé oslovují s dotazy ve stej­ném duchu.

Společnou tematiku všech dopisů a dotazů vyjadřuje dopis pana Pavla Firsta z Prahy, odeslaný České televizi a dr. Lípové. Píše mimo jiné:

Předcházející tvář relace svojí populárně vědeckou formou - tj. používáním synoptických map pro stávající stav a prognózu, údajů o tlaku vzduchu, směru větru a okamži­tých teplotách, informacemi o východu a západu slunce, doplňujícími mapovými informacemi o srážkách a půdní vlhkosti, údaji o teplotách v řadě míst a v neposlední řadě odbornými aktuálními doplňujícími informacemi - nejen v dostatečné šíři, dávala informace nám, Vašim zákazníkům, ale její odborná hodnota v plné míře přispívala k růstu vzdě­lanosti lidu tohoto státu, i když si to pravděpodobně nikdo neuvědomoval.

Ještě si dovoluji dodat, že zde byly snímky z družice používány jako doplněk a ne nosná část.

A co bylo hlavní, hovořili k nám odborníci lidskou for­mou jako k lidem a ne jako k prostoduchým masám.

Dnešní trapná náhražka není hodna naší společnosti, kterou fakticky posunuje kamsi do oblasti bájí a pohádek a pilně pracuje na tom, abychom se všichni stali diváky jakýchsi pestrobarevných a komentátory předtančených „šou" s tím, že budeme s Vaším požehnáním opět po kapkách hloupnout, s prominutím jako obyčejné stádo, které mílie každý hnát, kam se mu zamane.

Pokud se někdo u Vás domnívá, že bezduché kopírování zahraničních vzoru těchto relací je krokem do Evropy, pak vězte, že nejde o takový krok, ale o pořádné zakopnutí spo­jené s nepříjemným pádem."

V závěru dopisu pak autor ještě žaluje, že se ovlivňuje IQ národa.

Přiznám se, že jsem si tento dopis přečetl ne jednou, ale nikoliv s radostí, ale spíše se smutkem v duši. Znovu jsem vzpomínal, co se od roku 1960, kdy jsem nastoupil do ČHMÚ, udělalo v popularizaci meteorologie. Zkuste, vy starší, si zavzpomínat se mnou. Vždyť tehdy jsme byli „rosničkáři", kterým to stejně nevychází. Meteorologii pros­tě nikdo nebral vážně.

Naše dlouhodobá, někdy více, někdy méně úspěšná snaha meteorologii popularizovat, přinesla ovoce. Mnozí lidé ještě loňského roku říkali, že předpovědi jsou dobré, že velice dobře vycházejí (i když meteorologové dobře vědí, že ne­úspěšné předpovědi také byly). Meteorologie jako obor i Český hydrometeorologický ústav vstoupily do povědomí široké veřejnosti. ČHMÚ získal pověst dobrého odborného pracoviště.

Dopisy, telefony, dotazy, samý nesouhlas a roztrpčení -to vše přejde, říkal jsem si a mladá generace nový způsob prezentace počasí přijme. Když ale za mnou přišel mladý redaktor z Mladého světa, s náušnicí houpající se v uchu, a vyjadřoval nespokojenost s novou relací, řekl jsem si, že jsme snad přeci jenom popularizaci meteorologie nedělali špatně.

Na závěr článku v Mladém světě tento redaktor napsal: „Tedy jak? Laciná show anebo laciná milost? Slunce do vašich duší anebo zatmění do našich mozků? Ať tak či onak - jak už to ostatně v meteorologii chodí - nebude-li pršet, nezmoknem."

Nabízí se otázka. Má ČHMÚ zůstat lhostejný ke snahám dělat z meteorologie show? Je to ku prospěchu ústavu a oboru?

Já se domnívám, že nikoliv. Vždyť solidní, populárně odborná informace prezentovaná odborníkem, který je denně ve styku se synoptickou mapou a složitou každodenní pro­blematikou předpovědi počasí, musí působit věrohodněji, než prezentace nezasvěceným nebo málo zasvěceným mo­derátorem, který přídavkem k relaci o počasí straší biometeorologickou předpovědí a z málo nemocných lidí dělá hodně nemocné.

Zanedbatelný není ani předpoklad, že laciná podbízivá informace prezentovaná v TV negativně ovlivní důvěru pla­tících zákazníků ústavu. Reakce diváků, se kterou jsem se zatím setkal, svědčí i tom, že takový způsob prezentace snižuje prestiž ČHMÚ.

Závěrem si ještě dovolím citovat Ludvíka Vaculíka z článku v Literárních novinách:

„Pohádky pro děti se hororizují a pořady pro dospělé infantelizují. Od Nového roku nám zblbečkovali i předpověď počasí. Zmizel ten normální muž meteorologického zjevu vyjadřování a objevil se retardovec jakési sekty, který nám místo zeměkoule a mraků předvádí okýnka a panáčky a deštníky. Nemužnost, nestatečnost, lísavost a úplatnost."

Vladimír Seifert, MZ 1994/2, ročník 47, str. 62-63


 

PREZENTACE METEOROLOGICKÝCH PŘEDPO­VĚDÍ

Ve svém příspěvku se chci stručně zamyslet nad různými aspekty sdělování meteorologických informací uživatelům. Je to dost složitý problém. Ti, kdo vstupují do procesu sdě­lování meteorologických informací, by především měli mít na zřeteli jeho hlavní účel: uspokojování potřeb uživatelů. Meteorologické zpravodajství by mělo být hlavně užitečné, pokud možno pravdivé a přesné, srozumitelné a zajímavé.

Rozeberme si stručně jednotlivé činitele, jež vstupují do procesu prezentace meteorologických informací.

Potřeby uživatele. Uživatel se chce hlavně dovědět, jaké bude počasí a jaký bude mít vliv na jeho činnost. Existuje široké spektrum uživatelů s různými požadavky. Co se týče délky platnosti předpovědi, jdou požadavky od velmi krátko­dobé předpovědi přes předpověď střednědobou až po předpo­věď dlouhodobou. Velmi různá je potřeba, co se týče projevů počasí: jde hlavně o teplotu, tlak, případně vlhkost vzduchu, oblačnost, srážky (intenzitu, trvání, skupenství...), vítr, sně­hovou pokrývku (včetně závějí), náledí, námrazu, rosu, do­hlednost, rozptylové podmínky pro příměsi v ovzduší, atd. Důležitý je časový předstih, který uživatel potřebuje k usku­tečnění potřebných opatření; snadné je např. sáhnout pro deštník, náročnější je zorganizovat opatření proti nepřízni­vému počasí např. ve sféře hospodářské, sféře služeb nebo i ve sportu.

Znalosti uživatele jsou na různé úrovni. Pro uživatele jsou jistě užitečné větší znalosti z meteorologie, protože mu pomáhají při využívání informací. Např. je užitečné, když uživatel ví, na čem závisí výskyt mrazů v jeho zájmové oblasti, jak jsou srážky modifikovány terénem, jaký má vzhled oblačnost, která produkuje srážky atd. Znalosti uži­vatel může získat z literatury, vlastní zkušenosti a také z osvěty.

Odborná úroveň meteorologických informací se proje­vuje v jejich kvalitě, je potřeba, aby byla vždy dostatečně vysoká. Neznamená to však, že by se měly např. používat odborné termíny nesrozumitelné uživatelům. Odborná úro­veň by neměla být znehodnocována při sdělování informací, jak se nezřídka stává, když jsou tyto informace předávány neodborníky ve sdělovacích prostředcích.

Srozumitelnost předávání meteorologických informací. Uživatel by měl vždy jednoznačně chápat význam informací. Je třeba používat srozumitelných termínů, jasně formulovat předpokládaný výskyt různých projevů počasí v čase i v místě, užitečné je i vyjádřit pravděpodobnost výskytu jevů, případně pravděpodobnost vývoje počasí tím či oním směrem. Je nevhodné používat subjektivně zabarvených vy­jádření typu „špatné počasí", „zlepšování počasí" atp. Ne­chrne na uživateli, aby sám posoudil, jaké počasí mu vy­hovuje.

Technické možnosti mohou napomáhat toku informací k uživatelům. Není nutno např. zdůrazňovat užitečnost vy­užívání grafiky v televizi, v novinách, na obrazovkách po­čítačů atd. Grafikou lze učinit informace názornější a je také často žádána. Není ale žádoucí, aby byla používána samoúčelně, jen na vnější efekt. Pěkné příklady účelného využívání grafiky jsme měli příležitost shlédnout při tele­vizním vysílání japonského přírodovědného seriálu „Živá planeta".

Lidský faktor ve sdělovacích prostředcích - někdy dobře spolupracuje, někdy naopak komplikuje proces sdělování informací a tyto informace znehodnocuje. K dobré spoluprá­ci nepřispívá nestabilizovaná situace ve sdělovacích prostředcích. Jako všude, i tam jsou lidé, kteří jsou kvalitní, jde jim o věc a jsou si vědomi svého poslání, ale i lidé ne­kvalitní: některým je lhostejné, jestli podávají seriózní informace, některým jde o to, lacině se předvádět. Pro ilustraci uvedu dva příklady. Když začátkem února 1993 vrcholila minulá zima mrazy kolem -20 °C a všude ležel sníh, mohli jsme se z Českého rozhlasu dovědět, že na naše území proudí od jihozápadu teplý vzduch a předpověď uvá­děla teploty vzduchu o několik desítek stupňů vyšší, než byla skutečnost, profesionální hlas při čtení této informace ani trochu nezaváhal. Jednalo se o předpověď starou několik měsíců. Zdá se však, že se situace s novým vedením v roz­hlase lepší. Jako druhý příklad může sloužit, jak se velká část sdělovacích prostředků chytla nepodložené a zcela nesmyslné fámy o tom, že léto 1993 bude horké s teplotami vzduchu 40 až 50 °C. Inu senzace za každou cenu!

Osobnost prezentátora. K tomuto faktoru jsme se již přiblížili předchozím odstavcem. Na prezentátorovi záleží, jak meteorologické informace ztvární, nejmarkantnější je to v televizi. Přístupy jsou různé, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Prezentace vyznívá od jednoho jako seriózní informace, jiný se snaží udělat z relace „show". Domnívám se, že informace o počasí je třeba brát jako jiné informace, jsem přesvědčen, že informace mají být seriózní, přesné, nikoliv zavádějící. Nejsem proti tomu informace příleži­tostně humorně oživit, ale nemyslím, že věci prospívá pro­gramově se orientovat na „show".Prezentátor by měl vždy podat základní informace, tedy hlavně předpověď počasí tak, aby byla jednoznačně srozumitelná každému, zajíma­vosti a oživení by měly vycházet ze samotného tématu, tj. počasí. Jsem i proto, aby určitá část relací byla věnována populární osvětě, je užitečné využívat dostupných možností grafiky. O způsobu prezentace se diskutovalo i na Mezi­národním meteorologickém festivalu v Paříži. Byly tam různé názory, většina se klonila k serióznějšímu způsobu prezentace. Např. belgický delegát se vyjádřil, že divák si buď zapamatuje, jak bude, nebo si zapamatuje „show" - to závisí na způsobu prezentace. Delegáti z BBC zdůrazňovali, že prezentátor by měl být vyškolený, aby byl na úrovni jak odborně, tak i co se týče způsobu podání: nejlepšími prezentátory jsou meteorologové, kteří současně umějí informace podat.

Článek byl přednesen ve formě referátu na semináři Me­teorologické informace pro veřejnost, pořádaném Českou meteorologickou společností.

Jan Pavlík, MZ 1993/6, ročník 46, str. 190-191


 

Není účelem krátké repliky podrobně vyvracet názory rozhořčeného pisatele, prokazujícího zájem o meteorologic­kou problematiku a o přírodu, která nás obklopuje. Některé z jeho výtek lze přijmout, protože jsou oprávněné, jiné za­mítnout jako nemístné nebo pramenící z nepochopení. To však muže mít více příčin, např. podcenění osvěty ze strany meteorologů. Nehodláme např. rozebírat příčiny případných neúspěšných předpovědí počasí, které uvádí autor dopisu, i když odchylky v předpovědi nejvyšší denní teploty vzduchu od normálu v letním období až o 20 °C jsou zcela neprav­děpodobné, ani komentovat postoje prognostiků na obra­zovkách po neúspěších, o nichž vědí více než veřejnost.

Úspěšnost vydaných předpovědí počasí nemůže totiž nikdo posoudit lépe než sami meteorologové, neboť ji hodnotí objektivně pomocí počítačů nebo ručním způsobem. Soustav­né hodnocení předpovědí má pro ně velký význam, neboť ukazuje na jejich nedostatky při využívání výchozích ma­teriálů a ve formulaci předpovědí. Metodika hodnocení předpovědí počasí, kterou s určitými obměnami užívá česká i slovenská povětrnostní služba, vychází z návrhu J. Bradky [1] a byla již vícekrát popsána [2, 5, 6]. Lze namítnout, že verifikační kritéria byla zvolena tak, aby předpovědi vy­cházely co nejlépe. Tomu odporuje zjištění D. Kriškové [6], že během dvacetiletého období 1962-1981 jen 11 krátko­dobých předpovědí počasí vydaných předpovědní službou na Slovensku dosáhlo 100% úspěšnosti, což je 0,2% z celko­vého počtu vydaných předpovědí.

Ke zpřesnění všeobecných předpovědí, sestavovaných pro celé území České republiky, na regionální úrovni na Moravě a ve Slezsku slouží prognózní pracoviště v Brně-Žabovřeskách a na letišti v Mošnově. Kromě oblastního tisku rozšiřují jejich předpovědi rozhlasové stanice (včetně soukromých), jež získaly licence pro místní nebo regionální vysílání. Obecně platí, že uživatel předpovědí počasí si o je­jich kvalitě může učinit tím lepší obraz, čím menší je území, pro které jsou sestavovány, zejména pokud v něm sám také pobývá. Regionální předpovědi dávají k takovému hodno­cení práce prognostiků lepší předpoklady než předpovědi vydávané z pražského centra v Komořanech pro celé území ČR.

Výrazy používané při formulaci předpovědí počasí nejsou voleny ani alibisticky ani náhodně, ale mají přesný význam. Např. používá-li ČHMÚ při předpovědi mlh a bouřek slovo „místy", znamená to, že předpokládá jejich výskyt na 30 až 69 % meteorologických stanic, tedy zhruba na stejně velké ploše státu. V SHMÚ slovo „miestami" užívají, očekávají-li výskyt předpovídaného jevu na 35-65 % území. U srážek výrazy „občas déšť", resp. „časom dážd'" nazna­čují, že nepůjde o přeháňky z kupovité oblačnosti, nýbrž o déšť nesouvislého trvání apod.

Přiznám se, že až doposud mi nepřipadlo jako „přitroub­lé" vyjádření „ teplota vzduchu ve výšce 1000 m na horách" (na Slovensku ve výšce 1500 m), protože vím, že jde o teplotu ve výšce 2 m nad terénem v uvedené nadmořské výšce, a že předpověď by se mohla také vztahovat k téže výšce ve volné atmosféře, přesněji řečeno v mezní vrstvě atmosféry. Jiná představa - teplota vzduchu ve výšce 1000 m v nížinách -je samozřejmě nesmyslná.

Naopak mne překvapuje, jak se v předpovědí počasí dlou­ho udržuje vyjádření „noční (ranní) teploty", popř. „denní (odpolední) teploty vzduchu", namísto fyzikálně správného výrazu „noční, popř. denní teplota vzduchu", když o cha­rakteristikách jiných meteorologických prvků než je teplota vzduchu hovoříme v jednotném čísle, nepoužíváme tedy vý­razy tlaky vzduchu, rychlosti větru atd.

Konkurenční prostředí, které se vytvořilo a vytváří v roz­hlase i v televizi, by mělo zabránit diktátu, který vůči pra­covníkům hydrometeorologických ústavů donedávna uplatňovala hlavně televize, jež zasahovala i do odborné náplně relací. Současně by si mohli také zástupci masmédií volněji vybírat vystupující meteorology, protože i když šířená předpověď počasí je dílem kolektivním, její uvádění, stejně jako prezentace dalších informací (ozonová situace, zne­čištění ovzduší, sněhové zpravodajství, počasí v rekreačních oblastech, agrometeorologické informace aj.), nesou zře­telné stopy autora relace. Jazyk pražských meteorologů není o nic horší než jiných lidí známých z obrazovek včetně pro­fesionálů; na Slovensku se jazykové kultuře ve sdělovacích prostředcích věnuje mnohem větší pozornost než v českých zemích a konkrétně v Praze.

Pokud z relace Předpověď počasí se dá soudit, že me­teorolog nedocenil některou skutečnost, o níž by veřejnost měla být informována, neznamená to, že určitý jev odborně nesleduje instituce, která je danou činností pověřena. To se týká i připomínky dr. Gáby o vyschlém prameni Moravy v červnu 1993, z níž nemůže vyplývat nedostatečná znalost hydrologické, resp. vodohospodářské bilance v příslušném povodí. Pobočky ČHMÚ se sídlem v Brně a Ostravě mo­nitorují hydrosféru pomocí 231 stanic na povrchových to­cích, 924 vrtil podzemních vod a 207 pramenů, mezi nimiž však chybí pramen Moravy, který je v zimě nepřístupný a vzdálený od lidských sídel asi 8 km. Nejbližší sledovaný pramen Dolní Morava - jeskyně (puklinový, pozorovaný od roku 1959, nadm. výška 775 m) vykázal v uplynulém roce jiný chod vydatnosti.

Na prognostikovi v televizi také záleží, jak odpovědně a z jakého hlediska posuzuje pozorované nebo očekávané hydrometeorologické jevy, jako je sucho a vlhko, horko a chladno, pěkné či špatné počasí, do jaké míry používá tato vžitá označení, nemající charakter odborného termínu [8]. Je na veřejnosti, jak šířené informace přijímá a který televizní okruh si pro sledování pořadu zvolí. Také relace vysílané na ČT 3 a připravované soukromou agenturou METEOPRESS ve spolupráci ČHMÚ mají své příznivce i kri­tiky.

Literatura

[1] Bradka, J.: Metoda hodnocení předpovědí počasí. Meteo­rol. Zpr., 13, 1960, 5. 3-4, s. 60-64.

[2] Červená, E.: Verifikace předpovědi počasí. Praha, ČHMÚ 1988. Práce a studie, sešit 13, 47 s.

[3] Horký, Z.: Na téma pěkné a špatné počasí. Meteorol. Zpr., 46, 1993, č. 2, s. 42-44.

[4] Ilko, J.: Informácie a predpovede počasia v domácich a za-hraničných masovokomunikačných prostriedkoch. Mete­orol. Zpr., 41, 1988, č. 4, s. 97-99.

[5] Ilko, J.: Vyhodnocovanie předpovědí počasia na samočinnom počítači EC 1010. Zborník prác Hydrometeorologické­ho ústavu v Bratislavě, zv. 20, Bratislava HMÚ 1982, s. 11-34.

[6] Krišková, D.: Dvadsaťrokov hodnotenia úspěšnosti krátko­dobých předpovědí počasia vydávaných SHMÚ. Meteorol. Zpr., 36, 1983, č. 4, s. 106-110.

[7] Krška, K. - Lípová, M.: Ohlasy veřejnosti na meteorolo­gické informace v hromadných sdělovacích prostředcích. Meteorol. Zpr., 41, 1988, č. 4, s. 100-103.

[8] Meteorologický slovník výkladový a terminologický. Praha, Academia, Ministerstvo životního prostředí ČR 1993. 594 s.

Karel Krška, MZ 1993/6, ročník 46, str. 184-185


 

KÁDROVÁNÍ POČASÍ, ŠPATNÝCH PŘEDPOVĚ­DÍCH A VYSCHLÉM PRAMENI

Příspěvek Z. Horkého „Na téma pěkné a špatné počasí", uveřejněný v tomto ročníku Meteorologických zpráv [3], pro­kázal oprávněnost článku, které nemají úzké odborné za­měření a tudíž oslovují široký okruh čtenářů. Textová koláž, sestavená z kontroverzních názorů veřejnosti a meteorologů na obsah a prezentaci hydrometeorologických informací ve sdělovacích prostředcích, vyvolala diskusi, jejíž výsledek může přispět ke zlepšení práce meteorologů a k uspokojení diváků, posluchačů a čtenářů. Podnětem k sepsání uvede­ného článku se staly reakce veřejnosti na povrchní a jednostranné hodnocení počasí během velmi suchého léta a podzimu 1992, v němž na území obou našich republik deficitu vláhy směrem na východ přibývalo, takže v malých okrscích jižního Slovenska roční úhrn srážek byl ještě nižší než v kritickém roce 1947.

Jak již bylo nejednou konstatováno, veřejnost se o počasí živě zajímá a meteorologická osvěta je stále nedostatečná [7]. Přitom zvláště hledisko uživatele předpovědí počasí, jeho požadavky a potřeby, by měly být v maximální míře respektovány. Síření hydrometeorologických informací a osvěty není jen naším problémem. Vždyť Světová meteo­rologická organizace v nedávné době (1988) pro Světový den meteorologie zvolila heslo „Meteorologie a hromadné sdělovací prostředky". Jím ukládala meteorologickým služ­bám pečlivě promýšlet veškeré informace a předpovědi, jež se dostávají k uživatelům prostřednictvím sdělovacích prostředků, co do obsahu i formy, aby jejich výpovědní hodnota a srozumitelnost byly co nejvyšší [4].

Z mnohých ohlasů na příspěvek Z. Horkého právě v této souvislosti uveřejňujeme kritický dopis čtenáře, jehož výtky vůči prezentaci meteorologických informací v České televizi značně přesahují původní předmět polemiky.

 

OTEVŘENÝ DOPIS TELEVIZNÍM METEOROLO­GŮM A JEJICH APOLOGETŮM

Chtěl jsem psát do redakce Meteorologických zpráv již dříve a o jiném, ale teď musím reagovat na článek „Na téma pěkné a špatné počasí". Pokud opravdu nechápete, že vaše tendenční řeči v televizi rozčilují a pobuřují lidi na Moravě, která trpí už několik let letními vedry a suchem, chtěl bych vám to připomenout. Ti lidé, které v článku ci­tujete, mají stokrát pravdu a říkají ji na rozdíl od vás slušně. Netřeba ironizovat s občany a občankami! Takový pocit jako oni jsme měli loni na Moravě všichni, pokud to mohu posoudit. A není nám ho co závidět. Když jsme již kolikátý měsíc trpěli slunečním žárem, vedrem a suchem, zákonitě nám musela připadat jako výsměch a provokace (i když to tak asi nebylo myšleno) slova o tom, že deště už chválabohu přestaly a opět nastoupilo krásné letní počasí.

Předně nelze předpovídat počasí pro Československo (respektive letos už jen pro „Česko") z hlediska Prahy. Jestli­že vás v Praze „trápí" déšť, nás trápí sucho a je třeba hodno­tit a komentovat obojí. (Nebo by bylo řešením, když už i říct Morava je vám zatěžko, dát nám moravskou televizi, kde bychom si předpovídali počasí pro sebe.) Dále už by bylo opravdu na čase, i když Meteorologický slovník, který jste si nota bene sami udělali, to tak uvádí, přestat používat z pozice odborníků výrazy „pěkné" a „špatné" počasí. Nic to neříká, než hodnocení libosti a nelibosti, které může být zcela různé podle momentální situace, hodnotitele a účelu hodnocení. Jestli se nadále domníváte, že pěkné je být spá­lený, dostat úpal a úžeh, popřípadě rakovinu, potit se a žíz­nit, a špatné projít se deštěm osvěženým a zelenajícím se lesem při 15 °C, pak já jsem zcela opačného názoru.

Ale to jsme pořád u toho nejméně podstatného hlediska - u rekreace. Snad by vám mohlo být známo (většinou jste RNDr.), že voda je jednou ze základních podmínek života a že pouště a polopouště představují pro život extrémní a „nepoužitelná" stanoviště. Pomineme-li hospodářský a vodohospodářský aspekt, pak nám sucho nemůže být lhostejné už pouhým citem k přírodě. Netřeba ironizovat se zahrádkářstvím! Každý normálně cítící člověk má cit k přírodě, který Albert Schweitzer vyjadřuje větou: „Jsem život, který chce žít, uprostřed života, který chce žít". Oprav­du nechápete tu morální lekci, kterou vám dala „stře­doškolská profesorka v důchodu"?

A co to ostatní? Víte, že u nás schnou smrky, že plody se stromů opadávají zelené, že tráva je řídká, voda ve studni klesla o několik metrů? Že letos už 2. června byl vyschlý pramen Moravy? Možná nevíte, možná vás to nezajímá. Vždyť je to na Moravě, pardon, na východě území.

A co člověk? Zvýšený počet úmrtí při tropických vědrech, to patří také k tomu pěknému počasí? A co zkusit se někdy zeptat traktoristů nebo strojvůdců, jak jim je v tropickém vedru, když 14 dní nepršelo, na mašině?

Vězte, že v posledních letech (letos to zatím vrcholí!) nás na Moravě vrcholně rozčiluje už samo neustálé vyhlížení mráčků, jestli z nich konečně nějaká ta kapka spadne, a stačí nám úplně to, že „kula pere" a neprší a neprší, zatímco na družicových snímcích jde v západní Evropě jedna fronta se srážkami za druhou a že ty srážky doznívají ještě v Če­chách. Už tak nám to zkracuje život já nevím o kolik roků, a tak se nedivte, že ty vaše řeči o pěkném a špatném počasí nechceme slyšet. Já osobně se už od loňského srpna nedívám na předpověď v 18 hodin a spokojím se zprávou ve 20 hodin (kvůli mapě), poslechem vídeňského rozhlasu a vlastním pozorováním. Proboha, nechte už, ať si hodnocení udělá každý sám a omezte se na výrazy „slunečno", „polojasno" apod. Neškodilo by si někdy poslechnout, jak s hodnotícími výrazy šetří na stanici Österreich 1... Ještě jednou naléhavě žádám a prosím: přestaňme už kádrovat počasí! Jinak by­chom mohli dojít k závěru, že život na Zemi existuje jen proto, že občas je i špatné počasí, že je tedy anomálií.

Ale to není ještě všechno. Chystám se už několik roků napsat vám něco o televizní předpovědi počasí. Toto vysílání je na velmi nízké úrovni a s odchodem Slováků tato úroveň ještě poklesla. (Bídnou věcnou úroveň už jen podmalovává odporná pražská výslovnost a dikce.) Na některých cizích „satelitech" je to ještě horší, ale to nás nemusí těšit. Po­chybená je už sama metodika předpovědí. Nevěcné řeči, různé křečovitě vymýšlené zajímavosti a pranostiky jen za­mlžují vlastní účel - předpověď. Taje zpravidla velmi špatná, zvláště pro Moravu. Stává se, že se v předpovědi na zítřek „spletete" o 8 - 10 °C (konkrétně 3. a 4. 6. 1993), v oblačnosti třeba i absolutně. Alibistické výrazy, že „občas" a „místy" bude pršet, nic neříkají. Rakousko je malé a rozlišují tam, jak bude ve Voralbersku, jak v Salcbursku, Štýrsku atd., a to v mnohem kratším čase. Přitrouble působí formulace „teplota v 1000 metrech na horách"...

A pokud chcete dělat lidu (nebo národu, když už nejsme lid) osvětu, tak účelnou. Celá léta jste se rafinovaně vyhýbali zmínkám o oslabování ozónosféry a jeho důsledcích a mrtvé brouky děláte v tomto ohledu ještě i dnes. Kromě toho vzniká dojem, že vám ještě ani nedošly zprávy o glo­bálním oteplování na Zemi (mamě jsem o něm hledal byť zmínku v článku Kršky a Racka, MZ 2/1993). To vážně nevíte, že to loni nebyla anomálie, ale že to bude horší? Konečně, zcela postrádám zpětnou vazbu, nebo chcete-li, slušnost. Ještě jsem neslyšel se někoho v televizi omluvit, že nás včera v předpovědi mystifikoval. Sebevětší chyby se prostě přecházejí a přechází se vesele (a s úsměvem, viďte, paní Magdaléno Lípová!) k dalším. Klasickým pří­kladem, dostatečně známým, je rozhodné ujišťování právě dr. Magdalény Lípové z doby kolem 10. srpna 1992, že poslední srpnová dekáda bude zcela určitě chladná a deštivá jako obvykle (necituji přesně, ale ten smysl to byl). Že pak nespadla ani kapka a teplota byla o 10, možná i o 20 °C vyšší než dlouhodobý průměr, to nikdo nekomentoval, pokud vím. To je snad vůči posluchačům a divákům i urážlivé. Ale vy si to můžete dovolit: máte slovo. Máte monopol, a ten vede ke zpupnosti - nebo je to ještě jinak?

Zdeněk Gába, Šumperk, MZ 1993/6, ročník 46, str. 183-184