You are here

14. říjen – Mezinárodní den redukování přírodních katastrof

14. OKTÓBER - MEDZINÁRODNÝ DEŇ REDUKOVANIA PRÍRODNÝCH KATASTROF

Téma pre rok 1992 je Redukovanie prírodných katastrof pre cielávedomý rozvoj. Tak ako v predcházajúcich rokoch aj v tomto roku Mezinárodný deň poskytne príležitost na hlásanie cielov Mezinárodnej dekády redukovania prí­rodných katastrof (IDNDR) a mobilizáciu podpory aktivit na zredukovanie katastrof na všetkých úrovniach.

Medzinárodný deň redukovania prírodných katastrof je ide­álny na úvahy o cieloch Dekády, posúdenie toho, čo bolo vykonané za uplynulých 12 mesiacov a na motivovanie všetkých účastníkov zvýšit úsilie pri realizácií predstáv Dekády na obhajitelné výsledky. Deň, na medzinárodnej úrovni, sa móže využit na zaktivizovanie pozornosti v spoločnostiach ohrozených prírodnými katastrofami, na potřebu připravenosti na ne a na posilnenie účasti všetkých zložiek obyvatelstva pri činnostiach súvisiacich so zredukováním katastrof.

V ČSFR bola vytvořená celoštátna komisia pre IDNDR v r. 1990. O jej zložení a úlohách sme čitatelov MZ informo­vali v r. 1991 (č. 5, s. 155-156).

Práce komisie sa v r. 1992 sústredili na riešenie úlohy Analýza hydrometeorologických a geologických rizik v ČSFR ako súčasti štátneho programu starostlivosti o životné prostredie (A 3.5.10) pre potřeby Federálneho výboru pre životné prostredie. Cilom úlohy je příprava návrhu monitorovacieho a informačného systému o priemyselných haváriach a prírodných kalamitách (v našom případe kalamitných javov v odvětví geologie, geofyziky, hydrologie a meteorológie). Návrh informačného systému za hydrológiu a meteorológiu pripravujú ČHMÚ a SHMU. Cielom úlohy je vytvorenie komplexného záchranného systému prevádzkovatelom, ktorého má byť civilná obrana, ako zložka Ministerstava vnútra.

Příprava štúdie je v súlade so súčasne prebiehajúcou de­kádou (IDNDR) vyvolanou stále naliehavejšou potřebou redukovat narastajúce straty zo živelných pohrom. Vo vačšine krajin sa organizačně spája prevencia proti prírodným ka­lamitám a priemyselným haváriam, ako súčasf úsilia o bez­pečné životné prostredie a minimalizáciu strát. Příprava tejto štúdie a realizácia činnosti je i naplňováním hesla, ktoré schválilo Valné shromaždenie OSN pri příležitosti tohoročného Medzinárodneho dňa redukovania následkov prí­rodných katastrof.

Ferdinand Šamaj, MZ 1992/5, ročník 45, str. 130