You are here

František Molnár

K šesťdesiatke RNDr. Františka Molnára

Dňa 9. novembra 1983 dovršil v dobrom zdraví a duševnej vyrovnanosti vek oprávňujúei na nárok dóchodku, dlhoročný odborný a vedúci pracovník Slovenského hydrometeorologického ústavu dr. F. Molnár, rodom z Dolného Ohája (okr. Nové Zámky).

Po skončení středoškolského štúdia (Učitelská akadémia v Spišskom Podhradí) r. 1943 nastúpil vojenskú prezenčnú službu, odkial po vypuknutí Slovenského národného povstania v auguste 1944 prešiel k partizánskym jednotkám. V bojoch proti fašistickým okupantom v oblasti Turca zotrval až do oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou. Po oslobodení začal pósohiť ako učitel Národnej školy a od 1. II. 1947 prešiel do služieb meteo­rologie, kde pósobí v róznych funkciách až doteraz. Popři zaměstnaní r. 1958 ukončil štúdium na Prírodovedeckej fakultě UK, r. 1968 získal titul RNDr. a r. 1974 absolvoval Večerná univerzitu marx-leninizmu.

RNDr. Molnár od r. 1969 zastává funkciu námestníka riaditela SHMÚ pre synoptickú a leteckú meteorológiu. Značná pozornost věnoval vyhudovaniu modernej služby pocasia. Pod jeho vedením bolo vybudované radarové středisko na M. Javorníku, Aerologické středisko v Gánovciaoh, budova synoptickej meteorologie na letisku v Bratislavě, zmodernizoval sa systém spojenia, zaviedla sa automatizácia kreslenia poveternostných máp a začala sa využívat výpočtová technika pri zostavovaní niektorých druhov předpovědí počasia. Popři plnění prevádzkových úloh a riadiacej činnosti si našiel čas na zhodnotenie odborných skúseností a poznatkov získa­ných pri zostavovaní předpovědí počasia. Vo výskumnej činnosti zameral sa najma na přechody poveternostných frontov cez naše územie, vlastnosti vzduchových hmot, počasie za róznych typov poveternostných situácií a pod. (pozri zoznam prác). Svoje odborné znalosti po dlhé roky uplatňuje ako člen vedeckej rady SHMÚ, Socialistiekej akadémie, redakčnej rady Meteorologických zpráv i v rámci podujatí organizovaných Meteorologickou spoločnosťou.

Za iniciatívnu prácu a dosiahnuté odborné výsledky mu r. 1969 udělil minister LVH SSR rezortně vyzna­menáme „Budovatel vodného hospodárstva".

RNDr. F. Molnár je trvale politicky a spoločensky angažovaný v práci KSS, ROH, ZČSSP, zvlášť třeba hodnotit jeho postoje a činnost vo Zväze protifašistických hojovníkov, kde mu ako priamemu účastníkovi bola v r. 1964 udělená „Památná medaila prezidenta ČSSR" a v r. 1973 „Zaslúžilý bojovník proti fašizmu".

Čas plynie, roky a desaťroéia utekajú. Nastává okamih, keď sa člověku prichodí ohzrieť za tým, čo v živote vykonal. Malé obzretie, ktoré sme v mene jubilanta vykonali, ukazuje, že žil život plodný, naplněný prácou ku prospěchu našej meteorologie i spoločnosti.

V mene pracovníkov na úseku meteorologie, ako i redakčnej rady Meteorologických zpráv, želáme mu do dalších rokov dobré zdravie, zdravý optimizmus a tvorivú iniciativu pri plnění úloh, ktoré bude zabezpečovat.

 

Zoznam významnějších prác RNDr. Františka Molnára

[1] Ako vznikajú živelné pohromy v polnohospodárstve (spoluautor Forgáč P.). Odbor SNR v Polnohospodárskom vydavatelstve, Bratislava 1962, 32 s.

[2] Počasie na území Slovenska za typických poveternost­ných situácií (spoluautoři Ballon, L., Forgáč, P.). HMÚ Praha 1964, 30 s. 21 príl.

[3] Jarné mrazy v Západoslovenskom kraji (spoluautor Forgáč P.). Sborník prací HMÚ, sv. 9, s. 33 — 86, Praha 1967.

[4] Katalog povětrnostních situací pro území ČSSR (spolu­autoři Ballon, L., Bradka, J., Červený, J., Forgáč, P., Gregor, Z.). HMÚ, Praha 1968, 94 s.

[5] Jarné mrazy v Stredoslovenskom a vo Východoslovenskom kraji (spoluautor Forgáč, P.). Sborník prací HMÚ, sv. 14, s. 9-65, Praha 1969.

[6] Jarné mrazy na Slovensku a ochrana proti nim (spolu­autor Forgáč, P.), Příroda, Bratislava 1970, 79 s.

[7] Synoptická meeeorológia.Učební texty pro pomaturitní studium, sv. 16, HMÚ Praha 1970, 144 s.

[8] Einbrüche arktischer Luft in das Gebiet der Slowakei. Acta Faeultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae — Meteorologia III, 1971, s. 217 — 224.

[9] Súčasný stav a perspektivy rozvoja synoptickej a leteckej meteorologie na Slovensku. In: Seminář o perspektivách rozvoja synoptickej a leteckej meteorologie na Slo­vensku. HMÚ, Bratislava 1972, s. 3-12.

[10] Fronty a vzduchové hmoty. Práce a štúdie, 17 — Súčasné otázky československej leteckej meteorologie. HMÚ, Bratislava 1977, s. 144-162.

[11] Poveternostné fronty a vzduchové hmoty (spoluautor Forgáč, P.). In: Klíma a bioklíma Bratislavy. Veda, Bratislava 1979, s. 241-254.

[12] Vzduchové hmoty a dynamická oceanita klímy juhozápadného Slovenska (1948—1977) (spoluautor Krška, K.). Meteorologické zprávy, 33, 1980, č. 3, s. 65-71.

[13] Klimatické charakteristiky vzduchových hmót v Brati­slavě za obdobie 1948 — 1977 (spoluautor Krška, K., Il'ko, J.). Meteorologické zprávy, 33, 1980, č. 4, s. 99 až 107.

[14] Klimatologický rozbor vzduchových hmót v Bratislavě. 1. časť (spoluautor Krška, K.). Zborník prác HMÚ v Bratislavě, zv. 20, Bratislava 1982, s. 35 — 77.

Ferdinand Šamaj, MZ 1983/4, ročník 36, str. 129-130