You are here

25 ROKOV METEOROLÓGIE V SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED

25 ROKOV METEOROLÓGIE V SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED

V roku 1978 oslavila Slovenská akadémia vied dvadsiate piate výročie svojho vzniku. Meteorológia tvořila súčasť vý­skumného programu tejto vedeckej inštitúcie hned od začiatku. V súčasnom období základný meteorologický výskům sa uskutoěňuje v rámci Geofyzikálneho ústavu SAV v odbore fyziky atmosféry.

Vo vedeckovýskumnej činnosti boli dosiahnuté tieto vý­sledky: na základe meraní prvkov radiačnoj bilancie boli sta­novené časové a priestorové variácie intenzity krátkovlnného žiarenia, přenos tepla v prízemnej vrstvě atmosféry a vo vrchných vrstvách pódy. Na základe merania priameho slnečného žiarenia bol určený integrálny koeficient priestupnosti atmosféry a spektrálné koeficienty oslabenia. Zo spektrálných meraní jasu oblohy boli vypočítané funkcie rozptylu na aero­sole a polarizácie světla oblohy. Na základe najnovších poznatkov o spektrálnom zložení slnečného žiarenia na hornej hranici atmosféry boli získané nové teoretické výsledky o priamom a globálnom ultrafialovom žiarení vo vrstvě od 0 do 5 km. Dalej bol vypracovaný o zovšeobecnený matematický model popisujúci vlastnosti termoelektrických pyranometrov v pod­mienkach časové proměnlivého radiaěného pola. Na základe anemometrických a anemografických meraní sa určili najdóležitejšie priestorové a časové charakteristiky orografických deformácií všeobecného prúdenia a zvláštnosti lokálnych cir-kulačnýeh systémov v oblasti Tatier a v juhozápadnej oblasti Malých Karpát. Získali sa nové poznatky o niektorýeh zvláštnostiach závislosti charakteristik vlhkosti vzduchu od nadmorskej výšky a tiež nové poznatky o podmienkach tvorenia sa námrazy. V rámci výskumu atmosférickej difúzie boli vy­pracované a v praxi ověřované niektoré štatistické a matema­tické prognostické modely znečišťovania ovzdušia.

V dalšom období sa bude vedeckovýskumná činnost zameriavať na štúdium vplyvu meteorologických faktorov při ochraně a tvorbě životného prostredia. Pojde o riešenie nasledujúcioh otázok:

  • štúdium energetickej bilancie v atmosféře
  • štúdium vplyvu horských masívov na meteorologické pro­cesy
  • výskum v odbore regionálnej meteorológie a klimatológie.

Dňa 7. 11. 1978 usporiadala Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV odborný seminář „25 rokov meteorológie v SAV", na ktorom pracovníci odboru fyziky atmosféry Geo­fyzikálneho ústavu SAV referovali o dosiahnutých výsledkoch pri riešení vedeckovýskumných úloh za posledně obdobie.

Ján Lukáč, MZ 1979/3, ročník 32, str. 94