You are here

25 let hydrometeorologické služby

25 ROKOV HYDROMETEOROLOGICKEJ SLUŽBY ČSSR

História hydrologie a meteorológie má na našom území bohatú a dlhoročnú tradíciu. V uply­nulých rokoch sme si připomenuli viaceré etapové a čiastkové jubileá ich rozvoja, pričom boli, tak v Meteorologických zprávách, ako aj v iných publikáciách HMÚ, uveřejněné viaceré články, ktoré hodnotili vývoj, stav a perspektivy hydrometeorologickej služby v ČSSR.

Obdobie po Druhej světověj vojně představuje éru budovania socialistického spoločenského po-riadku vyznačujúcu sa urýchlenou obnovou vojnou zničeného hospodárstva, búrlivou industrializáciou priemyslu a kolektivizáciou polnohospodárstva a v poslednom čase intenzívnym vědeckotechnickým rozvojom. Rastúce požiadavky na hydrologické a meteorologické predpovede a informácie, vyplývajúce z tohto rozvoja, vyžiadali celý rad progresívnych zmien týkajúcich sa organizačnej a kvalifikačnej štruktúry HMÚ, pracovných postupov, rozsahu plnenia prevádzkových a výskumných úloh a pod.

Dňom 1. januára 1954 bol zriadený vládnym nariadením 96/1953 z bývalého Státneho meteo­rologického ústavu a hydrologickej časti Výskum­ného ústavu vodohospodářského, Hydrometeorolo­gický ústav, ktorý v priebehu uplynulých 25 rokov sa postupné vyvinul v rozvetvenú inštitúciu s ce­lým radom špeciálnych pracovísk rozmiestnených na celom území CSSR, ktorá sa stala nepostrada­telnou pre mnohé odvetvia národného hospodár­stva.

Po voj nový rozvoj HMÚ zameral sa na zabezpečenie   potrieb   rýchlo   uskutočňovanej rekon­štrukcie národného hospodárstva. Popři týchto úlohách sa hlavné úsilie zameralo na spraco-vanie rozsiahleho hydrologického a meteorologic­kého materiálu napozorovaného na našom území od počiatku tohto storočia. Súborné výsledky boli zveřejněné v dvoch rozsiahlych trojzváz-kových dielach (Atlas podnebia a Hydrologické poměry CSSR), ktoré slúžili a doposial slúžia ako podkladové materiály pre koncepčnú, plánovaciu a projekčnú činnost mnohých štátnych orgánov a organizácií. HMÚ za uplynulých 25 rokov začal plnit celý rad nových úloh napr. v odvětví vod­ného hospodárstva (režimové informácie o po­vrchových vodách, zdroj och podzemných vod, predpovede vodných stavov a prietokov so zretelom na prevádzku vodných diel, protipovodňovú ochranu a vodnú dopravu), pre rezort dopravy (meteorologické zabezpečovanie intenzívně sa rozvíjajúcej leteckej dopravy, informácie a predpo­vede pre automobilovú dopravu a pod.), pre polno­hospodárstva (predpovede počasia pre racionalizáciu organizácie pofnohospodárskych prác, po­třeby závlah, výskytu škodcov a niektorých cho­rob pofnohospodárskych plodin atď.), na úseku ochrany čistoty ovzdušia (meranie a vyhodnocovanie stavu znečistenia ovzdušia a spracovanie ná-vrhov smerujúcich k zamedzeniu vzniku škodli­vých koncentrácií a pod.). Uplynulých 25 rokov možno charakterizovat na všetkých úsekoch čin­nosti HMU ako obdobie napátej aktivity, vyplý-vajúcej z rozporu medzi rýchlejšie rastúcimi požiadavkami na poskytované služby a pomalším rozvojom pracovných kapacit a technických prostriedkov. Napriek tejto skutečnosti HMÚ váčšinu úloh úspěšné splnil, čo bolo oceněné i najvyššími stranickými a vládnymi orgánmi při udělení Stát-nej ceny Kl. Gottwalda (1960) a štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu" (1974, 1975).

Štvrťstoročné jubileum HMÚ je obdobím pře­chodu od extenzívneho rozvoja k intenzifikácii základných činností cestou automatizácie pracov­ných postupov. S rastúcim uplatňováním vědec­kotechnického rozvoja v CSSR trvale sa prehlbu-jú požiadavky na kvalitu, obsah i včasnosť hydrometeorologických informácií, pričom progre-sívnejšie vzrastajú nároky na rozsah a přesnost získávaných základných údajov, rychlost ich pře­nosu, spracovania a účelnost archivovania. HMÚ v CSSR stoj a pred základnou úlohou modemizácie a automatizácie procesu získavania, přenosu, spra­covania a poskytovania informácií charakterizujúcich stav vody a ovzdušia. Vážnost tejto úlohy zvýrazňuje i tá skutečnost, že vstupujeme do obdobia, keď ide o poskytovanie podkladov pre dosiahnutie rovnovážného stavu medzi exploatáciou a zachováním kvality základných zložiek prírod-ného prostredia, tj. ovzdušia a vody.

HMÚ v budúcnosti sa musí prioritně zameraf na plnenie viacerých závažných úloh ako je: zabezpečenie kvalitativně vyššej úrovně tvorby pod­kladov pre racionálně hospodárenie s vodou; roz­voj vodných zdrojov a ich ochrana pred znečiště­ním; skvalitňovanie informácií a předpovědí v sú-lade s potřebami protipovodňovej ochrany (hydrologická časť vodohospodářského dispečingu). Na rozvinutie služieb polnohospodárstvu, ako z hladiska meteorologického zabezpečenia plánovaného rozvoja polnohospodárskeho letectva, tak i před­povědí pre potřeby velkoplošných závlah, před­povědí úrod, zvyšovanie účinnosti bo j a proti škodcom, ochranu    pofnohospodárskych plodin pred krupobitím a pod. Na podklade nových metod, novej přístroj ovej a výpočtové j techniky dosiahnúť skvalitnenie všetkých druhov předpovědí počasia s ciefom prispieť k vyššej bezpečnosti leteckej dopravy, zníženie poruchovosti v energe­tických sieťach a pod. Nemenej dóležité je rozvi­nutie výskumu v oblasti čistoty ovzdušia, za účelom vydávania předpovědí a přesnějších informácií o koncetrácii znečistenia ovzdušia, ako aj pod­kladov pre rozhodovanie a tvorbu koncepcií ochra­ny životného prostredia. Pred HMÚ sto j a tiež nové úlohy týkajúce sa: merania a výskumu slnečného žiarenia, ako doplňkového zdroja energie pre po­třeby národného hospodárstva; diafkového prieskumu Zeme pre potřeby rezortu lesného a vod­ného hospodárstva; rozvoja rádiolokačných metód v meteorologii z hradiska medzinárodnej spolu­práce v Európe a pod.

Realizácia týchto zámerov si vyžiada viaceré závažné a finančně nákladné opatrenia, tak na úseku investičnej výstavby, přístrojového vybavenia, zavádzania nových pracovných postupov prostredníctvom výpočtovej techniky, ako aj v štruktúre HMÚ, v systéme riadiacej práce, vý­chove kádrov atď. Spósob a prostriedky realizácie uvádzaných ciefov stanovuje koncepcia rozvoja HMÚ na roky 1981—1990 schvalovaná právě v ob­dobí 25ročného jubilea HMÚ. Jej ciefom je kom-plexná automatizácia základných pracovných po­stupov prostredníctvom tzv. „technologickej linky" a přechod od extenzívneho rozvoja k intenzifikácii činností hydrometeorologickej služby CSSR. Zá­měry zakotvené v koncepcii dosiahnu svojho naplnenia iba za aktívnej pomoci všetkých pracov-níkov, na všetkých úsekoch a funkciách. Vyna­ložíme svoje odborné vědomosti, organizačně schopnosti a pracovnú iniciativu k tomu, aby 25. výročie HMÚ stalo sa rozhodujúcim obdobím k dosiahnutiu tohto ciela.

Doc. RNDr. Ferdinand Šamaj, DrSc, Ing. Václav Richter, MZ 1979/1, ročník 32, str. 1-2