You are here

10 let Ústavu meteorologie a klimatologie SAV

10 rokov Ústavu meteorológie a klimatológie SAV

V januári 1974 Ústav meteorologie a klimatologie SAV oslávil 10. výročie svojho založenia. Vytvorcnie Ústavu meteorológie a klimatológie SAV si vyžiadala naliehavá potřeba riešiť viaceré závažné úlohy z odboru meteorológie a klimatológie, a to tak teoretického, ako aj praktického zamerania. Poměrné prudký rozvoj národného hospodárstva v tomto období kládol stále náročnejšie požiadavky aj na meteorológiu. Předsednictvo Slo­venskej akadémie vied si bolo vědomé, že v súlade s týmíto požiadavkami musí byť primerane k danému stavu budovaná aj vedecko-výskumná základňa na Slovensku. Na návrh vtedajšieho Vědeckého kolégia pre matematiku, fyziku, astronómiu a jádrový výskům SAV a v súlade s Vědeckým kolégiom astronomie, geo­fyziky, geodézie a meteorológie ČSAV a s uznesením Prezídia ČSAV zriaďuje Předsednictvo Slovenskej akadémie vied uznese­ním z 24. júna 1963 Laboratórium pře meteorológiu a klimatológiu SAV s účinnosťou od 1. januára 1964. Od 1. januára 1966 bolo toto laboratórium přeměňované na Ústav meteorológie a kli­matológie SAV.

Hned v prvých rokoch po svojom zriadení ústav zaznamenal prudký rozvoj a dnes má ústav 35 pracovníkov, z čoho je 8 vědec­kých pracovníkov. Súčasťou ústavu sú tri meteorologické observa­tória — Skalnaté Pleso, Mlyňany a Báb, ktoré predstavujú experimentálnu bázu ústavu. Z vědeckého zamerania ústavu vyplynula i jeho celková štruktúra. Ústav má dve oddelenia: oddelenie fyziky atmosféry a oddelenie horskej meteorológie.

Hlavným vědeckým zameraním ústavu je štúdium energetickej bilancie v atmosféře, ako aj štúdium vplyvu horských masívov na meteorologické procesy v spodnej vrstvě atmosféry. V plánova-com období na 5. paťročnicu Ústav meteorológie a klimatologie SAV sa stal koordinačným pracoviskom pre hlavnú úlohu štátneho plánu základného výskumu „Výskům enregetickej bilancie v atmosféře". Plánovacie cielc čiastkových úloh štátneho plánu základného výskumu boli na ústave zamerané tak, aby na základe jednotlivých zložiek radiačnej bilancie, termických a cirkulačných podmienok bolo možné objasnit niěktoré zákonitosti v přijme a v strate slnečnej energie na povrchu zemc.

Pri příležitosti 10. výročia svojho založenia ústav usporiadal vedeckú konferenciu na tému „Niektoré problémy fyziky prízemnej vrstvy atmosféry". Konferencia sa uskutečnila v dňoch 18.—21. februára 1974 v Domove vědeckých pracovníkov v Smoleniciach. Na konferencii sa zúčastnilo 65 vědeckých a odborných pracovníkov z jednotlivých meteorologických pracovísk v ČSSR. Bolo přednesených 28 odborných referátov. Okrem úvodného referátu, v ktorom bol uvedený pricrez činnosti ústavu za uplynu­lých 10 rokov, jednotlivé referáty boli zamerané na študiúm radiačných procesov, prúdenia vzduchu, teploty vzduchu a schladzovania, zrážkových pomerov, výparu z povrchu pódy, obsahu vodných pár v atmosféře a na štúdium znečistenia atmosféry plynnými i prašnými exhalátmi. Přednesené referáty dali prehlad o tom, v ktorých smeroch sa uberajú práce na našich pracoviskách, kde sa dosiahli dobré výsledky a kde a v ktorom směre třeba vyvinúť ešte vačšic úsilie na objasnenie zložitých procesov v prízemnej vrstvě atmosféry. Věcná a živá diskúzia ku předneseným referátem ukázala na to, aký význam majů meteorologické výsled­ky v národnom hospodárstve, ako aj na ich širokú možnosť vy­užitia v praktické) aplikácii. Přednesené referáty budú publiko­vané v „Prácach Ústavu meteorológie a klimatológie SAV".

Pracovná časť konferencie bola doplněná exkurziou na meteoro­logické observatória Ústavu meteorológie a klimatológie SAV v Bábe a v Mlyňanoch. Účastníci exkurzie mali možnosť obhliadnuť si observatóriá a zoznámiť sa s ich výskumným programom a moderným spósobom registracie jednotlivých meteorologických veličin pomocou meracej ústředně UM - 10.

František Smolen, MZ 1974/3, ročník 27, str. 96