You are here

Zahájení činnosti pobočky HMÚ v Ústi n. L. (1973)

Zahájení činnosti pobočky Hydrometeorologického ústavu v Ústi n. L.

Dokončení výstavby provozní budovy v roce 1972 dochází rokem 1973 k zahájení činnosti komplexního hydrometeorologic­kého pracoviště v Ústí nad Labem. Počátky služeb Hydro­meteorologického ústavu dislokované do oblasti Severočeského kraje spadají do roku 1962, kdy v Ústí nad Labem vzniklo „Hydrologické předpovědní středisko", které zajišťovalo služby v tomto oboru pro povodí řek Ohře, Bíliny, Ploučnice, Kamenice, lužické Nisy a Smědé. V roce 1967, kdy k HMÚ byly delimitovány některé úkoly související s výzkumem znečištění ovzduší, bylo nutno v oblasti severozápadních Čech vybudovat komplex­nější pracoviště. V této době se také začaly množit požadavky na informace z oborů znečištění ovzduší, meteorologie, klimatologie a hydrologie od krajských orgánů a organizací. Vzhledem k tomu bylo rozhodnuto vybudovat v Ústí n. L. komplexní pracoviště HMÚ.

S výstavbou bylo započato v roce 1968. Výstavba byla spojena s překážkami a byla zdlouhavá. Objekt byl dokončen v roce 1972. Do nového pracovního prostředí byla přesunuta stávající praco­viště, která byla prozatímně umístěna v provizorních a nevy­hovujících prostorech. V prosinci 1972 začalo v novém objektu po přestěhování plně pracovat oddělení čistoty ovzduší, které za­jišťuje měření některých faktorů znečištění zhruba na 115 stani­cích v kraji. Na většině stanic se měří koncentrace znečištění ovzduší kysličníkem siřičitým, na některých stanicích pak měření prašného aerosolu a sumy kysličníku síry. Na 6 lokalitách je měření kysličníku siřičitého zajištěno coulography. V nejbližším období se počítá se zavedením dalších měření. Výsledky měření jsou v konečné fázi zpracovávány v moderní laboratoři. Závěrečné informace jsou poskytovány stranickým a státním orgánům. V Ústí n. L. dále aktivně pracuje „Krajská předpovědní vodo­hospodářská informační služba", která zajišťuje příslušné infor­mace a hydrologické předpovědi. V roce 1973 byly položeny zá­klady dalším odborným pracovištím pobočky. Vzniklo oddělení meteorologie se zaměřením na zpracování údajů a poskytování meteorologických a klimatologických informací. Hodnoty zpra­cované tímto oddělením doplní informační systém na úseku z hlediska životního prostředí požaduje. Tento krok již řada organizací kladně hodnotila.

Slavnostní zahájení činnosti pobočky HMU v Ústí n. L. se konalo dne 13. 6. 1973. Při této příležitosti se konalo symposium na téma „Znečištění ovzduší a meteorologie". Referáty ukázaly část problematiky všeobecně, i v oblasti pod Krušnými horami, v návaznosti na meteorologické pochody v troposféře. Přednes referátů zaujal účastníky symposia i vzácné hosty, mezi kterými bych chtěl zejména jmenovat tajemníka KV KSČ v Ústí n. L. s. RSDr. Františka Škorničku, ČSc. a náměstka ministra lesního a vodního hospodářství Ing. Miloslava Boháče. Jak ukázala dis­kuse, bylo téma symposia vhodně voleno a dobře byla hodnocena i práce ústavu. Bylo také konstatováno, že rozvoj pracoviště HMÚ v Ústí nad Labem je bezpodmínečně nutný. Zástupci HMÚ pak přítomné ujistili, že pobočka HMÚ v Ústí n. L. bude pokračovat v nastoupené cestě a že výsledky práce budou sloužit zejména problematice životního prostředí a potřebám národního hospodářství v Severočeském kraji. Pobočka v Ústí nad Labem se tak stává třetím komplexním pracovištěm HMÚ oblastního významu v ČSR.

Jiří Barbořík, MZ 1973/6, ročník 26, str. 184