You are here

Regionální telekomunikační centrum v Praze (1973)

Regionální telekomunikační centrum v Praze

Úvod

Dne 27. 3. t. r. bylo na pracovišti HMÚ ČSR v Komořanech u Prahy slavnostně otevřeno regionální telekomunikační centrum (RTC - Praha).

Slavnostní otevření RTC provedl ministr lesního a vodního hospodářství ing. L. Hruzík za účasti generálního sekretáře Světové meteorologické organizace (SMO) dr. D. A. Daviese.

Tímto slavnostním aktem bylo v podstatě završeno dlouhodobé úsilí SMO, představitelů vládních orgánů ČSSR, ČSR, SSR i odborných pracovníků HMÚ v oblasti přenosu a distribuce dat.

Hlavní podíl na realizaci tak náročného a pro hydrometeoro­logické služby ČSR, SSR a ostatní meteorologické či hydrome­teorologické služby socialistických států tak významného pro­jektu, má zejména velkorysá pomoc vládních orgánů federálních i národních a SMO.

Při budování RTC - Praha a při řešení všech zásadních problémů, se kterými se HMÚ musí vyrovnávat, chce-li plně zabezpečovat požadavky národního hospodářství a státní správy na informace z oboru hydrologie, meteorologie a čistoty ovzduší, projevili vzácné pochopení pracovníci MLVH a osobně ministr s. ing. L. Hruzík.

Nevšední zájem a účinnou osobní podporu rozvoje obou našich národních hydrometeorologických služeb projevil rovněž generální sekretář SMO p. dr. D. A. Davies.

Budování RTC - Praha

RTC - Praha je velmi významným krokem na cestě racionali­zace a objektivizace práce HMÚ. Je však zároveň významným článkem celosvětového racionalizačního plánu SMO, známého pod názvem Světová služba počasí.

Budování RTC - Praha je spojeno s obrovským rozvojem světové meteorologie v posledním desetiletí a s postupným zlep­šováním politických, ekonomických a zejména technických pod­mínek pro těsnou mezinárodní spolupráci většiny meteorolo­gických a hydrometeorologických služeb. Jednotícím, organizu­jícím a stmelujícím činitelem v této spolupráci je SMO, jejíž činnost úzce navazuje na úkoly vytyčené a řešené v rámci OSN.

Valné shromáždění OSN přijalo na svém XVI. zasedání rezoluci č. 1710 prohlašující současně desetiletí za Rozvojovou dekádu Spojených národů. Zároveň vyzvalo všechny instituce OSN, aby v mezích své působnosti zajistily potřeby rozvoje světového hospodářství. Na tuto rezoluci navázala řada rezolucí jednotlivých orgánů OSN. Tak na příklad Hospodářská a so­ciální rada OSN přijala na svém 34. zasedání řadu opatření, zejména pak rezoluce č. 916 a 920 mající souvislost s další čin­ností SMO.

K zabezpečení příslušných rezolucí OSN byla IV. kongresem SMO, který se konal v roce 1963 v Ženevě, navrženy koncepce Světové služby počasí (WWW).

Následující V. kongres SMO (Ženeva, duben 1967) oficiálně přijal plán Světové služby počasí pro léta 1968—1971. VI. kongres SMO (Ženeva, duben 1971) vypracoval plán Světové služby počasí na léta 1972 — 1975.

Úplný projekt Světové služby počasí předpokládá vytvoření těchto hlavních systémů

 1. Celosvětový pozorovací systém
 2. Celosvětový systém pro zpracování dat
 3. Celosvětový telekomunikační systém

(celosvětový telekomunikační systém je znázorněn na obrazové příloze).

Jde tedy o projekt, jehož úkolem je vytvořit komplexní systém, který by umožnil v celosvětovém měřítku sběr a výměnu prvot­ních i zpracovaných informací mezi všemi meteorologickými a hydrometeorologickými službami, které se k systému WWW připojí.

V. kongres SMO přijal rezoluci č. 16, podle níž má být Praha — vedle Bracknellu, Paříže, Offenbachu n. M. a Moskvy — re­gionálním telekomunikačním centrem v Evropě.

Vybudování RTC - Praha schválila vláda ČSSR v roce 1970 svým usnesením č. 125/75. Tím byly naplněny všeobecné před­poklady pro vybudování RTC - Praha.

Základní funkce RTC - Praha

RTC - Praha jako součást Celosvětového telekomunikačního systému v plánu Světové služby počasí soustřeďuje meteorolo­gické zprávy z vlastního čs. území a ze sousedních států ve střední Evropě, provádí výměnu těchto zpráv s ostatními centry celo­světového systému a distribuci došlých meteorologických zpráv i zpracovaných informací meteorologickým službám v oblasti své středoevropské působnosti.

RTC - Praha leží na části hlavního spojovacího okruhu spo­jujícího světová meteorologická centra Moskvu a Washington.

Hlavní součástí RTC je telekomunikační samočinný počítač s přenosovými zařízeními, která umožňují rychlost přenosu dat až 2400 bit/s. Celá konfigurace odpovídá požadavkům podle dopo­ručení SMO, tj. skladba a návaznost jednotlivých programů umožňuje plnit všechny funkce definované SMO pro regionální telekomunikační centra. Jsou to zejména:

 1. Automatické sestavování meteorologických zpráv. Systém automaticky v předem pevně stanoveném čase sesta­vuje meteorologické zprávy ze své zóny odpovědnosti a za­jišťuje jejich automatickou distribuci.
 2. Automatická distribuce meteorologických zpráv. Systém zajišťuje možnost distribuce 67 druhů meteorolo­gických i jiných zpráv podle stanoveného rozdělovníku.
 3. Konverse přenosových rychlostí. Konverse je plně zajištěna v rozsahu rychlostí 50, 75, 100, 200, 600, 1200, 2400 bit/s.
 4. Detekce adresovaných zpráv. Adresované zprávy je možno automaticky přepravovat podle interně definované procedury RTC - Praha. Tento způsob byl zvolen jako dočasné řešení, neboť není dosud přesně de­finována mezinárodně platná procedura.
 5. Zabezpečení přenosu. Systém provádí automaticky kontrolu správnosti přenosu zpráv.
 6. Retlanslace faksimilových zpráv. Metoda „STORE AND FORWARD" je plně zajištěna pro hlavní okruh na úseku SMC Moskva a RTC Offenbach.
 7. Ověřování standardního formátu meteorologických zpráv a korekce případných závad. Každá vstupující zpráva je automaticky srovnávána s přijatým standardem SMO. Pokud přijatá zpráva není v souladu se standardem, je automaticky předána operátorovi k manuální opravě. Po provedení opravy je automaticky distribuována.           
 8. Kontinuita přenosu. Kontinuita přenosu informací je automaticky zajištěna pro příjem informací, tj. data mohou vstupovat do systému z jaké­hokoli přijímacího kanálu a vždy jsou automaticky vysílána do příslušných center. Změnu orientace výstupních dat, tj. převedení distribuce dat z jednoho výstupního kanálu na dru­hý, je možné provést potaze manuálně, pro každý druh meteo­rologické zprávy zvlášť. Tuto metodu lze přijmout jen v pří­padě dlouhodobějších výpadků telekomunikačních kanálů. Kontinuální činnost RTC v případě technického výpadku bude zajištěna zdvojením hlavních částí systému.
 9. RTC je plně vybaveno faksimilovým přijímacím a vysílacím zařízením podle norem CCITT a SMO.

Závěr

Vybudování a provozování RTC — Praha je konkrétním vyjádřením účasti ČSSR v mezinárodní dělbě práce v rámci SMO. Československé hydrometeorologické služby zajistily si realizací tohoto centra přístup ke všem hydrometeorologickým informacím, vyměňovaným ve světovém systému. Na zřízení a provozování RTC — Praha má zájem i Hydrometeorologická služba SSSR a služby ostatních socialistických států v Evropě. Jeho zřízení v Praze zajišťuje vliv čs. hydrometeorologických služeb ba další vývoj systému Světové služby počasí, a po vybu­dování výpočetního centra pro zpracování všech informaci umožní další zkvalitnění práce HMU ČSR a SSR při zabezpečo­vání požadavků národního hospodářství a státní správy na infor­mace z oblasti hydrologie, meteorologie a čistoty ovzduší.

K zabezpečení kontinuální funkce TRC — Praha pro případ technických závad je však nutné zdvojit některé hlavní části systému samočinného počítače CDC a k plné racionalizaci práce a k vyšší objektivizaci je nezbytné dořešit a vybudovat v úzké návaznosti na RTC středisko na zpracování informací.

K efektivnímu využití práce obou středisek je nezbytné dořešit otázku centrálního provozního objektu HMÚ.

Jsme přesvědčeni, že s pokračujícím porozuměním představi­telů MLVH bude vyřešen i tento problém.

Také generální sekretář SMO p. dr. D. A. Davies při své osobní účasti na otevření RTC — Praha ve svém projevu vysoce ocenil úsilí a péči naší vlády a osobně ministra LVH s. ing. Hruzika o rozvoj hydrometeorologické služby.

V pracovní části programu generální tajemník SMO navštívil Hydrometeorologické ústavy v Praze a v Bratislavě, kde ho ve­doucí pracovníci seznámili s činnosti ústavů zejména v návaz­nosti na programy SMO, a to v oblastech výzkumu (hydrologického, meteorologického a znečištění ovzduší), aplikované meteo­rologie a hydrologie, Světové služby počasí a radarové meteorolo­gie. Pan Davies zejména ocenil vysokou úroveň vybavení obou ústavů a náročné pracovní programy RTC — Praha a Výzkum­ného rozvojového meteorologického radarového centra na Malém Javorníku u Bratislavy.

Také představitelé Ústavu fyziky atmosféry ČSAV, katedry meteorologie Komenského university a Čs. střediska pro výzkum a rozvoj ochrany prostředí proti znečištění podali generálnímu tajemníkovi SMO výklad o činnosti svých institucí v rámci spolu­práce s národními meteorologickými službami.

Využívám této příležitosti, abych jménem svým i jménem vedení Hydrometeorologických ústavů v Praze a v Bratislavě poděkoval stranickým a státním představitelům za vzácné po­chopení a poitioc při realizaci moderního, odborně vysoce nároč­ného pracoviště, jakým je RTC — Praha.

Můj osobní dík a uznání patří všem pracovníkům HMÚ, kteří se na budování centra svojí prací podíleli a přispěli k včasnému dořešení všech problémů spojených nejen s jeho výstavbou, ale i s provozem.

Dr. František Pechala, CSc., ředitel HMÚ Praha, MZ 1973/5, ročník 26, str. 129-131