You are here

REGIONÁLNÍ STŘEDISKO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU V OSTRAVĚ

REGIONÁLNÍ STŘEDISKO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU V OSTRAVĚ

Ke konci roku 1967 byla dokončena výstavba střediska HMÚ v Ostravě-Porubě. Jde o první téměř dobudované komplexní regionální pracoviště ústavu u nás, které zahájilo svoji činnost v uceleném rozsahu prakticky počátkem letošního roku, kdy k tradiční hydrologii přibyly též další obory působnosti ústavu (klimatologie, zemědělská meteorologie, sledování čistoty ovzdu­ší). V areálu střediska je vybudovaná současně i základní meteo­rologická stanice; zajišťuje přímá pozorování meteorologických prvků v Ostravě (VMS na letišti v Mošnově je vzdálena přibližně 25 km od Ostravy).

Vznik regionálního střediska ústavu souvisí s vývojem původně pouze hydrologického pracoviště. Při vzniku Hydrometeorolo­gického ústavu v r. 1954 byla hydrologická pracoviště již částečně decentralizována dle povodí. Výrazným katalyzátorem vývoje původní hydrometrické skupiny v Ostravě byla objektivní potře­ba náročných hydrologických údajů ve vodohospodářsky expo­novaném povodí Odry a pochopení významu odborného hydro­logického partnerství pro zabezpečení úkolů ostatních vodohos­podářských organizací. Postupem doby vznikalo tak ucelené, odborně angažované pracoviště, které plně a samostatně zajišťo­valo hydrologickou problematiku dané oblasti. S rozvojem pra­coviště bylo patrné rychlé a podstatné zkvalitňování hydrologické služby v povodí a vytvořila se operativní mnohotvárná spolupráce s ostatními organizacemi. Velmi dobré zkušenosti (nejenom v Ostravě) motivovaly úvahy o širším pojetí pracovišť regionální­ho typu, která by v oblastech se specifickou nebo územně deter­minovanou problematikou zajišťovala podle skutečné potřeby a reálných podmínek úkoly více méně v plném kompetenčním rozsahu ústavu; vytvořila se koncepce středisek HMÚ.

Kromě střediska v Ostravě, budují se střediska v Košicích a Brně. Předpokládá se středisko v Ústí n. L. (- akcent speci­fické problematiky čistoty ovzduší).

Středisko HMÚ v Ostravě tvoří v současné době tři oddělení -hydrologické, meteorologické a technické. Hydrologické oddělení se člení na skupinu povrchových vod, skupinu podzemních vod a hydrologickou předpovědní skupinu. Oddělení meteorologie tvoří skupiny: klimatologie, zemědělské meteorologie a čistoty ovzduší. Technické oddělení zabezpečuje technické a pomocné služby (údržbu stanic a přístrojů, výstavbu staniční sítě, dopravu apod.).

Obr. 1. Ministr lesního a vodního hospodářství s. Ing. J. Hanuš při prohlídce střediska HMÚ v Ostravě

Obr. 2. a 3. Hydrometeorologický ústav středisko v Ostravě

Vladislav Kříž, MZ 1968/5, ročník 21, str. 130-131