You are here

40 let hydrometeorologické služby (1960)

Významné jubileum Československé hydrometeorologické služby

Dne 14. ledna 1960 dovršila československá hydrometeorologická služba 40 let svého trvání. Tohoto jubilea bylo uvedeného dne vzpomenuto v Domě kultury pracujících v Praze 16 na slavnostním shromáždění pracovníků Hydrometeorologického ústavu a zasloužilých dobrovolných pozorovatelů z jeho staniční sítě, zástupců ministerstva energetiky a vodního hospodářství, četných hostů z různých vědeckých a odborných institucí a osobností z našeho kulturního a politického života. Téměř 400 účastníků zaplnilo velký sál Domu.

Na důstojně probíhající slavnosti byla přednesena řada projevů o historii, poslání a činnosti československé hydrometeorologické služby jak v předmnichovské republice, tak i v době okupace a zejména po osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou, v kterémžto období se projevil, zvláště po vítězném únoru 1948, prudký vývoj a vzestup této služby. Po zhodnocení dosažených výsledků bylo celé shromáždění informováno o úkolech československé hydrometeorologické služby ve třetím pětiletém plánu a o jejím perspektivním rozvoji. Některé z projevů nebo jejich významné části přinášíme na dalších stránkách.

Po projevech byla poctěna řada zasloužilých dlouhodobých dobrovolných pozorovatelů ze staniční sítě Hydrometeorologického ústavu četnými diplomy a odměnami knižními dary. Ze shromáždění byly odeslány pozdravné telegramy třem pracovníkům Hydrometeorologického ústavu, kteří daleko od vlasti propagují svou práci dobré jméno československé hydrometeorologické služby: aerologovi dr. O. Kostkovi, členu 5. sovětské komplexní expedice v Antarktidě, hydrologovi inž. M. Perlovi, provádějícímu průzkum vodních toků v Albánii a synoptikovi Z. Gregorovi, organizujícímu meteorologickou službu v mladé Guinejské republice.

Závěrem slavnosti byla otevřena malá výstava meteorologických a hydrologických přístrojů, jakož i odborných publikací Hydrometeorologického ústavu a jeho pracovníků. Doplňkem výstavy byly popisy a četná vyobrazení některých postupů, činností a pracovních výsledků jednotlivých oborů hydrometeorologické služby, vykonávaných pro potřebu nejrůznějších odvětví našeho národního hospodářství. Výstava, která byla otevřena až do konce února, těšila se nevšednímu zájmu odborníků, školní mládeže i širší veřejnosti.

Z. D., MZ 1960/2, ročník 13, str, 25


 

ČTYŘICET LET ČSL. HYDROMETEOROLOGICKÉ SLUŽBY

Dne 14. ledna 1960 bylo tomu 40 let, co ministr školství a ná­rodní osvěty, opíraje se o rozhodnutí ministerské rady ze dne 9. prosince 1919 čís. 26314, schválil stanovy Československého státního ústavu meteorologického, z něhož se postupem doby vyvinula dnešní čs. hydrometeorologická služba.

Je třeba zdůraznit, že 40 leté jubileum se týká oficiální čs. služby. V žádném případě nelze spojovat tuto okolnost se vznikem me­teorologie a hydrologie v našich zemích. To je historie daleko starší a jsme právem hrdi, že v těchto oborech jsme byli mezi prvními v Evropě.

Praha má nejstarší meteorologickou observatoř ve střední Evropě - Klementinum, kde zásluhou pokrokového matematika a astronoma Jos. Steplinga se začala provádět soustavná meteoro­logická měření již od roku 1752. Tato pravidelná měřeni byla sice později přechodně přerušena, avšak obnovena opět v roce 1775. Od té doby se konají dodnes bez přerušení, tj. 185 let. V letošním jubilejním roce hodlá náš ústav klementinskou observatoř restau­rovat. Obnovení činnosti meteorologické observatoře v Praze-Klementinu v roce 1775 je dílem dalšího pokrokového profesora pražské university Ant. Strnada, Steplingova nástupce, jehož zásluhou bylo zřízeno v Čechách i dalších 5 stanic.

Na Slovensku byla založena první stálá stanice v Kežmarku roku 1789, ale první záznamy meteor, pozorování na Slovensku jsou zachovány již z let 1717—1720 z Prešova. Když v roce 1851 byl ve Vídni založen Ústřední ústav pro meteorologii a zemský magnetismus, kde byla soustředěna meteorologická služba celé bývalé rakousko-uherské monarchie, bylo v Čechách a na Moravě již 17 meteorologických stanic, které tvořily základ rakousko-uherské sítě o celkovém počtu 31 meteorologických stanic.

O rozvoj meteorologie v českých zemích se pak zvláště zaslou­žili universitní profesoři Studnička a Augustin, kteří nejen dále rozvíjeli meteorologická pozorování (v roce 1879 300 stanic, v roce 1885 již 700 stanic), ale zpracováním meteorologických pozoro­vání v celé řadě vědeckých publikací vytvořili z meteorologie a klimatologie vědní obor.

Rovněž naše hydrologie má svou neméně slavnou tradici. V roce 1825 bylo zavedeno pravidelné sledování vodních stavů na Vltavě na vodočtu u Staroměstského jezu v Praze a od roku 1851 byla zřízena řada dalších vodočetných stanic v Čechách. Na Slovensku jsou nejstarší vodočetné stanice v Bratislavě (od r. 1823) a v Ko­márně (od r. 1830). Od roku 1888 začíná již také měření průtoků.

Také hydrologická služba u nás byla organizována dávno před tím, než vznikla ve Vídni Ústřední hydrografická kancelář. Již v roce 1875 byla zřízena v Praze Hydrografická kancelář pro království české, která měla agendu srážkoměrnou a vodočetnou.

Později roku 1889 převzalo tuto agendu hydrografické oddělení technické kanceláře zemědělské rady a nakonec zmíněná již Ústřední hydrografická kancelář ve Vídni, zřízená v roce 1893; tato kancelář ve Vídni organizovala v jednotlivých zemích zemská hydrografická oddělení v Praze, Brně a Opavě.

Slovenské srážkoměrné stanice podléhaly Meteorologickému ústavu v Budapešti a vodočetné stanice hydrografické sekci Ústředního vodního ředitelství při ministerstvu orby v Budapešti. Sekce byla založena roku 1888. Takový stav byl až do skončení 1. světové války.

Považoval jsem za nutné zmínit se o tomto vývoji proto, abych zdůraznil, že naše meteorologie a hydrologie mají nejstarší tradici ve střední Evropě.

V souvislosti s rozpadnutím rakousko-uherské monarchie na podzim roku 1918 a vznikem samostatného československého státu je třeba, abychom si uvědomili další historickou skutečnost. Zřízení samostatného Československa a tím i zřízení českosloven­ské hydrometeorologické služby podstatně ovlivnila VŘSR, po­něvadž bez VŘSR by se naše služba vyvíjela jinak a rozhodně by nebyla československá.

V novém československém státě zůstala meteorologická služba přechodně bez řízení. Došlo k vážným poruchám také proto, že většina stanic přestala pracovat. Stanice totiž do té doby zasílaly veškerý materiál do Vídně, z Vídně byly též instruovány a zásobo­vány materiálně i odměňovány finančně. Některé ze stanic se snažily navázat kontakt s Vídní, jiné s vojenskými orgány republi­ky, jiné byly tak desorientovány, že zastavily činnost.

Poměrně nejpříznivější situace byla ještě v oboru hydrologie, kde hydrografická oddělení byla organizována u zemských úřadů, takže hydrografická služba pracovala bez přerušení.

Bylo proto nanejvýš nutné vytvořit v nové ČSR příslušné meteorologické a hydrologické instituce, které by nahradily bý­valá ústředí ve Vídni a v Budapešti.

Je zajímavé, že již v prvních fázích úvah o řešení tohoto problé­mu v roce 1919 byla sledována myšlenka vytvořit v ČSR jediný komplexní orgán hydrometeorologické služby. Bylo navrhováno vytvořit celostátní instituci s těmito čtyřmi odvětvími:

 • meteorologií,
 • bioklimatologií se zemědělskými aspekty,
 • hydrologií a
 • vojenskou meteorologií.

Avšak neurovnané poměry politické a kompetenční spory zma­řily toto úsilí.

Ministerská rada dne 9. prosince 1919 rozhodla o zřízení

 1. Státního meteorologického ústavu s voj. oddělením při mi­nisterstvu školství a národní osvěty,
 2. Státních výzkumných ústavů zemědělských při ministerstvu zemědělství,
 3. Státního ústavu hydrologického při ministerstvu veřejných prací, kterému byla podřízena Hydrografická oddělení při zem­ských úřadech v Praze, Brně, Bratislavě a Užhorodě.

Nevhodnost této organizace dokazuje další opatření, že totiž činnost těchto ústavů měl koordinovat 8členný poradní komitét a ústavy - v případě společných zájmů - měly vystupovat pod společným názvem „Čs. státní ústavy pro meteorologii a hydro­logii".

Teprve v roce 1939 došlo k převedení zemědělsko-meteorologických, bioklimatických, fenologických a srážkoměrných složek a v roce 1954 hydrografických oddělení do meteorologického ústavu, který od 1. 1. 1954 nese název „Hydrometeorologický ústav".

Státní ústav meteorologický, podobně jako Státní ústav hydrologický a Výzkumné ústavy zemědělské, dostal při svém vzniku za úkol shromažďovat a vědecky zpracovávat příslušný materiál a v oboru své činnosti všemožně pěstovat a podporovat bádání a výzkum.

Zde nutno zdůraznit dvojí poslání ústavů:

a) zajišťovat provoz, tj. poskytovat služby národnímu hospodářství,

b) pěstovat vědecké bádání a výzkum.

Již přičleněním Státního ústavu meteorologického k minister­stvu školství a národní osvěty bylo zdůrazněno, že je akcentována zejména složka druhá.

Ústav již při svém vzniku měl poměrně malý počet tzv. hlav­ních stanic (plánováno 12, v prvním roce uskutečněno 8 a to ještě společně s vojenskou správou) a poměrně malý počet ostat­ních meteorologických stanic (56); srážkoměrné stanice byly spravovány hydrografickými odděleními zemských úřadů, respek­tive Státním ústavem hydrologickým.

Ústav měl také nepatrný stav zaměstnanců: 4 vysokoškoláky, 3 síly administrativní a 2 zřízence, tj. celkem 9 zaměstnanců. Již z toho je patrno, že nemohl plnit úkoly dané stanovami. Ústav měl synoptiku, klimatologii, laboratoř a dílnu.

Když v roce 1921 začala v ČSR letecká doprava, bylo nutné budovat letecké povětrnostní stanice a leteckou povětrnostní službu. Letecké stanice začal ústav zřizovat postupně od roku 1922, ale letecká povětrnostní služba byla zřízena teprve v roce 1932, a to jako zvláštní složka v leteckém odboru ministerstva veřejných prací, která byla podřízena odbornému dozoru Stát­ního ústavu meteorologického. Podobně byla v roce 1937 zřízena vlastní letecká povětrnostní služba v oboru vojenské správy.

Ústav však neměl dostatečně progresivní vývoj, nové úkoly nemohl plnit vůbec a musely je přejímat nové složky jiných re­sortů, čímž roztříštěnost meteorologické služby dále vzrůstala. Kromě toho ústav nestačil ani plnit některé úkoly, které si vy­týčil při svém vzniku, jako např. klimatografii republiky.

Okupace republiky v roce 1939, kromě zmíněného již sloučení, znamenala hlubokou stagnaci; činnost synoptické a letecké služby byla zastavena vůbec.

Současně tzv. slovenský stát zřídil svůj vlastní ústav.

Oba ústavy v Praze i Bratislavě utrpěly nedozírné škody ztrá­tou řady pracovníků, zavřením vysokých škol, odvezením někte­rého pozorovacího materiálu a povinnými pracemi pro oku­pační orgány.

Teprve osvobozením ČSR Rudou armádou v roce 1945 nastal obrat k lepšímu. Byla obnovena činnost sítě synoptických a le­teckých stanic, zahájen provoz na observatořích na Lomnickém štítě a v Hurbanově, zřízeny observatoře v Doksanech a v Hradci Králové. Současně bylo započato s aerologií v Praze, rozvíjela se účast ústavu v mezinárodních jednáních a Praha se stala supercentrem pro výměnu povětrnostních zpráv.

Na další vývoj naší služby začala mít rozhodující vliv hydro­meteorologická služba SSSR, která nám poskytla nejen bohatou literaturu a zkušenosti, ale i přímou pomoc jak ve formě meto­dické, tak i v technické dokumentaci a dodávkami různých pří­strojů.

Kvantitativní i kvalitativní zvrat v čs. hydrometeorologické službě nastal však až po únorovém vítězství pracujícího lidu v roce 1948, kdy se změnila politická i hospodářská struktura našeho státu a kdy velmi náročné požadavky naší mladé socialis­tické republiky s plánovaným hospodářstvím si vynutily i rozvoj čs. hydrometeorologické služby a jednoznačně určily její zamě­ření.

Po krátké podřízenosti ministerstvu národní obrany přechází ústav jako orgán s celostátní působností k bývalé Ústřední správě vodního hospodářství, slučuje se s hydrografií a mění název na „Hydrometeorologický ústav"; po zrušení ÚSVH řídí jeho čin­nost ministerstvo energetiky a vodního hospodářství.

Od roku 1948 bylo v různých částech republiky zřízeno 15 stálých povětrnostních stanic, další stanice je nyní ve výstavbě na východním Slovensku. Byly také podstatně personálně posí­leny a technicky vybaveny služebny ústavu na všech civilních státních letištích. Současně se zřídily dvě nové stanice aerologické, celostátní radiační středisko, a všechny stanice byly plánovitě vybaveny novou přístrojovou technikou; aerologické stanice dostaly moderní elektronické přístroje - sovětské Malachity a vznikla celostátní aerologická služba. Ústav se pevně zorgani­zoval a decentralizoval pravomoc zřízením pobočky v Bratislavě s odborem klimatologickým a hydrologickým pro oblast Slo­venska.

ČSR" a pomohlo tak splnit základní hlavní úkol, který čs. hydro­meteorologická služba dostala při svém založení před 40 lety.

Rozvoj letecké dopravy v socialistickém Československu si vy­nutil veliké progresivní změny v oboru synoptické služby; rovněž letecká služba byla nově organizována a její vývoj dále úspěšně pokračuje.

V oboru hydrologie vynaložil ústav, za poslední 4 léta veliké úsilí o sjednocení pracovních metodik, organizační stmelení pra­covních kolektivů, jejich doplnění technickými a inženýrskými kádry a o zlepšení jejich technického vybavení. Důsledky se již projevily ve vyšší aktivitě hydrologických služeb ústavu, kde kro­mě rozšíření běžných informací a posudkové činnosti byly po­drobně zpracovány bilance extrémních vodností ve všech význač­ných povodích, vypracovány studie o stoletých průtokových řa­dách pro Labe a Vltavu a dále studie hydrologických poměrů menších povodí jako Dyje, Svratky, Jihlavy apod. Současně bylo přistoupeno na celém území státu k systematickému sledování podzemních vod a pramenů.

Poměrně rozsáhlé požadavky našeho národního hospodářství na službu ústavu a zřízení základního výzkumu při akademiích a vysokých školách změnily i zaměření ústavu, který se stal ústavem služeb, a vědecká bádání a výzkum z větší části převzala tato nově zřízená výzkumná pracoviště.

Dnes má ústav kromě této zmíněné pobočky celkem 5 odborů:

 1. odbor klimatologie pro oblast Čech a Moravy,
 2. odbor hydrologie pro oblast Čech, .
 3. odbor hydrologie pro oblast Moravy s detašovaným hydrologickým oddělením v Ostravě,
 4. celostátní odbor synoptické a letecké služby,
 5. odbor technický.

Kromě toho disponuje ústav důležitými útvary pomocnými, které slouží všem vědecko-technickým odborům, tj. technicko-ekonomickou sekci, útvarem technicko-ekonomických informací a spojovací službu.

Po stránce spojovací se stal ústav významným mezinárodním centrem, které zajišťuje výměnu meteorologických a hydrologických zpráv mezi dálnopisným systémem střední a východní Ev­ropy a mezi obdobným systémem v západní Evropě. K tomu účelu má HMÚ vlastní přímé dálnopisné spoje z Prahy do Moskvy, Varšavy, Potsdamu, přes Budapešť do Bukurešti, do Vídně a do Frankfurtu nad Mohanem.

Rovněž na poli mezinárodním navázal ústav velmi úzké styky a denní spolupráci především s bratrskými hydrometeorologický­mi službami SSSR a LDS, prohloubil svoji činnost ve Světové meteorologické organizaci, kde má v 7 komisích své stálé zástup­ce; o jeho mezinárodní aktivitě svědčí též skutečnost, že v rámci výměnné literární služby udržuje v současné době styk s 97 za­hraničními institucemi.

V oboru klimatologie zaznamenal ústav řadu úspěchů publiko­váním velkého počtu odborných prací uznávaného vědeckého významu, zaměřených na podporu našeho národního hospodář­ství. Avšak teprve lidově-demokratické zřízení našeho státu vy­tvořilo předpoklady k vypracování a vydání „Atlasu podnebí

Uvedený stručný přehled úspěšného rozvoje čs. hydrometeoro­logické služby - hlavně od únorového vítězství v roce 1948 - je výsledkem starostlivosti a péče našeho lidově demokratického zřízení a časově spadá převážně do posledních 15 let; dokazuje, jaké možnosti má stát, v němž si vládne pracující lid, vedený nejpokrokovější politickou stranou - stranou komunistickou. Je­dině tento velký rozvoj umožnil ústavu úspěšně plnit řadu úkolů, které požaduje zemědělství, doprava, energetika, průmysl, sta­vebnictví, zahraniční obchod, zdravotnictví, úřady a další složky národohospodářského života včetně veřejnosti.

Čs. hydrometeorologická služba stojí však před radostnou perspektivou. Ta je dána 3. pětiletým plánem, který právě v tom­to jubilejním roce sestavujeme, plánem, který bude sice velmi náročný na služby ústavu, ale který současně umožní i vnitřní výstavbu a dobudování služby na úroveň nejvyspělejších služeb v zahraničí.

Ústav zamýšlí během třetí pětiletky vybudovat radioaktivní výstražnou službu, zřídit hydrologickou prognosní službu, do­budovat a technicky dokonaleji vybavit synoptickou a leteckou službu, yylepšit službu technicko-ekonomických informací a zintensivnit opatřování klimatických podkladů ze zahraničí. Na úseku mechanizace hodlá ústav přejít na strojové zpracovávání pozorovacích údajů a zřídit fotoarchiv staničního pozorovacího materiálu. Rovněž uvažuje o převzetí provozního sledování plavenin a výparu z volné vodní hladiny.

Tyto úmysly a plány, načrtnuté jen několika větami, předpo­kládají vynaložení velikého úsilí, mnoho odborné a technické zdatnosti a nakonec i poměrně značné hmotné a finanční pro-

středky. Je však nutné je realizovat, neboť různá odvětví našeho národního hospodářství nám ukládají vážné odborné úkoly na podporu úspěšného splnění plánu celostátního.

Naučili jsme se již lépe chápat nejen odbornost, ale také političnost našich úkolů a při budování služby sledovat působení základního ekonomického zákona socialismu a zákona plánovité­ho rozvoje národního hospodářství tak, abychom co nejlépe vy­stihli a stanovili proporce mezi jednotlivými odvětvími i uvnitř těchto odvětví a jejich vztah k naší službě.

Naučili jsme se opírat o iniciativu všech pracujících a tím do­sahovat nejen plnění, ale i překračování zdánlivě narealizovatelných úkolů.

Zde je nutno zdůraznit, že na dosažení vysokých výsledků má svůj rozhodující podíl široký aktiv pracujících, zlepšovatelé, novátoři a široce rozvinuté hnutí socialistického soutěžení. Jedině těmito formami práce a na základě správného pochopení a vy­jádření těchto kritérií je možné zcela nekompromisně postavit tyto specifické politické, ekonomické i odborné úkoly a cíle naší služby.

Věřím, že cílevědomému úsilí našich pracovníků, zlepšovatelů a novátorů, za obětavé a nezištné pomoci našich dobrovolných pozorovatelů, za pomoci našich organizací Revolučního odboro­vého hnutí a Čs. svazu mládeže a za účinného vedení a pomoci strany a stranických organizací se nám úkoly a cíle 3. pětiletého plánu ústavu podaří splnit.

Přáním a snahou všech pracovníků čs. hydrometeorologické služby je účinně, věcně a rychle pomáhat budování našeho lido­vě demokratického státu, zabezpečit uskutečnění cíle naši strany a vlády - dobudování socialismu v naší vlasti, socialismu, který není již jen představou nebo fikcí, ale nezvratnou skutečností a předzvěstí ještě lepšího a spravedlivějšího života pracujících obou našich národů.

A tyto perspektivy našeho nového lepšího zítřka stoji zato, abychom i na malém pracovním úseku naší služby dělali svoji práci dobře.

 1. Budova matematicko-fyzikální fakulty v Praze na Karlově, v níž byl kdysi bývalý Státní ústav meteorologický
 2. Budova Hydrometeorologického ústavu v Praze na Smíchově, kde je ředitelství technický a odbor klimatologie Čech a Moravy a některé specializované služby
 3.  Budova pobočky Hydrometeorologického ústavu v Bratislavě na Kolibě, kde je ředitelství a odbory klimatologie a hydrologie Slo­venska
 4. Budova Hydrometeorologického ústavu v Komořanech u Prahy, v níž je synoptická, služba
 5. Správní budova na letišti Praha-Ruzyně, v níž je povětrnostní letecká služba HMÚ
 6. Budova v Praze na Smíchově, v níž je odbor hydrologie Čech HMÚ
 7. Budova v Brně, v níž je umístěn odbor hydrologie Moravy HMÚ

Josef Zítek, ředitel Hydrometeorologického ústavu, MZ 1960/2, ročník 13, str, 27-29