You are here

Praha 18. – 20. září 1990

Nové trendy v meteorologické přístrojové technice

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1990

Ve dnech 18. - 20. září 1990 zorganizovala v Praze Českoslo­venská meteorologické společnost při ČSAV ve spolupráci s Československou vědecko-technickou společností při Českém hydrometeo­rologickém ústavu vědecko-technickou konferenci na téma: "Nové trendy v meteorologické přístrojové technice". Organizačnímu štábu se její konání podařilo zajistit v kinosále pražského Planetária.

Konference se zúčastnilo první den 76, druhý den 47 a třetí den 43 zájemců, kteří vyslechli 23 referátů a vystoupení v šesti tematických okruzích. V závěru konference se uskutečnila exkurze do nových, ještě nedokončených budov odboru přístrojové techniky, do družicové a radarové meteorologie ČHMÚ v Praze-Libuši. Účast­níci tam byli z Planetária dopraveni autobusem slovenských kolegů.

Hodnotím-li akci subjektivním pohledem člena přípravného vý­boru, pak musím sebekriticky přiznat, že pod vlivem vnějších okol­ností / Finanční náročnost, dostupnost MHD) apod./ mohl průběh vy­volat dojem spíše improvizovaného setkání než dokonale připravené akce. Nepodařilo se nám např. zajistit ani základní občerstvení, montáž výstavky nových přístrojů atp. Přes slíbenou pomoc se stra­ny Planetária nebyly audiovizuální prostředky kompletní, některé objednané pomůcky chyběly. Podařilo se však ve spolupráci s ČHMÚ a ČSVTS vydat sborník referátů. Přípravný výbor předpokládal, že konference nebude řešit věcný stav v zabezpečení meteorologie, hydrologie a kvality životního prostředí přístrojovou technikou, ale že bude spíše motivem k zamyšlení pro přítomné odborníky nad stavem, metodikou, systémovým pojetím a ekonomií rozvoje přístro­jové techniky. Tento účel konference splnila a věřím, že zúčastně­ní odborníci zde získali cenné podněty pro svou další práci.

Na závěr bych rád za sebe a za organizační výbor vyslovil naději, že se příští konference, pořádaná Československou meteo­rologickou společností, bude konat v podmínkách již konsolidova­nějších, což se jisté projeví i na jejím lepším celkovém zabezpe­čení.

Jacek Kerum, Věstník ČSMS 1991/1, únor 1991