You are here

Sucho roku 1947 na jižní Moravě

Sucho na jižní Moravě

(Na paměť úmrtí prof. Dr. Vladimíra Úlehly)

Autor této statě byl pozván, aby podal ve schůzi „Národohospodářského poradního sboru slováckých okresů" referát o otázce sucha na jižní Moravě. Výklad o tomto problému, který autor přednesl v Hodoníně dne 8. 7. 1947 ve zmíněném sboru za předsednictví před­sedy ONV Dr. Martince, otiskujeme pro aktuální povahu věci nejen v tomto kraji nýbrž ve více oblastech našeho území s větší či menši obměnou. K otázce se snad ještě vrátíme v pojednání s pera Dr. Mináře.

 

Jako meteorolog i jako krajan z jižní Moravy nesetkávám se s touto otázkou poprvé. Sleduji ji už aspoň 40 let ovšem z různého hlediska a s nestejnou naléhavostí. Abych mohl podati v tomto sboru positivní posouzení, rozdělím téma na několik oddílů: Nejdříve orientačně o suchu v roce 1947.

Sucho tohoto roku považuji za pokračování sucha roku minulého v jihovýchodní Evropě (Ru­munsko, Ukrajina). Již na našem území se vyskytly značné kontrasty v předešlém létě. Na Slo­vensku a na velké části Moravy bylo počínaje červencem opravdu sucho a srážky byly omezeny jen na neekonomické místní pršky z bouřek, především v horských oblastech. V západní polovině Čech bylo však znáti velmi zřetelně již vliv oceánský, pršelo tam v červenci a hlavně v srpnu kaž­dou chvíli a celkový úhrn byl téměř nadnormální. Tedy hranice suchého velkopočasí sahala od vý­chodu k Vltavě. (Velkopočasí je výraz pro charakter počasí za delší dobu, např. několik týdnů nebo měsíců.)

Letos je tomu jinak. Suché velkopočasí ustoupilo v zimě poněkud na východ až po Karpaty. Tak se stalo, že v Čechách, zejména v nížinách, napadlo velice mnoho sněhu, který se i udržel po řadu týdnů, kdežto na Moravě a hlavně na jihu mrzlo na sucho. I Beskydy dlouho postrádaly sníh. S počátkem jara pak se pohnula hranice sucha zase dále na západ, nepřekročila však Šumavu. Tedy v letošním vegetačním období se rozšířilo suché velkopočasí na celou republiku. Čechy měly reservu vlhka ze zimy, východní Morava nikoliv.

Když nastala tropická vedra koncem května a počátkem června, zmocnil se neklid zemědělských kruhů v Čechách a byl jsem dotázán redakcí Zemědělských novin, co o tom soudím. Napsal jsem asi 4. června do Zemědělských novin sdělení, že vedra začátkem června se mi zamlouvají, neboť jsou dobrou předvěstí, že se může vyvinout meteorologům známý evropský „monsun", totožný s výbornou pranostikou o sv. Medardu. Neboť čím je tepleji před druhou třetinou června, tím energičtěji vpadne do severní poloviny Evropy vlhký oceánský vzduch a. vytvoří aprílové počasí v našich krajinách, které často znesnadňuje práce na senách a někdy i žně.

Podotkl jsem ve zmíněném článku, že tedy mám značnou naději, že letos Medard přijde, ale ovšem, že se brzo ukáže, odstraní-li definitivně suché velkopočasí, anebo bude-li jen krátkou episodou. Medard přišel v Čechách téměř přesně. Od té doby se vyskytovaly dosti hojné bouřkové deště. Sledoval jsem průběh tohoto medardovského velkopočasí bedlivě a brzo jsem poznal, že monsun patrně nesplní očekávání. Jednak jsem viděl podle hlášení, že srážek a rozlohy oblastí deštěm zasažených směrem na východ rychle ubývá a byla to jižní a jihovýchodní Morava, která byla Medardem odbyta macešsky. Kromě toho i tam, kde monsun zasáhl, vyskytovaly se jen bouřky místní povahy. Pravý monsun se vyznačuje jednak častými všeobecnými bouřkami, ale i trvalými dešti, které se vytvoří v průvodu jižních poruch a vyvrcholí záplavami řek a po­toků. Letos v medardovské éře do července nebyl ani jeden takový případ. Jednalo se vždy jen o úzké fronty špatnějšího počasí postupující od západu, slábnoucí a rozpadající se, sotva překro­čily Šumavu a ještě více při vstupu na Moravu.

Nerovnoměrnost srážek je pěkně ilustrována např. tím, že se v Praze vyskytl katastrofální déšť 24. května a 1. července. Déšť 1. července vydal za den rázem víc, než připadá na celý měsíc a vznikly zátopy v nízko položených místnostech. Kousek dále na východ od Prahy nepršelo. Teprve teď ve druhém období monsunu, začínajícím na „Prokopa" se jeví příznaky zesílení oceánského vlivu. Srovnáme např. katastrofální bouřku 8. července na Žitném Ostrově, v den proslovení tohoto referátu.

Po této popisné části přejdeme k úvahám. Sucho v loni a letos je patrně zaviněno obvyklým cy­klickým střídáním suchých a vlhkých let. Někteří meteorologové uvádějí toto kolísání vláhy ve spojitost s jedenáctiletým střídáním slunečních skvrn. Někde se to shoduje, v některých krajích nikoliv. V subtropickém území je shoda lepší než u nás. V našich zemích bylo obecné sucho v tomto století v letech 1904, 1911, 1921, 1933 až 1936 a nyní 1946—1947. Vidíme, že 11-leté opakování je u nás obměněno na kratší intervaly. V takových letech máme počasí i podnebí jako v Bulharsku, jižním Maďarsku a sev. Jugoslávii, které hoví dobře vínu, tabáku a paprice, nikoliv však cukrovce a obilí.

V roce 1935 za obdobného sucha v Čechách dostavil se ke mně jeden inženýr a upozorňoval mně na to, že bude třeba něco podniknout proti suchu v sz. Čechách a tvrdošíjně přesvědčoval, že na velkém nedostatku srážek v té krajině je vinno dálkové vedení vysokého napětí z Ervěnic do Pra­hy. Je to ovšem kraj, který je normálně v Čechách nejchudší na srážky. Má méně než 500 mm vláhy ročně. Řekl jsem tehda onomu inženýru, že to neberu tak tragicky a požádal jsem ho, aby se dostavil asi za dva roky, že si o problému znovu promluvíme. Věděl jsem, že cyklus počasí zatím naladí jinou tóninu. Inženýr ovšem nepřišel, protože za dva roky bylo vláhy dost a v krajině, o níž se zajímal, taková spousta, že mohl obrátit a obviňovat elektrické vedení z opaku než před tím. V těchže letech také se utvořila u Svazu výzkumných ústavů zemědělských v Praze komise pro výzkum sucha. Komisi tehda tanula na mysli nejvíce jižní Morava suchem zle postižená. V anke­tách, které se konaly o tomto problému, byla kritizována meliorační opatření, jejichž drastický zásah prý více poškodil v suchých letech, než prospěl ve vlhkých. Jedním z nejvášnivějších zastánců toho, aby se dbalo rovnováhy mezi kultivací a podnebím, bvl prof. Vladimír Ulehla, jehož dnes pohřbíváme. Úlehla pocházel z jižní Moravy a očima přírodovědce kriticky zkoumal zásahy civilisace do přírody. Já jsem tehda navrhl formuli, podle které by se daly mapově zjistit oblasti sucha a vlhka a takto regulovat event. Meliorace v těch oblastech, kde faktor sucha stoupá nad kritickou mez. K vypracování mapy nedošlo a komise sucha se rozešla ze stejných důvodů, jaké umlčely volání zmíněného inženýra po nápravě.

Nyní po 10 letech se historie opakuje. I když snad není vláhy méně než tehdy, zdá se mně situace mnohem vážnější v důsledku změněných poměrů sociálních, politických a hospodářských.

Nyní konečně se věnujme jen jižní Moravě. Určitý úřad v Praze si vyžádal před časem vypraco­vání mapy suchých a vlhkých oblastí ČSR. Dr. Minář, rada vědeckých ústavů při státním mete­orologickém ústavu, ujal se této úlohy a navázal na můj vzorec, který jsem navrhl před 10 lety a spojil ještě v syntézu s jiným vztahem. Připravuje mapu, která tentokráte bude vypracována v rámci dvouletky. Z toho, co již bylo propočteno, je vidět, že jižní Morava v tomto vyjádření není nejsušší z celého území ČSR, neboť ještě větší faktory sucha vycházejí západně od Prahy. Suchá však jest. Na jižní Moravě prší sice o něco víc normálně, než mezi Žatcem, Kladnem a Kadaní.

Čísla pouhých srážek nemůžeme však ponechati bez spojení s jinými vztahy. Proč se nám však jeví a skutečně je jižní Morava sušší než kterákoliv oblast v českých zemích? Je slunnější a větrnější než západní Čechy. To jsem mnohokráte sám zjistil podle povětrnostních záznamů zakreslených v mapách ve stejnou dobu. A to jsou dva velice účinné faktory. Máme-li v západních Čechách větrno, je to obvykle západní vítr za proměnlivého vlhkého a přeháňkového počasí, kdy slunce málo svítí. Tedy v tomto případě vítr není tak účinný při vysušování půdy. Na jižní Moravě, zejména v prostoru mezi Karpatami a levým břehem Moravy, rozpoutá se mnohdy i v létě silný jihový­chodní vítr s hor, jenž připomíná alpský foehn, a který vane právě v době malé oblačnosti a sucha; je to tedy opačný případ, než máme u západního větru v Čechách. To znamená v létě stup­ňované vysušování půdy v prach a únavu rostlinstva silným větrem. Výpar velmi vzrůstá se silou větru, jak ukázala měření. Je proto velký rozdíl v témž dni mezi nějakým místem v Čechách, kde je sice pěkně a horko, ale klid, a jižní Moravou, kde při tom zároveň fouká vítr o rychlosti 10— 15 m za vteřinu. Pak se ovšem snadno může státi, že místo, které má o 50—100 mm srážek ročně na Slovácku víc než v Čechách, ve skutečnosti je vyprahlejší než ono. A to je podstata věci.

Jak tomu čeliti? Působit na počasí člověk nemůže. Cykly vlhkých a suchých let jsou záležitostí cirkulace vzduchu celé zeměkoule a každý lidský zásah do tohoto systému je nicotný. Tvrzení, že by střelba působila na mraky, nebo mínění, že např. invase přinesla vlhké léto, jsou omyly. Invase začala právě v době počátku monsunu. Víme, jak vichřice ohrozily umělé přístavy. Monsun v srpnu přestal, kdežto invase pokračovala. Nabídky, že někdo udělá počasí podle přání a způsobí déšť tolik a tolik milimetrů, které občas dostávám, patří do koše. Slibnější se již jeví pokusy o umělý déšť — vlastně sníh — rozhazováním krystalů z letadel, avšak rozsah a cena takového pod­niku bude rozhodující. Kromě toho se tyto pokusy dosud tají. Konají se ve Spojených státech a v Austrálii. Zjistím-li něco bližšího o nich za letošních meteorologických konferencí v Americe, neopomenu sdělit veřejnosti.

Velkopočasí člověk zatím nezvládne. Ale neví, že může vyvinouti zhoubný vliv na mikroklima a snad i na makroklima. (Mikroklima je klima našeho blízkého okolí, makroklima je všeobecné pod­nebí.) To tvrdil i Úlehla, který bojoval proti zásahům v přírodě. Katastrofálně dala příroda za vy­učenou Američanům v předešlém údobí sucha před 10 lety. V jižních zemědělských státech se na jaře vyskytovaly samumy, které proměnily závějemi prachu až 6 m vysokými rázem na čas v poušť kraje větší než je naše republika. Vinen byl člověk. V území, kde byla dříve hustá tráva, založil lány polí, bez stromů, obdělávané stroji. V kraji, kde v zimě málo sněží, se půda rozdrobila suchem na pudr a stačil poněkud silnější vítr, nikoliv orkán, který sebral půdu a hnal samum stovky kilometrů daleko a zasypával kraj. To je svědectvím, že tam člověk změnil mikroklima a na čas i makroklima. Psal jsem o tomto úkazu v odborných listech podle referátů amerických a porovnával jsem tamní klima s naším. Prohlásil jsem, že se u nás nemusíme obávat pouště, ale musíme být velmi opatrní, aby se Slovácko neproměnilo v step, kdyby se vyskytovala suchá leta nikoliv ojediněle, nýbrž sériově jako teď.

Na americkém přikladu jsme ukázali, že člověk dovede mikroklima pokazit. Obraťme to, a uva­žujme, zda je nemůže také zlepšit? Čteme ostatně, že v některých subtropických oblastech v se­verní Africe a na blízkém východě vznikají města, sady a pole, kde byla dříve poušť. Jistě člověk zlepšil mikroklima, neboť jinak by ta místa nebyla obyvatelná. V podstatě vítězí člověk tehda, když dovede zabrzdit zhoubný účinek větru, který vysušuje a navívá duny písku.

Za jubilejních oslav strážnického gymnasia 4. července se dotkl slavnostní řečník i toho, že se okolí města za několik desetiletí změnilo. Ubylo sadů, lesů, alejí, které byly rekreačním pásem ko­lem města. Sám tvrdím, že za 40 let, co pozoruji tento kraj, skutečně v samé Strážnici nastaly de­vastace. Tyto zásahy však právě uvolňují cestu škodlivému jihovýchodnímu větru, který je sku­tečnou raritou kraje při levém břehu střední a dolní Moravy. Tu je opravdu ve smyslu výstrahy prof. Ulehly třeba nápravy, ale především je nutno si to uvědomit. Neinformovaný by takovým změnám nepřičítal významu. Znám opak z Prahy. Západ města se za 30 let proměnil v zelený pás. Sotva vyjdeme v létě na západní periferii města, poznáme pocitem rozdíl mezi vyprahlým městem a chládkem a vlhkem venkova.

Bílé Karpaty tvoří, jak se domnívám, v pásu asi 10 a 20 km zvláštní oblast, před kterou se ně­kdy uhýbají účinné povětrnostní fronty za postupu od západu. Tyto fronty v létě nesou s tažnou bouřkou pásmo deště. Myslím, že každý z tohoto, kraje potvrdí, že se často stává a bohužel velmi zhusta právě za suchého období, že se blížící bouřka od západu uhne směrem na Kyjov a pruh podél Karpat dostane jen vítr. Často fronty deště a bouřek po cestě 1000 km dlouhé zanikají u Břeclavi anebo se od svého směru odchýlí dále na Brno a východní Moravu nezasáhnou. Vypadá tak, jakoby zesílený jv vítr, který v tomto pásmu obyčejně vane před blížící se dešťovou frontou, bránil svým sestupným směrem vstupu dešťového pásma.

Máme v podstatě deště dvojího druhu. Ty, které táhnou krajem ve spojitosti s povětrnostními frontami, jejichž výskyt, polohu a rychlost pohybu hlásíme v rozhlase. Na dráhu a účinky těch poruch člověk nijak působit nemůže. Jen profil terénu jim staví někdy v cestu překážky, a ne jim napomáhá. Profil terénu ovšem se nedá změnit.

Druhé typy dešťů jsou místní, náhodné, tak jako bouřky, o nichž jsme se zprvu zmínili. Ty jsou citlivé mnohem více na podrobnosti krajiny a čerpají event. z kraje posilu nebo zmar. Tyto deště jsou ve spojitosti s rozpadlými frontami. Příkladem jsou místní bouřky, které vídáme v polední hodinách nad horskými hřbety Beskyd nebo Tater. Když sestoupí bouřky do nižších poloh, zanikají ovšem rychle tam, kde jsou vyschlé a bezlesé krajiny.

I vidíme co jediné je v naší moci učiniti. Zastavit další odlesňování a působit všemožně k tom aby kraj byl co nejvíce protkán stromovím, na vhodných místech i plochami lesními a hojnými sady. Tato úprava může míti za následek zlepšení mikroklimatu v těchto případech:

  1. Když v suchém období bude medardovský monsun zeslaben, jako na příklad letos a směrem od západu bude jeho účinku ubývat a srážky budou povětšině padat jen z bouřek, nebude snad tento kraj tak nápadně potlačovat svým lokálním suchem již v zárodku vznik místních bouřek a rozbíjet ty bouřky, které vznikly na Karpatech.
  2. V době, kdy nebude ani srážek všeobecných ani místních, udrží účelně rozsázené strome víc vlhkosti vzdušné v době, kdy je toho nejvíce třeba a posílí vlhkem rostlinstvo zemědělské, o příznivém vlivu na spodní vodu ani nemluvě.
  3. Hlavně však účelně nasázené aleje topolů a plochy hájů zadrží bezuzdný foehn jako větrolamy a omezí tím výpar, jenž se neobyčejně stupňuje s větrem a tím zvětšuje nedosycenost vzdušnou a žízeň rostlinstva.

Tyto možnosti nám jedině zbývají a ty měl na mysli s botanického hlediska prof. Dr. Vladimír Úlehla.

Zdůrazňuji závěrem, že klimatizace tohoto kraje je naléhavá a meteorologicky plně odůvodněná. Bez ní mohla by zde vzniknouti step, kdyby se opakovala suchá léta ve větších sériích. A nedejme se odradit od této nápravy ani pak, kdyby přišla léta vlhká.

Doc. Dr. Alois Gregor, MZ 1947/3, ročník 1, str. 49-52