You are here

Air Silesia 2012

Úloha ČHMÚ v projektu „AIR SILESIA“

Úvod

Oblast česko-polského příhraničí Slezska a Moravy patří z hlediska kvality ovzduší k nejproblematičtějším regionům České republiky i Evropy. Jedná se o oblast s vysokou hustotou obyvatelstva, s mnoha průmyslovými zdroji nacházejícími se v ostravsko-karvinské a katowické aglomeraci, velkým množstvím lokálních zdrojů vytápění a hustou dopravní sítí. Vlivem všech zmíněných faktorů a za přispění nepříznivých rozptylových podmínek, spojených především s chladným obdobím roku, dochází k častému a výraznému překračování krátkodobých i ročních imisních limitů znečišťujících látek v ovzduší. Jedná se zejména o suspendované částice (PM10, PM2.5) a benzo(a)pyren (BaP). Oblast tvoří jeden geografický celek, k přenosu znečištění dochází navzájem mezi oběma zeměmi přes společnou hranici. Zájem veřejnosti o včasné informace a ucelené hodnocení kvality ovzduší v celém regionu roste. Na základě těchto podnětů vznikla přeshraniční spolupráce některých institucí v České republice i v Polsku v projektu „Air Silesia“ (obr. 1) za podpory obou ministerstev životního prostředí a příslušných úřadů.

Popis projektu

Hlavním partnerem projektu je Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (ZU OV), dalšími partnery, kromě Českého hydrometeorologického ústavu (řešitel: pobočka ČHMÚ Ostrava), jsou Vysoká škola báňská – Technická univerzita (VŠB-TU), Glówny Instytut Górnictwa (GIG), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Paňstwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) a Insytut Poclstaw Inžynirii Šrodowiska (IPIŠ). Fungování projektu začalo v červenci roku 2010 a bude ukončeno v červnu roku 2013. Práce byly rozděleny do 9 dílčích úkolů:

  • Dílčí úkol 1: Identifikace problémů kvality ovzduší ve sledované oblasti.
  • Dílčí úkol 2: Příprava prostorových digitálních dat.
  • Dílčí úkol 3: Inventarizace a charakteristika zdrojů znečištění.
  • Dílčí úkol 4: Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti.
  • Dílčí úkol 5: Vypracování modelu šíření znečištění ADMOSS.
  • Dílčí úkol 6: Realizace společných měření znečištění ovzduší. Analýzy.
  • Dílčí úkol 7: Prognózování koncentrací znečištění v jednotlivých pásmech.
  • Dílčí úkol 8: Hodnocení transhraničního přenosu znečišťujících látek.
  • Dílčí úkol 9: Vypracování systému předávání informací o znečištění ovzduší.

ČHMÚ se podílí na Většině dílčích úkolů, avšak jeho hlavní účast spočívá v popisu klimatologických, meteorologických, emisních a imisních charakteristik zájmového území, který je nezbytný pro další zpracování. Do doby přijetí projektu existovala různá hodnocení kvality ovzduší prováděná s některými odlišnostmi v metodice a terminologii, zvlášť na území české a polské republiky, avšak ani jedno, které by řešilo tuto problematiku zcela srovnatelnými postupy komplexně na celém česko-polském zájmovém území, které bez ohledu na státní hranice tvoří přirozený celek Hornoslezské pánve. Prvotním úkolem se tedy stalo shromáždění a výměna dat mezi oběma zeměmi, jejich následné převedení do jednotných formátů a zpracování. Nedílnou součástí byly emisní a meteorologické podklady pro modelování znečištění ovzduší systémem ADMOSS.

Po dohodě se všemi partnery byly pro zpracování jako modelové vybrány roky 2006 a 2010. Získání emisních údajů pro uvedené roky bylo značně komplikované, zvlášť co se týče polských zdrojů, informace o emisních údajích z malých zdrojů (lokálních topeniště) vycházely ze zjištěných údajů projektu „Zlepšení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska“ – Cleanborder <http://www.cleanborder.eu>. V dalším kroku bylo pro potřeby modelování celé území rozděleno do 15 oblastí z hlediska reprezentativnosti větrných růžic, pro něž byly následně zpracovány průměrné stabilitní růžice. Součástí projektu jsou i měření znečištění ovzduší v lokalitách, kde standardní rutinní měření dosud neprobíhalo nebo kde chybí podrobnější informace.

ČHMÚ zakoupil analyzátor GRIMM pro podrobné měření suspendovaných částic se zaměřením na počty částic jednotlivých frakcí. Od prosince 2011 probíhá měření znečištění ovzduší mobilním vozem ČHMÚ na vybraných lokalitách v ČR a PR (obr. 2). Pro tyto účely byly vybrány pozaďové mimoměstské lokality v zatížené oblasti sousedící s Ostravskem, Karvinskem a oblastí mezi česko-polskou hranicí a Katowicemi a další lokality, kde potřebné informace o kvalitě ovzduší dosud chyběly. Pro doplnění informací o teplotním zvrstvení v průmyslové oblasti Třinecka bylo zahájeno automatické měření teploty a vlhkosti vzduchu na Javorovém vrchu u Třince. Plánovanou akcí CHMÚ jsou letová měření znečištění ovzduší v zájmové oblasti v chladném období 2012–2013.

Hodnocení, umožňující podrobný popis vztahů a souvislostí mezi meteorologickými podmínkami a úrovní znečištění ovzduší navzájem srovnatelným způsobem v regionu jako celku, zahrnuje připravovaná dvoujazyčná česko-polská monografie ČHMÚ a IMGW–PIB, zabývající se  meteorologicko-imisními vztahy v přeshraničním regionu Slezska a Moravy.

ČHMÚ rovněž spolupracuje na verifikaci výstupů polského modelu pro prognózování znečištění ovzduší, který by v budoucnu mohl být rozšířen i na české území.

Závěr

Informace o projektu „Informační systém kvality ovzduší v oblasti polsko-českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu“ a jeho partnerech, průběžné výstupy, včetně závěrečných zpráv jednotlivých dílčích úkolů a informací o aktuálních měřeních, jsou uveřejňovány na oficiálních stránkách projektu <www.air-silesia.cz>. Kompletní výsledky budou publikovány po ukončení projektu. Informační portál s dostupnými údaji o aktuálních koncentracích, prognóze znečištění a výsledcích modelování z oblasti celého zájmového území bude sloužit k informování o kvalitě ovzduší v regionu i dále po skončení projektu.

V případě dotazů je možno se obrátit na autorky článku, příp. vedoucího oddělení ochrany čistoty ovzduší pobočky CHMÚ v Ostravě, Mgr. L. Černikovského.

Obr. 1 Vizualizace projektu "Air Silesia" a loga jednotlivých partnerů

Obr. 2 Lokality měření znečištění ovzduší mobilním vozem ČHMÚ v projektu "Air Silesia"

Blanka Krejčí, Vladimíra Volná, MZ 2012/6, ročník 65, str. 189–190