You are here

40 let provozu pobočky ČHMÚ Ostrava

40 let provozu pobočky ČHMÚ Ostrava

Při vzniku Hydrometeorologického ústavu v roce 1954 bylo v rámci tehdejšího pražského 4. odboru – hydrologie Čech a Moravy – ustaveno oddělení povodí Moravy a Odry se sídlem v Brně, kterému byla také podřízena ostravská hydrometrická skupina. V souvislosti s tím byla Hydrometrická skupina v Ostravě přemístěna do budovy tehdejších Kovohutí v Ostravě-Přívoze. V roce 1966 potom vzniklo Hydrologické středisko Ostrava pro povodí Odry, které již nebylo podřízeno brněnskému pracovišti, a v roce 1966 byla rovněž zahájena výstavba budoucí budovy střediska ústavu v Ostravě-Porubě.

Nová budova byla uvedena do provozu v lednu 1968 a celé středisko, které tehdy mělo 34 pracovníků, se přestěhovalo z dosavadní pronajaté budovy v Ostravě-Přívozu do nové vlastní budovy v Ostravě-Porubě (obr. 1). V roce 1968 v Ostravě vzniká první komplexní regionální středisko HMÚ, zabývající se kromě hydrologie také meteorologií a klimatologií, agrometeorologií, fenologií a ochranou čistoty ovzduší. Středisko, jehož součástí rovněž byla základní meteorologická stanice, sestávalo z vedoucího, jeho sekretariátu a tří oddělení: hydrologie, meteorologie a technického oddělení.

od 1. ledna 1974 bylo dosavadní středisko organizačně přejmenováno na HMÚ – pobočka v Ostravě, a v říjnu téhož roku potom byla dokončena první přístavba budovy pobočky, v rámci níž byl vybudován nový blok garáží a původní garáže byly přestavěny na laboratoře.

V roce 1980 Se název ústavu změnil na Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a ústav přešel z dosavadního oborového řízení na nový funkční systém, tzv. princip technologické linky. Územní působnost ostravské pobočky ústavu byla rozšířena o povodí Bečvy a o povodí horní Moravy po soutok s Bečvou. Pod správu pobočky byly přechodně převedeny profesionální meteorologické stanice Červená u Libavé, Luká u Litovle, Lysá hora a Praděd. Z organizačního hlediska se pobočka členila na sekretariát ředitele pobočky a oddělení staničních sítí, režimových informací, operativních informací, laboratoří a provozního a technického zabezpečení.

Od 1. 1. 1991 se ČHMÚ vrátil k původnímu oborovému uspořádání a na pobočce, kromě sekretariátu a oddělení provozního a technického zabezpečení, vznikla opět oborová oddělení meteorologie a klimatologie, hydrologie a ochrany čistoty ovzduší. V červnu 1997 byla uvedena do provozu druhá přístavba budovy pobočky nad dosavadní terasou.

V roce 1999 bylo na ostravské pobočce zřízeno Regionální předpovědní pracoviště, které se po dokončení třetí přístavby budovy pobočky v dubnu 2002 přemístilo do nových prostor a v roce 2003 bylo uvedeno do plného provozu.

Na obrázcích 1 a 2 je pro ilustraci vývoje budovy pobočky, jejího areálu i okolí ukázán původní stav z roku 1968 a současný stav z ledna 2008. V tabulkách 1 a 2 a na obrázku 3 je uvedeno několik vybraných výsledků měření prováděných v uplynulých 40 letech v areálu pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě.

 

 

 

 

Obr. 1 Budova pobočky a její okolí v roce 1968

 

 

 

Obr. 2 Budova pobočky a její okolí v roce 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 Vybrané klimatologické charakteristiky – MS Ostrava-Poruba v období 1968–2007

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 Základní charakteristiky vrtu VO0141 v areálu pobočky v Ostravě-Porubě

 

 

 

 

Obr. 3 Průměrné roční koncentrace naměřené v areálu pobočky v Ostravě-Porubě

 

Zdeněk Blažek, MZ 2008/3, ročník 61, str. 93–94