You are here

Spolupráce mezi IMGW a ČHMÚ

Spolupráce mezi Instytutem Meteorologii a Gospodarki Wodnej (IMGW) a ČHMÚ

Oficiální spolupráce mezi ČHMÚ a IMGW probíhá od roku 1994, kdy byla v lednu podepsána na úrovni ředitelů obou ústavů „Dohoda o spolupráci mezi ČHMÚ a IMGW“. Tento příspěvek předkládá základní informace o formách, průběhu a výsledcích této spolupráce za uplynulých 14 let.

Spolupráce obou ústavů probíhá na základě uvedené dohody, která byla v roce 2006 aktualizována a znovu podepsána v květnu 2006 s platností na pět let s tím, že platnost dohody bude prodloužena na následujících pět let, jestliže žádná z obou stran písemně nevyjádří přání ukončit dohodu alespoň šest měsíců před jejím uplynutím. Dohoda o spolupráci obou ústavů deklaruje oboustranný zájem obou ústavů o spolupráci a stanovuje základní okruhy a formy spolupráce. K plnění dohody ředitelé obou ústavu jmenovali koordinátory spolupráce, kteří se začátkem každého roku scházejí na koordinační schůzce. Koordinátorem spolupráce je za IMGW doc. Dr A. Dubicki, za ČHMÚ byl koordinátorem Ing. A. Hošek a od roku 2005 autor tohoto příspěvku. Koordinačních jednání se kromě koordinátoru zúčastňují vždy 1–3 další zástupci obou ústavů. S výjimkou roku 2000 se koordinační jednání zatím uskutečnilo každý rok, střídavě v Polsku a Česku. Na koordinačních schůzkách je vždy vyhodnocena spolupráce za minulý rok, je upřesněn plán spolupráce na další období a jsou diskutovány a případně následně předloženy vedení obou ústavů nové náměty ke spolupráci.

Vlastní vzájemná odborná spolupráce obou ústavů probíhá v oboustranně odsouhlasených tématech pokrývajících všechny obory činnosti obou ústavů. Spolupráci v každém dohodnutém tématu zajišťují jmenovaní garanti z obou ústavů. V hodnocených letech se zatím, kromě 13 koordinačních jednání, uskutečnilo v rámci řešení odborných témat celkem 83 pracovních setkání pracovníků ústavu v celkovém trvání 220 dnů. Pracovní setkání se konají střídavé v Polsku nebo Česku.

V období uplynulých 14 let probíhala nebo probíhá spolupráce mezi oběma ústavy v celkem 16 odborných tématech, v jednotlivých letech se počet řešených témat pohyboval od 4 do 13. Od roku 1994 probíhala spolupráce ve 4 tématech a v roce 1995 byla rozšířena o další 4 témata. Z těchto 8 nejstarších témat pokračuje v současné době spolupráce ještě v 5 tématech. V roce 2007 probíhala spolupráce v 8 tématech, kromě již 5 témat zavedených v letech 1994–1995, byla zbývající aktuální témata zařazena do spolupráce v letech 1996, 2003 a 2006. V přiložené tabulce je uveden přehled řešených témat, která byla na programu spolupráce více než jeden rok. Kromě názvu tématu je uvedeno období, po které bylo nebo je dané téma řešeno, a počet pracovních setkání k danému tématu.

V rámci spolupráce v domluvených odborných tématech dochází k pravidelné výměně informací a zkušeností mezi účastníky těchto pracovních setkání, v celé řadě témat rovněž došlo k oboustranně výhodné výměně výsledků měření, vlastních publikací, sborníků apod. Výsledkem spolupráce jsou rovněž společné publikace, nebo prezentace na konferencích.

Tab. 1 Přehled odborných témat spolupráce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdeněk Blažek, MZ 2008/1, ročník 61, stra. 30–31