You are here

Špindlerův Mlýn 24. – 26. září 2012

Výzvy současné hydrometeorologie

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2012

Ve dnech 24. – 26. září 2012 se uskutečnil výroční seminář České meteorologické společnosti organizovaný ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Univerzitou Karlovou a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. v krásném prostředí Krkonoš, v hotelu Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.

Program semináře byl zaměřen, stejně jako řada jiných udá­lostí nebo konferencí v roce 2012, na výroční velkých povodní v České republice, zejména pak katastrofální povodně z roku 2002 a 1997 a jejich poselství pro současnou i budoucí činnost v oblas­ti meteorologie a hydrologie, především pak s ohledem na potřebu minimalizovat následky takových projevů přírody a hlavně ochrá­nit lidské životy. K tomu by měla sloužit co nejpřesnější analý­za jak přírodních podmínek vedoucích ke vzniku povodní toho­to rozsahu, tak zhodnocení činnosti hydrometeorologických slu­žeb, výstražné služby ČHMÚ, hasičských sborů i dalších složek Integrovaného záchranného systému.  Z této analýzy by měly vzniknout podněty pro další zpřesnění a zlepšení pochopení pří­rodních procesů a jejich predikce a modelování.

Z příspěvků semináře byl vytvořen sborník abstraktů [1].

V závěru semináře proběhlo Valné shromáždění ČMeS.

Je třeba konstatovat, že počasí tentokrát, na rozdíl od roku 2011, účastníkům semináře přálo, takže volné odpoledne druhé­ho dne využila řada z nich na turistické vycházky, neorganizované tentokrát hromadně. Někteří jedinci tak v souladu se svojí fyzič­kou došli až třeba na Sněžku, kde má na Poštovně Český hydro­logický ústav umístěnou meteorologickou stanici s automatickým provozem (AMS Sněžka) nebo navštívili Labskou přehradu pod Špindlerovým mlýnem, či jiná turisticky zajímavá místa.

Literatura

[1] Výzvy současné hydrometeorologie. Praha: ČHMÚ. 2012. ISBN 978-80-87577-08-0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminář zahájili předseda ČMeS doc. RNDr. Tomáš Halenka, ředitel ČHMÚ Ing. Václav Dvořák, Ph.D. a prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. Foto O. Šuvarinová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labská přehrada. Foto O. Šuvarinová

Olga Šuvarinová, MZ 2012/6, ročník 65, str. 192