You are here

Boží Dar 22. – 24. září 2010

Verifikace a validace v meteorologii, klimatologii a kvalitě ovzduší

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2010

V krásném prostředí hotelu Praha v posezónně vylidněném Božím Daru se uskutečnil ve dnech 22. až 24. září 2010 výroční seminář České meteorologické společnosti (ČMeS) na téma Verifikace a validace v meteorologii, klimatologii a kvalitě ovzduší. Na organizaci semináře se podílely čtyři instituce – ČMeS, Český hydrometeorologický ústav, Univerzita Karlova v Praze a Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

Ověřování použitých metod, procesů a v konečné fázi i finálních výstupů (dat) patří zejména v meteorologické praxi k stálým problémům. A netýká se to jen teoretických oblastí (např. scénáře změny klimatu), ale i elementární praxe (např. značné rozdíly mezi měřením teploty vzduchu získaným pod radiačním štítem a v budce viz referát Popis a modelování teplotních diferencí mezi manuálním měřením v budce a automatickým měřením pod štítem). Pokud se týká terminologického vymezení pojmů verifikace a validace, Halenka upozornil, že „zřejmě nedosáhneme shody na interpretaci přesně vymezeného obsahu těchto pojmů… v běžné meteorologické praxi se oba pojmy požívají často jako synonyma“. Ostatně synonymickou polohu potvrzuje i Nový akademický slovník cizích slov A–Ž výrazem ověřování (Praha, Academia 2007). Tvaroslovný posun z validace na validitu by však znamenal i významový posun na platnost, resp. právoplatnost.

Na semináři bylo uvedeno 20 prezentací, abstrakta jsou obsažena ve vydaném sborníku. Příspěvky uvádíme v předneseném pořadí:

 • Halenka, T.: Verifikace a validace v meteorologii – od obecných pojmů k aplikaci pro numerické modely.
 • Možný, M. – Bareš, D.: Popis a modelování teplotních diferencí mezi manuálním měřením v budce a automatickým měřením pod štítem.
 • Němec, L.: Kontrola historických dat vodní hodnoty sněhu.
 • Krejčí, B.: OA/QC, postupy při verifikaci dat v imisním monitoringu.
 • Zahradníček, P. – Štěpánek, P.: Technické řady meteorologických prvků a jejich porovnání s originálními daty.
 • Řezáčová, D. – Zacharov, P.: Srovnání fuzzy a tradiční verifikace kvantitativní předpovědi přívalových srážek.
 • Šálek, M.: Radarové odhady a srážkoměrná měření v městě Brně.
 • Zacharov, P. – Řezáčová, D.: Nejistota předpovědi silných konvektivních srážek.
 • Moliba, J.: Prostorové modelování letních srážek v České republice v závislosti na denních cirkulačních typech.
 • Drobek, P. – Volný, R.: Hodnocení úspěšnosti meteorologických předpovědí v předpovědní službě ČHMÚ.
 • Šopko, F. – Jovanovič, P.: Hodnocení systému integrované předpovědní služby.
 • Škuthan, M.: Verifikace a sofistikované modely v dopravě.
 • Holtanová, E.: E-klima.
 • Štěpánek, P. – Farda, A. – Skalák, P. – Zahradníček, P.: Validace a korekce modelu ALADIN-CLIMATE/CZ pro střední Evropu v období 2021–2050 a 2071–2100.
 • Halenka, T. – Belda, M. – Huszár, P.: Verifikace výsledků modelu RegCM3 ve střední Evropě pro období 1961–2000. Mikšovský, J.: Statistické modely pro korekci a lokalizaci výstupů regionálních klimatických modelů.
 • Kalvová, J. – Holtanová, E. – Mikšovský, J. – Motl, M. – Pišoft, P. – Raidl, A.: Jak zapadají změny atmosférických srážek a teploty vzduchu počítané modelem ALADIN-CLIMATE/CZ do spektra změn daných GCM?
 • Holtanová, E. – Kalvová, J.: Problémy při validaci výstupů klimatických modelů.
 • Juruš, P. – Brabec, M. – Krč, P. – Pelikán, E. – Musílek, P.: Využití mikrometeorologických veličin při modelování koncentrací CO2 v regionálním měřítku.

V rámci semináře se uskutečnilo také Valné shromáždění ČMeS, které mimo jiné schválilo udělení čestného členství RNDr. Karlu Krškovi, CSc. Se zájmem byla vyslechnuta informace doc. D. Řezáčové o zahájení prací na revizi a aktualizaci Meteorologického slovníku v elektronické podobě, jehož knižní vydání z r. 1993 je již delší dobu rozebráno.

Za krásného slunečného počasí proběhla exkurze na horskou stanici Fichtelberg (1 213 m n. m.) Průvodcovské role v meteorologické zahrádce se ujal vedoucí regionálního pracoviště Německé meteorologické služby v Lipsku Gerald Weber, asistoval i vedoucí stanice na Fichtelbergu a překládal RNDr. J. Sulan z Pobočky ČHMÚ Plzeň. Mimořádnou pozornost vzbudila informace o ceně instalovaného váhového srážkoměru v nerezovém provedení – odpovídá hodnotě automobilu Wolkswagen Golf!

V závěrečném vystoupení předseda ČMeS doc. T. Halenka zhodnotil seminář jako úspěšný a vyslovil zvláštní poděkování RNDr. J. Sulanovi z Pobočky ČHMÚ Plzeň za organizační přípravu.

Na závěr si neodpustím příjemnou poznámku s historickou konotací. V roce 1975 vydal Český hydrometeorologický ústav s Meteorologickou službou NDR společnou publikaci Podnebí a počasí v Krušných horách, ve které se v kapitole Znečištění ovzduší mj. konstatuje: „Po dobu několika desetiletí se v Krušných horách pozoruje rostoucí znečištění ovzduší… Celková plocha lesů poškozených kouřem v ČSSR činí 250 000 až 300 000 hektarů. Škody v Krušných horách mají na tom asi největší podíl.“ Na štěstí, projíždíme-li dnes Krušnohořím s doslova vzkříšenými lesy, je všechno jinak…

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Přednáškový sál hotelu Praha, kde se konal seminář. Foto O. Šuvarinová.

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Prohlídka meteorologické zahrádky na stanici Fichtelberg. Foto O. Šuvarinová.

Zdeněk Horký, MZ 2010/5, ročník 63, str. 164