You are here

EMS/ECAC 2014 v Praze

EMS/ECAC 2014 V PRAZE

Ve dnech 6. – 10. října 2014 Se V konferenčním centru hotelu Clarion Congress v Praze-Vysočanech uskutečnilo 14. výroční setkání Evropské meteorologické společností (EMS) a 10. Evropská konference aplikované klimatologie (ECAC). Akce byla pořádána EMS ve spolupráci s agenturou Copernicus, které jako domácí partner sekundovala kongresová agentura C-In. Spolupořádajícími partnery, tedy hostiteli akce, byly rovněž Česká meteorologická společnost (ČMeS), Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a Univerzita Karlova v Praze. Hlavní téma akce bylo „Creating climate services through partnerships“, tedy „Tvorba klimatických služeb prostřednictvím partnerství“. Tato setkání slouží každoročně jako f rum pro podporu a propagaci vzájemné spolupráce a výměny zkušeností. Účastní se jich zástupci národních meteorologických a hydrologických služeb, privátních poskytovatelů služeb v daných oborech, zástupci akademické sféry i vzdělávacích institucí, mezinárodních organizací i mediální sféry.

Jak došlo k tomu, že jsme měli možnost uspořádat v České republice tuto akci? Třebaže za hlavního hostitele byla od počátku neformálně považována ČMeS, ve skutečnosti naše Společnost formálně o uspořádání této akce, jak jinak bývá běžné, sama nepožádala. Žádost byla podána agenturou, která pořádá podobné akce v rámci své hlavní činnosti, tedy Czech-In, s. r. o., dnes již vzhledem k působnosti i v zahraničí přejmenovanou na C-In. V létě r. 2010 byla totiž oslovena ČMeS zástupcem této agentury s nabídkou uspořádat EMS/ECAM 2013 v Praze. Protože ČMeS samozřejmě nemá infrastrukturu, aby mohla podobnou akci organizovat, byla nabídka od firmy C-In víceméné tzv. na klíč. V tom se ukazoval vážný problém, neboť pro EMS tyto akce pořádala od počátku firma Copernicus, kterou řada členů zná z pořádání tradičních Valných shromáždění EGU a jejich konferencí. Nicméně ze strany ČMeS hned při jednání Rady EMS u příležitosti EMS/ECAC v září 2010 položen dotaz na to, jak by se líbila jako dějiště některého z příštích výročních setkání Praha a zda je schůdné, aby akci, byť třeba jen výjimečně, kompletně zabezpečoval někdo jiny než agentura Copernicus. Praha se ihned stala jasným favoritem na první volný termín, tedy r. 2014 (r. 2013 již byl předjednán pro EMS/ECAM V Readingu), i když vlastně ani ještě nebyla podána formální přihláška. Při jednání o firmě, která by akci zabezpečovala, tam již tak velké nadšení nebylo, ale nakonec to bylo vyřešeno smlouvou mezi oběma organizacemi o vymezení spolupráce p i organizaci tak, aby z hlediska EMS akce proběhla v rámci běžných standard systému agentury Copernicus, s vlastní přípravou na místě zabezpečenou prostřednictvím domácí agentury C-In. Tato spolupráce nakonec, alespoň pokud lze posoudit z ohlasů, probíhala ke spokojenosti všech stran. Formální přihláška pro EMS/ECAC 2014 byla podána v květnu 2011 a schválena na Radě EMS u příležitosti EMS/ECAM v září 2011 v Berlíně.

Uvítali jsme, že nakonec termín určil pro Prahu s ohledem na pravidelné střídání ECAM a ECAC spojení výročního setkání EMS s ECAC. Byl v tom trochu záměr přispět k jistému zviditelnění záležitosti kolem klimatické změny a studia klimatu, včetně aplikací vedoucích i k adaptačním či mitigačním opatřením. K tomu potom směřovalo hlavní téma akce i vlastní název ECAC konference „Developing Climate Services in Partnerships“, která v rámci iniciativy Světové meteorologické organizace (WMO) Global Framework of Climate Services (GFCS) cílila na rozvoj dialogu a partnerství mezi odborníky a uživateli k podpoře adaptace společnosti na klimatickou změnu, především pak její možné extrémní projevy. Společnost i její nejrůznější sféry činností je potřeba adaptovat na současné změny ve vývoji klimatu a s tím spojené projevy počasí, zároveň, se také musí připravit strategie pro očekávané budoucí podmínky. Proto je životně důležité v daných oborech rozvíjet nové služby a zdokonalovat již existující, jak ve své iniciativě GFCS deklaruje WMO. V jednotlivých tématech konference byly jednotlivé aspekty této iniciativy náležitě akcentovány, zvláště s ohledem na spolupráci, dialog a partnerství mezi vědci, vývojáři, poskytovateli a koncovými uživateli či adresáty jednotlivých služeb, s primárním cílem podpory společnosti a jejích aktivit ve střetu s kritickými důsledky klimatických extrémů. Vedle konference ECAC byly na programu obvyklé okruhy sekcí „Communication and Education“, „Numerical Weather Prediction“ a „The Atmospheric System and its Interactions“. Navíc byl zařazen speciální workshop projektu CORECLMAX „Climate Services: Products and tools to make choices“ k používání dostupných dat a služeb pro studium klimatické změny a jejích důsledku. Kromě toho byl opět zařazen workshop pro vylepšení dovedností ve styku s médii „Tips for effectively dealing with the media“. Před samotným výročním setkáním se v místě akce uskutečnilo tradičně zasedání Rady EMS a Valné shromáždění zástupců členských společností EMS.

Samotné zahájení proběhlo 6. 10. 2014 dopoledne bez původně přislíbené účasti ministra Životního prostředí, který byl nakonec zastoupen vedoucím svých poradců P. J. Kalašem, s uvítacími příspěvky řady zástupců zúčastněných organizaci, mj. předsedy EMS D. Marbouty, ředitele ČHMÚ V. Dvořáka, předsedy ČMeS T. Halenky a děkana MFF UK J. Kratochvíla. V rámci úvodních strategických přednášek vystoupil např. zástupce generálního tajemníka WMO Jeremiah Lengoasa, vice-prezident IPCC Jean-Pascal van Ypersele nebo ředitelka Centra pro klimatické služby německé vlády Daniela Jacob. Podrobnější informace o programu, nejen zahajovacího bloku, viz http://www.ems2014.eu/programme/. V úterý odpoledne zazněla přednáška laureáta Stříbrné medaile EMS, kterou byl v loňském roce oceněn Peter Lynch. Plenární sympozium k tématu klimatických služeb bylo na programu ve středu 8. 10. Úvodním řečníkem byl Hans von Storch a účastníkem jednoho z panelů byl i Radim Tolasz z ČHMÚ. Jak ze zahajovacího dopoledne, tak přednášky laureáta Stříbrné medaile i z plenárního sympozia je k dispozici videozáznam, včetně projekce.

Mezi účastníky akce byla řada předních odborníků, což bylo využito i v rámci doprovodné akce pořádané ČMeS a MFF UK, panelové diskuse ke klimatické změně na téma Klimatická změna - realita bez mýtů, ve které byla dána možnost i širší domácí odborné veřejnosti vyslechnout si názory zahraničních odborníku. Úvodní komentáře na dané téma přednesli a v dalším čase odpovídali v rámci živé diskuse jak dalších přítomných účastníků konference, tak i členů naší Společnosti či dalších hostů Hans von Storch, Daniela Jacob a Rasmus Benestad.

S jistým odstupem se nyní můžeme pokusit o jisté zhodnocení. Podle ohlasů již v průběhu týdne konference se dá říci, že to byla akce docela úspěšná, a to jak pokud jde o účast, tak i vlastním prostředím a průběhem. Proti původně očekávanému počtu ca 500–550 návštěvníků se zúčastnilo 613 řádně registrovaných účastníků, a to ze 45 zemí, nejen evropských. Vedle 64 přítomných zástupců z ČR bylo vůbec nejvíce registrovaných z Německa (111), z mimoevropských státu jistě stoji za zmínku 20 Korejců, 13 Američanů, 9 Japonců, nakonec i po jednom z Austrálie, Singapuru, Tchajwanu, Číny, Mexika či Indie. Úplná statistika viz http:/www.ems2014.eu/home.html. Ohlasy účastníků na samotné uspořádání akce byly velmi pozitivní, v kongresových prostorách hotelu Clarion jsou na velmi dobré úrovni jak přednáškové místnosti, tak i potřebné zázemí. Navíc konfigurace prostor velmi dobře odpovídala počtu účastníků, jednotlivé místnosti byly v těsném sousedství, ale oddělené dostatečně velkým prostorem pro přestávkové přesuny i občerstvení. To bylo rovněž hodnoceno jako vynikající, stejně tak i pohoštění při tradičním „lámání ledů“ s vybranými značkami malých českých pivovarů či konferenční večeře. Projevy uznání za uspořádání akce a doprovodných aktivit vyjádřila Rada EMS na adresu ČMeS i ČHMÚ jako spolupořádajícím institucím děkovným dopisem předsedy EMS.

osobně tak mám z naší prezentace odborné veřejnosti EMS i jiným návštěvníkům akce dobrý pocit a řekl bych, že jsme se úkolu ve vzájemné spolupráci zhostili úspěšně. Jednoho problému jsem si ale vědom: vyjma České televize, která akci věnovala pozornost v rámci odpoledního vysílání ČT24 krátkým rozhovorem, ke kterému jsem byl pozván, a následně, s ohledem na udělení ocenění EMS Outreach & Communication Award 2014 pořadu ČT Turbulence, rozhovorem s T. Míkovou a M. Žákem v ranním Studiu 6, akci, přes snahu naši i ostatních organizátorů, naprosto ignorovaly sdělovací prostředky. S ohledem na to, že se jednalo o týden před komunálními volbami, mě to ale příliš nepřekvapuje.

Snad jsme dobře využili příležitost k posílení postavení a propagaci naší České meteorologické společnosti, Českého hydrometeorologického ústavu i české meteorologie v Evropě.

Tomáš Halenka, MZ 2015/2, ročník 68, str. 63–64