You are here

Národní klimatický program ČR

Informace o Národním klimatickém programu České republiky (NKP ČR)

V souvislosti s tím, že Výbor ČMeS přijal na zasedání dne 16. 1. 1996 nabídku předsedy NKP ČR doc. B. Moldana na členství naší Společnosti v tomto sdružení právnických osob, přinášíme následující stručnou informaci:

Hlavní úkoly

Národní klimatický program (NKP) zajišťuje v ČR úkoly vyplývající ze Světového klimatického programu, koordinovaného Světovou meteorologickou organizací (WMO) v těchto směrech:

  • Získávání klimatologických dat a monitoring klimatu
  • Zpracování klimatologických dat tak, aby byla efektivně využitelná odbornými a řídícími orgány
  • Odhady dopadů klimatu na život a činnost člověka a naopak odhady vlivů činnosti člověka na klima
  • Výzkum vazeb mezi složkami klimatického systému, odhady klimatických změn
  • Odborná poradenská činnost při přijímání a sledování závazků ČR, daných jejím přistoupením k úmluvám o ochraně ozónové vrstvy, klimatické změně a dalším, které mají vztah k dlouhodobým aspektům životního prostředí

Stručná historie

Světový klimatický program byl ustaven v roce 1979. NKP začaly vznikat postupně z iniciativy meteorologických služeb jednotlivých zemí za podpory WMO. V Československu bylo několik pokusů ustavit NKP neúspěšných, poněvadž před rokem 1989 se nenašel žádný centrální orgán, který by byl ochoten program garantovat. V roce 1990 bylo zřízení NKP navrženo společně řediteli Českého a Slovenského hydrometeorologického ústavu Federálnímu výboru pro životní prostředí. FVŽP souhlasil se zřízením programu a schválil vyhlášení čs. Účasti NKP na 2. světové klimatické konferenci v Ženevě. Představitelem NKP za ČSFR byl jmenován tehdejší ministr životního prostředí ČR prof. Bedřich Moldan, CSc., který se po zřízení programu od 1. 1. 1991 stal jeho předsedou.

Organizace

NKP je v současné době sdružením 12 právnických osob se sídlem v ČR. Jsou to: Astronomický ústav AV ČR, Český hydrometeorologický ústav, Centrum UK pro otázky životního prostředí, Geofyzikální ústav AV ČR, Katedra geografie na PřF MU v Brně, Katedra hydrogeologie a inženýrské geologie na PřF UK, Katedra meteorologie a ochrany prostředí na MFF UK, Nadace SEVEn, Národní lesnický komitét, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Ústav krajinné ekologie fakulty agronomické VŠZ v Brně a Ústav pro hydrodynamiku AV ČR. Řídícím orgánem NKP je Výbor složený ze zástupců všech členů, který se schází nejméně jednou ročně. ČHMÚ plní ve sdružení funkci sekretariátu, který zabezpečuje styk se Světovou meteorologickou organizací a organizuje činnost sdružení podle pokynů jeho výboru. Sdružení je financováno z prostředků svých členů, při plnění úkolů vyplývajících z jejich běžné činnosti a z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR, resp. i dalších orgánů, při řešení systematických úkolů, vyžádaných speciálních studií, popř. Jiných úkolů, vyžadujících vytváření řešitelských týmů ad hoc a při publikaci výsledků svých prací a dalších informací.

Současná činnost NKP

NKP v letech 1993–1995 řešil podle kontraktu s EPA (USA) studii klimatické změny České republiky, která byla zakončena vydáním řady publikací dokumentujících vliv možné klimatické změny na zemědělství, lesy a vodní zdroje v ČR. Studie nyní pokračuje vypracováním akčního plánu opatření, jejíž cílem je snižovat rizika možných důsledků očekávané změny klimatu. Tento úkol je rovněž sponzorován USA. Kromě uvedených výzkumných a studijních činností se NKP snaží soustřeďovat a koordinovat úsilí odborných pracovišť i jednotlivců zaměřené na studium otázek klimatického systému a dokumentovat jeho výsledky. NKP vydal v nakladatelství ČHMÚ do konce roku 1995 18 publikací řady NKP (zahájené v roce 1991). Publikace řeší otázky klimatického systému se zvláštním zaměřením na ČR. Vycházejí v nákladu 500 výtisků a jsou distribuovány podle rozdělovníku schváleného MŽP ČR. Pro mezinárodní výměnu je určeno cca 80 výtisků.

V roce 1996 NKP nabídl členství také České meteorologické a České bioklimatologické společnosti.

Věstník ČMeS 1996/1, duben 1996