You are here

Metodické návody, manuály a příručky

V tomto literárním zdroji přinášíme čtenářům přehled používaných návodů pro pozorovatele meteorologických stanic od počátků meteorologických pozorování do dnešních dnů.

Pro období 20. a 21. století jsou zde uvedeny všechny známé a dostupné návody.

Pro období 19. století a starší jsou informace jen velmi kusé a jistě neúplné.

Mnoho metodických informací, návodů, popisů přístrojů a pozorování je uvedeno v níže citovaných meteorologických ročenkách rakouských, pruských a některých meteorologických spolků.

Informace o návodech pro pozorovatele a obsluhu meteorologických stanic doprovázejí také publikace nebo jejich části o používané přístrojové technice a vybavení

Pokoušíme se také přinést aktuální informace o návodech pro pozorovatele a metodikách měření z Armáda České republiky.

Je zde uveden stručný přehled základní metodiky Světové meteorologické organizace (WMO) v oblasti meteorologických měření a pozorování. Podrobněji jsou informace dostupné např. v literatuře elektronické verze Meteorologického slovníku

Nedílnou součástí meteorologických pozorování s bohatou historií je fenologická staniční síť. Metodiky pozorování jsou zde rovněž uvedené.

Pro zájemce rovněž uvádíme některé dochované návody a kódovací tabulky speciálních meteorologických zpráv (SYNOP, METAR, SPECI, AERO, INTER, CLIMAT, …). Jejich výčet není a nebude úplný. V některých obdobích byl rozvoj těchto zpráv velmi rychlý a návody se měnily v rychlém sledu. V současné době se tyto návody a příručky již zpravidla knižně nevydávají a jsou dostupné v elektronických verzích, v aktuálním znění v informačních systémech institucí, které je používají (např. ČHMÚ).

 

Návody pro pozorovatele a obsluhu meteorologických stanic (Český hydrometeorologický ústav, Hydrometeorologický ústav, Státní meteorologický ústav, Ombrometrická služba)

 

LIPINA, P., ŽIDEK, D., 2014. Návod pro pozorovatele meteorologických stanic ČHMÚ. Metodický předpis ČHMÚ č. 13, 2. vyd. 92 s. Praha: ČHMÚ. ISBN 978-80-87577-33-2

LIPINA, P., ŽIDEK, D., KAIN, I., 2014. Návod pro pozorovatele automatizovaných meteorologických stanic. Metodický předpis ČHMÚ č. 13a, 2. vyd. 96 s. Praha: ČHMÚ. ISBN 978-80-87577-34-9

LIPINA, P., ŽIDEK, D., 2014. Návod pro pozorovatele meteorologických stanic ČHMÚ. Metodický předpis ČHMÚ č. 13b, 2. vyd. 52 s. Praha: ČHMÚ. ISBN 978-80-87577-35-6

LIPINA, P., ŽIDEK, D., 2014. Návod pro pozorovatele meteorologických stanic ČHMÚ. Metodický předpis ČHMÚ č. 13c, 1. vyd. 57 s. Praha: ČHMÚ.

ŽIDEK, D., LIPINA, P., 2003. Metodický předpis č. 13b: Návod pro pozorovatele srážkoměrných stanic ČHMÚ. Ostrava: ČHMÚ. 50 s.

ŽIDEK, D., LIPINA, P., 2003. Metodický předpis č. 13a: Návod pro pozorovatele automatizovaných meteorologických stanic ČHMÚ. Ostrava: ČHMÚ. 64 s.

ŽIDEK, D., LIPINA, P., 2003. Metodický předpis č. 13: Návod pro pozorovatele meteorologických stanic ČHMÚ. Ostrava: ČHMÚ. 92 s.

FIŠÁK, J., 1995. Metodický předpis č. 12: Zřizování a inspekce meteorologických stanic ČHMÚ. 3. přepracované vyd. Praha: ČHMÚ. 48 s. ISBN 80-85813-23-8.

FIŠÁK, J., 1994. Metodický předpis č. 11a: Návod pro pozorovatele srážkoměrných stanic ČHMÚ. 3. přepracované vyd. Praha: ČHMÚ. 62 s. ISBN 80-85813-13-0.

FIŠÁK, J., 1994. Metodický předpis č. 11: Návod pro pozorovatele meteorologických stanic ČHMÚ. 3. přepracované vyd. Praha: ČHMÚ. 115 s. ISBN 80-85813-12-2.

KOCOUREK, F., 1956, 1972. Měřící metody v meteorologii spodních vrstev ovzduší. 2. nezměněné vydání. Praha: HMÚ. 212 s.

SLABÁ, N., 1972. Návod pro pozorovatele srážkoměrných stanic ČSSR. Výběr statí ze Sborníku předpisů, svazek 7. Praha: HMÚ. 104 s.

SLABÁ, N., 1972. Návod pro pozorovatele meteorologických stanic ČSSR. 2. přepracované vyd. Sborník předpisů, svazek 7. Praha: HMÚ. 224 s.

SOBÍŠEK, B., 1970. Zřizování a inspekce meteorologických stanic. 2. přepracované a doplněné vydání. Sborník předpisů, svazek č. 1. Praha: HMÚ. 103 s.

SLABÁ, N., 1969. Návod k revizi výsledků meteorologických pozorování. 1. vyd. Sborník předpisů, svazek 6. Praha: HMÚ. 69 s.

KŘÍŽ, V. a kol., 1968. K problematice navrhování a koordinování hydrometeorologických sítí. 1. vyd. Praha: HMÚ. 89 s.

HRUBEŠ, P., KOCOUREK, F., 1955. Návod pro pozorovatele povětrnostních stanic meteorologické služby ČSR. Praha: HMÚ. 160 s.

KOCOUREK, F., 1954. Meteorologické staniční přístroje. Praha: Naše vojsko. Svazek 46. 96 s.

GREGOR, A., KOCOUREK, F., STIBOR, J., 1938. Směrnice pro přiznání titulu klimatického místa pro horské stanice. In: Zvláštní otisk z Věstníku Československé fysiatrické společnosti v Praze. Ročník XVIII., č. 1-2, 8 s.

KOCOUREK, F., 1931. Návod ku samopisným přístrojům meteorologických stanic I. řádu. Příručka IV. Praha. SÚM. 35 s.

GREGOR, A., 1927. Stručný návod k povětrnostním pozorováním v síti Státního ústavu meteorologického. 1. vyd. Praha: Státní meteorologický ústav. 37 s.  

GREGOR, A., 1925. Organisace meteorologických stanic v síti státního ústavu meteorologického československé republiky. In: Zvláštní otisk Hvězdářské ročenky 1925. Praha. 11 s.

GREGOR, A., 1920. Návod k meteorologickým pozorováním. I. Část všeobecná. Praha: Státní ústav meteorologický. 34 s.  

Návod pro sněhoměrná pozorování, 1921. Praha: Čs. státní ústav hydrologický. Sbírka příruček, č. 4. 9 s.

Návod pro pozorování teploty vzduchu, 1921. Praha: Čs. státní ústav hydrologický. Sbírka příruček, č. 3. 5 s.

Předpisy pro pozorování sněhové pokrývky a nejdůležitějších průvodních jevů z roku 1905.

Předpisy pro provádění ombrometrických pozorování a návod pro pozorování teploty vzduchu z roku 1895, česky vydán v roce 1911. Praha: Hydrografická služba v Rakousku. 28 s.

Instrukce pro provádění ombrometrické služby z roku 1895.

Návod ku pozorování teploty vzduchu, směru a síly větru, jakož i atmosférických srážek. Nedatováno. 6 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k metodikám meteorologických pozorování od dávné historie až po dnešní dobu je možné nalézt např. v níže uvedené literatuře:

LIPINA, P., 2014. Historie a současnost návodů a metodik pro pozorovatele meteorologických stanic. Meteorologické Zprávy, roč. 67, č. 4, s. 112–119. ISSN 0026–1173.

SOBÍŠEK, B. a kol., 1993. Meteorologický slovník. 1 vyd. Praha. MŽP ČR. 594 s. ISBN 80-85368-45-5

KRŠKA, K., ŠAMAJ, F., 2001. Dějiny meteorologie v českých zemích a na Slovensku. Praha: Nakladatelství Karolinum, 1. vydání, 568 stran, ISBN 80-7184-951-0

KRŠKA, K., VLASÁK, V., 2008. Historie a současnost hydrometeorologické služby na jižní Moravě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Český hydrometeorologický ústav. 256 s. ISBN 978-80-86690-52-0.

LIPINA, P., ŘEPKA, M., 2010. Digitalizace klimatologických dat ze stanic na severní Moravě a ve Slezsku. In: Práce a studie, sešit 34, Praha: ČHMÚ. 132 s. ISBN 978-80-86690-85-5. ISSN 1210-7557.

SCHNEIDER, R., 1928. Státní ústav meteorologický v prvém desetiletí republiky 1918-1928. Publikace řady C. Svazek I. Praha: SÚM. 91 s.

SEYDL, O., 1954. Mannheimská společnost meteorologická (1780–1799). Meteorologické Zprávy, roč. 7, č. 1, s. 4–11. 

Jahrbücher der K. k. Central - Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus Wien. Jahrgang 1848–1903. Wien.

Jahrbücher der K. k. Central - Anstalt für Meteorologie und Geodynamik. Jahrgang 1904–1920. Wien.

Ergebnisse der Meteorologische Beobachtungen im Jahre. Königlich Preussichen Meteorologischen Institut, Berlin (1885–1890).

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung im Jahre. Königlich Preussichen Meteorologischen Institut, Berlin (1891–1924).

Meteorologische Beobachtungen aus Mähren und Schlesien. K. K. Hydrographische Landesabteilung in Brünn (1879–1880).

Bericht der meteorologischen Commission des naturforschenden Vereines in Brünn über die Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen. K. K. Hydrographische Landesabteilung in Brünn (1892–1911).

 

Návody pro pozorovatele fenologických stanic

 

NÁVOD PRO ČINNOST FENOLOGICKÝCH STANIC

Lesní rostliny

Metodický předpis č. 10

VALTER, J., REITSCHLÄGER, J. D.

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2009, 2. vydání

 

NÁVOD PRO ČINNOST FENOLOGICKÝCH STANIC

Ovocné plodiny

Metodický předpis č. 3

VALTER, J., REITSCHLÄGER, J. D.

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2009, 2. vydání

 

NÁVOD PRO ČINNOST FENOLOGICKÝCH STANIC

Polní plodiny

Metodický předpis č. 2

VALTER, J., REITSCHLÄGER, J. D.

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2009, 2. vydání

 

Fenologický atlas

Luboš Coufal, Vladimír Houška, J. David Reitschläger, Jaroslav Valter, Tomáš Vráblík

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2004, 1. vydání, 264 stran.

ISBN 80-86690-21-0

 

 

 

NÁVOD PRO ČINNOST FENOLOGICKÝCH STANIC

Lesní rostliny

Metodický předpis č. 10

VALTER, J.

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1988, 1. vydání

 

NÁVOD PRO ČINNOST FENOLOGICKÝCH STANIC

Ovocné plodiny

Metodický předpis č. 3

VALTER, J.

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1982, 1. vydání

 

NÁVOD PRO ČINNOST FENOLOGICKÝCH STANIC

Polní plodiny

Metodický předpis č. 2

VALTER, J.

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1982, 1. vydání

 

PŘÍRUČKA PRO FENOLOGICKÉ POZOROVATELE

L. Pifflová, J. Brablec, V. Lenner, M. Minář

Hydrometeorologický ústav Praha, 1956, 152 stran

 

 

 

 

 

Návody pro pozorovatele a obsluhu meteorologických stanic (Armáda České republiky):

KŮRKA, P. – BARTOŠ. M. – ZÁLUSKÝ, M. – JANÁČ, K., 2012. Hydrometeorologická měření a pozorování. Přístroje a zařízení Hydrometeorologické služby AČR. Vyškov: AČR. 143 s.

Meteorologická měření a pozorování. Kniha 2. Metodika měření. Ministerstvo obrany. (evid. zn. Let-10-8), 1996. 130 s.

 

Další informace je možné získat v publikaci:

HYDROMETEOROLOGICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V OBDOBÍ 1918–2009

Miroslav Flajšman, Josef Štekl

Ministerstvo obrany České republiky, Praha, 2009, 1. vydání, 375 stran

ISBN 978-80-7278-517-9

 

Manuály WMO:

Manual on the GOS, WMO No. 544, Vol I 2010, Vol II 2011, Guide to the GOS, WMO No. 488, 2012, Guide to the GOS, WMO No. 488, 2012, Guide to Meteorological Instruments and Observations, WMO No. 8, 2012 [online], [cit. 2013–09–23].  Dostupné na http://www.wmo.int/pages/prog/www/manuals.html.

Manual on Codes WMO No. 306, 2012, [online], [cit. 2013–09–23].  Dostupné na

http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes.html.

 

Návody a kódovací tabulky pro speciální meteorologické zprávy

SYNOP a BOUŘE

Kódovací příručka

Eva Červená

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2003, 124 stran

 

Oracle DiscovererTM Release 3.1

Uživatelská příručka

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2001, 2. vydání, 156 stran

 

SQL – Structured Query Language

Úvodní školení pro administrátory aplikace CLIDATA

Radim Tolasz

Český hydrometeorologický ústav, Ostrava, 2000, 1. vydání, 28 stran

 

Oracle DiscovererTM Release 3.1

Uživatelská příručka

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1999, 1. vydání, 156 stran

 

METOBSERVER

Uživatelská příručka

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1991, 5. vydání, 39 stran

 

3. zpráva INTER

Metodický předpis č. 5

Bronislav Gajar, Vladimír Kovář, Jiří Krejsa, Václav rezek, Natálie Slabá

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1989, 1. vydání, 150 stran

 

Stanovení radioaktivity atmosférického spadu

Metodický předpis č. 8

Jaroslav Šantroch

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1986, 1. vydání, 20 stran

 

Návod pro kreslení dat na synoptické mapy a jiné podklady

Metodický předpis č. 6

Eva Urbanová, Miroslav Ondráš, Jana Dostálová, Ivan Kott

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1985, 47 stran

 

KÓDOVACÍ PŘÍRUČKA

Sborník předpisů, svazek 12

Hydrometeorologický ústav Praha, 1978, 192 stran

 

NÁVOD K SESTAVOVÁNÍ METEOROLOGICKÝCH ZPRÁV INTER

Sborník předpisů, svazek 3

Hydrometeorologický ústav Praha, 1963 a 1975, 2. přepracované vydání, 48 stran

 

Návod k sestavování povětrnostních zpráv SYNOP, METAR, SPECI, AERO, dodatek INTER, CLIMAT

Sborník předpisů, svazek 11

A. Chalupský, J. Krejsa, D. Rodovský, N. Slabá

Hydrometeorologický ústav Praha, 1973, 192 stran

 

Návod k sestavování meteorologických depeší INTER

Sborník předpisů, svazek č. 3

B. Chalupa

Hydrometeorologický ústav Praha, 1963, 1. vydání, 33 stran

 

Budeme rádi za jakékoliv doplnění informací, nebo upozornění na případné chyby a nepřesnosti. Jsme si vědomi, že zde uvedené informace nejsou zcela vyčerpávající, ale jistě mohou čtenářům přinést řadu zajímavých informací k této problematice.

V příloze uvádíme přehled návodů pro pozorovatele meteorologických stanic publikovaný v časopise Meteorologické Zprávy, 2014/4, ročník 67, str. 112–119