You are here

Seč 2. – 4. října 2001

Meteorologické jevy mezoměřítka

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2001

Česká meteorologická společnost ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Katedrou meteorologie a ochrany prostředí MFF UK a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR uspořádala ve dnech 2. až 4. října 2001 další z tradičních seminářů tentokrát na téma „Meteorologické jevy mezoměřítka“. Seminář se konal v JUNIOR Centru, a.s. u přehrady Seč v Železných horách a zúčastnilo se ho 69 domácích a 10 zahraničních hostů (9 Slovensko, 1 USA).

Seminář zahájil Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., předseda ČMeS, a účastníky semináře uvítal ve svém příspěvku ředitel ČHMÚ Ing. Ivan Obrusník, DrSc. Následoval úvodní referát a s názvem „Měřítka prostorových jevů“ doc. Ing. Ivana M. Havla, Ph.D. Z Centra teoretických studií, FLU AV ČR a UK. I když toto pojednání nelze zařadit do běžné meteorologické tematiky, poskytlo posluchačům obecnější filozofický pohled na chápání dějů v časoprostoru. Meteorologické prezentace byly rozděleny do čtyř půldenních bloků, přičemž ve středu 3. 10. v odpoledním bloku zazněly i zajímavé příspěvky, které přednesl Dr. Michael Fortune (International Technology Transfer, NWS, USA), který byl v té době hostem ČHMÚ a který uvedl i prezentaci svých dvou kolegů.

Dále uvádíme seznam meteorologických příspěvků v pořadí, v jakém odezněly na semináři:

 • Skřivánková, P. (ČHMÚ): Aeroklimatické charakteristiky ze stanice Praha-Libuš
 • Štekl, J. – Jež, J. – Sokol, Z. (ÚFA AV ČR): Subsynoptické procesy ovlivňující větrné poměry v jižních Čechách
 • Hostýnek, J. (ČHMÚ): Využití modelu WAsP pro stanovení větrných poměrů lokality
 • Sulan, J. (ČHMÚ): Mezoměřítkové jevy v silniční meteorologii
 • Smolen, F. (GFÚ SAV): Emisivita hraničnej vrstvy atmosféry vo vysokohorských polohách
 • Kaňák, J. (SHMÚ Bratislava): Aktuálne možnostidištančných technológií na Slovensku pre nowcasting a ich perspektívy do budúcnosti
 • Kráčmar, J. (ČHMÚ): Meteorologická radiolokační síť CZRAD –s tav 2001
 • Novák, P. (ČHMÚ): Konvektivní jevy na produktech objemového zpracování radarových dat
 • Sokol, Z. – Řezáčová, D. (ÚFA AV ČR): Spojení radarových a přízemních měření srážek regresními modely
 • Kakos, V. (ÚFA AV ČR): Extrémní srážkové intenzity na území ČR z pohledu synoptické meteorologie
 • Brožková, R. (ČHMÚ): Blending: první krok v algoritmu multi-inkrementální analýzy na omezené oblasti
 • Kitzmiller, D. H., prezentoval Fortune, M. (NWS USA): Detection and nowcasting  of severe weather in the U. S. National Weather Service
 • Breidenbach, J., prezentoval Fortune, M. (NWS USA): River-Forecast-Centre Multisensor Precipitation Estimator
 • Fortune, M. (NWS USA): Satelite-based Precipitation Estimation
 • Šálek, M. (ČHMÚ): Quantitative precipitation estimatos by means of combination of gage measurement and radar estimations – experience from test implementation
 • Metelka, L. (ČHMÚ): Possibility of Correction of Radar-based Precipitation Estimates with the Help of Neural Networks – Case Study: Flash Flood in North-East Bohemia, July 22-23, 1998
 • Simon, A. – Handžák, S. (SHMÚ): Downburst in Slovakia
 • Šálek, M. (ČHMÚ): Tornado outbreak in Moravia on July, 21 2001
 • Řezáčová, D. – Sokol, Z. (ÚFA AV ČR): Využití LM modelu pro případové studie silné konvekce
 • Sulan, J. (ČHMÚ): Konvektivní jevy léta 2001 a podklady pro jejich předpověď
 • Sokol, A. (SHMÚ Bratislava): Pravdepodobný výskyt tornáda v Budatínskej Lehote dňa 19. marca 2001
 • Sandev, M. (ČHMÚ): Porovnání posledních 12 zim s obdobím 1961–90 pro Českou republiku
 • Štekl, J. – Kakos, V. – Jež, J. (ÚFA AV ČR): Synoptické příčiny maximálních denních úhrnů srážek na území Čech a Moravy v období 1879–2000

Na semináři zaznělo celkem 23 příspěvků. Seminář byl pro zájemce doplněn exkurzi na automatickou „interovou“ stanici ČHMÚ nově instalovanou nedaleko od místa konání semináře v objektu požární ochrany.

Dobře uspořádaná přednášková místnost a kvalitní technické zázemí umožnily přednášejícím a posluchačům využít všechny výhody moderní prezentační techniky. Odezněly obsahově velmi zajímavé a technicky dobře připravené příspěvky.

Celkově lze říci, že letošní seminář měl výbornou informační hodnotu a také po organizační stránce jsme se setkali jenom s dobrým hodnocením. Poděkování jistě náleží pracovníkům hradecké pobočky ČHMÚ, kteří seminář v Seči po organizační stránce zajistili.

Daniela Řezáčová – Helena Vondráčková, MZ 2001/6, ročník 54, str. 191–192