You are here

Meteorologické služby a organizace v zahraničí

World Meteorological Organization (WMO)

https://www.wmo.int/pages/index_en.html

Světová meteorologická organizace (WMO), založena v roce 1950, se stala specializovanou agenturou Organizace spojených národů pro meteorologii (počasí a klima), operativní hydrologii a související geofyzikální vědy. WMO má 191 členských států a území (k 1. lednu 2013). Vznikla z Mezinárodní meteorologická organizace (IMO), která byla založena v roce 1873.

Od svého založení, WMO hraje jedinečnou a významnou roli v přispívání k bezpečnosti a blaha lidstva. Pod WMO vedením a v rámci programů WMO, Národní meteorologické a hydrologické služby významně přispívají k ochraně života a majetku před přírodními katastrofami, k ochraně životního prostředí a k posílení hospodářského a sociálního blahobytu ve všech oblastech společnosti jako je bezpečnost potravin, vodních zdrojů a dopravy.

WMO podporuje spolupráci při vytváření a provozování meteorologických, klimatologických, hydrologických a geofyzikálních pozorování, vytváří metodiky pozorování a měření, stejně jako výměnu, zpracování a standardizaci souvisejících dat. Pomáhá meteorologickým službám v rozvojových zemích, podporuje a organizuje vědu a výzkumu.

WMO hraje vedoucí roli v mezinárodním úsilí v monitorování a ochraně životního prostředí prostřednictvím svých programů. Ve spolupráci s dalšími agenturami OSN a národními meteorologickými a hydrologickými službami podporuje implementaci řady úmluv v oblasti životního prostředí.

29. 11. 2015 (pl)


 

Members of WMO with date of ratification/accession (Národní meteorologické služby - členové WMO s datem ratifikace přistoupení)

https://www.wmo.int/pages/members/membership/index_en.php

Členové WMO s datem ratifikace přistoupení, řazeno abecedně. V současné době má WMO 185 členských států a 6 území. V databázi profilu jsou kontaktní údaje každé národní meteorologické služby a linkem na web služby.

8. 12. 2015 (pl)


 

European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)

http://www.eumetsat.int/website/home/index.html

Evropská organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT).

EUMETSAT je mezivládní organizace a vznikla v roce 1986. jejím cílem je poskytovat informace o počasí prostřednictvím satelitních dat. Poskytuje informace týkající se klimatu, obrázky a produkty, 24 hodin denně, 365 dní v roce, národním meteorologickým službám členských a spolupracujících států v Evropě, a ostatní uživatelům po celém světě. Provozuje systém meteorologických družic, kterými pozorují atmosféru, oceán a pozemní plochy.

Služby poskytované organizací EUMETSAT přispívají k posílení a zajištění každodenního života evropských občanů. Družicová data pomáhají meteorologům při identifikaci a sledování vývoje potenciálně nebezpečných povětrnostních situací a při vydávání včasných předpovědí a varování.

29. 11. 2015 (pl)


 

Evropské centrum pro střednědobou předpověď - ECMWF

http://www.ecmwf.int/

Evropské středisko pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) je nezávislá mezivládní organizace podporovaná 34 státy.

ECMWF je výzkumná instituce a nepřetržitá (24/7) provozní služba, vytvářející a šířící numerické předpovědi počasí pro její členské státy. Tato data jsou plně k dispozici národním meteorologickým službám členských států. Centrum také nabízí katalog prognózních dat pro komerční zákazníky. Superpočítač (a související archiv dat) v ECMWF je jedním z největších svého druhu v Evropě a členské státy mohou využít 25% kapacity pro své vlastní účely. Organizace byla založena v roce 1975 a nyní zaměstnává kolem 280 pracovníků z více než 30 zemí. ECMWF je založen ve městě Reading, UK.

29. 11. 2015 (pl)


 

EUMETNET

http://www.eumetnet.eu/

EUMETNET slouží meteorologickým službám, aby spolupracovaly, sdílely nápady a osvědčené postupy a sdílely náklady na velké investice do infrastruktury. Další výhodou spolupracujících přes EUMETNET je, že poskytuje kolektivní "hlas" pro své členy při komunikaci s EU nebo jejími různými agenturami a institucemi.

EUMETNET je seskupení 31 evropských národních meteorologických služeb, který poskytuje rámec pro organizování společných programů mezi jejími členy v různých oblastech základních meteorologických činností. Tyto aktivity zahrnují pozorovací systémy, zpracování dat, základní prognózní produkty, výzkum, vývoj a vzdělávání.

29. 11. 2015 (pl)


 

Evropské sdružení pro komerční aktivity v meteorologii

http://www.ecomet.eu/

ECOMET je ekonomické zájmové sdružení podle belgického práva se sídlem v Bruselu. ECOMET byl vytvořen v prosinci 1995. ECOMET, a jeho 25 členů v celé Evropě, se snaží o co nejširší dostupnost základních meteorologických údajů. Katalog ECOMET poskytuje úplné informace o dostupných údajích a službách, jejich cenových a licenčních podmínek. Stále větší množství dat, je dokonce k dispozici zdarma!

Generální ředitel ECOMET udržuje vztahy s Světovou meteorologickou organizaci (WMO), seskupení evropských meteorologických služeb (EUMETNET), Evropským střediskem pro střednědobé předpovědi (ECMWF) a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) pro datovou politiku. Ředitel je také zodpovědný za zastupování zájmů členů v klíčových odděleních Evropské komise.

29. 11. 2015 (pl)


 

Výstrahy na extrémní počasí v Evropě

http://www.meteoalarm.eu/

Poskytuje nejdůležitější informace potřebné pro prevenci před následky extrémních projevů počasí očekávaných v rámci Evropy. Varuje před možným výskytem nebezpečných jevů jako jsou vydatné deště s rizikem povodní, intenzivní bouře, vítr o síle vichřice, vlny horka, lesní požáry, mlhy, sněžení nebo extrémní ochlazení se sněhovými vánicemi, laviny či silná vlnobití v pobřežních oblastech.

Jedním pohledem lze zjistit, kde v Evropě se počasí může stát nebezpečným. Barvy použité v prezentovaných mapách označují stupeň nebezpečí a jeho možné následky. Na mapě Evropy je každá země zapojená do projektu označena barvou odpovídající nejvyššímu stupni nebezpečí podle aktuálně platné výstrahy. Kliknutím na mapku státu se přenesete na výstražné informace v národním a regionálním měřítku.

Internetová stránka, která shromažďuje všechny důležité informace o nebezpečných projevech počasí pocházející z oficiálních zdrojů národních meteorologických služeb mnoha evropských zemí. Informace jsou prezentovány průběžně s cílem zajistit co nejsrozumitelnější podání napříč celou Evropou.

Je vyvinut pro organizaci EUMETNET sdružující evropské meteorologické služby. Tato iniciativa je silně podporována Světovou meteorologickou organizací (World Meteorological Organization, WMO).

29. 11. 2015 (pl)


 

Evropské středisko pro ovzduší a klimatickou změnu - ETC/ACC

http://www.eea.europa.eu/

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) je agenturou Evropské unie. Jejím úkolem je zajistit řádné a nezávislé informace o životním prostředí. Je hlavním zdrojem informací pro ty, kteří se podílejí na vývoji, tvorbě a hodnocení politiky životního prostředí, a také pro širokou veřejnost. V současné době má 33 členských zemí. Středisko bylo založeno Evropskou unií v roce 1990. V roce 1993 bylo přijato rozhodnutí umístit EEA v Kodani.

29. 11. 2015 (pl)


 

International Strategy for Disaster Esduction (UNISDR)

http://www.unisdr.org/

Úřad pro snižování rizika katastrof. Mandát UNISDR byl definován řadou rezolucí Valného shromáždění OSN, z nichž nejvýznamnější je "sloužit jako kontaktní místo v systému Spojených národů pro koordinaci snižování rizika katastrof a zajistit součinnost mezi činnostmi snižování katastrof Organizace spojených národů systémy a regionálních organizací a aktivit v sociálně-ekonomických a humanitárních oblastech ".

29. 11. 2015 (pl)


 

Národní meteorologická služba USA (NWS)

http://www.weather.gov/

Národní meteorologická služba USA je součástí Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA). Poskytuje meteorologické údaje, údaje o vodě a klimatu, předpovědi a varování pro ochranu života a majetku.

Sídlo Národní meteorologické služby se nachází ve městě Silver Spring, Maryland, s oblastní ředitelství se nachází v Kansas City, Missouri; Bohemia, New York; Fort Worth, Texas; Salt Lake City, Utah; Anchorage, Aljaška, a Honolulu, Havaj.  Má 5000 zaměstnanců, 122 oddělení pro předpověď počasí, 13 říčních prognózních center, 9 národních center, a dalších podpůrných úřadů po celé zemi. NWS poskytuje infrastrukturu pro shromažďování a zpracování dat po celém světě.

29. 11. 2015 (pl)


 

NOAA's National Centers for Environmental Information (NCEI)

https://www.ncdc.noaa.gov/

NCEI je zodpovědný za hosting a poskytování přístupu k jednomu z nejvýznamnějších archivů na Zemi, komplexní oceánské, atmosférické a geofyzikální data. Z hlubin oceánu na povrch Slunce až milionů let starých záznamů ze sedimentů, satelitních snímků v reálném čase, s další.

29. 11. 2015 (pl)


 

National Weather Service (NOAA). Climate Prediction Center (CPC)

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/index.php

V Climate Prediction Center (CPC) jsou dostupné produkty předpovědi variability klimatu, monitorování klimatu v reálném čase, datové základny, a posouzení původu velkých klimatických anomálií. Produkty pokrývají časová měřítka od jednoho týdne až roční období.

Tyto klimatické služby jsou k dispozici pro uživatele ve vládním, veřejném i soukromém sektoru, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Aplikace slouží k zmírňování následků přírodních katastrof související s počasím a využívají se pro sociální a ekonomické blaho v zemědělství, energetice, dopravě, vodních zdrojích a zdraví.

V roce 1970 byly různé federální organizace zabývající se počasím a klimatem byly konsolidovány do Národní meteorologické služby (NWS) a umístěny do nové agentury s názvem Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA). V roce 1980 Národní meteorologická služba založila Climate Prediction Center (CPC), známou v té době jako Climate Analysis Center (CAC). CPC je známá pro své předpovědi v oblasti klimatu zejména pro jevy El Niño a La Niña v tropickém Pacifiku.

29. 11. 2015 (pl)


 

Deutsches Klimarechenzentrum GmbH (DKRZ)

http://www.dkrz.de/

DKRZ, německý Climate Computing Center, poskytuje nástroje a přidružené služby, které jsou vyžadovány pro výzkum procesů v klimatickém systému země Jako národní poskytovatele služeb, DKRZ provozuje superpočítačové centrum umožňující simulaci klimatu a poskytuje vědeckým uživatelům technickou infrastrukturu potřebnou pro zpracování, analýzu a uchování dat o klimatu. To také obsahuje podporu pro související aplikační software, poradenství a podporu v otázkách zpracování dat. A konečně, DKRZ se také podílí na národních i mezinárodních společných projektů s cílem zlepšení infrastruktury pro modelování klimatu. DKRZ tak představuje výzkumnou infrastrukturu pro modelové simulace založených na globální změny klimatu a jejích regionálních vlivů.

29. 11. 2015 (pl)


 

Freie Universität Berlin. Department of Earth Sciences. Institute of Meteorology

http://www.geo.fu-berlin.de/en/met/ag/index.html

Svobodná univerzita Berlín. Katedra věd o Zemi. Ústav meteorologie. Univerzita byla založena v roce 1948. V současnosti (2007) má univerzita celkem 12 fakult, 3 vysokoškolské instituty a studuje na ní přibližně 35 000 studentů.

29. 11. 2015 (pl)


 

International Commission on the History of Meteorology (ICHM)

http://meteohistory.org/

International Commission on the History of Meteorology (Mezinárodní komise pro dějiny meteorologie). Společnost byla založena v roce 2001 v Mexico City, ICHM nyní má více než 300 členů ze 49 zemí. Komise zveřejňuje v recenzovaných časopisech historii meteorologie a pravidelně pořádá mezinárodní konference. Členství je zdarma a otevřená pro každého, kdo se na zájem o historii meteorologie a počasí.

ICHM je primárně webovou organizací, komunikace probíhá prostřednictvím e-mailu a webové prezentace. Cílem ICHM je podporovat vědecké studium dějin meteorologie, klimatologie a příbuzných věd, včetně jejich sociálních a kulturních aspektů. Usnadnit mezinárodní spolupráci, komunikaci a přátelství mezi historiky a vědci; pořádat sympozia, sponzorovat nebo co-sponzorovat jiná setkání podobného charakteru, podporovat identifikaci, sběr, uchování a přístup k historickým materiálům, podporovat sestavování mezinárodní historické bibliografie.

29. 11. 2015 (pl)


 

Pacific Marine Environmental Laboratory

http://pmel.noaa.gov/

NOAA Pacific Marine Environmental Laboratory (PMEL) je federální laboratoř, která provádí průkopnický výzkum. Rozšíření našich znalostí o světovém oceánu a jeho interakce se Zemí, atmosféry, ekosystémy, a klimatu. Posláním je sledovat, analyzovat a předpovídat oceánské a atmosférické jevy, vývoj a zavádění inovativních technologií, identifikovat a pochopit problémy související s oceány zásadního důsledku

29. 11. 2015 (pl)


Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

http://www.ipcc.ch/index.htm

IPCC (Mezivládní panel pro klimatickou změnu) je hlavním mezinárodním sdružením pro odhad klimatické změny. IPCC byl založen organizacemi UNEP a WMO v roce 1988, aby poskytoval čistě vědecký pohled na aktuální stav vědomostí o klimatické změně a jejích dopadech na životní prostředí a socio-ekonomické aspekty. V letech 2013 a 2014 byla vydána již 5. hodnotící zpráva (The Fifth Assessment Report (AR5)).

5. 2. 2016 (sk)