You are here

Meteorologické a jiné společnosti a výbory

Česká meteorologická společnost (ČMeS)

http://www.cmes.cz

Česká meteorologická společnost (ČMeS) je organizací působící v zájmu rozvoje české vědy, především meteorologie a příbuzných oborů, v souladu s potřebami a tradicemi české meteorologie. Pokračuje v činnosti Československé meteorologické společnosti, která byla utvořena v roce 1958. Česká meteorologická společnost je členem Rady vědeckých společností.

Zajišťuje popularizaci meteorologie, spolupráci meteorologických institucí s „amatérskou“ meteorologií, pořádá každoroční meteorologický seminář, pobočky meteorologické společnosti pořádají řadu odborných a popularizačních přednášek v Praze a regionech, vydává Věstník ČMeS, organizovala tvorbu elektronické verze Meteorologického slovníku.

22. 11. 2015 (pl)


 

Česká bioklimatologická společnost (ČBkS)

http://www.cbks.cz/

Česká bioklimatologická společnost je dobrovolná oborová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru bioklimatologie, sdružených ke společné činnosti s účelem podílet se na rozvoji a zvyšování úrovně oboru bioklimatologie v ČR a na koncepční a prognostické činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti ve společenské praxi. Pokračuje v činnosti Československé bioklimatologické činnosti v České republice.

22. 11. 2015 (pl)


 

Česká geografická společnost

http://geography.cz/

Česká geografická společnost je občanským sdružením vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků v geografii a příbuzných oborech, které usiluje o další rozvoj a zvyšování úrovně geografie jako vědního oboru, o rozvoj geografického vzdělávání na základních a středních školách, jakož i na propagaci geografie a výsledků geografického poznání směrem k široké veřejnosti.

Česká geografická společnost navazuje na dlouhou tradici zeměpisných a geografických společností od roku 1894, takže je jednou z nejstarších vědeckých společností v Česku.

Současné aktivity společnosti se zaměřují do několika prioritních oblastí: Vydávání odborných časopisů Geografie a Informace České geografické společnosti a monografické ediční řady Geographica, Podíl na organizaci Zeměpisné olympiády – soutěže pro talentované zájemce o geografii z řad žáků a studentů, Pořádání konferencí, seminářů a dalších odborných setkání

22. 11. 2015 (pl)


 

Česká astronomická společnost (ČAS)

http://www.astro.cz/

Česká astronomická společnost (užívá zkratku ČAS) je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. Pokrývá především ty oblasti, kde i amatérští astronomové mohou svou činností přispět k rozvoji astronomie.

Hlavní náplní společnosti je podpora práce jejích členů. Pořádá pro ně astronomické přednášky, organizuje exkurze a jiné společné akce. Její pobočky spolupracují s místními hvězdárnami. Česká astronomická společnost vydává také časopis Kosmické rozhledy, některé sekce vydávají své vlastní věstníky. Pořádá také průběžnou fotografickou soutěž Česká astrofotografie měsíce.

Byla založena 8. prosince 1917 a v současnosti má asi 550 členů.

8. 12. 2015 (pl)


 

Národní klimatický program (NKP)

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/nkp/nkp.html

NKP je v současné době sdružením 16 právnických osob se sídlem v ČR. Jsou to: Astronomický ústav AVČR, Centrum UK pro otázky životního prostředí, Česká bioklimatická společnost, Česká meteorologická společnost, Český hydrometeorologický ústav, Geofyzikální ústav AVČR, Katedra fyzické geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, Katedra geografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně, Katedra hydrogeologie a inženýrské geologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, Katedra meteorologie a ochrany prostředí na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, Nadace SEVEn, Národní lesnický komitét, Ústav ekologie krajiny AV ČR, Ústav fyziky atmosféry AVČR, Ústav krajinné ekologie fakulty agronomické Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně, a Ústav pro hydrodynamiku AVČR.
Sdružení si klade za úkol vytvářet odborné a organizační podmínky pro operativní spolupráci odborníků zabývajících se v členských organizacích plněním úkolů z oblasti klimatického systému.

29. 11. 2015 (pl)


 

Český národní výbor pro omezování následků katastrof

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/katastrofy/O_nas.html

ČNV ONK je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením občanů a právnických osob, v němž se od r. 2001 sdružují odborníci a zájemci o možnosti omezování následků přírodních i průmyslových katastrof, zlepšení systému varování a prevenci těchto mimořádných událostí. Členy Výboru se stali zástupci ČHMÚ, Hasičského záchranného sboru ČR, Úřadu vlády, ministerstev životního prostředí, zemědělství, vnitra, zahraničí a místního rozvoje, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Červeného kříže, výzkumných ústavů, vysokých škol, České asociace pojišťoven i zástupci soukromého sektoru. Pro velký zájem o prevenci katastrof v moravskoslezském regionu funguje od roku 1999 regionální výbor.  

8. 12. 2015 (pl)


 

Český národní výbor pro hydrologii

http://cnvh.cz/

Český národní výbor pro hydrologii koordinuje činnost hydrologických, vodohospodářských a jiných pracovišť, podílejících se na realizaci IHP v České republice, udržuje styk s Mezivládní radou IHP a se Sekretariátem UNESCO, jakož i s národními výbory pro hydrologii v jiných státech v souladu s politikou ČK UNESCO, vyjadřuje se k dokumentům IHP UNESCO, navrhuje české zástupce do orgánů IHP a jmenuje národní korespondenty, koordinuje na národní úrovni aktivity v rámci IHP UNESCO s programy WMO, které se zabývají problematikou vody, zabezpečuje účast v programu IAHS a jmenuje české národní korespondenty této nevládní agencie, zajišťuje důstojnou reprezentaci české hydrologie na mezinárodním fóru, vystupuje jako poradní orgán zainteresovaných rezortů vlády ČR v otázkách hydrologie, sleduje vzdělávání nových odborníků v oboru hydrologie a podává návrhy na jeho zlepšování, pravidelně informuje o své činnosti ČK UNESCO a MŽP, informuje českou odbornou veřejnost, zejména pracoviště, podílející se na IHP UNESCO, o aktivitách ČNVH a zprostředkovává informace o důležitých akcích doma a v zahraničí.

29. 11. 2015 (pl)


 

Národní inventarizační systém skleníkových plynů a problematika změny klimatu

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/nis/nis_uv_cz.html

Podle článku 5 Kjótského protokolu měla každá smluvní strana nejpozději do konce roku 2006 povinnost vybudovat plně funkční národní inventarizační systém (National Inventory System, NIS), který musí být v souladu s pravidly, která byla přijata na Sedmé konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy (usnesení 20/CP.7). Členské země EU jsou navíc vázány rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č.280/2004/ES vybudovat NIS o rok dříve, takže v ČR byla implementace provedena již koncem roku 2005.

K hlavním funkcím NIS patří zejména vybudování a funkční zprovoznění institucionálního, legislativního a procedurálního uspořádání potřebného k plnění všech nezbytných činností spojených s inventarizací skleníkových plynů. Zodpovědnost za správné fungování NISu nese v ČR Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které pověřilo Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) jako organizaci zodpovědnou za koordinaci přípravy inventarizace a požadovaných datových i textových výstupů.

29. 11. 2015 (pl)