You are here

Meteorologické instituce a organizace v ČR

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

www.chmi.cz, http://portal.chmi.cz/

Základním účelem příspěvkové organizace ČHMÚ je vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu. Předmětem činnosti ČHMÚ v uvedených oborech je racionálně, věcně a ekonomicky integrovat výkon státní služby; zřizovat a provozovat měřicí stanice a sítě s využíváním telekomunikačních sítí (státní pozorovací sítě pro sledování kvalitativního a kvantitativního stavu atmosféry a hydrosféry a příčin vedoucích k jejich znečišťování nebo poškozování); odborně zpracovávat výsledky pozorování, měření a monitorování; vytvářet a spravovat databáze; poskytovat předpovědi a výstrahy; provádět a koordinovat vědeckou a výzkumnou činnost.

22. 11. 2015 (pl)


 

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. (UFA)

http://www.ufa.cas.cz/

Ústav byl založen 1. ledna 1964. Výzkumná aktivita v současnosti pokrývá celou atmosféru Země – od přízemní vrstvy až po meziplanetární prostor. Ústav se člení na pět vědeckých oddělení a jednu pracovní skupinu: meteorologie, klimatologie, aeronomie, horní atmosféry, kosmické fyziky a skupina numerických simulací heliosférického plazmatu. Ústav má pět observatoří: meteorologické observatoře Milešovka, Kopisty, Dlouhá Louka, observatoř a telemetrická stanice Panská Ves a Ionosférická observatoř Průhonice. Ústav koordinuje a pořádá různá mezinárodní vědecká setkání a sympozia. Dále spolupracuje s mnoha domácími a zahraničními ústavy, univerzitami a agenturami, podílí se na výuce specialistů z rozvojových zemí a poskytuje data do světových datových sítí. Pracovníci ústavu zastávají významné funkce v mezinárodních vědeckých organizacích.

22. 11. 2015 (pl)


 

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe)

http://www.czechglobe.cz

Centrum CzechGlobe vzniklo v Brně v lednu 2011. Svou činností navazuje na téměř dvacetiletou tradici základního výzkumu problematiky globální změny, uhlíkového cyklu a ekofyziologie produkčních procesů rostlin, která se realizovala na Ústavu systémové biologie a ekologie v rámci Rámcových programů Evropské unie již od počátku 90. let. Novou významnou aktivitou Centra CzechGlobe je projekt Operačního programu Věda a výzkum pro inovace nazvaný CzechGlobe – Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu, jehož cílem je vybudování výzkumné infrastruktury, která umožní komplexní výzkum problematiky globální změny. Tato výzkumná infrastruktura je financována především z prostředků Evropské unie. Na řešení výzkumných programů se podílejí vědecké týmy, spolupracující se špičkovými odborníky z vědeckých a vzdělávacích institucí z nejrůznějších koutů světa.

22. 11. 2015 (pl)


 

Hydrometeorologická služba AČR

 http://www.hydrometeoservice.army.cz/

Hydrometeorologické podmínky jsou důležitým činitelem bojové situace – jednou vojskům napomáhají, jindy ztěžují bojovou činnost. Proto se musí brát v úvahu jak při plánování bojové činnosti, tak v průběhu boje. Příznivé hydrometeorologické podmínky je třeba vždy využívat a před nepříznivými vlivy počasí musí být vojska vždy včas zabezpečena. Vliv hydrometeorologických podmínek nesmí být v žádném případě podceňován. Podcenění vlivu počasí nebo nedostatečná hydrometeorologická podpora vojsk může vést k nesplnění úkolu, ke zvýšenému vyčerpání sil a prostředků, ale i ke ztrátám.

Rozvoj bojové techniky a výcviku vojsk umožňuje boj za každých hydrometeorologických podmínek. Znalost těchto podmínek a jejich dovedné využití umožňují šetření silami a materiálem a plné využití možností této techniky při provádění jednotlivých bojových operací. Naopak nepříznivé hydrometeorologické podmínky, jako mlha, nízká oblačnost, sníh a náledí, mohou podstatně snížit rychlost bojových operací a přesunů. Důležité pro vedení bojové činnosti je také zjišťování rychlosti a směru šíření zamoření bojovými otravnými a radioaktivními látkami na bojišti, které závisí na směru a rychlosti větru.      

12. 1. 2016 (pl)


 

Vodovod.info – Vodárenský informační portál (Podniky povodí)

http://www.vodovod.info/index.php/katalog/informacni-zdroje/podniky-povodi

Podniky povodí: Vodní toky na území České republiky jsou rozděleny na významné vodní toky a drobné vodní toky. Významné vodní toky a část určených drobných vodních toků spravují státní podniky povodí: Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Labe, Povodí Odry, Povodí Moravy, Většinu drobných vodních toků pak spravuje státní podnik Lesy České republiky.

Srážková data a měření Podniků povodí:

Srážkoměrná data Povodí Labe

http://www.pla.cz/portal/srazky/cz/PC/CelkovaMapa.aspx?data=1

Srážkoměrná data Povodí Moravy

http://www.pmo.cz/portal/srazky/cz/index.htm

Srážkoměrná data Povodí Odry

http://app.pod.cz/portal/Srazky/cz/PC/

Srážkoměrná data Povodí Ohře

http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/CelkovaMapa.aspx

Srážkoměrná data Povodí Vltavy

http://www.pvl.cz/portal/srazky/PC/

8. 12. 2015 (pl)


 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

http://air.zuova.cz/imise/

On-line monitoring kvality ovzduší na severní Moravě

8. 12. 2015 (pl)