You are here

Stanovy České meteorologické společnosti

S t a n o v y

České meteorologické společnosti, z. s.

 

Čl. 1 Základní ustanovení

1. Název spolku je Česká meteorologická společnost, z. s.

2. Česká meteorologická společnost, z. s. (dále jen ČMeS) je od 1. 1. 2017 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zapsaným spolkem. Pokračuje v činnosti Československé meteorologické společnosti, která byla založena 17. 12. 1958 podle zákona č. 68/1951 Sb., a následně České meteorologické společnosti jako odborné organizace, resp. posléze občanského sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších změn.

3. Česká meteorologická společnost, z. s., je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru meteorologie sdružených ke společné činnosti.

4. ČMeS působí na celém území ČR a jejím sídlem je Praha, Na Šabatce 2050/17 143 06 Praha 4 - Komořany.

 

Čl. 2 Poslání a úkoly ČMeS

1. ČMeS působí v zájmu rozvoje české vědy v souladu s potřebami a tradicemi české meteorologie.

2. Posláním ČMeS je dle celkové koncepce české vědy podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně meteorologie v České republice, na řešení koncepčních otázek, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědecké činnosti v praxi.

3. K tomu ČMeS plní zejména tyto úkoly:

a) podporuje rozvoj meteorologie podněcováním vědecké a vědecko - popularizační práce spolu se šířením nových poznatků do praxe;

b) orientuje zájem členů na řešení těch otázek meteorologie, které jsou obzvláště významné z hlediska celospolečenských potřeb v daném časovém období;

c) organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupráci svých členů působících ve vědě a praxi;

d) poskytuje svým členům pomoc v jejich odborné práci;

e) přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů, především těch, kteří začínají v oboru pracovat;

f) může dávat příslušným odborným pracovištím a orgánům podněty k opatřením týkajícím se rozvoje oboru

4. ČMeS spolupracuje se zahraničními organizacemi obdobného zaměření. V účelném rozsahu využívá doporučení a informací Světové meteorologické organizace.

5. Ke splnění svých úkolů ČMeS:

a) pořádá vědecké konference a pracovní setkání, semináře, přednášky, diskuze, kurzy, zájezdy apod.;

b) vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v oboru a iniciativně se podílí na publikační praxi a na provádění ediční politiky v oboru meteorologie;

c) může vypisovat soutěže a oceňovat významné výsledky.

 

Čl. 3 Členění ČMeS

1. K efektivnějšímu zajišťování úkolů se ČMeS člení na pobočky a odborné skupiny.

2. Pobočky jsou zřizovány podle územního principu v místech, kde jsou pro jejich činnost předpoklady. Sdružují členy zejména ve významných vědeckých, pedagogických nebo průmyslových centrech.

3. Odborné skupiny jsou zřizovány podle odborného zaměření činnosti ČMeS. Sdružují členy ČMeS podle jejich odborného zájmu nebo podle specializace jejich odborné činnosti.

a) Činnost odborné skupiny řídí tříčlenný výbor odborné skupiny volený na plenární schůzi členy, kteří se podle svého odborného zaměření přihlásili k práci v odborné skupině.

b) Výbor odborné skupiny se skládá z předsedy, místopředsedy a vědeckého tajemníka.

4. Výbory odborných skupin a poboček svolávají plenární schůze svých členů podle potřeby, nejméně jednou ve funkčním období, které je tříleté.

 

Čl. 4 Členství

1. Členství v ČMeS je individuální, kolektivní a čestné.

2. Individuálními členy jsou řádní členové.

a) Řádným členem se může stát vědecký, vědecko-pedagogický, vědecko-technický, odborný nebo dobrovolný pracovník, který v oboru meteorologie aktivně pracuje a vykazuje nebo vykázal tvůrčí činnost, popř. jiný význačný přínos, jestliže se písemně přihlásí za člena a prohlásí, že souhlasí s posláním a úkoly ČMeS a je ochoten zúčastnit se svou činností na jejich plnění.

b) Přihláška k členství vyžaduje doporučení dvou řádných členů ČMeS.

c) Členství vzniká přijetím za člena, zaplacením zápisného a členských příspěvků na jeden rok.

d) O přijetí rozhoduje Výbor ČMeS. Proti jeho rozhodnutí je možno se odvolat do 30 dnů k Valnému shromáždění ČMeS.

e) Každý člen pracuje v jedné z poboček.

f) Každý člen se může zúčastnit činnosti v jedné nebo několika odborných skupinách.

3. Kolektivním členem se mohou stát organizace a podniky nebo jejich součásti /dále jen „organizace“/, projeví-li zájem o kolektivní členství podáním písemné přihlášky.

a) V přihlášce organizace prohlásí, za jakých podmínek a jakou formou se hodlá účastnit na práci ČMeS. Organizace v přihlášce též navrhne jednoho až čtyři pracovníky, kteří splňují podmínky členství podle čl. 4, odst. /2/, jež budou organizaci, stane-li se kolektivním členem, zastupovat a jednat jejím jménem /dále jenom „delegáti organizace“/.

b) Členství vzniká přijetím za kolektivního člena.

c) O přijetí rozhoduje předsednictvo Výboru ČMeS. Proti rozhodnutí je možno se odvolat do 30 dnů k plénu Výboru ČMeS.

4. Čestným členem ČMeS se může stát významný domácí nebo zahraniční vědecký nebo odborný pracovník působící v oboru meteorologie.

d) Čestné členy navrhuje Výbor ČMeS.

e) Čestné členy schvaluje Valné shromáždění.

5. Statutární orgán vede seznam členů ČMeS a zajišťuje jeho aktualizaci. Seznam členů není veřejně přístupný. Do seznamu se zapisuje jméno, datum narození, místo pobytu, bydliště (pokud se liší od adresy místa pobytu), den vzniku členství, den zániku členství, elektronická adresa pro doručování. Každý člen má nárok na výpis svých údajů ze seznamu členů.

 

Čl. 5 Práva členů

Vedle práv, jež členům přiznávají na jiných místech tyto Stanovy, přísluší jim právo:

a) být informován o všech akcích jim příslušející pobočky ČMeS a zúčastňovat se jich;

b) zúčastnit se Valného shromáždění a podílet se na jeho jednání;

c) volit členy komisí, odborných skupin, delegací apod. vytvářených orgány ČMeS;

d) být členy komisí, odborných skupin, delegací apod. vytvářených orgány ČMeS;

e) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na všech schůzích, konferencích a jiných odborných akcích organizovaných ČMeS;

f) být informován o činnosti ČMeS;

g) přednostně získávat za stanovenou cenu časopisy a publikace vydávané ČMeS.

 

Čl. 6 Povinnosti členů

Členové jsou povinni:

a) zachovávat ustanovení stanov a aktivně se podílet na plnění úkolů ČMeS;

b) plnit usnesení orgánů, kterými se stanoví konkrétní úkoly jednotlivých členů;

c) odpovědně plnit funkce, kterými byli pověřeni a zajišťovat konkrétní úkoly;

d) přispívat k přenášení nových vědeckých a odborných poznatků do praxe;

e) platit členské příspěvky.

 

Čl. 7 Zánik členství

1. Individuální členství v ČMeS zaniká:

a) písemným prohlášením člena, že z ČMeS vystupuje;

b) nezaplacením členských příspěvků po dobu dvou let, ač byl člen o zaplacení v přiměřené lhůtě upomenut;

c) vyloučením člena;

d) úmrtím člena.

2. Vyloučen může být člen z vážných důvodů, zejména jedná-li v rozporu s povinnostmi, jež ukládají Stanovy, nebo jestliže hrubě porušil morální a etické zásady profese nebo ČMeS. O vyloučení rozhoduje Výbor ČMeS. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen odvolat do 30 dnů k Valnému shromáždění ČMeS.

3. Kolektivní členství zaniká:

a) písemným prohlášením organizace, že nehodlá nadále být kolektivním členem ČMeS;

b) rozhodnutím Výboru ČMeS o zrušení kolektivního členství, neplní-li organizace po dobu jednoho roku podmínky účasti na práci ČMeS, aniž toto neplnění projednala a odůvodnila. Proti takovému rozhodnutí se organizace může do 30 dnů odvolat k Valnému shromáždění ČMeS.

 

Čl. 8 Orgány ČMeS a organizace jejích vnitřních složek

1. Orgány ČMeS, které zajišťují a řídí všechny úseky její činnosti, jsou:

a) pléna poboček;

b) výbory poboček;

c) Valné shromáždění;

d) Výbor ČMeS a jeho Předsednictvo.

2. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem ČMeS.

3. Statutárním orgánem ČMeS je Předsednictvo ČMeS.

 

Čl. 9 Pobočky ČMeS

1. Pobočka ČMeS, zřízená Výborem ČMeS na podkladě žádosti alespoň 10 řádných členů ČMeS, je základním článkem ČMeS. Pokrývá-li činnost pobočky území většího regionu, mohou být v jeho rámci ustaveny místní skupiny. O pravomocích těchto skupin rozhodne příslušná pobočka ČMeS.

2. Pobočka ČMeS je řízena v souladu se stanovami ČMeS a programem, upraveným podle místních podmínek, nejméně tříčlenným výborem, voleným plénem pobočky. Výbor pobočky zahrnuje funkce předsedy, místopředsedy a tajemníka.

3. Jednou za tři roky, alespoň 2 měsíce před řádným Valným shromážděním ČMeS, svolaným jako volební, volí plénum poboček tajnou volbou nejvýše tři své zástupce do výboru ČMeS, jednoho náhradníka a jednoho revizora. Ve smyslu čl. 1 odst. 4) Stanov volí pražská pobočka navíc jednoho kandidáta na funkci hospodáře ČMeS.

4. Výsledky obou voleb dá nový výbor pobočky neprodleně na vědomí Výboru ČMeS.

5. Kromě práv a povinností přiznaných na jiném místě těmito stanovami plénu pobočky a jejímu výboru přísluší:

a) v souladu s programem Výboru ČMeS určovat hlavní směry činnosti pobočky do příštího plenárního zasedání;

b) schvalovat zprávu o činnosti pobočky, postupovanou Výboru ČMeS;  

c) navrhovat prostřednictvím svých zástupců ve Výboru ČMeS čestné členy a jiné formy uznání činnosti členů ČMeS;

d) navrhovat výboru ČMeS zřízení nebo zrušení odborných skupin;

e) usnášet se na zrušení vlastní pobočky ČMeS.

6. Jednání pléna pobočky, která se schází alespoň jednou ročně, řídí předseda výboru pobočky, případně jiný pověřený člen výboru.

Usnesením pléna je návrh, pro který hlasovala většina přítomných.

 

Čl. 10 Valné shromáždění

1. Valnému shromáždění přísluší:

a) schvalovat hlavní směry činnosti ČMeS navržené výborem ČMeS pro období do příštího Valného shromáždění;

b) schvalovat zprávu Výboru ČMeS o činnosti ČMeS za období od posledního Valného shromáždění;

c) schvalovat zprávu revizní komise za období od posledního Valného shromáždění;

d) schvalovat čestné členy;

e) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních;

f) určovat výši zápisného a členských příspěvků;

g) je-li svoláno jako volební, vzít na vědomí

- členy Výboru ČMeS a jejich náhradníky,

- členy revizní komise;

h) usnášet se na stanovách a jejich změnách;

i) usnášet se na zrušení ČMeS;

j) projednávat nepřijetí za člena a odvolání k ukončení členství

2. Řádné Valné shromáždění se koná jednou za rok. Svolává je Výbor ČMeS.

3. Výbor ČMeS oznámí termín konání řádného Valného shromáždění všem členům nejméně 40 dnů před tímto termínem, a to spolu s návrhem programu.

4. Alespoň jednou za tři roky svolává Výbor ČMeS řádné Valné shromáždění jako volební. Termín konání takového řádného Valného shromáždění oznámí Výbor ČMeS všem členům, zejména pak výborům poboček, nejméně 90 dnů před tímto termínem.

5. Výbor ČMeS může svolat mimořádné Valné shromáždění z vlastního podnětu. Mimořádné Valné shromáždění je výbor ČMeS povinen též svolat na žádost alespoň jedné třetiny členů, nejpozději do jednoho měsíce od předložení písemné žádosti. Termín konání mimořádného Valného shromáždění oznámí Výbor ČMeS všem členům nejméně 14 dnů před tímto termínem, a to spolu s návrhem programu.

 

Čl. 11 Průběh Valného shromáždění

1. Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí předseda, popřípadě některý z místopředsedů, nebo jiný člen předsednictva výboru ČMeS, který byl tímto řízením pověřen.

2. Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů ČMeS. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, může se po uplynutí jedné hodiny konat náhradní Valné shromáždění, které je způsobilé se usnášet v jakémkoli počtu přítomných členů. Projednávat se může pouze to, co bylo na programu původně ohlášeného Valného shromáždění.

3. Není-li ve Stanovách určeno jinak, je usnesením Valného shromáždění návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina přítomných.

4. K usnesení o změně Stanov se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů ČMeS. V případě usnesení o zániku ČMeS musí souhlas vyslovit nejméně dvě třetiny přítomných členů ČMeS, avšak není-li přítomna nadpoloviční většina všech členů ČMeS, musí toto usnesení korespondenčně potvrdit nadpoloviční většina všech členů ČMeS.

5. Valné shromáždění přijímá svá rozhodnutí hlasováním zpravidla veřejným, na žádost předsedy lze pro naléhavá rozhodnutí hlasovat per-rollam nebo s využitím jiných technických prostředků.

 

Čl. 12 Výbor ČMeS

1. Výbor ČMeS je složen ze zástupců poboček ČMeS volených dle čl. 9 odst. 3) Stanov a doplněn ve smyslu čl. 1 odst. 4) Stanov o dalšího člena pražské pobočky, zvoleného do funkce hospodáře ČMeS. Funkční období takto zvolených členů výboru je nejvýše tříleté a začíná dnem, kdy Valné shromáždění svolané jako volební vezme složení nového výboru na vědomí.

2. Výbor ČMeS koordinuje činnost v pobočkách ČMeS při rozvoji a zvyšování úrovně meteorologie, při uplatňování výsledků české vědy v praxi a při spolupráci se zahraničními organizacemi.

3. Výboru ČMeS přísluší:

a) před řádným Valným shromážděním volit ze svého středu předsedu ČMeS, místopředsedy a vědeckého tajemníka, určit funkční náplně jednotlivým svým členům a jmenovat své předsednictvo;

b) za své členy, kteří trvale opustili výkon funkce, povolávat náhradníky z poboček, v nichž byli zvoleni;

c) zpracovat zprávu o činnosti ČMeS za běžný rok;

d) zpracovat zprávu o hospodaření ČMeS za běžný rok;

e) zpracovat plán činnosti ČMeS na následující rok;

f) zpracovat rozpočet ČMeS na následující rok;

g) pověřovat své předsednictvo plněním konkrétních úkolů;

h) zabezpečovat přípravu Valných shromáždění;

i) zřizovat pobočky ČMeS, popřípadě stanovit jejich územní obvod; na návrh poboček nebo členů ČMeS zřizovat odborné skupiny;

j) zřizovat další skupiny pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat jejich členy;

4. Schůze Výboru ČMeS svolává předseda nebo místopředseda, který předsedu zastupuje, podle potřeby, nejméně dvakrát do roka. Předseda je povinen svolat schůzi Výboru ČMeS vždy do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň třetinou členů tohoto Výboru. Nesvolá-li předseda v takovém případě schůzi Výboru ČMeS, může tak učinit některý z místopředsedů.

5. Na schůze Výboru ČMeS mohou být přizváni předsedové poboček, představitelé revizní komise, předsedové odborných skupin a komisí, případně - podle povahy řešeného problému - odborníci z řad členů i nečlenů ČMeS.

6. Schůze Výboru ČMeS řídí předseda, popřípadě některý z místopředsedů.

7. Výbor ČMeS je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

8. Usnesením Výboru ČMeS je návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina přítomných nebo pro který při rovnosti hlasů hlasoval předsedající.

9. Výbor ČMeS přijímá svá rozhodnutí hlasováním zpravidla veřejným, při volbě funkcí ve výboru zpravidla tajným, na žádost předsedy lze pro naléhavá rozhodnutí hlasovat per-rollam nebo s využitím jiných technických prostředků.

 

Čl. 13 Předsednictvo Výboru ČMeS

1. Předsednictvo je výkonným orgánem Výboru ČMeS a představuje statutární orgán ČMeS. Je tvořeno předsedou, vědeckým tajemníkem, hospodářem a zvolenými místopředsedy výboru ČMeS.

2. Předsednictvu přísluší:

a) zajišťovat běžné úkoly týkající se činnosti ČMeS;

b) zajišťovat úkoly, kterými je pověřilo plénum Výboru ČMeS;

c) sjednávat podmínky kolektivního členství organizací;

d) ve stanovených případech rozhodovat o věcech členství a vést evidenci členů ČMeS;

e) podle potřeby vytvářet vhodné koordinační, popř. pracovní skupiny pro organizování spolupráce s ostatními vědeckými společnostmi nebo s jinými společenskými organizacemi, s vysokými školami a výzkumnými ústavy. Členy komisí mohou být jen řádní členové ČMeS. Nečlenové ČMeS mohou být přizváni jako odborní poradci;

f) dávat dispozice hospodáři ČMeS k manipulacím s kontem ČMeS.

g) vést seznam členů

3. Schůzi předsednictva svolává podle potřeby předseda nebo místopředseda, který předsedu zastupuje.

4. Schůze předsednictva řídí předseda, popř. některý z místopředsedů.

5. Předsednictvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

6. Usnesením předsednictva je návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina přítomných nebo pro který při rovnosti hlasů hlasoval předsedající.

7. Předsednictvo přijímá svá rozhodnutí dle potřeby hlasováním veřejným, per-rollam nebo s využitím jiných technických prostředků.

 

Čl. 14 Hospodaření ČMeS a jeho kontrola

1. Hlavní činností ČMeS není podnikání ani jiná výdělečná činnost.

2. K hospodářskému zajištění plnění úkolů ČMeS slouží:

a) členské příspěvky a zápisné;

b) převzatý majetek;

c) dotace poskytované ze státního rozpočtu;

d) příjmy vyplývající z vlastní hlavní činnosti;

e) dary a dědictví.

3. Při hospodaření se ČMeS řídí platnými předpisy. Manipulace s finančním kontem ČMeS provádí hospodář Výboru ČMeS podle dispozic předsednictva.

4. Dohled na hospodářskou činnost ČMeS vykonává revizní komise, tvořená zvolenými revizory z poboček, která z hospodářského hlediska posuzuje i plnění jejích úkolů. Funkční období takto zvolených členů revizní komise je nejvýše tříleté a začíná dnem, kdy Valné shromáždění svolané jako volební vezme složení nového revizní komise na vědomí.

5. Revizoři podávají zprávu o hospodaření Valnému shromáždění a Výboru ČMeS, který se bez přihlédnutí k jejich návrhům nemůže usnést o účetní závěrce ani o úhradě ztráty.

 

Čl. 15 Zastoupení ČMeS

1. ČMeS zastupuje a jejím jménem jedná předseda.

2. Za ČMeS se předseda podepisuje tak, že k názvu ČMeS připojí svůj podpis s uvedením funkce.

3. Výbor ČMeS může zmocnit též jiné členy svého předsednictva, popřípadě další členy ČMeS, aby v rozsahu, jejž určí, ČMeS zastupovali a jednali jejím jménem. Osoby takto zmocněné připojují k podpisu dodatek vyjadřující zmocnění.

 

Čl. 16 Informace

Usnesení orgánů ČMeS, jež se týkají jejích členů a jiné závažné skutečnosti se členům oznamují elektronickou poštou, resp. dopisy, obecnější informace se šíří členskými zprávami, vystavením na webu ČMeS, popř. informacemi v odborném nebo denním tisku.

 

Čl. 17 Závěrečná ustanovení

1. Jestliže ČMeS zanikne, připadne její majetek, jenž zbyde po úhradě závazků, jejím členům dle klíče stanoveného Valným shromážděním.

2. Stanovy ČMeS musí být uloženy v plném znění v sídle ČMeS a zveřejněny na webových stránkách ČMeS.

3. Tyto Stanovy byly přijaty na Valném shromáždění ČMeS, které se konalo dne 22. 9. 2016 v Ostrožské Nové Vsi, kdy zároveň vstupují v platnost a zcela nahrazují stávající Stanovy včetně všech změn a dodatků.

 

Za správnost:

V Praze dne 6. 10. 2016                                                                            doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

                                                                                                                             předseda ČMeS

 


 

stanovy platné do 21. 9. 2016
 
S t a n o v y
 
České meteorologické společnosti, o. s.
 
Česká meteorologická společnost, o. s., je občanským sdružením působícím v zájmu rozvoje české vědy v souladu s potřebami a tradicemi české meteorologie. Pokračuje v činnosti Československé meteorologické společnosti, která byla utvořena 17. 12. 1958 podle zákona č.  68/1951 Sb.
 
Základní ustanovení
 Čl.1
 
1.    Česká meteorologická společnost, o. s. /dále jen ČMeS/ je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru meteorologie sdružených ke společné činnosti, jejímž účelem je dle celkové koncepce české vědy se podílet na dalším rozvoji a zvyšování úrovně meteorologie v České republice a na koncepční a prognostické činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědecké činnosti v praxi.
 2.    ČMeS je společenskou organizací ve smyslu právních norem o sdružování občanů.
 3.    ČMeS působí na celém území ČR a jejím sídlem je Praha.
 
Úkoly ČMeS
 Čl. 2
 1.    ČMeS plní zejména tyto úkoly:
a) podporuje rozvoj meteorologie podněcováním vědecké a vědecko -  popularizační práce  spolu se šířením nových poznatků do praxe;
    b) orientuje zájem členů na řešení těch otázek meteorologie, které jsou obzvláště významné z hlediska celospolečenských potřeb v daném časovém období;
     c) rozvíjí prognostickou činnost, organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupráci svých členů působících ve vědě a praxi;
     d) poskytuje svým členům pomoc v jejich odborné práci;
     e) přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů, především těch, kteří začínají v oboru pracovat;
     f) může dávat příslušným odborným pracovištím a orgánům podněty k opatřením týkajícím se rozvoje oboru;
 2.  ČMeS spolupracuje se zahraničními organizacemi obdobného zaměření. V účelném rozsahu využívá doporučení a informací Světové meteorologické organizace.
3.  Ke splnění svých úkolů ČMeS:
   a) pořádá vědecké konference a pracovní setkání, semináře, přednášky, diskuze, kurzy, zájezdy apod.;
   b) vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v oboru a iniciativně se podílí na publikační praxi a na provádění ediční politiky v oboru meteorologie;
   c) může vypisovat soutěže a oceňovat významné výsledky.
 
Členění ČMeS
Čl. 3
        K efektivnějšímu zajišťování úkolů se ČMeS člení na pobočky a odborné skupiny.
 1.  Pobočky jsou zřizovány podle územního principu v místech, kde jsou pro jejich činnost předpoklady. Sdružují členy zejména ve významných vědeckých, pedagogických nebo průmyslových centrech.
 2.  Odborné skupiny jsou zřizovány podle odborného zaměření činnosti ČMeS. Sdružují členy ČMeS podle jejich odborného zájmu nebo podle specializace jejich odborné činnosti.
   a) Činnost odborné skupiny řídí tříčlenný výbor odborné skupiny volený na plenární schůzi členy, kteří se podle svého odborného zaměření přihlásili k práci v odborné skupině.
   b) Výbor odborné skupiny se skládá z předsedy, místopředsedy a vědeckého tajemníka.
3.  Výbory odborných skupin a poboček svolávají plenární schůze svých členů podle potřeby, nejméně jednou ve funkčním období.
 
Členství
Čl. 4
     Členství v ČMeS je individuální, kolektivní a čestné.
 1.  Individuálními členy jsou řádní členové.
  a) Řádným členem se může stát vědecký, vědecko-pedagogický, vědecko-technický, odborný nebo dobrovolný pracovník, který v oboru meteorologie aktivně pracuje a vykazuje nebo vykázal tvůrčí činnost, popř. jiný význačný přínos, jestliže se písemně přihlásí za člena a prohlásí, že souhlasí a posláním a s úkoly ČMeS a je ochoten zúčastnit se svou činností na jejich plnění.
   b) Přihláška za členy vyžaduje doporučení dvou řádných členů ČMeS.
   c) Členství vzniká přijetím za člena, zaplacením zápisného a členských příspěvků na jeden rok.
   d) O přijetí rozhoduje plénum příslušné pobočky ČMeS. Proti jeho rozhodnutí je možno se odvolat do 30 dnů k Výboru ČMeS.
   e) Každý člen pracuje v jedné z poboček.
   f) Každý člen se může zúčastnit činnosti v jedné nebo několika odborných skupinách.
 2.  Kolektivním členem se mohou stát organizace a podniky nebo jejich součásti /dále jen „organizace“/, projeví-li zájem o kolektivní členství podáním písemní přihlášky.
   a) V přihlášce organizace prohlásí, za jakých podmínek a jakou formou se hodlá účastnit na práci ČMeS. Organizace v přihlášce též navrhne jednoho až čtyři pracovníky, kteří splňují podmínky členství podle čl. 4, odst. /1/, jež budou organizaci, stane-li se kolektivním členem, zastupovat a jednat jejím jménem /dále jenom „delegáti organizace“/.
   b) Členství vzniká přijetím za kolektivního člena.
   c) O přijetí rozhoduje předsednictvo Výboru ČMeS. Proti rozhodnutí je možno se odvolat do 30 dnů k plénu Výboru ČMeS.
 3.  Čestným členem ČMeS se může stát významný domácí nebo zahraniční vědecký nebo odborný pracovník působící v oboru meteorologie.
   a) Čestné členy volí Valné shromáždění.
 
Práva členů
Čl. 5
     Vedle práv, jež členům přiznávají na jiných místech tyto stanovy, přísluší jim právo:
   a) být informován o všech akcích jim příslušející pobočky ČMeS a zúčastňovat se jich;
   b) zúčastnit se Valného shromáždění a podílet se na jeho jednání;
   c) volit členy komisí, odborných skupin, delegací apod. vytvářených orgány ČMeS;
   d) být členy komisí, odborných skupin, delegací apod. vytvářených orgány ČMeS;
   e) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na všech schůzích, konferencích a jiných odborných akcích organizovaných ČMeS;
   f) být informován o činnosti ČMeS;
  g) přednostně získávat za stanovenou cenu časopisy a publikace vydávané ČMeS.
 
Povinnosti členů
Čl. 6
   Členové jsou povinni:
   a) zachovávat ustanovení stanov a aktivně se podílet na plnění úkolů ČMeS;
   b) plnit usnesení orgánů, kterými se stanoví konkrétní úkoly jednotlivých členů;
   c) odpovědně plnit funkce, kterými byli pověřeni a zajišťovat konkrétní úkoly;
   d) přispívat k přenášení nových vědeckých a odborných poznatků do praxe;
   e) platit členské příspěvky.
 
Zánik členství
Čl. 7
1.  Individuální členství v ČMeS zaniká:
   a) písemným prohlášením člena, že z ČMeS vystupuje;
   b) nezaplacením členských příspěvků po dobu dvou let, ač byl člen o zaplacení upomenut;
   c) vyloučením člena;
   d) úmrtím člena.
 2.  Vyloučen může být člen z vážných důvodů, zejména jedná-li v rozporu s povinnostmi, jež ukládají stanovy nebo jestliže hrubě porušil morální a etické zásady profese nebo Společnosti. O vyloučení rozhoduje plénum pobočky. Proti rozhodnutí se může vyloučený člen odvolat k Výboru ČMeS.
 3.  Kolektivní členství zaniká:
   a) písemným prohlášením organizace, že nehodlá nadále být kolektivním členem ČMeS;
   b) rozhodnutím předsednictva výboru ČMeS o zrušení kolektivního členství, neplní-li organizace po dobu jednoho roku podmínky účasti na práci ČMeS, aniž toto neplnění projednala a odůvodnila. Proti takovému rozhodnutí se organizace může do 30 dnů odvolat k plénu Výboru ČMeS.
 
Orgány ČMeS a organizace jejích vnitřních složek
 Čl. 8
1.  Orgány ČMeS, které zajišťují a řídí všechny úseky její činnosti jsou:
   a) pléna poboček;
   b) výbory poboček;
   c) Valné shromáždění;
   d) Výbor ČMeS a jeho předsednictvo.
 
Pobočky ČMeS
 
Čl. 9
1.  Pobočka ČMeS, zřízená Výborem ČMeS na podkladě žádosti alespoň 10 řádných členů Společnosti, je základním článkem ČMeS. Pokrývá-li činnost pobočky území většího regionu, mohou být v jeho rámci ustaveny místní skupiny. O pravomocích těchto skupin rozhodne příslušná pobočka ČMeS.
 2.  Je řízena v souladu se stanovami ČMeS a programem, upraveným podle místních podmínek, nejméně tříčlenným výborem, voleným plénem pobočky. Výbor pobočky zahrnuje funkce předsedy, místopředsedy a tajemníka, popř. vede-li pobočka samostatné hospodaření, funkci hospodáře, případně další funkce podle potřeby.
 3.  Jednou za tři roky, alespoň 2 měsíce před řádným Valným shromážděním ČMeS, svolaným jako volební, volí plénum poboček tajnou volbou nejvýše tři své zástupce do výboru ČMeS, jednoho náhradníka a jednoho revizora. Ve smyslu čl. 1 odst. 3) stanov volí pražská pobočka navíc jednoho kandidáta na funkci hospodáře ČMeS.
 4.  Výsledky obou voleb dá nový výbor pobočky neprodlenně na vědomí Výboru ČMeS.
 5.  Hospodaření pobočky, je-li vedeno samostatně, se řídí obecnými předpisy a hospodář pobočky je provádí po dohodě s hospodářem Výboru ČMeS.
 6.  Kromě práv a povinností přiznaných na jiném místě těmito stanovami plénu pobočky a jejímu výboru přísluší:
   a) v souladu s programem Výboru ČMeS určovat hlavní směry činnosti pobočky do příštího plenárního zasedání;
   b) schvalovat zprávu o činnosti pobočky, postupovanou Výboru ČMeS;
   c) navrhovat Valnému shromáždění čestné členy a jiné formy uznání činnosti členů ČMeS;
   d) navrhovat výboru ČMeS zřízení nebo zrušení odborných skupin;
   e) usnášet se na zrušení vlastní pobočky ČMeS.
 7.  Jednání pléna pobočky, která se schází alespoň jednou ročně, řídí předseda výboru  pobočky, případně jiný pověřený člen výboru.
Usnesením pléna je návrh, pro který hlasovala většina přítomných.
 
Valné shromáždění
Čl. 10
1.  Valnému shromáždění přísluší:
   a) schvalovat hlavní směry činnosti ČMeS navržené výborem ČMeS pro období do příštího Valného shromáždění;
   b) schvalovat zprávu Výboru ČMeS o činnosti ČMeS za období od posledního Valného shromáždění;
   c) schvalovat zprávu revizorů za období od posledního Valného shromáždění;
   d) volit čestné členy;
   e) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních;
   f) určovat výši zápisného a členských příspěvků;
   g) je-li svoláno jako volební, vzít na vědomí
                              - členy Výboru ČMeS a jejich náhradníky,
                              - členy skupiny revizorů;
   h) usnášet se na stanovách a jejich změnách;
   i) usnášet se na zrušení ČMeS.
 2.  Řádné Valné shromáždění se koná jednou za rok. Svolává je Výbor ČMeS.
 3.  Výbor ČMeS oznámí termín konání řádného Valného shromáždění všem členům nejméně 40 dnů před tímto termínem, a to spolu s návrhem programu.
 4.  Alespoň jednou za tři roky svolává Výbor ČMeS řádné Valné shromáždění jako volební. Termín konání takového řádného Valného shromáždění oznámí Výbor ČMeS všem členům, zejména pak výborům poboček, nejméně 90 dnů před tímto termínem.
 5.  Výbor ČMeS může svolat mimořádné Valné shromáždění z vlastního podnětu. Mimořádné Valné shromáždění je výbor ČMeS povinen svolat na žádost alespoň jedné třetiny členů, nejpozději do jednoho měsíce od předložení písemné žádosti. Termín konání mimořádného Valného shromáždění oznámí Výbor ČMeS všem členům nejméně 14 dnů před tímto termínem, a to spolu s návrhem programu.
  
Čl. 11
1.  Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí předseda, popřípadě některý z místopředsedů nebo jiný člen předsednictva výboru ČMeS, který byl tímto řízením pověřen.
2.  Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů ČMeS. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, je Valné shromáždění způsobilé se usnášet po uplynutí jednohodinové čekací doby.
 3.  Není-li ve stanovách určeno jinak, je usnesením Valného shromáždění návrh, pro který hlasovala většina přítomných.
 4. K usnesení o změně stanov se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů ČMeS. V případě usnesení o zániku ČMeS musí souhlas vyslovit nejméně dvě třetiny přítomných členů ČMeS, avšak není-li přítomna nadpoloviční většina všech členů ČMeS, musí toto usnesení korespondenčně potvrdit alespoň polovina členů ČMeS.
 
Výbor ČMeS
Čl. 12
1.  Výbor ČMeS je složen ze zástupců poboček ČMeS volených dle čl. 9 odst. 3) stanov a doplněn ve smyslu čl. 1 odst. 3) stanov o dalšího člena pražské pobočky, kandidovaného do funkce hospodáře ČMeS.
 2.  Výbor ČMeS koordinuje činnost v pobočkách ČMeS při rozvoji a zvyšování úrovně meteorologie, při uplatňování výsledků české vědy v praxi a při spolupráci se zahraničními organizacemi.
 Výboru ČMeS přísluší:
  a) před řádným Valným shromážděním volit ze svého středu předsedu ČMeS, tři       místopředsedy a vědeckého tajemníka, určit funkční náplně jednotlivým svým členům a jmenovat své předsednictvo;
   b) za své členy nebo revizory, kteří trvale opustili výkon funkce, povolávat náhradníky z poboček, v nichž byli zvoleni;
   c) zpracovat zprávu o činnosti ČMeS za běžný rok;
   d) zpracovat zprávu o hospodaření ČMeS za běžný rok;
   e) zpracovat plán činnosti ČMeS na následující rok;
   f) zpracovat rozpočet ČMeS na následující rok;
   g) pověřovat své předsednictvo plněním konkrétních úkolů;
   h) zabezpečovat přípravu Valných shromáždění;
   i) zřizovat pobočky ČMeS, popřípadě stanovit jejich územní obvod; na návrh poboček nebo členů ČMeS zřizovat odborné skupiny;
   j) zřizovat komise pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat jejich členy;
   k) rozhodovat o odvolání ve věcech členství.
 3. Schůze Výboru ČMeS svolává předseda nebo místopředseda, který předsedu zastupuje, podle potřeby, nejméně dvakrát do roka. Předseda je povinen svolat schůzi Výboru ČMeS vždy do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň třetinou členů tohoto Výboru. Nesvolá-li předseda v takovém případě schůzi Výboru ČMeS, může tak učinit některý z místopředsedů.
 4.  Na schůze Výboru ČMeS mohou být přizváni předsedové poboček, mluvčí revizorů, předsedové odborných skupin a komisí, případně - podle povahy řešeného problému - odborníci z řad členů i nečlenů ČMeS.
 5.  Schůze Výboru ČMeS řídí předseda, popřípadě některý z místopředsedů.
 6.  Výbor ČMeS je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.
 7.  Usnesením Výboru ČMeS je návrh, pro který hlasovala většina přítomných, nebo pro nějž při rovnosti hlasů hlasoval předsedající.
 
Předsednictvo Výboru ČMeS
 Čl. 13
1.  Předsednictvo je výkonným orgánem Výboru ČMeS.
 2.  Předsednictvu přísluší:
   a) zajišťovat běžné úkoly týkající se činnosti ČMeS;
   b) zajišťovat úkoly, kterými je pověřilo plénum Výboru ČMeS;
   c) sjednávat podmínky kolektivního členství organizací;
   d) ve stanovených případech rozhodovat o věcech členství a vést evidenci členů ČMeS;
   e) podle potřeby vytvářet vhodné koordinační, popř. pracovní komise pro organizování spolupráce s ostatními vědeckými společnostmi nebo s jinými společenskými organizacemi, s vysokými školami a výzkumnými ústavy. Členy komisí mohou být jen řádní členové ČMeS. Nečlenové ČMeS mohou být přizváni jako odborní poradci;
   f) dávat dispozice hospodáři ČMeS k manipulacím s kontem ČMeS.
 3.  Schůzi předsednictva svolává podle potřeby předseda nebo místopředseda, který předsedu zastupuje.
 4.  Schůze předsednictva řídí předseda, popř. některý z místopředsedů.
 5.  Předsednictvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.
 6.  Usnesením předsednictva je návrh, pro který hlasovala většina přítomných nebo pro nějž při rovnosti hlasů hlasoval předsedající.
 
Revizoři a hospodáři ČMeS
 Čl. 14
     1.  Dohled na hospodářskou činnost ČMeS vykonávají revizoři, kteří z hospodářského hlediska posuzují i plnění jejích úkolů.
 2.  Revizoři podávají zprávu o hospodaření Valnému shromáždění a Výboru ČMeS, který se bez přihlédnutí k jejich návrhům nemůže usnést o účetní závěrce ani o úhradě ztráty.
 3.  K hospodářskému zajištění plnění úkolů ČMeS slouží:
   a) členské příspěvky a zápisné;
   b) převzatý majetek;
   c) dotace poskytované ze státního rozpočtu;
   d) příjmy vyplývající z vlastní činnosti ČMeS;
   e) dary a dědictví.
 4.  Při hospodaření se ČMeS řídí platnými předpisy. Manipulace s finančním kontem ČMeS provádí hospodář Výboru ČMeS podle dispozic předsednictva.
 
Zastoupení Společnosti
 Čl. 15
1.  ČMeS zastupuje a jejím jménem jedná předseda.
 2.  Za ČMeS se předseda podepisuje tak, že k názvu Společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.
 3.  Výbor ČMeS může zmocnit též jiné členy svého předsednictva, popřípadě další členy ČMeS, aby v rozsahu, jejž určí, ČMeS zastupovali a jednali jejím jménem. Osoby takto zmocněné připojují k podpisu dodatek vyjadřující zmocnění.
 
Informace
 Čl. 16
Usnesení orgánů ČMeS, jež se týkají jejích členů a jiné závažné skutečnosti se členům oznamují dopisy nebo členskými zprávami, popř. informacemi v odborném nebo denním tisku.
 
Závěrečná ustanovení
Čl. 17
Jestliže ČMeS zanikne, připadne její majetek, jenž bude po úhradě závazků, Akademii věd ČR s podmínkou, že jej odevzdá jiné dobrovolné organizaci, která by se do tří let po zániku ČMeS ustavila pro plnění obdobných úkolů v oblasti meteorologie.
Registrací těchto stanov ČMeS ministerstvem vnitra ČR se současně ruší dosavadní stanovy ze dne 28.7.1993.
 

 

Dne 25. dubna 1984 byly výnosem ministra vnitra ČSSR schváleny stanovy Československé meteorologické společnosti při ČSAV, přijaté mimořádným valným shromážděním dne 27. října 1982.

Jan Bednář, Věstník ČSMS červen 1984

 

Aktualizováno 27.12.2016        PL