Výročí 200 let meteorologických měření v Čechách

K DVOUSTÉMU VÝROČÍ PRVÝCH MĚŘENÍ METEOROLOGICKÝCH V ČECHÁCH

Povětrnostní zjevy a jejich změny zajímaly lidstvo jistě již od nejdávnějších dob; vždyť velká část lidské činnosti závisí na povětrnosti aspoň částečně, zdar polních plodin, hlavního pramene výživy člověkovy, pak zcela.

K sedmdesátinám Prof. PhDr. Rudolfa Schneidera

Za profesorem Dr Rudolfem Schneiderem

Dne 19. srpna 1955 se rozloučili na poslední cestě s prof. Dr Rudolfem Schneiderem čeští meteorologové z resortního i z universitního meteorologického ústavu. Uctili památku budovatele povětrnostní služby československé, která jeho zásluhou se správně orientovala, takže může dnes zaujímat význačné místo mezi institucemi, které pomáhají při rozvoji hospodářského života naší vlasti.

Podnebí Československa

PODNEBÍ ČESKOSLOVENSKA

50 let observatoře v Hurbanove

ŠTÁTNE METEOROLOGICKÉ A GEOFYZIKÁLNĚ OBSERVATÓRIUM V HURBANOVE (STARÁ ĎALA) PÁŤDESIATROČNÉ

Třicet let Státního ústavu geofyzikálního

Třicet let Státního ústavu geofyzikálního

V posledním měsíci loňského roku uplynulo již 30 let vzniku Státního ústavu geofysikálního v Praze. Není sice ještě doba dávno minulá, avšak těch 30 let může znamenati pro vývoj a budování vědeckého ústavu mnoho kladů i záporů a nebude proto jistě na škodu, připomeneme-li si alespoň stručně historii a činnost ústavu tomto údobí.

Mikuláš Konček

Jubileum prof. Mikuláše Končeka

K třicetiletí Státního meteorologického ústavu

K třicetiletí Státního meteorologického ústavu

Na význačném místě v historii meteorologie v Československé republice je observatoř při pražské hvězdárně Klementinu. Není tedy divu, že se s ní setkáváme hned a začátku i v tomto stručném vylíčení vývoje Státního stavu meteorologického po převratu r. 1918.

Abnormální srážky na našem území 19. 7. 1949

Abnormální srážky na našem území 19. 7. 1949

Katastrofální lijavec v Praze 1. července 1947

Katastrofální lijavec v Praze 1. července 1947

Dne 1. 7. 1947 tvořily se v Čechách na rozpadávajíc! se studené frontě místní bouřky. V oblasti Velké Prahy vznikly uvedeného dne dvě bouřky a to po třinácté a dva­cáté hodině. Obě byly doprovázeny silnými lijavci, které nejen prudkosti, ale i dlouhým trváním způsobily škody.

Sucho roku 1947 na jižní Moravě

Sucho na jižní Moravě

(Na paměť úmrtí prof. Dr. Vladimíra Úlehly)

Autor této statě byl pozván, aby podal ve schůzi „Národohospodářského poradního sboru slováckých okresů" referát o otázce sucha na jižní Moravě. Výklad o tomto problému, který autor přednesl v Hodoníně dne 8. 7. 1947 ve zmíněném sboru za předsednictví před­sedy ONV Dr. Martince, otiskujeme pro aktuální povahu věci nejen v tomto kraji nýbrž ve více oblastech našeho území s větší či menši obměnou. K otázce se snad ještě vrátíme v pojednání s pera Dr. Mináře.

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS