SEMINÁŘ Z KLIMATOLOGIE (1977)

SEMINÁŘ Z KLIMATOLOGIE

Konference a semináře

Na tomto místě uvádíme informace o některých konferencích a seminářích s meteorologickou nebo příbuznou tematikou.

Semináře pořádané nebo spolupořádané Československou a Českou meteorologickou společností jsou uvedeny v sekci O ČMeS


 

POZNÁMKY K DÉJINÁM ČESKÉ METEOROLOGIE OD R. 1550 DO R. 1650

POZNÁMKY K DĚJINÁM ČESKÉ METEOROLOGIE OD R. 1550 DO R. 1650

1. ÚVOD

V 2. polovině 16. století pokračoval kvalitativní i kvantitativní růst spotřeby základních druhů zboží. Zejména se zvýšila poptávka po potravi­nách. Obecně byla podmíněna růstem evropské populace, zesílenou migrací z venkova do měst a pokračujícím civilizačním procesem zvyšujícím životní nároky každého jedince.

Chlum u Třeboně 6. – 8. září 1977

SEMINÁŘ OBECNÁ A APLIKOVANÁ KLIMATOLOGIE

Seminář pražské pobočky Československé meteorologické společnosti v roce 1977

Československá meteorologická společnost při ČSAV — po­bočka Praha — uspořádala ve dnech 6. až 8. září 1977 v Chlumu u Třeboně monotematický seminář věnovaný vybraným otázkám z obecné a aplikované klimatologie.

K účasti na semináři se přihlásilo 64 odborníků, z toho 33 autorů ze 17 různých pracovišť (ČSAV, vysokých škol, HMÚ aj.) připravilo celkem 28 odborných referátů.

PROGNÓZNÍ STŘEDISKO ČISTOTY OVZDUŠÍ

PROGNÓZNÍ STŘEDISKO ČISTOTY OVZDUŠÍ

1. ÚVOD

Vědeckotechnická revoluce umožnila nebývalý růst výrobních sil, zvýšení společenské spotřeby a zlepšení mnoha stránek živo­ta člověka. Rozvoj výroby a techniky je však na druhé straně spojen se stále vzrůstajícími nároky na zdroje energie a surovin. S tím ovšem souvisí zhoršování některých složek životního pro­středí, mezi jiným též znečištění ovzduší.

DVADSAŤPÁŤ ROKOV MERANÍ NA AEROLOGICKEJ STANICI POPRAD

DVADSAŤPÁŤ ROKOV MERANÍ NA AEROLOGICKEJ STANICI POPRAD

Systematickými aerologickými pozorovaniami sa začali v Čes­koslovensku zaoberať až po druhej světověj vojně. Do roku 1945 sa konali len balónové merania výšky základné oblačnosti, baló­nové merania výškového větra a nepravidelné merania pomocou meteorografov.

NOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE NA LETIŠTI PRAHA-RUZYNĚ (1977)

NOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE NA LETIŠTI PRAHA-RUZYNĚ

Dne 1. září 1976 v 07.00 hodin místního času byl zahájen provoz v nové meteorologické stanici na letišti Praha-Ruzyně.

Nová budova projektovaná a vybudovaná speciálně k účelům provádění meteorologických měření a pozorování je výsledkem úspěšné spolupráce Československé správy dopravních letišť a Hydrometeorologického ústavu Praha.

Praha-Klementinum 14. – 16. září 1976

OSLAVA A SEMINÁŘ K DVOUSETLETÉMU NEPŘETR­ŽITÉMU METEOROLOGICKÉMU POZOROVÁNÍ V PRA­ZE-KLEMENTINU

Seminář Československé meteorologické společnosti v roce 1975

Ve dnech 14. až 16. září 1976 konal se při příležitosti dvousetletého nepřetržitého meteorologického pozorování na stanici v Pra­ze-Klementinu seminář, jehož pořadatelem byl Hydrometeoro­logický ústav (HMÚ) v Praze ve spolupráci s Čs. meteorolo­gickou společnosti při ČSAV.

JAKÝ JE STAV VYUČOVÁNÍ ZÁKLADŮM METEORO­LOGIE NA ŠKOLÁCH? (1976)

JAKÝ JE STAV VYUČOVÁNÍ ZÁKLADŮM METEORO­LOGIE NA ŠKOLÁCH?

Z rozborů učebnic a osnov na základních a středních školách vyplývá, že se v současné době vyučuje základům meteorologie ve velmi malém rozsahu. Učivo je tu roztříštěno do několika učebních předmětů různých postupných ročníků, což porušuje obsahovou i formální návaznost učební látky.

KLIMATOLOGICKÁ STANIČNÍ SÍŤ A JEJÍ PERSPEK­TIVNÍ VÝVOJ V ČESKÝCH ZEMÍCH (1976)

KLIMATOLOGICKÁ STANIČNÍ SÍŤ A JEJÍ PERSPEK­TIVNÍ VÝVOJ V ČESKÝCH ZEMÍCH

1. Předchozí a nynější stav

V naší republice máme jednu z nejdelších nepřetržitých teplotních řad v Evropě. Je to stanice v Praze-Klementinu, která má zachována nepřetržitá denní pozorování od roku 1775 za téměř homogenních podmínek.

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS