You are here

Bořivoj Sobíšek

VZPOMÍNKA NA RNDr. BOŘIVOJE SOBÍŠKA, DrSc.

Významný meteorolog a dlouholetý pracovník Českého hydrometeorologického ústavu RNDr. Bořivoj Sobíšek, DrSc. (nar. 14. 11. 1933) opustil tento svět 24. září 2016 ve věku nedožitých 83 let. Dr. Sobíšek působil v Českém hydrometeorologickém ústavu nepřetržitě od doby ukončení studií na Matematicko-

fyzikální fakultě UK v roce 1956 až do svého odchodu do penze koncem roku 2004 - úctyhodných 48 let. Prakticky celá životní dráha rodáka z Hradce Králové byla spjata s jeho milovaným oborem - meteorologií a také s Českým hydrometeorologickým ústavem (dále jen ústav).

Během své dlouholeté profesní dráhy v ústavu se postupně vypracoval na řadu vedoucích pozic, většinou v oblasti přístrojové techniky až po náměstka ředitele v letech 1973 až 1976. Díky jeho zkušenostem a organizačním schopnostem pomáhal vedení ústavu při hledání optimálního organizačního nastavení ústavu, které prodělalo v průběhu let několik významných změn. Dlouhá léta byl tajemníkem Národního klimatického programu a v této funkci se velmi zasloužil o vydání série 32 publikací, výstupů z tohoto programu i o fungování programu jako celku. Celý svůj profesní život zůstal věrný ústavu a meteorologii jako oboru. V odborné oblasti se dr. Sobíšek věnoval zejména meteorologické přístrojové technice a funkčnosti sítě pozorovacích stanic. Také se velmi zajímal o využití počítačů a družicových dat v meteorologii a o problematiku reprezentativnosti a kvality meteorologických pozorování. V oblasti mezinárodní spolupráce je třeba zmínit jeho činnost jako zástupce Československa v letech 1962 až 1973 v Komisi pro přístroje a pozorovací metody Světové meteorologické organizaci. Vysokou odbornou úroveň potvrdil dr. Sobíšek i získáním nejvyšší vědecké hodnosti doktora věd. Osvědčil se také jako pedagog v oboru meteorologie, neboť po řadu let externě přednášel na Matematicko-fyzikální fakultě UK předmět Meteorologické přístroje a pozorovací metody.

Dr. Sobíšek se angažoval i mimo ústav. Byl aktivním funkcionářem v Československé meteorologické společnosti a v letech 1981 až 1990 byl po tři funkční období předsedou této odborné organizace. K úspěchům dr. Sobíška patří i dlouholetá příprava Meteorologického slovníku, kde byl po 14 let předsedou jeho poslední redakční rady. K úspěšnému dokončení této nesmírně užitečné publikace významně přispěly organizační i odborné schopnosti dr. Sobíška a také jeho velké pracovní nasazení. Český hydrometeorologický ústav ocenil zásluhy dr. Sobíška v oblasti meteorologie a klimatologie udělením nej vyššího vyznamenání Zlaté medaile Antonína Strnada. Kromě meteorologie měl Dr. Sobíšek ještě jednoho koníčka, a to vážnou hudbu, po řadu let hrál na housle ve smyčcovém kvartetu.

Rád bych se zmínil i o činnosti dr. Sobíška v době po mém příchodu do ústavu začátkem roku 1993. Právě on mi velmi pomohl. Plnil funkci vědeckého tajemníka ústavu a byl jedním z mých nejbližších spolupracovníků ve vedení ústavu. Díky svým dlouholetým zkušenostem mi ochotně dával cenné rady pro řízení ústavu i pro jednání s resortem životního prostředí. Po celou dobu od roku 1993 až do jeho odchodu do penze v roce 2004 byl náš vztah velmi přátelský a jeho pomoc byla neocenitelná. Zasloužil se mj. i o zavádění normy ISO 9001:2000 v řízení ústavu a také podporoval výzkum i odborný růst a zapojení mladých pracovníků. Kdykoliv si vzpomenu na ústav, vzpomenu si i na svého dlouholetého spolupracovníka a přítele dr. Sobíška. Myslím si, že s velkou úctou budou na zapáleného meteorologa a dlouholetého věrného pracovníka Českého hydrometeorologického ústavu vzpomínat nejen pracovníci ústavu, ale i celá česká meteorologická komunita. Čest jeho památce.

 Ivan Obrusník, MZ 2016/6, ročník 69, str. 192


 

Bořivoj Sobíšek – jubilant, 80 let

V roce 2013 se dne 14. 11. dožil věku 80 let čestný člen ČMeS RNDr. Bořivoj Sobíšek, DrSc. Jmenovaný je rodákem z Hradce Králové, kde v letech 1943–1951 absolvoval gymnázium. Potom studoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1956 ukončil studium absolutoriem v oboru Meteorologie a klimatologie. V návaznosti na to začal pracovat v tehdejším Hydrometeorologickém ústavu a této instituci zůstal věrný po celou dobu své profesní kariéry. V letech 1959–1961 byl vedoucím přístrojového oddělení, 1961–1971 působil ve funkci vedoucího Technického oboru, 1962–1973 byl zástupcem Československa v Komisi pro přístroje a pozorovací metody WMO, 1971–1973 vedoucím Úseku techniky a mechanizace ČHMÚ, 1973–1976 náměstkem ředitele tohoto ústavu, v období 1976–1979 se věnoval koncepčním pracím v rámci ČHMÚ, 1980–1990 byl vedoucím Útvaru rozvoje a řízení ČHMÚ, od roku 1993 působil jako tajemník Národního klimatického programu (nejprve ČSFR, později ČR).

Nutno zmínit i pedagogické působení jubilanta v roli externího učitele na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, kde v letech 1964–1973 a 1976–1993 přednášel předmět „Meteorologické přístroje a pozorovací metody“. Po řadu let zde rovněž působil jako člen státních zkušebních komisí a komisí pro obhajoby kvalifikačních prací.

Zvláštní zmínky si zde nepochybně zaslouží činnost jubilanta v meteorologické společnosti. V letech 1978–1980 byl hospodářem Československé meteorologické společnosti a od roku 1981 do roku 1990 zastával tři volební období pozici této společnosti. Mimořádného ocenění si jistě zaslouží osobní příspěvek jubilanta k realizaci Meteorologického slovníku. V letech 1979–1993 byl předsedou jeho poslední redakční rady, která ve své činnosti navazovala na předchozí dvouletou terminologickou práci českých a slovenských meteorologů. Těžko si představit, že bez pracovního nasazení, odborných a manažerských schopností B. Sobíška by tento slovník spatřil světlo světa.

Do dalších let přejeme našemu jubilantovi především zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, osobní spokojenost a v neposlední řadě trvání jeho známého životního optimismu.

Jan Bednář, Věstník ČMeS 2013/2, červenec 2013


 

RNDr. Bořivoj Sobíšek, DrSc. se dožívá věku 70. let

Letošního roku (2003) se 14. 11. dožívá věku 70. let významný člen ČMeS, dr. Bořivoj Sobíšek. Jubilant doslova zasvětil celý svůj profesní život meteorologii prací v Hydrometeorologickém ústavu (dnešním ČHMÚ), jako externí učitel na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze při výchově studentů meteorologie a klimatologie, činností v Národním klimatickém programu, v řadě odborných komisí a rovněž v Československé (nyní České) meteorologické společ­nosti. Jeho práce nesla a nese vždy pečeť velkého osobního nasazení, pečlivosti a odpovědnosti, i když za dlouhé období jeho působení mnohdy probíhala v podmínkách a za okolností složitých, obtížných a ne vždy jednoznačně chápaných. Jeho odborné a vědecké aktivity převážně směřovaly do oblasti meteorologic­kých pozorování, jejich interpretací a měřící techniky.

Za ČMeS musíme především zmínit léta 1981–1990, v nichž působil jako předseda tehdejší Českoslo­venské meteorologické společnosti (ČSMS). Byla to léta pro tuto Společnost úspěšná, s rozvíjením aktivit, jejichž pozitiva pociťujeme v dnešní ČMeS v mnoha ohledech dodnes. Zvláštní zmínky a ocenění si však zaslouží jubilantův podíl na vzniku Meteorologického výkladového a terminologického slovníku (Academia, MŽP ČR, 1993) a jeho práce ve funkci předsedy redakční rady tohoto pro meteorologii a klimatologii v ČR i na Slovensku profilového díla. Pro nás všechny, kteří jsme ve zmíněné redakční radě po řadu let půso­bili, byl vždy příkladem nesmírného a nezištného pracovního nasazení, obrovského elánu, se kterým se vrhal do práce, a to ve chvílích, které se z hlediska perspektivy brzkého vydání slovníku zdály bezútěšné.

Za vše zmíněné i za mnohé další jistě patří jubilantovy dík i uznání a do dalších let života přání všeho dobra i nových úspěchů v meteorologických aktivitách.

                                               Jan Bednář, Věstník ČMeS 2003/1, září 2003


 

RNDr. Bořivoj Sobíšek, DrSc. (nar. 14. 11. 1933) působí v Českém hydrometeorologickém ústavu od doby ukončení studií na Matematicko-fyzikální fakultě v roce 1956 - více než 47 let! Po dobu své dlouholeté kariéry vykonával celou řadu vedoucích funkcí, včetně funkce náměstka ředitele, působil jako vysokoškolský pedagog, dlouhá léta stál v čele Československé meteorologické společnosti. Z mnoha publikovaných prací a vědeckých aktivit uvádíme alespoň rozhodující podíl na vydání jednoho ze stěžejních děl československé meteorologie - Meteorologického slovníku výkladového a terminologického - v roce 1993. Bez více než deset let trvající práce předsedy redakční rady a závěrečného osobního úsilí by slovník patrně vůbec nevyšel. Na společenském setkání uspořádaném 19. listopadu udělil Český hydrometeorologický ústav jubilantovi za zásluhy v oblasti meteorologie a klimatologie nejvyšší vyznamenání - Zlatou medaili Antonína Strnada.

Jubilantovi přejeme dobré zdraví i zachování věrnosti instituci, které věnovali plodné období svého života.

Zdeněk Horký, MZ 2003/6, ročník 56, str. 165


 

Dr. Bořivoj Sobíšek šedesátníkem

V letošním roce se dne 14. 11. do­žívá šedesáti let bývalý předseda Česko­slovenské meteorologické společnosti RNDr. Bořivoj Sobíšek, DrSc. Jubilant se po gymnaziálních studiích v letech 1943-51 v Hradci Králové zapsal na Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze (tehdy ještě existující jako součást Přírodovědecké fakulty UK) a po získání absolutoria v oboru meteorologie a klimatologie začal roku 1956 pracovat v Hydrometeorologickém ústavu, kterému zůstal věrný až do dnešních dnů. V letech 1959-61 byl ve­doucím přístrojového oddělení, od r. 1961 do r. 1971 zastával funkci vedou­cího technického odboru, v letech 1962-73 byl zástupcem Československa v Komisi pro přístroje a pozorovací metody Světové meteorologické organizace, 1971-73 vedoucím úseku techniky a mechanizace Hydro­meteorologického ústavu v Praze, 1973-76 náměstkem ředitele tohoto ústavu, v letech 1976-79 se věnoval koncepčním pracím v rámci Českého hydrometeo­rologického ústavu, 1980-90 byl vedou­cím Útvaru řízení a rozvoje ČHMÚ.

Od r. 1990 působí jako tajemník Ná­rodního klimatického programu ČSFR, od 1. 1. 1993 ČR.

Z řady jeho dalších činností v oblas­ti meteorologie a klimatologie si zaslouží zmínky především pedagogické působení externího učitele na MFF UK, kde v letech 1964-73 a 1976-93 přednášel předmět "Meteorologické přístroje a pozorovací metody", dále je zde od r. 1981 členem Komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru meteorologie a klimatologie a od téhož roku i členem Komise pro obhajoby kandidátských disertací, roku 1984 se stal členem a r. 1991 předsedou Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací.

Nemalou část své práce věnoval ju­bilant Československé meteorologické společnosti. Po mnoho let byl členem jejího Hlavního výboru, 1978-81 hospodářem a v letech 1981-90 zastával po tři volební období funkci předsedy této společnosti.

Zcela zvláštního ocenění si zaslouží příspěvek dr. B. Sobíška k realizaci Meteorologického  slovníku, v letech 1979-93 byl vedoucím jeho poslední redakční rady, která navázala na předchozí dlouholetou terminologickou práci řady českých i slovenských meteorologů. Je zde velkou otázkou, zda bez úsilí a houževnatosti jubilanta, a to zejména v posledním období při překonání obtíží s finančním zajišěním vydání již hotového rukopisu, bychom dnes měli toto kolektivní dílo k dispozici.

Ve své odborné a vědecké práci se dr. B. Sobíšek věnoval meteorologické přístrojové technice, problematice staničních sítí, uplatnění počítačů a družicových pozorování v meteorologii, dále pak problémům reprezentativnosú meteorologických pozorování, zejména měření větru, jemuž věnoval svoji doktorskou disertační práci, kterou obhájil v roce 1988. Nemenší podíl na jeho činnosti měla organizátorská a řídící práce v oblasti československé a nyní české meteorologické služby.

Do dalších let života přejeme jubi­lantovi pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho nových úspěchů v práci pro českou i světovou meteorologii.

Jan Bednář, Věstník ČMeS 1993/2, srpen 1993