You are here

Jan Bednář

Profesor Jan Bednář pětasedmdesátiletý

Dne 10. listopadu 2021 se dožil sedmdesáti pěti let profesor RNDr. Jan Bednář, CSc., dlouholetý vedoucí Katedry meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a prorektor Karlovy univerzity. Shodou okolností se v sobotu 16. října ve Velké aule Karolina konečně uskutečnila od roku 2020 několikrát odkládaná Zlatá promoce absolventů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy z roku 1970. Na této akci jsem se s prof. Bednářem sice nesetkal, ale toto setkání mne inspirovalo k tomu, abych tento příspěvek pojmul trochu netradičně.
S Honzou (doufám, že mi prof. Bednář toto oslovení promine) jsem totiž v rámci studia na MFF absolvoval v letech 1967–1970 tři roky společného studia oboru meteorologie.
Původně jsme byli na studium tohoto oboru přijati tři, ale třetí kolega v létě 1967 tragicky zahynul v Alpách a celé specializované studium meteorologie jsme s Honzou absolvovali pouze ve dvou. Mělo to své výhody i nevýhody. Všechny oborové přednášky a cvičení se konaly v příjemném prostředí knihovny katedry ve II. patře historické budovy matematicko-přírodovědných ústavů UK v ulici U Karlova č. 3, případně v pracovnách externích přednášejících. Výhodou byl velmi dobrý kontakt s přednášejícími, který umožňoval případné okamžité konzultace k probírané látce, na druhé straně to vyžadovalo jednak nutnost stálého soustředění při výuce a jednak dobrou koordinaci naší účasti při výuce (vyučující vyžadovali buď účast obou, nebo naopak předem domluvenou neúčast obou). Společné studium s Honzou rovněž nebylo jednoduché. Byl totiž velmi dobrým studentem, s výborným logickým myšlením a vynikající pamětí. V důsledku toho se v několika semestrech stalo, že já šel teprve na první zkoušku a Honza již měl všechny hotové. Jeho vědecké, pedagogické i obecně lidské vlastnosti si velmi brzo uvědomil prof. Brandejs i tehdejší vedoucí katedry doc. Zikmunda a podařilo se jim získat pro Honzu trvalé pracovní místo na katedře. Jeho následná úspěšná kariéra na Karlově univerzitě je dostatečně známá – od asistenta, přes docenta a profesora meteorologie až po prorektora univerzity.
Vzhledem k tomu, že jsem na katedře ještě několik let zůstal na studijním pobytu a řádné aspirantuře (s výjimkou jednoho roku základní vojenské služby), měl jsem možnost se s Honzou denně setkávat až do roku 1974 a využívat jeho vždy ochotné rady a konzultace. Rád rovněž vzpomínám na neformální setkávání všech členů katedry u přestávek na kávu v knihovně katedry, které byly kromě odborných diskusí někdy vyplněny vzpomínkami či židovskými anekdotami pana profesora Brandejse či popichováním nás nejmladších panem docentem Zikmundou. Závěrem tohoto příspěvku bych rád Honzovi poděkoval za všechno, co mi spolupráce a setkávání s ním dalo a přeji mu do dalších let pohodu, klid a především hodně a hodně zdraví.
 

Zdeněk Blažek, MZ 2021/5


 

Jan Bednář

Profesor RNDr. Jan Bednář, CSc., předseda České meteorologické společnosti, se letos (2006) dožívá významného životního jubilea – šedesáti let. Upřímně blahopřejeme.

Prof. Bednář se narodil 11. listopadu 1946 v Benešově u Prahy, studoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a ve svém studiu se specializoval na problematiku fyziky atmosféry. V roce 1970 dosáhl akademického titulu RNDr., v roce 1976 získal akademickou hodnost kandidáta matematicko-fyzikálních věd. Od úspěšného absolutoria působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se podílel na výchově a přípravě řady odborníků v meteorologii. Nejprve jako asistent, po roce 1976 jako odborný asistent, od roku 1991, kdy se úspěšně habilitoval jako docent a po roce 1997 jako profesor meteorologie. Ve své akademické kariéře zastával a zastává řadu významných funkcí, od roku 1996 vedl katedru meteorologie a ochrany prostředí, a to až do začátku roku 2006, kdy se stal prorektorem Univerzity Karlovy.

Prof. Bednář je dlouholetým členem České (dříve Československé) meteorologické společnosti, v níž v letech 1981 až 1993 působil jako tajemník. V roce 1993 se stal jejím předsedou a tuto funkci doposud vykonává. Jménem celé společnosti přejeme profesoru Bednářovi hodně zdraví, pohody a úspěchů do dalších let.

Tomáš Halenka, Věstník ČMeS 2006/1-2, listopad 2006


 

Profesor Jan Bednář šedesátiletý

Profesor RNDr. Jan Bednař, CSc., dlouholetý vedoucí katedry meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a prorektor Karlovy univerzity, se letos dožívá významného Životního jubilea – šedesáti let.

Prof. Bednář se narodil 11. listopadu 1946 v Benešově u Prahy, kde také navštěvoval základní a střední školu. V roce 1965 zahájil studium fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém studiu se specializoval na problematiku fyziky atmosféry. V roce 1970 dosáhl akademického titulu RNDr., v roce 1976 obhájil kandidátskou disertaci a získal akademickou hodnost kandidáta matematicko-fyzikálních věd. Od úspěšného absolutoria působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se podílel na výchově a přípravě řady odborníků v meteorologii. Nejprve jako asistent, po roce 1976 jako odborný asistent, od roku 1991, kdy se úspěšně habilitoval, jako docent a po roce 1997 jako profesor meteorologie.

Ve své akademické kariéře prof. Bednář zastával a zastává řadu významných funkcí. V letech 1992–1996 zastupoval vedoucího katedry meteorologie a ochrany prostředí. Od roku 1996 tuto katedru vedl, a to až do začátku roku 2006, kdy se stal prorektorem Univerzity Karlovy. V období 1999–2005 byl členem vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, členem vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze je od roku 2006. Významnou funkcí celouniverzitního významu bylo nejprve členství a místopředsednictví (1993–1997) a posléze pak předsednictví (1997–2000) Akademického senátu Univerzity Karlovy. Od roku 2000 je delegátem Univerzity Karlovy v předsednictvu Rady vysokých škol, v němž působí jako místopředseda.

Prof. Bednář je činný i na půdě Akademie věd České republiky, kde je členem Sněmu. Po jedno funkční údobí byl i členem Dozorčí komise Akademie věd České republiky. Ve vědecké radě Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky působil v letech 1990 až2002. od roku 1991 je také členem redakční rady časopisu Meteorologické Zprávy a dále je dlouholetým členem redakční rady časopisu Ochrana ovzduší.

Prof. Bednář je dlouholetým členem České (dříve Československé) meteorologické společnosti, v níž v letech 1981 až 1993 působil jako tajemník. V roce 1993 se stal jejím předsedou a tuto funkci doposud vykonává.

Z dalších aktivit prof. Bednáře můžeme uvést jeho působení v České křesťanské akademii (od roku 1990), jejímž 1. viceprezidentem od roku 1996 je.

O bohaté a plodné vědecké činnosti prof. Bednáře na katedře meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy svědčí jeho rozsáhlá publikační činnost. Je autorem nebo Spoluautorem cca 130 původních vědeckých, referativních a popularizačních časopiseckých prací, autorem a spoluautorem pěti monografií a vysokoškolských učebnic. Ve své činnosti na katedře vedl řadu diplomových a doktorandských prací' spolupodílel se na výchově odborníků působících v řadě institucí zabývajících se meteorologií, a to v České republice i v zahraničí. Mimo pedagogického působení na katedře meteorologie a ochrany prostředí Matematicko–fyzikální fakulty Univerzity Karlovy přednáší i na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Jménem všech spolupracovníků, bývalých i současných žáků, přátel a známých i jménem svým přeji profesoru Bednářovi k jeho životnímu jubileu ještě mnoho let šťastně strávených v kruhu své rodiny a přátel, let naplněných další bohatou a smysluplnou činností.

Josef Brechler, MZ 2005/5, ročník 59, str. 162–163