You are here

Červenohorské sedlo 19. – 21. září 2011

Meteorologie ve vzdělávání a v médiích

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2011

Ve dnech 19. až 21. září 2011 se uskutečnil na Červenohorském sedle v Jeseníkách pravidelný výroční seminář České meteorologické společnosti s názvem Meteorologie ve vzdělávání a v médiích. Na letošní seminář bylo přihlášeno 30 příspěvků. V šesti přednáškových blocích nakonec zaznělo 22 příspěvků.

Na semináři bylo přihlášeno 87 zájemců, zaregistrovalo se celkem 76 účastníků. Tradičně nejvíce, téměř dvě třetiny, jich bylo z ČHMÚ (současní i bývalí zaměstnanci). Početné zastoupení měl Ústav fyziky atmosféry Akademie Věd ČR. Řada účastníků a zároveň přednášejících byla z akademické půdy: Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a z několika středních škol. Semináře se rovněž pravidelně a aktivně účastní řada důchodců z výše uvedených institucí, které spojuje meteorologie a klimatologie.

Byli osloveni novináři (televize, rádia a tisk) z regionálních i celostátních redakcí. Bohužel bez jakékoliv odezvy a zájmu.

Jak již z tématu semináře vyplývá většina příspěvků se věnovala výuce meteorologie a klimatologie na různých typech škol (základních, středních a vysokých), didaktice a meteorologické gramotnosti učitelů, samostudiu a odbornému vzdělání meteorologů v ČHMÚ, e-learningovým kurzům. Zazněl příspěvek o budoucnosti výuky meteorologie na VŠ. Byla představena práce meteorologického kroužku a elektronický Atlas dešťových povodní v ČR. Další skupinou příspěvků byly z oblasti prezentace a zobrazování meteorologických dat na internetu (Portálu ČHMÚ), nebo porovnání internetových portálů národních meteorologických služeb ve střední Evropě. Jeden z bloku přednášek byl věnován popularizaci meteorologie a klimatologie v médiích, mediálním aktivitám ČHMÚ, dotazům veřejnosti na předpověď počasí, komunikaci s veřejností o kvalitě ovzduší.

V rámci konání semináře se uskutečnilo jeho Valného shromáždění, na kterém se mimo jiné řešila problematika členství „amatérských“ meteorologů ve společnosti, navýšení členských příspěvků, práce na meteorologickém slovníku. Zazněly informace o činnosti poboček, pracovních skupin a hospodaření společnosti. Valné shromáždění vzalo na vědomí složení nového Výboru ČMeS na další 3leté funkční období.

Ve večerních hodinách prvního dne semináře se uskutečnila přednáška pracovníka Horské služby Jeseníky pana Hejtmánka o práci záchranářů v těchto horách. Druhý večer byly promítány historické výukové filmy o meteorologii, které shromáždil S. Racko.

Místo konání semináře, hotel Červenohorské sedlo na Červenohorském sedle se nachází v samém srdci Jeseníků v nadmořské výšce 1013 m n.m. Sedlo leží ve středu pomyslné spojnice a v těsné blízkosti Pradědu a Šeráku. Na Pradědu byla dlouhé roky synoptická profesionální meteorologická stanice, která ukončila svou činnost v září 1997. Na Šeráku je od ledna 2004 v provozu nová profesionální meteorologická stanice. V blízkém okolí sedla se nachází řada lokalit s historickým i současným meteorologickým a hydrologickým měřením a pozorováním, nebo měřením znečištění ovzduší.

Jako již tradičně v posledních pěti letech byl vydán Sborník abstraktů ze semináře, který byl k dispozici účastníkům již na semináři.

Hlasováním účastníků byly zvoleny nejlepší dva příspěvky semináře. Absolutním vítězem se stal T. Nečas, učitel gymnázia na Tř. kpt. Jaroše v Brně s příspěvkem Meteorologie na střední škole - zkušenosti, nápady, experimenty. Druhým oceněným byl J. Sulan z plzeňské pobočky ČHMÚ s příspěvkem Samostudium provozního meteorologa ČHMÚ. Blahopřejeme.

Na úterní odpoledne byly připraveny tři tematické exkurze (Dlouhé Stráně, Šerák a Praděd). Skupina téměř padesáti zájemců se zúčastnila exkurze s odborným výkladem na přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně. Několik odvážných se vydalo na hřebenový pochod na Šerák s prohlídkou meteorologické stanice (druhá nejvýše umístěná a měřící meteorologická stanice v Česku (1328 m n.m. výška terénu pod budkou) hned po poštovně na Sněžce). Vzhledem k nepřízni počasí se neuskutečnil výstup na Praděd. Několik účastníků navštívilo naučnou stezku a přírodní rezervaci Mechová jezírka na Rejvízu.

Po mnoha ročnících kdy seminářům přálo pěkné počasí se tento jesenický uskutečnil ve znamení deště, mlhy a nízké teploty vzduchu. V posledních hodinách semináře dokonce vysvitlo slunce a zlepšila se dohlednost.

Na Červenohorském sedle (Valné shromáždění) zazněl návrh na příští téma semináře. Seminář 2012 bude pravděpodobně v duchu 10. výročí od největších novodobých povodní v Česku. Místo konání semináře zatím není jasné.

Rekordní počet účastníků a počet přednesených příspěvků na semináři svědčí o zajímavosti tématu pro odbornou meteorologickou veřejnost a stále rostoucí význam a prestiž tohoto největšího českého setkání meteorologů a jejich příznivců.

Příspěvky, které zazněly na semináři, poskytnuté fotografie od účastníků, jako i film Natálie Slabé ze semináře jsou dostupné na připraveném DVD, které je přílohou tohoto vydání Věstníku ČMeS.

Tento seminář, stejně jako všechny předešlé, přinesl mnoho nových zajímavých poznatků a výbornou příležitostí k setkání odborníků z různých institucí, škol a výzkumu spojených problematikou meteorologie a znečištěním ovzduší. V příjemném prostředí horského hotelu proběhla řada setkání, jednání a diskusí nejen nad odbornými problémy.

Více informací ze semináře, včetně příspěvku Výuka meteorologie na gymnáziu včetně jednoduchých pokusů jsou k dispozici v MZ 2011/5 v příspěvcích Olgy Šuvarinové a Tomáše Nečase na stranách 192–194.

 Pavel Lipina