You are here

Žermanice 21. – 23. září 2015

Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2015

Ve dnech 21. až 23. září 2015 se uskutečnil výroční seminář České meteorologické společnosti organizovaný ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Katedrou fyziky atmosféry MFF UK a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. v rodinném penzionu Mostař na Žermanické přehradě (http://mostar.penzion.com/). Na seminář se přihlásilo 56 účastníků.

Příspěvky byly zaměřené na oblasti čistoty a kvality ovzduší, zvláště pak na informace o analýzách složení atmosféry a jejích příměsí v závislosti na místě a čase, chemických procesech, které složení atmosféry ovlivňují, i meteorologických podmínkách těchto procesů, a to jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém měřítku. Byly předneseny příspěvky zabývající se chemismem srážek a různými vlivy aerosolů. Stranou nezůstaly informace o emisních poměrech, a to nejen běžných polutantů, ale mj. i skleníkových plynů, informace o scénářích jejich produkce či strategii jejich redukcí. Několik příspěvků bylo o modelování chemických procesů a přenosu znečištění v atmosféře, i s možným vlivem na počasí a klima. Pozornost byla věnována rovněž předpovědi kvality ovzduší a nepříznivých rozptylových podmínek, inverzí apod., důsledkům na zdraví obyvatelstva či ekosystémy, eventuálně i legislativě v oblasti ochrany ovzduší.

Na seminář bylo přihlášeno 21 příspěvků a 1 poster. Všechny přihlášené příspěvky byly autory předneseny (uvádíme v předneseném pořadí). Abstrakty příspěvků jsou obsaženy ve vydaném sborníku (ČMeS, 2015):

 • Tomáš Halenka: Atmosférická chemie – od znečištění ovzduší přes ozonovou díru k změně klimatu
 • Marie Doleželová: Ozón v atmosféře – blahodárný i škodlivý
 • Kateřina Komínková, Pavel Sedlák, Alice Dvorská: Atmosférická stanice Křešín u Pacova – vybavení a typické zdrojové oblasti koncentrací CO2 naměřených na 250 m vysokém stožáru
 • Martina Čampulová, Kateřina Komínková, Alice Dvorská, Vlastimil Hanuš: Metoda pro validaci koncentrace přízemního ozónu kontinuálně měřené na atmosférické stanici Křešín u Pacova
 • Pavel Sedlák, Kateřina Komínková, Martina Čampulová, Alice Dvorská: Data z atmosférické a ekosystémové stanice Křešín u Pacova využitelná při studiu chemických procesů v atmosféře
 • Martin Beck, Eva Krtková: Využití EU ETS dat v reportingu emisí skleníkových plynů
 • Jan Macoun: Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (ČHMÚ)
 • Anna Synková, Blanka Krejčí: Sledování počtu částic v Ostravě
 • Martin Jurek: Sledování prašnosti v městském prostředí pomocí čítače prachových částic v Olomouci
 • Gražyna Knozová, Robert Skeřil: Vliv meteorologických podmínek na koncentrace PM2,5 v Brně (2004–2014)
 • Lucie Kubelová, Petr Vodička, Otakar Mareš, Jaroslav Schwarz, Vladimír Ždímal: Porovnání letního a zimního aerosolu naměřeného s vysokým časovým rozlišením v Praze-Suchdole
 • Helena Plachá, Miroslav Bitter, Alexander Schladitz:  Závěry projektu „Ultrajemný prach a zdraví v zemském okrese Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji“
 • Marie Doleželová: Ekonomické nástroje ochrany ovzduší
 • Jan Melichar, Milan Sčasný, Vojtěch Máca, Lukáš Rečka: Studie vlivu prolomení těžebních limitů na životní prostředí a lidské zdraví: aplikace analýzy drah dopadů na kvantifikaci externích nákladů
 • Robert Skeřil, Štěpán Rychlík, Gražyna Knozová: Ignis Brunensis
 • Pavel Jůza: Rozptylové podmínky a měření ventilačního indexu
 • Ondřej Vlček: Předpovědi kvality ovzduší na ČHMÚ
 • Iva Hůnová, Petra Stoklasová, Pavel Kurfürst, Ondřej Vlček, Jana Schovánková, Vojtěch Stráník: Atmosférická depozice dusíku v lesích ČR
 • Josef Keder: Statistická předpověď znečištění ovzduší, návrh a testy metody
 • Tomáš Halenka, Peter Huszár, Michal Belda: Vliv městského klimatu na kvalitu ovzduší
 • Peter Huszár, Tomáš Halenka, Michal Belda: Vliv emisí z měst ve střední Evropě na atmosférickou chemii a klima

Jako již tradičně byly vyhodnoceny tři nejlepší příspěvky, na základě hlasování účastníků semináře. V těžké konkurenci s 18 hlasy zvítězil příspěvek Ignis Brunensis autorů Robert Skeřil, Štěpán Rychlík a Gražyna Knozová z ČHMÚ pobočky v Brně. Na druhém místě se 12 hlasy se umístil příspěvek Závěry projektu „Ultrajemný prach a zdraví v zemském okrese Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji“ autorů Helena Plachá, Miroslav Bitter a Alexander Schladitz (ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem a z Německa) a na třetím místě s 11 hlasy příspěvek Sledování prašnosti v městském prostředí pomocí čítače prachových částic v Olomouci autora Martina Jurka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Počasí účastníkům semináře přálo po celou dobu jeho konání. Někteří dokonce využili 19,5 °C teplé vody a vykoupali se v Žermanické přehradě, která má aktuálně silný podstav.

Z nabídky čtyř tematických exkurzí se uskutečnily tři. Největší zájem, 23 účastníků, byl o exkurzi ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Exkurze firemním autobusem do areálu AMO kolem nových ekologických investic s prohlídkou vybraných zařízení. 11 účastníků zamířilo na hráz a do hráze vodního díla Žermanice. Průvodcem byl hrázný přehrady pan Vojtěch Popieluch. 9 účastníků navštívilo Vysokopecní okruh s nádstavbou a vyhlídkovou věží BOLT TOWER v Dolní oblasti Vítkovic. Několik účastníků využilo pěkného počasí k vlastnímu programu.

Literatura:

Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. Praha: ČHMÚ. 2015. 1. vyd. ISBN 978-80-87577-55-4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolní oblast Vítkovic

 

 

 

 

 

 

 

ArcelorMittal Ostrava

 

 

 

 

 

 

Žermanická přehrada z hráze

V příloze jsou uvedeny jednotlivé prezentace v pdf formátu a Sborník abstraktů ze semináře.

Pavel Lipina