You are here

Čestní členové ČMeS

Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. čestným členem České meteorologické společnosti

Na návrh výboru bylo Valným shromážděním konaným v Telči dne 21. září 2022 uděleno proferoru Lapinovi čestné členství společnosti za dlouholetou odbornou, pedagogickou a vědeckou činnost v oboru meteorologie a klimatologie a změny klimatu a za propagaci a osvětu těchto oborů. Prof. Lapin se aktivně účastnil letošní výroční konference společnosti a příští rok v květnu oslaví 75 let. Blahopřejeme.

-pl-, 29.9.2022


 

Doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc. čestnou členkou České meteorologické společnosti

U příležitosti oslav 60. výročí založení České (Československé) meteorologické společnosti a také u příležitosti významného životního jubilea byla za celoživotní přínos meteorologii, za vedení terminologické skupiny a za hlavní podíl na tvorbě elektronické verze Meteorologického slovníku Valným shromážděním ČMeS konaném Praze-Suchdole, na návrh výboru Společnosti, dne 18. září 2018 zvolena čestnou členkou společnosti

Valné shromáždění ČMeS 18.9.2018


 

Prof. Jean-Francois Geleyn čestným členem České meteorologické společnosti

U příležitosti výročního Valného zasedání ČMeS, které se konalo v rámci výročního semináře ve Špindlerově Mlýně dne 25. září 2012, navrhla pražská pobočka ČMeS ocenit zásluhy Jeana-Francoise Geleyna o rozvoj české meteorologie, zvláště pak v oblasti numerické předpovědi počasí, udělením čestného členství. Po krátkém jednání byl tento návrh jednomyslně schválen.

Jean-Francois Geleyn hrál klíčovou roli v řadě iniciativ vedoucích k celoevropské spolupráci, ať už jako přímý koordinátor nebo hnací síla v pozadí. Z pohledu české meteorologie, a zvláště té numerické, je samozřejmě třeba vyzdvihnout jeho vůdčí úlohu a zásluhy o projekt ALADIN, v rámci kterého došlo začátkem 90. let k výraznému rozvoji a pokroku v oblasti numerické krátkodobé předpovědi počasí a jeho modelování, a to především v oblasti střední a východní Evropy. Tato spolupráce dnes již trvá dvacet let, v rámci více než tuctu zúčastněných zemí je ČR jedním z významných partnerů a Jean-Francois Geleyn k tomuto postavení významně přispěl, mimo jiné i svým dlouhodobým pobytem na ČHMÚ. Vedle toho byl Jean-Francois Geleyn samozřejmě významně aktivní ve vědecké práci, během více než čtyř desetiletí publikoval v řadě časopisů, množství článků týkajících se odborných a operativních problémů předpovědi počasí, od témat reprezentace rovnic dynamiky atmosféry přes inicializaci či asimilaci dat až po fyzikální parametrizace atmosférických procesů.

Prof. Jean-Francois Geleyn dosáhl uznání za svoje aktivity v řadě evropských zemí, je mj. čestným členem Maďarské meteorologické společnosti, na mezinárodní úrovni je třeba vyzdvihnout udělení nejvyššího ocenění EMS, Stříbrné medaile EMS 2011 za "... výjimečný přínos k prohloubení spolupráce mezi vědci evropských zemí, který vedl k vývoji skutečně celoevropské meteorologické komunity NWP ...". Ta mu byla předána u příležitosti loňského výročního setkání EMS a ECAM v Berlíně 14. září.

Prezentace tohoto ocenění se uskutečnila během výroční schůze pražské pobočky ČMeS dne 18. prosince 2012, které se Jean-Francois Geleyn osobně zúčastnil a v rámci semináře přednesl přednášku na téma "Moist entropy and enthalpy: links and differences between their atmospheric measures and budgets. Consequences for vertical stability and for turbulent/convective exchanges in cloudy situations".

Tomáš Halenka, Věstník ČMeS 2012/2 vydaný v prosinci 2012


 

Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. a Ing. Ivan Obrusník, DrSc. čestnými členy České meteorologické společnosti

Valné shromáždení ČMeS na svém zasedání 20. září 2011 na Červenohorském sedle udělilo čestné členství Prof. RNDr. Janu Bednářovi, CSc. a Ing. Ivanu Obrusníkovi, DrSc.

Tomáš Halenka a Milan Šálek, Věstník ČMeS 2011/2, prosinec 2011


 

RNDr. Karel Krška, CSc. čestným členem České meteorologické společnosti

Valné shromáždění ČMeS konané na Božím Daru dne 22. 9. 2010 jednomyslně udělilo čestné členství RNDr. Karlu Krškovi, CSc.

Tomáš Halenka, Věstník ČMeS 2010/1 vydaný v říjnu 2010


 

RNDr. Helena Vondráčková, CSc. čestnou členkou České meteorologické společnosti

Valné shromáždění ČMeS konané v Malenovicích dne 24. 9. 2007 jednomyslně na návrh Pražské pobočky ČMeS udělilo čestné členství RNDr. Heleně Vondráčkové, CSc. za celoživotní zásluhy o meteorologii v ČR a ČMeS.

Jan Bednář, Věstník ČMeS 2007/1 vydaný v říjnu 2007


 

RNDr. Bořivoj Sobíšek, DrSc., RNDr. Josef Štekl, CSc., RNDr. Vojtěch Vítek, DrSc. a doc. RNDr. Otakar Zikmunda, CSc. čestní členové České meteorologické společnosti

Usnesením XVII.Valného shromáždění ČMeS konané v Praze dne 24. května 2005 se stali čestnými členy ČMeS RNDr. Bořivoj Sobíšek, DrSc., RNDr. Josef Štekl, CSc., RNDr. Vojtěch Vítek, DrSc. a doc. RNDr. Otakar Zikmunda, CSc.

Tomáš Halenka, Věstník ČMeS 2005/1 vydaný v červnu 2005


 

Doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc. čestným členem České meteorologické společnosti

XV. Valné shromáždění ČMeS konané dne 1. června 1999 schválilo na návrh pražské pobočky čestné členství doc. RNDr. Jaroslava Kopáčka, CSc.

Doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc. je zakládajícím členem společnosti a aktivně působil v řadě funkcí. V letech 1981–1993 byl předsedou pražské pobočky a členem hlavního výboru Československé meteorologické společnosti a v letech 1990–1993 zastával funkci jejího předsedy.

Již přes čtyři desetiletí působí jako vysokoškolský pedagog a vychoval za toto období řadu odborníků především v oboru synoptické a letecké meteorologie. Ve vědecké činnosti se významně zasloužil o rozvoj objektivních metod prognózy počasí, publikoval velký počet vědeckých článků a významně se podílel na popularizaci meteorologie na veřejnosti. Je rovněž autorem nebo spoluautorem několika knižních publikací. Po celou dobu činnosti v meteorologické společnosti vždy patřil k nejaktivnějším a nejobětavějším členům.

Mnozí z nás znají doc. Kopáčka nejen jako trpělivého a zaníceného učitele, ale i přítele a možná i člověka, který dokáže pro meteorologii nadchnout a učinit ji posláním. To vše chtěla Česká meteorologická společnost ocenit jmenováním doc. Kopáčka čestným členem.

Jan Bednář, Věstník ČMeS 1999/1, červen 1999


 

Dne 25. února 1992 proběhlo mimořádné Valné shromáždění členů ČSMS, které schválilo zvýšení členských příspěvků z 25 na 50 Kčs a udělilo čestné členství RNDr. Jaroslavu Píchovi a prof. R. C. Scorerovi z Velké Británie

Jan Bednář, Věstník ČSMS 1993/1, únor 1993

RNDr. Jaroslav Pícha, zakládající člen ČSMS a dlouholetý předseda pobočky pobočky ČSMS v Hradci Králové, je všeobecně znám svým úsilím o rozvoj meteorologie a ČSMS, v níž po mnoho let působil i jako člen hlavního výboru. Jeho odborná i organizační činnost plně opravňuje k udělení čestného členství, které představuje vhodnou formu ocenění jeho zásluh.

Emeritní profesor Richard S. Scorer je členem Imperial Colledge University v Londýně. Byl poctěn Buchanovou cenou r. 1954, působil jako čestný sekretář Královské meteorologické společnosti (1958 až 1962), jako její viceprezident (1962 až 1964, 1985) a v letech 1986 až 1988 jako prezident. Je zakládajícím členem Institutu aplikované matematiky, členem Královské společnosti pro zdraví, Královské aeronautické společnosti a Královské společnosti umění. Od roku 1971 navštěvoval takřka pravidelně ČSFR a byl v neustálém osobním a píemném kontaktu s pracovníky ČHMÚ, SHMÚ, MFF UK, ÚFA ČSAV a Výzkumného ústavu energetického. Inspiroval řadu odborných aktivit a byl nejen dobrým rádcem expertů v oboru aerodynamiky, fyziky oblaků a srážek nebo družicové meteorologie, problematiky znečišťování ovzduší apod., ale i významně podporoval vědomí sounáležitosti naší meteorologické veřejnosti se západoevropskou komunitou.

Jan Bednář, Věstník ČSMS 1992/2, září 1992


 

Na mimořádném valném shromáždění Československé meteorologické společnosti při ČSAV konané dne 30. ledna 1990 předložil Hlavní výbor společnosti valnému shromáždění návrh, aby byl čestným členem ČSMS zvolen Karel Pejml.

Karel Pejml je zákládajícím členem ČSMS, její dlouholetý funkcionář, autor mnoha odborných a popularizačních publikací, člen historické skupiny, která se v současné době podílí na přípravě publikace Dějiny čs. meteorologie. Návrh byl jednomyslně přijat.

Jan Bednář, Informační věstník ČSMS č. 6, únor 1990


 

V roce 1986 se dožil významného životního jubilea 80 let čestný člen ČSMS RNDr. Štefan Petrovič

Jan Bednář, Věstník ČSMS, únor 1986


 

Valné shromáždění uctilo památku členů ČSMS, kteří během uplnulého funkčního období zemřeli, včetně tří zahraničních čestných členů prof. Parczewski a prof. Orlicz (PLR) a prof. Krastanov (BLR).

Jan Bednář, Věstník ČSMS, červen 1984


 

čestný člen Ing. Dr. Pavel Hrubeš a čestný člen RNDr. Václav Hlaváč, CSc., čestný člen, člen kolespondent prof. Mikuláš Konček a čestný člen Dr. Emil Veselý

Za období 1978–1980 zemřel předseda a čestný člen RNDr. Antonín Vesecký

Z čestných zahraničničních členů ČSMS za uplynulé období zemřeli prof. Dési (MLR), prof. Chromov (SSSR) a prof. Davitaja (SSSR)

Na VIII. Valném shromáždění ČSMS byl zvolen čestným členem Společnosti prof. Antonín Dřevikovský

Jan Bednář, Informační Vvstník ČSMS č. 30, Praha, červen 1981


 

Nově zvolený HV na VII. Valném shromáždění ČSMS konaném dne 19. dubna 1978 navrhul, aby VS udělilo čestné členství dvěma zasloužilým členům Společnosti, kteří se zasloužili o meteorologii a kteří se v letošním roce dožívají významného životního jubilea 75 let. Jedná se o RNDr. Ing. Pavla Hrubeše a RNDr. Emila Veselého. Oba návrhy byly VS schváleny.

RNDr. Ing. Pavel Hrubeš

Narozen 19. ledna 1903, žák brněnského profesora Nováka, jednoho ze zakladatelů naší vědecké Společnosti a jeden z jejích prvních členů. Zůstal našim členem i když se od naší Společnosti odloučila Čs. bioklimatologická společnost, protože se cítíl více meteorologem, resp. klimatologem než příslušníkem věd bioklimatologických. V ČSMS pracoval od jejího ustavení v roce 1958 až do roku 1972 v Hlavním výboru, z toho 3 roky jako hospodář společnosti. Do dnešní doby se zúčastňuje s velkým zájmem všech akcí, pořádaných ČSMS.

RNDr. Emil Veselý

Narozen 16. srpna 1903, žák profesora Hanzlíka, dávného propagátora založení Čs. meteorologické společnosti, kteroužto myšlenku jako Hanzlíkova společnost se snažil Dr. Veselý horlivě prosadit. Po utvoření ČSMS byl zpočátku jejím neocenitelným propagátorem, nejen mezi meteorology, ale i mezi odborníky příbuzných oborů, jež přesvědčoval, že i v jejich úkolech by měla meteorologie hrát svou významnou úlohu. Z toho důvodu se stal i členem dalších vědeckých společností (Čs. bioklimatologické společnosti, Čs astronomické společnosti i Čs. heraldické společnosti).

                             Informační věstník ČSMS č. 27, 1979


 

Dne 15. 4. 1975 se konalo v Praze VI. valné shromáž­dění Československé meteorologické společnosti při Čes­koslovenské akademii věd.

Závěrem vo­leb bylo pak za zásluhy o práci v meteorologii uděleno čest­né členství ČSMS RNDr. Václavu Hlaváčovi, CSc., RNDr. Štefanu Petrovičovi a RNDr. Antonínu Veseckému a schválen návrh na udělení čestného členství ČSMS meteorologovi SSSR akademiku F. F. Davitajovi, který se ve válečném roce 1945 zasloužil o zachování činnosti meteorologických stanic při osvobozování Slovenska.

Antonín Vesecký, MZ 1975/4, ročník 28, str. 128


 

prof. dr. Antal Réthly – Životné jubileum najstaršieho meteorologa

Dňa 3. mája sa dožil v Budapešti 95 rokov nestor meteorológov prof. dr. Antal Réthly, doktor geografických vied, čestný člen Československej meteorologickej spoločnosti. Jubilant má za sebou bohatú vedeckú a organizačnú činnosť. Po vysokoškolskom štúdiu v Budapešti dosiahol v roku 1912 hodnosť doktora na uni­verzitě v Kluži; avšak už od roku 1900 pracoval na Uhorskom ústrednom meteorologickom ústave v Budapešti. V roku 1933 bol menovaný zástupcom riaditela a o rok neskoršie riaditelom tohto ústavu. Po prvej světověj vojně pósobil niekolko rokov v Turecku ako expert pri organizovaní meteorologickej služby. Po návrate domov bol v roku 1925 jedným zo zakladatelův Madarskej meteorologickej spoločnosti.

Vo funkcii riaditela Ústredného meteorologického ústavu zotr­val do roku 1948, ked odišiel po takmer 50-ročnej službě na odpočinok. Nepřestal však vědecky pracovať, ba naopak sa podujal úlohy vypracovat rozsiahlu kroniku záznamov o počasí v bývalom Uhorsku, ktorá vyšla v dvoch zvázkoch pod názvom Idójárási események és elemi csapások Magyarországon (Povětrnostně zvláštnosti a živelné pohromy v Uhorsku). Teraz pracuje na treťom zvazku tohto diela.

Vcelku vydal prof. Réthly viac ako 250 prác. Jeho prvá rozsiahlejšia publikácia Idojárás és éghajlat (Počasie a klíma) vyšla v roku 1921.

Oficiálnu oslavu významného životného jubilea prof. Réthlyho organizovala dňa 9. mája 1974 Maďarská meteorologická spoločnosť a Meteorologická služba MLR. Slávnostné zhromaždenie sa konalo v sále Meteorologickej služby, kde přítomných přivítali předseda Madarskej meteorologickej spoločnosti prof. B. Béll, člen korešpondent Madarskej akadémie vied, a riaditel' Meteoro­logickej služby R. Celnai. Potom sa ujal slova jubilant a prehovoril o starších priekopníckych prácach týkajúcich sa výskumu budapeštianskej klímy.

Zo zahraničia boli na oslavu pozvaní čestní členovia Madarskej meteorologickej spoločnosti prof. M. Konček, člen korešpondent ČSAV a SAV (ČSSR), prof. A. Made (NDR) a prof. F. Steinhauser (Rakúsko). Okrem uvedených zástupcov usporiadajúcich inštitúcií a pozvaných zahraničných hostí povedali pozdravné prívety akademik prof. dr. A. Tárczy-Hornoch, předseda X. sekcie Madarskej akadémie vied (hornictvo a geovedy), prof. dr. Z. Fekete za Maďarský zvaz polnohospodárských vied, dr. L. Bendefy za Geodetický a kartografický zváz, prof. dr. Gy. Bartha, člen korešpondent Madarskej akadémie vied, za Zvaz maďarských geofyzikov, prof. dr. S. Láng za Maďarská geogra­fická spoločnosť, prof. dr. P. Salamin za Maďarskú hydrologickú spoločnosť, dr. T. Szálai za Maďarsku geologickú spoločnosť a doc. dr. Z. Dobosi za Katedru meteorológie Eótvósovej uni­verzity.

Jedna z novších fotografií prof. Réthlyho je uveřejněná v Me­teorologických zprávách roč. XXVII, č. 1, 1974; bola urobená pri spoločnej maďarsko-slovenskej putovnej konferencii v auguste 1973 v Keszthely.

Mikuláš Konček, MZ 1974/5, ročník 27, str. 158-159


 

IV. Valné shromáždění ČSMS konané v Praze dne 26. března 1968 schválilo návrh Hlavního výboru odsouhlasený Vědeckým kolegiem AGGM na jmenování prof. dr. Hanse Ertla, nar. 23. 3. 1904 v Berlíně, řádného člena Akademie věd v Berlíně a ředitele Ústavu fyzikální hydrografie Německé akademie věd v Berlíně čestným členem ČSMS.

Informační věstník č. 20, duben 1968


 

Na III. Valném shromáždění ČSMS konaném 25. 3. 1965 v Praze přítomní účastníci jednomyslně schválili čestné členství těchto zasloužilých pracovníků v oboru meteorologie:

z PLR: prof. J. Lambor, prof. Wl. Parczewski, Dr. F. Orlicz

z MLR: prof. F. Dési, prof. A. Réthly

z NDR: prof. Mäde A.

z SSSR: prof. Chromov, S. P.

z BLR: prof. Krastanov L.

z Rakouska: prof. F. Steinhauser

z ČSSR: prof. A. Gregor, prof. M. Konček, prof. V. Novák a na návrh z pléna Jaroslav Maňák, profesor matematiky v. v. z Českých Budějovic, nadšený pracovník a propagátor meteorologie.

Informační věstník ČSMS, č. 15, květen 1965