You are here

SMD 2019

SVĚTOVÝ METEOROLOGICKÝ DEN JE V ROCE 2019 VĚNOVÁN TÉMATU „SLUNCE, ZEMĚ A POČASÍ ”

Slunce dodává Zemi ener­gii, která je zdrojem veškeré­ho života. Energii, která pohání počasí, oceánské proudy a kolo­běh vody. Slunce ovlivňuje nála­du a každodenní aktivity nás všech.... Je inspirací pro sklada­tele hudby, je tématem fotografií a dalších uměleckých prací.

Slunce je srdcem sluneč­ní soustavy, a i když je vzdále­no téměř 150 milionů kilomet­rů od Země, dodává naší planetě dostatek tepla, díky němuž pro­speruje vše živé. Již 4,5 miliardy let je tato horká koule žhavého plazmatu řídicí silou počasí a kli­matu a života na Zemi.

Družicová měření posledních 30 let ukazují, že se přísun sluneční energie nezvýšil a současné oteplení zemské atmosfé­ry nelze připsat změnám sluneční aktivity.

Růst globální teploty, která způsobuje tání ledu a zahřívání oceánů, je způsoben skleníkovými plyny s dlouhou dobou život­nosti. Koncentrace oxidu uhličitého dosáhly v roce 2017 úrovně 405,5 ppm a nadále pokračují v růstu.

Nárůst radiačního efektu skleníkových plynů, který zahřívá atmosféru, od roku 1990 dosáhl 41 %. Z toho okolo 82 % tvořil v poslední dekádě příspěvek CO2.

Bude-li stávající trend nárůstu koncentrací skleníkových plynů pokračovat, můžeme se do konce století dočkat vzestu­pu teploty o 3 až 5 °C. To je podstatně více, než je cíl Pařížské dohody (United Nations Framework Convention on Climate Change), která usiluje o udržení globální průměrné teploty pod 2 °C a pokud možno co nejblíže k 1,5 °C.

Klimatická změna vedla k nárůstu extrémních veder a počtu zaznamenávaných teplotních rekordů v podobě denních maxim na jednotlivých stanicích, ale i rekordů na úrovni celých států, regionů a na úrovní globální. Horké vlny se objevují dříve a kon­čí později v průběhu roku, jsou četnější a intenzivnější v důsled­ku změny klimatu.

Klimatické modely predikují nárůst průměrné teploty ve většině regionů na souši i na moři. Projekce vývoje klimatu oče­kávají výskyt teplotních extrémů v nejvíce osídlených regionech Země, v řadě regionů lze očekávat nárůst extrémních srážek, jinde pak vzroste pravděpodobnost nedostatku srážek a sucha. Očekává se nárůst rizika spojeného s klimatickými jevy posti­hující zdraví, majetek, potravinovou bezpečnost, zásobování vodou, bezpečnost a ekonomický růst.

Slunce nám může poskytnout alternativní zdroj energie, kte­rou lze získávat i při velké oblačnosti. Využití sluneční energie se rozšířilo po celém světě a stále více je využíváno pro výrobu elektrické energie, ohřev a odsolování vody.

Klíčovou rolí Světové meteorologické organizace (SMO) je zvyšovat odolnost společností po celém světě, k jejímu zajiš­tění je porozumění tomu, jak Slunce ovlivňuje počasí a klima, naprosto zásadní.

Integrovaný přístup k poznávání a modelování zemského systému, který komunita SMO zajišťuje, poskytne nejlepší mož­né výzkumné poznatky a operativní služby a produkty pro pod­poru států a jejich aktivit spojených s počasím, klimatem, hyd­rologií, oceány a životním prostředím, nebo aktivit ovlivněných těmito faktory.

Petteri Taalas, generální tajemník Světová meteorologická organizace

MZ 2019/2, roč. 72, str. 63